Menu Podmiotowe menu ikonka

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

 • 16 kwietnia 2018 10:33

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy:
Osoba zameldowana na terenie gminy wyjeżdżająca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Czas realizacji:
Niezwłocznie

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnienie druku „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”. 2.Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.
 
Opłaty:
17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

Przejdź do wpisu

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

 • 08 stycznia 2018 12:59

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Kogo dotyczy:
Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i powróciła do kraju.

Czas realizacji:
Niezwłocznie

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnienie druku „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”.  2.Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.
 
Opłaty:
17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

Przejdź do wpisu

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • 12 stycznia 2015 10:18

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - informacje pod nr tel. 17 225 65 46 

Przejdź do wpisu

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Przejdź do wpisu

testt

 • 20 kwietnia 2011 11:28

test1

Przejdź do wpisu

Zawieszenie działalności gospodarczej

 • 17 października 2008 12:53

Opis: 
 

Sposób załatwienia sprawy
Przekształcenie wniosku papierowego o zaprzestaniu działalności gospodarczej na wniosek elektroniczny i przesłanie do CEIDG

Wymagane załączniki: 
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEIDG

Termin realizacji: 

Opłaty: 
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna: 

Przejdź do wpisu

Wznowienie działalności gospodarczej

 • 17 października 2008 12:12

Opis:

Sposób załatwienia sprawy: 
Przekształcenie wniosku papierowego o wznowienie działalności gospodarczej na wniosek elektroniczny i przesłanie do CEIDG

Wymagane załączniki:
Wniosek o wpis informacji o wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG

Termin realizacji:

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

 

 

Przejdź do wpisu

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • 29 kwietnia 2008 08:43

-

WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji

Wymagane załączniki:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku

Termin realizacji:

Opłaty:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012. poz.1282)

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Wnioski:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy link

Przejdź do wpisu

Planowanie przestrzenne

 • 29 kwietnia 2008 08:42

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Postępowanie administracyjne zakończone uchwałą Rady Gminy o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

Inne ważne informacje :
Zmiana planu dokonywana jest okresowo w zależności od potrzeb, bądź zmiany prawa.

Wymagane załączniki:
Złożenie wniosku

Termin realizacji:

Opłaty:
Opłat z tego tytułu brak, jednak wnioskodawca ponosi przypadające na niego koszty opracowania

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Wydawanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

 • 29 kwietnia 2008 08:41

Wydawanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie kopii

Wymagane załączniki:
Wniosek

Termin realizacji:
niezwłocznie

Opłaty:
Opłata skarbowa 

Tryb odwoławczy:
brak

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Informacja o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

 • 29 kwietnia 2008 08:40

 
INFORMACJA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Wydanie zaświadczenia

Wymagane załączniki:
Złożenie wniosku

Termin realizacji:

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z 9 września 2000 r. (Dz.U z 17.10.2000 r.) o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

 • 29 kwietnia 2008 08:35

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Oględziny w terenie. Decyzja

Wymagane załączniki:
Wniosek zawierający dane dotyczące gatunku drzewa, obwodu, przeznaczenia terenu (nr działki), przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa

Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołacza zgodę właściciela nieruchomości.

Oświadczenie jak w załącznikach 1-4 wymienionych we wniosku.

 

Termin realizacji:
30 dni

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Uzytkowanie wieczyste

 • 29 kwietnia 2008 08:23

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Opinia Wójta w sprawie.
Uchwała Rady Gminy
Ogłoszenie przetargu na wieczyste użytkowanie.
Decyzja o przekazaniu w wieczyste użytkowanie

Wymagane załączniki:
Wniosek, wypis z rejestru gruntów inne posiadane w sprawie dokumenty

Termin realizacji:

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowiej

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Sprzedaż działek

 • 29 kwietnia 2008 08:22

SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wycena działki przez biegłego, ogłoszenie przetargu i dokonanie procedury przetargowej w celu ustalenia nabywcy.

Inne ważne informacje :
Ogłoszenia sprzedaży działek do 2000 zł w Urzędzie i w sposób zwyczajowo przyjęty,
ponad 2000 zł - ogłoszenie jak wyżej + prasa lokalna

Wymagane załączniki:
Wniosek o sprzedaż z wcześniejszym sprawdzeniem, czy działka przeznaczona jest do sprzedaży

Termin realizacji:

Opłaty:
Znaki skarbowe do podania za 5 zł + 0,50 zł od każdej strony załącznika

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Rozgraniczenie gruntów

 • 29 kwietnia 2008 08:20

ROZGRANICZENIE GRUNTÓW

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie postanowienia o rozgraniczeniu gruntów upoważnienie geodety uprawnionego.
Wydanie decyzji w zależności do przedstawionych dokumentów przez geodetę, kończącą postępowanie na drodze administracyjnej.

Inne ważne informacje :
Wniosek o rozgraniczenie może składać właściciel lub samoistny posiadacz gruntów. Geodetę przeprowadzającego opłaca wnioskodawca

Wymagane załączniki:
Wniosek o rozgraniczenie + wypisy z rejestru gruntów oraz dokument własnościowy

Termin realizacji:

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 5 zł na wniosek + 0,50 zł od każdej strony załącznika

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Podziały nieruchomości

 • 29 kwietnia 2008 08:19

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI (zatwierdzenie)

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt lub odmawiającej jego zatwierdzenie

Inne ważne informacje :
Dokumentacja podziału działek (nieruchomości) należy zwrócić baczną uwagę na możliwość dojazdu do dzielonych działek oraz dostęp do drogi publicznej i szerokość dostępu

Wymagane załączniki:
Wniosek o zatwierdzenie podziału podpisany przez właścicieli działki, mapa projektu podziału wykonana przez Geodetę + postanowienie opiniujące wstępny projekt

Termin realizacji:

Opłaty:
Opłata skarbowa 5 zł do wniosku + 0,50 zł od każdej strony załączników

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Numeracja budynków i nieruchomości

 • 29 kwietnia 2008 08:16

NUMERACJA BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI (nadanie numerów)

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Ustalenie numeru i wydanie odpowiedniego zawiadomienia

Inne ważne informacje:
Złożenie wniosku o ustalenie numeru porządkowego

Wymagane załączniki:
Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej w skali nie mniejszej niż 1:2000 lub zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wydawane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Termin realizacji:
do 30 dni

Opłaty:
bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287 j.t.)

Przejdź do wpisu

Dzierżawa gruntów komunalnych

 • 29 kwietnia 2008 08:15

DZIERŻAWA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Dzierżawa do 3 lat - zgoda Wójta
Dzierżawa powyżej 3 lat - zgoda Rady Gminy - uchwała
sporządzenie umowy

Inne ważne informacje:
Tryb postępowania dotyczy działek przeznaczonych do użytkowania rolniczego

Wymagane załączniki:
Wniosek o wydzierżawienie z numerem działki

Termin realizacji:

Opłaty:
Zwolnione od opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Rejestr wyborców

 • 24 kwietnia 2008 12:48

REJESTR WYBORCÓW

Opis:
Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej, dla wyborów do sejmu i Senatu oraz do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały będą wpisani do rejestru wyborców, jeżeli przed wyborami złożą wniosek pisemny
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby wydaje wójt gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, zapewniając niezwłocznie jej doręczenie wnioskodawcy.

Wymagane załączniki:

Termin realizacji:

Opłaty:

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Udostępnienie danych osobowych

 • 24 kwietnia 2008 12:47

Udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne oraz podmioty i jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udostępnienie danych. 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych. 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
 
Opłaty
31 zł – za udostępnienie danych, 17 zł – za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego. 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Przejdź do wpisu

Poświadczenie zameldowania

 • 24 kwietnia 2008 12:46

Zaświadczenie z rejestru mieszkańcówKogo dotyczy:
1.Osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze gminy. 2.Osoby wymeldowane z pobytu stałego lub czasowego na obszarze gminy

Czas realizacji:
Do 7 dni.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia. 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Przejdź do wpisu

Wymeldowanie

 • 24 kwietnia 2008 12:46

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wypełnić druk "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego". Wymeldowania tego dokonuje się  w przypadku gdy osoba nie będzie sie nigdzie meldowała na pobyt stały.
Wymagana jest tylko obecność osoby wymeldowującej się.

 

Wymagane załączniki:
- dowód osobisty

Termin realizacji:
W tym samym dniu

Opłaty:
bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Zameldowanie na pobyt czasowy

 • 24 kwietnia 2008 12:44

 

Kogo dotyczy

Osoby, która chce się zameldować na pobyt czasowy na terenie gminy.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Wymagane dokumenty

1. Wypełnienie druku „Zgłoszenia pobytu czasowego”. 2. Obecność właściciela budynku wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (wypis z rejestru budynków, akt notarialny, akt własności, zawiadomienie o nadaniu ostatecznego nr domu). 3. Obecność osoby meldującej się. 4. W przypadku meldowania małoletnich dzieci wymagana jest obecność jednego z rodziców. 5. Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 6.Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Opłaty

17 zł za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.


Dane adresowe

Łańcut Adama Mickiewicza 2a/ 37-100

Numery telefonów

17 225 22 64

Numery faks

17 225 65 36

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Łańcut, 1 piętro, pokój 12.

Dni i godziny

Poniedziałki 7:00-18:00
Wt-pt 7:00-15:00


Przejdź do wpisu

Zameldowanie na pobyt stały

 • 24 kwietnia 2008 12:44

 

Kogo dotyczy

Osoby, która chce się zameldować na stałe na terenie gminy.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Wymagane dokumenty

1. Wypełnienie druku „Zgłoszenia pobytu stałego”. 2. Obecność właściciela budynku wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (wypis z rejestru budynków, akt notarialny, akt własności, zawiadomienie o nadaniu ostatecznego nr domu). 3. Obecność osoby meldującej się. 4. W przypadku meldowania małoletnich dzieci wymagana jest obecność jednego z rodziców. 5. Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 6.Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Opłaty

17 zł za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

 

Dane adresowe

Łańcut Adama Mickiewicza 2a/ 37-100

Numery telefonów

17 225 22 64

Numery faks

17 225 65 36

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Łańcut, 1 piętro, pokój 12.

Dni i godziny

Poniedziałki 7:00-18:00
Wt-Pt 7:00-15:00


Przejdź do wpisu

Zmiana we wpisie

 • 24 kwietnia 2008 12:30

Opis:

Sposób załatwienia sprawy :
Przekształcenie wniosku papierowego o zmianę we wpisie do CEIDG na wniosek elektroniczny i przesłanie do CEIDG

Wymagane załączniki:
Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG

Termin realizacji:

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej

 • 24 kwietnia 2008 12:29

Opis:
 

Sposób załatwienia sprawy :
Przekształcenie wniosku papierowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek elektroniczny i przesłanie do CEIDG

Wymagane załączniki:
Wniosek o wykreślenie z CEIDG

Termin realizacji:

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Wydawanie zaświadczeń informujących o danych ewidencyjnych przedsiębiorcy

 • 24 kwietnia 2008 12:28

Opis :

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać sie od przedsiebiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń w wpisie CEIDG

Przejdź do wpisu

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)

 • 24 kwietnia 2008 12:26

-

Przejdź do wpisu

Wyrabianie dowodu osobistego

 • 24 kwietnia 2008 11:30

Wniosek u wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terytorium kraju.

Przejdź do wpisu
Powrót