Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXX/493/21

 • 16 grudnia 2021 07:36

Uchwała Nr XXX/493/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/490/21

 • 16 grudnia 2021 07:33

Uchwała Nr XXX/490/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/489/21

 • 16 grudnia 2021 07:24

Uchwała Nr XXX/489/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/488/21

 • 16 grudnia 2021 07:16

Uchwała Nr XXX/488/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/487/21

 • 15 grudnia 2021 14:59

Uchwała Nr XXX/487/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/487/21

 • 15 grudnia 2021 14:57

Uchwała Nr XXX/487/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/486/21

 • 15 grudnia 2021 14:51

Uchwała Nr XXX/486/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/481/21

 • 15 grudnia 2021 14:47

Uchwała Nr XXX/481/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego Gminy Łańcut, pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/494/21

 • 10 grudnia 2021 12:24

Uchwała Nr XXX/494/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2021/2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/493/21

 • 10 grudnia 2021 12:20

Uchwała Nr XXX/493/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/491/21

 • 10 grudnia 2021 12:14

Uchwała Nr XXX/491/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/490/21

 • 10 grudnia 2021 11:59

Uchwała Nr XXX/490/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwałą XXX/489/21

 • 10 grudnia 2021 10:56

Uchwała Nr XXX/489/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXX/488/21

 • 10 grudnia 2021 10:41

Uchwała Nr XXX/488/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/487/21

 • 10 grudnia 2021 10:35

Uchwała Nr XXX/487/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/486/21

 • 10 grudnia 2021 10:30

Uchwała Nr XXX/486/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/485/21

 • 10 grudnia 2021 10:27

Uchwała Nr XXX/485/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/484/21

 • 10 grudnia 2021 10:24

Uchwała Nr XXX/484/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Sonina, stanowiących własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXX/483/21

 • 10 grudnia 2021 10:19

Uchwała Nr XXX/483/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kosina, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/482/21

 • 10 grudnia 2021 10:13

Uchwała Nr XXX/482/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/481/21

 • 10 grudnia 2021 10:09

Uchwała Nr XXX/474/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego Gminy Łańcut, pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/480/21

 • 10 grudnia 2021 09:52

Uchwała Nr XXX/480/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/479/21

 • 10 grudnia 2021 09:49

Uchwała Nr XXX/479/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/478/21

 • 10 grudnia 2021 09:00

Uchwała Nr XXX/478/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

 • 25 października 2021 15:01

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/473/21

 • 11 października 2021 12:54

Uchwała Nr XXIX/473/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/471/21

 • 11 października 2021 12:52

Uchwała Nr XXIX/471/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/470/21

 • 11 października 2021 12:49

Uchwała Nr XXIX/470/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/469/21

 • 11 października 2021 12:46

Uchwała Nr XXIX/469/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXiX/473/21

 • 11 października 2021 12:42

Uchwała Nr XXIX/473/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/472/21

 • 11 października 2021 12:40

Uchwała Nr XXIX/472/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XXI/170/16 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół administracyjno-Finansowy Obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/471/21

 • 11 października 2021 12:36

Uchwała Nr XXIX/471/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/470/21

 • 11 października 2021 12:31

Uchwała Nr XXIX/470/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/469/21

 • 11 października 2021 12:28

Uchwała Nr XXIX/469/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/468/21

 • 11 października 2021 12:25

Uchwała Nr XXIX/468/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuchów na okres 10 lat od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/467/21

 • 11 października 2021 12:19

Uchwała Nr XXIX/467/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/466/21

 • 11 października 2021 12:13

Uchwała Nr XXIX/466/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/465/21

 • 11 października 2021 12:11

Uchwała Nr XXIX/465/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/464/21

 • 11 października 2021 12:07

Uchwała Nr XXIX/464/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/463/21

 • 11 października 2021 12:04

Uchwała Nr XXIX/463/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/161/21

 • 11 października 2021 10:42

Uchwała Nr XXIX/461/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/460/21

 • 11 października 2021 10:33

Uchwała Nr XXIX/460/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/459/21

 • 11 października 2021 10:26

Uchwała Nr XXIX/459/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/458/21

 • 11 października 2021 10:21

Uchwała Nr XXIX/458/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/457/21

 • 11 października 2021 10:19

Uchwała Nr XXIX/457/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/456/21

 • 11 października 2021 10:16

Uchwała Nr XXIX/456/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/454/21

 • 11 października 2021 10:07

Uchwała Nr XXIX/454/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/453/21

 • 11 października 2021 10:00

Uchwała Nr XXIX/453/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/452/21

 • 11 października 2021 09:53

Uchwała Nr XXIX/452/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/451/21

 • 30 lipca 2021 12:54

Uchwała Nr XXVIII/451/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu