Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVI/399/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/399/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/400/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/400/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczacego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/401/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/401/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/402/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/402/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit d ustawy z dnia 26 kwietnia  1982 r. - Karta Nauczyciela 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/403/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/403/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarzadu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina  w sprawie okreslenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/404/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/404/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracjacych z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/405/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/405/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/406/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/406/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczacego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/407/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/407/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/408/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/408/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie okreslenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/409/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/409/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/410/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/410/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budzetowej "Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut". zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych  jednostek oświatowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/411/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/411/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/412/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/412/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/413/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/413/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/414/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/414/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/415/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/415/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Łańcut na lata 2021-2024

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/297/20

 • 03 marca 2021 14:55

Uchwała Nr XXI/297/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/296/20

 • 03 marca 2021 14:53

Uchwała Nr XXI/296/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/295/20

 • 03 marca 2021 14:51

Uchwała Nr XXI/295/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Żłobek w Kraczkowej"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/294/20

 • 03 marca 2021 14:47

Uchwała Nr XXI/294/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Żłobek w Kosinie" 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/291/20

 • 03 marca 2021 14:43

Uchwała Nr XX/291/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łańcut dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/290/20

 • 03 marca 2021 14:27

Uchwała Nr XX/290/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Kosina-Rogóżno (Puchałówka)" w Kosinie i Rogóżnie do kategorii dróg gminnych publicznych 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/289/20

 • 03 marca 2021 13:33

Uchwała Nr XX/289/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Od drogi krajowej nr 94 do Granic" w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/288/20

 • 03 marca 2021 13:15

Uchwała Nr XX/288/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Kosina - Małe Doły" w Kosinie do kategorii dróg gminnych publicznych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/287/20

 • 03 marca 2021 12:18

Uchwała Nr XX/287/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody" w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/286/20

 • 03 marca 2021 12:11

Uchwała Nr XX/286/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/279/20

 • 03 marca 2021 10:57

Uchwała Nr XIX/279/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochorniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łańcut.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/273/20

 • 03 marca 2021 10:54

Uchwała Nr XIX/273/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Na nowym osiedlu" w Albigowej do kategorii dróg gminnych publicznych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/271/20

 • 03 marca 2021 10:45

Uchwała Nr XIX/271/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/270/20

 • 03 marca 2021 10:37

Uchwała Nr XIX/270/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/368/21

 • 17 lutego 2021 09:24

Uchwała Nr XXV/368/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Gminy Łańcut o nazwie "Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/367/21

 • 17 lutego 2021 09:12

Uchwała Nr XXV/367/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/366/21

 • 17 lutego 2021 09:03

Uchwała Nr XXV/366/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kosinie i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/375/21

 • 07 lutego 2021 18:46

Uchwała Nr XXV/375/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/374/21

 • 07 lutego 2021 18:43

Uchwała Nr XXV/374/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/373/21

 • 07 lutego 2021 18:41

Uchwała Nr XXV/373/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/372/21

 • 07 lutego 2021 18:38

Uchwała Nr XXV/372/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/371/21

 • 07 lutego 2021 18:36

Uchwała Nr XXV/371/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/370/21

 • 07 lutego 2021 18:34

Uchwała Nr XXV/370/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/369/21

 • 07 lutego 2021 18:32

Uchwała Nr XXV/369/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/368/21

 • 07 lutego 2021 18:29

Uchwała Nr XXV/368/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Gminy Łańcut o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/367/21

 • 07 lutego 2021 18:20

Uchwała Nr XXV/367/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXV/366/21

 • 07 lutego 2021 18:15

Uchwała Nr XXV/366/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kosinie i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/365/21

 • 07 lutego 2021 18:12

Uchwała Nr XXV/365/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/364/21

 • 05 lutego 2021 10:47

Uchwała Nr XXV/364/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/363/21

 • 05 lutego 2021 10:44

Uchwała Nr XXV/363/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/362/21

 • 05 lutego 2021 10:41

Uchwała Nr XXV/362/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/361/21

 • 05 lutego 2021 10:39

Uchwała Nr XXV/361/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie w formie darowizny na rzecz Gminy Łańcut nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne położonych w obrębie Malawa gm. Krasne

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/360/21

 • 05 lutego 2021 10:36

Uchwała Nr XXV/360/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budzecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu