Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenie majątkowe - Magdalena Szadkowska-Jaźwa

 • 18 sierpnia 2021 10:44

Magdalena Szadkowska-Jaźwa

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko rehabilitanta w OOD w Wysokiej

 • 16 sierpnia 2021 14:33

Informacja Kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - stanowisko rehabilitanta

 • 11 sierpnia 2021 14:27

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko rehabilitanta w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - stanowisko opiekuna w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 11 sierpnia 2021 14:22

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Pelc

 • 26 lipca 2021 12:22

Agnieszka Pelc

- osoba wydająca w imieniu Wójta decyzje administracyjne

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie 2020 rok

 • 06 lipca 2021 09:16

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • 05 lipca 2021 14:53

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXVI/21

 • 16 czerwca 2021 10:58

Protokół Nr XXV/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 31 marca 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych

 • 15 czerwca 2021 14:24

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na rachmistrza spisowego

 • 11 czerwca 2021 14:58

Pan Jakub Czarnota - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łańcut ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko młodszego referenta

 • 10 czerwca 2021 14:37

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2021.MN

 • 09 czerwca 2021 14:28

Obwieszczenie dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy „D" - dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

Przejdź do wpisu

Konsultacje - organizacje pozarządowe

 • 07 czerwca 2021 13:56

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Program współpracy - organizacje pozarządowe

 • 07 czerwca 2021 13:53

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Organizacje pozarządowe - akty prawne

 • 07 czerwca 2021 13:43

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności SP Albigowa

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 09:52

Udostępnianie informacji

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 09:32

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

  • zapisy dzieci do szkoły;
  • sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;
  • wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
  • sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;
  • pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;
  • sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu

Ochrona danych SP Albigowa

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:57

W Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry

 • rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 • rejestr wydanych kart rowerowych;
 • rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
 • rejestr pieczęci szkolnych;
 • rejestr korespondencji;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają   do naszej szkoły;
 • księgi uczniów;
 • dokumentacja związana z przebiegiem nauczania;
 • księgi inwentarzowe;
 • księgi arkuszy ocen;
 • książki kontroli zewnętrznych;
 • książki protokołów rad pedagogicznych;
 • książka zarządzeń dyrektora;
 • książka wydanej odzieży roboczej;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencja czasu pracy;
 • ewidencja zwolnień lekarskich.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:51

Sprawozdania finansowe

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:38

 • ROK 2020

Majątek Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8 162 120,98 zł z tego:

 • Budynki - 8 082 710,66 zł
 • Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 43 968,24 zł
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 6770,58 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane – 14 171,50 zł
 • Inne środki trwałe – 14 500, 00 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Albigowej na rok 2021 wynosi 4 612 900,00zł

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:21

Status prawny i organizacja

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży, która:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Albigowej, nr budynku 489, na działce nr 2056 i 2058.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Dyrektor SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 07:58

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej - mgr Adam Hoły

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej - mgr Agata Falger

Przejdź do wpisu

Kontakt SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 07:48

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej

Albigowa 489
37-122 Albigowa
NIP: 815-173-96-87
Tel. 17 226 71 91

Adres e-mail: zsalbigowa@op.pl
Strona internetowa: www.spalbigowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /SPAlbigowa/SkrytkaESP

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Inwestycji Komunalnych

 • 24 maja 2021 14:41

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabor na stanowisko młodszy referent w Referacie Inwestycji Komunalnych w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

 • 21 maja 2021 09:31

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

37-100 Łańcut, Wysoka 98
e-mail: spw@interklasa.pl
www.sp-wysoka.edupage.org
www.przedszkolewysoka.edupage.org
tel. 17 225 29 58
Dyrektor: Katarzyna Cisek

Przejdź do wpisu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Handzlówce

 • 21 maja 2021 09:00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Handzlówce

Adres: 37-123 Handzlówka 264
e-mail: szkola@sphandzlowka.pl
www.sphandzlowka.pl
tel. 17 225 00 66
Dyrektor: Zbigniew Tomasik

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 • 13 maja 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut przekazuje wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Łańcut przeznaczonych do oddania w najem w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 06 maja 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 05 maja 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/377/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/377/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Opieki Dziennej

 • 14 kwietnia 2021 00:00

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXV/21

 • 12 kwietnia 2021 07:58

Protokół Nr XXV/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 28 stycznia 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Dyrektora CKGŁ

 • 07 kwietnia 2021 15:29

Wojt Gminy Łańcut ogłasza listę kandydatów spełniających  wymagania formalne w konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika wraz z funkcją opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej

 • 26 marca 2021 13:34

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika wraz z funkcją opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Opieki Dziennej

 • 19 marca 2021 15:13

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej „Pogodny Senior" w Wysokiej

 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika GOPS w Łańcucie

 • 19 marca 2021 15:07

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Raport dostępności COGŁ

 • 17 marca 2021 08:54

-

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - na stanowisko Kierownika wraz z funkcją opiekuna

 • 16 marca 2021 12:25

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - stanowisko kierownika GOPS w Łańcucie

 • 16 marca 2021 11:44

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie ma stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 15 marca 2021 11:43

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do oddania w dzierżawę w msc. Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Raport dostępności

 • 15 marca 2021 10:26

-

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.92.2020.WK

 • 09 marca 2021 14:07

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 2447/1, 2448/1, 2452/4, 2453/5 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.92.2020.WK

Łańcut, 2021-03-08

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 2447/1, 2448/1, 2452/4, 2453/5 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.62.2020.WK

 • 08 marca 2021 12:08

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 02.03.2021 r. zostało wydane postanowienie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 1788,1579/1,1221 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.62.2020.WK

Łańcut, 2021-03-02

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 02.03.2021 r. zostało wydane postanowienie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 1788,1579/1,1221 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Z postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym postanowienie bezpośrednio nie zostało doręczone, przysługuje zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Zażalenie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kiełb (Kosina)

 • 08 marca 2021 11:18

Iwona Kiełb

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kiełb (Kraczkowa, Kosina)

 • 08 marca 2021 11:05

Iwona Kiełb

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kraczkowej i Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Marta Zięba-Kuźniar

 • 08 marca 2021 10:35

Marta Zięba-Kuźniar

P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

 • 04 marca 2021 14:06

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu