Menu Podmiotowe menu ikonka

Protokół Nr XX/2020

 • 01 grudnia 2020 10:27

Protokół Nr XX/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 21 lipca 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości

 • 30 listopada 2020 08:44

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. księgowości informuje, że na w/w stanowisko została wyłoniona Pani Maria Wojtyna, która wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów.  

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr

 • 30 listopada 2020 08:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. kadr w Urzędzie Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. kadr informuje, że na w/w stanowiskozostała wyłoniona Pani Ewelina Ruszel, która wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami

 • 30 listopada 2020 08:11

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzedzie Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informuje, że na stanowisko referanta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi została wyłoniona Pani Klaudia Wenc, która wykazała się dużą wiedzą i znajomością przepisów prawnych dotyczących zakresu pracy na tym stanowisku. Z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką liczbę punktów

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 187/20

 • 30 listopada 2020 07:26

Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych będących własnością Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 190/20

 • 30 listopada 2020 07:21

Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla Najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 186/20

 • 30 listopada 2020 07:18

Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu dla lokalu mieszkalnego położonego w budynku Rogóżno 268 stanowiącego mienie komunalne Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Deklaracja dostępności

 • 26 listopada 2020 12:14

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut.

Data publikacji strony: 2020-11-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10. Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Balawejder, bip@gminalancut.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 224 60 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • skróty klawiszowe

 

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut Budynek wybudowany ok. 1870 r. znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej więc trudne jest spełnienie wszystkich wymogów dostępności architektonicznej określonych w art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w związku z czym wprowadzono organizację pracy, która umożliwia realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób (na zasadzie dostępu alternatywnego). Budynek jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Od południowej strony budynku wykonany jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym umożliwiający dostanie się na parter. Korytarz na parterze umożliwia swobodne poruszanie się. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca, gdzie można uzyskać pomoc i potrzebne informacje. Brak windy. Schody wewnątrz budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Urzędnicy z I i II piętra prowadzą obsługę interesantów z niepełnosprawnościami na parterze. WC na parterze dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu z podjazdem dla wózków inwalidzkich i dziecięcych znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Takie miejsce znajduje się również po drugiej stronie budynku jednak ze względu, na to że służy ono również osobom korzystającym z innych instytucji nie zawsze jest dostępne. Osoba z niepełnosprawnościami ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym. Koordynator ds. dostępności architektonicznej: Jan Banaszkiewicz, e-mail: Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - referent ds. kadr

 • 26 listopada 2020 11:12

Lista osób spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. kadr w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - referent ds. księgowości

 • 26 listopada 2020 11:08

Lista osób spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 26 listopada 2020 11:05

Lista osób spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 • 24 listopada 2020 10:45

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

 • 24 listopada 2020 10:41

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr COGŁ

 • 23 listopada 2020 14:47

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - referent ds. kadr 

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2021 rok

 • 20 listopada 2020 07:55

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Sprawozdania IV kwartał 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Sprawozdania III kwartał 2021 rok

Sprawozdania II kwartał 2021 rok

Sprawozdania I kwartał 2021 rok

Uchwały RIO

Budżet Gminy Łańcut na 2021 rok

Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2021 rok

Uchwały zmieniające uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową znajdują się w zakładce Prawo → Uchwały (https://bip.gminalancut.pl/articles/149/uchwaly-rady-gminy?m=149)

-

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - referent ds. kadr

 • 16 listopada 2020 11:18

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. kadr w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Raporty o stanie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. kadr

 • 06 listopada 2020 13:22

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referanta ds. kadr w Urzędzie Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 06 listopada 2020 13:16

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości

 • 06 listopada 2020 13:09

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Urzędzie Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2020 rok

 • 05 listopada 2020 07:22

Bilanse i fundusze

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Sprawozdania IV kwartał 2020 r.


Sprawozdania III kwartał 2020 r.


Sprawozdania II kwartał 2020 r. 

Sprawozdania I kwartał 2020 r. 


Uchwały RIO


Budżet Gminy Łańcut na rok 2020


Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2019 r.

 • 04 listopada 2020 14:59

Bilanse i fundusze


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Uchwały RIO Sprawozdania Budżet Gminy Łańcut na 2019 rok Wieloletnia Prognoza F​inansowa na lata 2019-2027
Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2019 rok Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Przejdź do wpisu

COGŁ

 • 03 listopada 2020 13:40

Centrum Oświaty Gminy Łańcut
Adres: 37-100 Łańcut Wysoka 49
e-mail:
centrumoswiaty@gminalancut.pl
www: www.gminalancut.pl
Dyrektor: Wojciech Dudek

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Wojciech Dudek Dyrektor 17 225 63 63
Janina Pelc Główny księgowy 17 225 64 87
Agnieszka Wrona Specjalista ds. kadr 17 249 90 84
Małgorzata Wrona Referent ds. kadr 17 249 90 84
Marzena Hołub Specjalista ds. płac 17 225 87 70
Magdalena Nowak Specjalista ds. płac 17 225 87 70
Monika  Łyszczek Specjalista ds. księgowości 17 226 17 55
Justyna Grad Specjalista ds. księgowości 17 226 17 55
Aneta Kula Specjalista ds. księgowości 17 225 17 55
Anna Piekarz Specjalista ds. księgowości 17 225 17 55
Anna Hajduk-Witiuk Referent ds. oświaty 17 225 63 63
Krzysztof Babka Specjalista ds. BHP 17 226 17 91

Zadania:
- prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych COGŁ, przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów.
- prowadzenie spraw w zakresie gospodarki finansowej przedszkoli, szkół podstwowych i
gimnazjów.
- organizowanie i prowadzenie spraw inwestycyjnych i remontowych w obsługiwanych
jednostkach.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. kadr z dnia 21.10.20

 • 29 października 2020 07:31

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1 etat – referent ds. kadr.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 180/2020

 • 27 października 2020 11:23

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20.10.2020 r. 

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 248/1712 mostu na potoku Sawa, na działce nr ewid. 1088 położonej w Handzlówce w ciągu drogi gminnej nr dz. 763, Gmina Łańcut. 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 • 19 października 2020 09:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 177/20

 • 19 października 2020 07:51

Zarządzenie nr 177/20 z dnia 16 października 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

 • 19 października 2020 07:51

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XIX/20

 • 13 października 2020 15:05

Protokół Nr XIX/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 26 czerwca 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 • 07 października 2020 14:11

Koordynator ds. dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Łańcut – Marek Jucha

adres do korespondencji: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
telefon: 17 225 50 80
e-mail: j.jucha@gminalancut.pl

Połączenie online z tłumaczem języka migowego - https://tlumacz.migam.org/gmina-łańcut


Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (link)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 07 października 2020 11:25

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanopwiących mienie komunalne gminy w msc. Kraczkwa, Rogóżno, Wysoka

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • 29 września 2020 09:36

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. księgowości Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości

 • 18 września 2020 12:58

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1/2 etatu - specjalista ds. księgowości

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie

 • 18 września 2020 12:51

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

 • 18 września 2020 12:47

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • 15 września 2020 14:55

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • 15 września 2020 14:48

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie

Przejdź do wpisu

---

 • 15 września 2020 09:01

Urząd Gminy Łańcut
37-100 Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a
województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki
tel. (017) 225-22-64, fax (017) 225-65-36


Połączenie online z tłumaczem języka migowego - https://tlumacz.migam.org/gmina-łańcut

e-mail: ug@gminalancut.pl
http: www.gminalancut.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Łańcut: /gminalancut/esp


NIP Gminy Łańcut: 815-16-32-222,
REGON Gminy Łańcut: 690581790
Nr konta bankowego: 59124026431111000037781750
Identyfikator gminy TERYT: 1810042


Urząd czynny w godzinach: Poniedziałek-Piątek 7:00-15:00
 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 10 września 2020 11:58

Wójt Gminy Łańcut  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu gminy Łańcut  z msc. Rogózno

Wójt Gminy Łańcut  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu gminy Łańcut  z msc. Rogózno dz. nr ew. gr. 826/25, 842/3

Przejdź do wpisu

Zagospodarowanie przestrzenne test

 • 08 września 2020 11:00

Tekst testowy

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 04 września 2020 12:31

Przejdź do wpisu

GOPS

 • 03 września 2020 14:58

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁAŃCUCIE

37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a


Telefony: Dział Świadczeń Rodzinnych (17) 225-69-14

Dział Pomocy Środowiskowej (17) 225-81-90

Fax: (17) 225-62-57
e-mail: gopslancut@gminalancut.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie:
/6ohi83h8mp/SkrytkaESP

Dyrektor: Marta Zięba-Kuźniar

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 151/20

 • 03 września 2020 14:39

Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 150/20

 • 03 września 2020 14:35

Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

 • 03 września 2020 14:25

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie

 • 03 września 2020 13:56

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie w ramach projektu "BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut"

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie w ramach projektu "BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Przejdź do wpisu

Podatki i opłaty lokalne 2019

 • 31 sierpnia 2020 14:12

1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r.
Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2019 r.
Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2019 r.

a. Dla osób fizycznych:

b. Dla osób prawnych:


2. Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr II/15/18 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych (pobierz)
Załącznik DT-1/A  do wniosku (pobierz) 

 

3. Zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Przejdź do wpisu

II Przetarg Ustny Nieograniczony

 • 18 sierpnia 2020 10:21

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Głuchowie, stanowiących własność gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu