Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVI/378/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/378/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/379/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/379/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gmina Łańcut na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/380/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/380/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/381/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/381/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budzecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Na XXVI/382/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/382/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad ganicę ustalona w budzecie gminy na rok 2021 przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/384/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/384/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/396/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/396/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naleznej w 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/397/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/397/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/399/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/399/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/401/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/401/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/404/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/404/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracjacych z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/405/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/405/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/407/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/407/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/408/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/408/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie okreslenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/409/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/409/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/383/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/383/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gmina na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/384/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/384/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/385/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/385/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/386/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/386/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/387/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/387/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 oraz okreslenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/388/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/388/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zgłoszenia sołectwa Handzlówka do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/389/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/389/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/390/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/390/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/391/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/391/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/392/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/392/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/393/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/393/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia darowizny nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/394/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXV/394/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Gminy Czarna połozonej w miejscowości Krzemienica

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/395/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/395/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/396/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/396/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naleznej w 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/397/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/397/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/398/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/398/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego pomiędzy gminą Chmielnik, a gminą Łańcut w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków mieszkańców miejscowości Wola Rafałowska przysiółek Michałki, Gmina Chmielnik

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/399/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/399/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/400/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/400/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczacego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/401/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/401/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/402/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/402/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit d ustawy z dnia 26 kwietnia  1982 r. - Karta Nauczyciela 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/403/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/403/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarzadu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina  w sprawie okreslenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/404/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/404/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracjacych z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/405/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/405/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/406/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/406/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego Łańcut Gmina dotyczacego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łańcut w sprawie określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/407/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/407/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/408/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/408/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie okreslenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/409/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/409/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/410/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/410/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budzetowej "Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut". zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych  jednostek oświatowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/411/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/411/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/412/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/412/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/413/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/413/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/414/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/414/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/415/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/415/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Łańcut na lata 2021-2024

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/297/20

 • 03 marca 2021 14:55

Uchwała Nr XXI/297/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/296/20

 • 03 marca 2021 14:53

Uchwała Nr XXI/296/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut 

Przejdź do wpisu