Menu Podmiotowe menu ikonka

Protokół Nr XXIX/21

 • 31 marca 2022 12:00

Protokół Nr XXIX/21 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 28 września 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 • 30 marca 2022 14:27

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: pracownik socjalny. 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w DDP dla Seniorów w Kosinie

 • 18 marca 2022 12:38

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w DDP dla Seniorów w Kosinie

 • 15 marca 2022 12:08

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

 • 10 marca 2022 12:33

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

 • 03 marca 2022 13:54

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 28 lutego 2022 10:26

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: Opiekun świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie. 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Łukasz Hubert

 • 17 lutego 2022 12:29

Łukasz Hubert - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut sp. z o.o. z/s w Soninie

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 • 15 lutego 2022 14:36

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: pracownik socjalny. 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 14:27

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: Opiekun świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie. 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika DDP dla seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 14:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie "Aktywny Senior". 

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika DDP dla seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 07:32

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie "Aktywny Senior"

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:48

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:46

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:45

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:43

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:40

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:40

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:37

ROK 2020

Majątek Zespołu Szkół w Kosinie według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 951 885,20 zł z tego:

Budynki – 4 914 903,69 zł

Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 541 600,27 zł

Kotły i maszyny energetyczne – 49 327,31 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 24 374,14 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane – 114 608,12 zł

Inne środki trwałe – 266 497,88 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Kosinie na rok 2021 wynosi 6 414 305,00 zł

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:35

W skład Zespołu Szkół w Kosinie wchodzi Przedszkole Publiczne w Kosinie oraz Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Kosinie.

Zespół Szkół został utworzony zgodnie z Uchwałą Nr V/39/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 marca 2007 r.  W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa -Kuli w Kosinie, zwana dalej Szkołą;

2) Przedszkole Publiczne w Kosinie obejmujące rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci sześcioletnie.

Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek położony w Kosinie, nr budynku 268, na działce nr 2438/30, 2438/31, 2438/32.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:34

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Kontakt ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:32

Zespół Szkół w Kosinie

Kosina 268

37-122 Albigowa

NIP: 815-173-97-18

Tel. 17 225  05 05

Adres e-mail: zskosina@wp.pl

Strona internetowa: https://zskosina.edupage.org/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZSKosina/SkrytkaESP

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:07

Raport o stanie zapewnienia dostępności (pobierz)

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:06

Regulamin udostepniania informacji ZS Głuchów (pobierz)

Wniosek o udostepnienie informacji (pobierz)

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:05

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

  • zapisy dzieci do szkoły;
  • sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;
  • wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
  • sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;
  • pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;
  • sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:04

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:04

W Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry

 • rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 • rejestr wydanych kart rowerowych;
 • rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
 • rejestr pieczęci szkolnych;
 • rejestr korespondencji;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr wypadków pracowników;
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 • rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają  do naszej szkoły;
 • księgi uczniów szkoły;
 • księgi uczniów pp;
 • Księgi absolwentów;
 • dokumentacja związana z przebiegiem nauczania;
 • księgi inwentarzowe;
 • księgi arkuszy ocen;
 • książki kontroli zewnętrznych;
 • książki protokołów rad pedagogicznych;
 • książka zarządzeń dyrektora;
 • księgi uchwał rady pedagogicznej;
 • książka wydanej odzieży roboczej;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencja czasu pracy.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:03

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (pobierz)

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:02

Budynki i lokale (pobierz)

Maszyny, urządzenia i aparaty (pobierz)

Narzedzia, przyrządy i ruchomości (pobierz)

Obiekty inżynierii lądowej (pobierz)

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:00

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie składa się z Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej, która jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży. Szkoła i przedszkole:

 • prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizują programy nauczania uwzględniające podstawę wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • szkoła podstawowa realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Głuchowie, nr budynku 443, na działce nr 857. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 12:58

Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie

mgr Jolanta Bukowska

-

Przejdź do wpisu

Kontakt ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 12:57

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Głuchowie

Głuchów 443,
37-100 Łańcut,
NIP: 815-17-39-730,
tel. 17 224 12 31

Adres e-mail: szkolagluchow@gmail.com
Strona internetowa: www.zsgluchow.edupage.org
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: 

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępnści ZSP Handzlówka

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZSP Handzlówka

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:02

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są  w sekretariacie Zespołu w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

  • zapisy dzieci do szkoły;
  • sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;
  • wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
  • sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;
  • pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;
  • sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

 

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZSP Handzlówka

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:00

W Szkole Podstawowej im. im. ks. Władysława Krakowskiego prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

 • rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 • rejestr wydanych kart rowerowych;
 • rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
 • rejestr pieczęci szkolnych;
 • rejestr korespondencji;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają   do naszej szkoły;
 • księgi uczniów;
 • dokumentacja związana z przebiegiem nauczania;
 • księgi inwentarzowe;
 • księgi arkuszy ocen;
 • książki kontroli zewnętrznych;
 • książki protokołów rad pedagogicznych;
 • książka zarządzeń dyrektora;
 • książka wydanej odzieży roboczej;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencja czasu pracy;
 • ewidencja zwolnień lekarskich.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:59

Sprawozdania finansowe - przejdź do sprawozdań

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:58

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce  według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2022 r. wynosi  4 253 257,77 zł z tego:

·        Budynki – 4 049 174,04 zł

·        Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia) – 36 991,41 zł

·        Kotły i maszyny energetyczne  – 3 900,00  zł

·        Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  – 26 383,50 zł

·        Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 31 327,10 zł

·        Urządzenia techniczne – 74 344,02 zł

·        Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 31 137,70 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce na rok 2023 wynosi 3 251 262,00 zł.

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:56

Informacja ogólna:

Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Krakowskiego jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży, która:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Handzlówce, nr budynku 264, na działce nr 1089/3.Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:55

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Kontakt ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:54

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

057_XXX_481_21_Rogóżno

 • 18 stycznia 2022 11:33

-

Przejdź do wpisu

056_XXIV_338_20_Rogóżno

 • 18 stycznia 2022 11:17

-

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/21

 • 30 grudnia 2021 12:10

Zarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/21

 • 30 grudnia 2021 11:46

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Kuźmicz

 • 29 grudnia 2021 11:49

Sylwia Kuźmicz, p.o. dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Sygnalista

 • 29 grudnia 2021 08:24

KLAUZULA INFORMACYJNA URZEDU GMINY W ŁAŃCUCIE
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję ze na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Łańcut

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łańcut z siedzibą Łańcut ul Mickiewicza 2a 37 100 Łańcut tel. 17 225 2264 adres e-mail ug@gminalancut.pl.
 2. Urząd wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - m.jucha@gminalancut.pl
 3. Urząd Gminy Łańcut może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu  realizacji zadań nałożonych na  samorząd związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2 Pani/Pana dane mogą być przekazane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i zgodnie z przepisami o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych , ani naruszać tajemnic prawnie chronionych do których zachowania zobowiązany  jest Wójt Gminy Łańcut.
 • Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • Ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 1. W przypadku uznania iż przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o którym mowa w art. 51 RODO.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/475/21

 • 15 grudnia 2021 14:44

Uchwała Nr XXX/475/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na oszarze Gminy Łańcut na rok 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/477/21

 • 10 grudnia 2021 08:53

Uchwała Nr XXX/477/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 09 maja 2018 12:28

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży w m. Sonina, Kraczkowa i Głuchów.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

 • 30 marca 2018 07:34

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie wybrana została
Pani Ryzner Natalia

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów w biurze Stowarzyszenia ROF

 • 28 marca 2018 11:51

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

 • 27 marca 2018 14:25

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Wysokiej

 • 18 kwietnia 2018 07:44

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej nr 3156 o pow. 12,3258 ha w Wysokiej, stanowiącej mienie komunalne gminy.

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej nr 3156 o pow. 12,3258 ha w Wysokiej, stanowiącej mienie komunalne gminy.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

 • 16 marca 2018 14:53

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 23 marca 2018 07:53

Wójt Gminy Łańcut informuje, że przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 3156 o pow. 12,3258 ha w Wysokiej, który odbył się 27 lutego 2018 r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut został unieważniony z przyczyn formalnych.

Łańcut, 06.03.2018 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 26 stycznia 2018 14:27

Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Nr 1875 z późn. zm.), art. 28, art 37 ust. 1, art 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz par. 3 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy wg wykazu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/305/17

 • 06 lutego 2018 09:04

Uchwała Nr XXXVI/305/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/305/17

 • 06 lutego 2018 08:59

Uchwała Nr XXXVI/305/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 05 stycznia 2018 14:30

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 02 stycznia 2018 13:29

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut - m. Albigowa, dz. 1652/1

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 02 stycznia 2018 13:28

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut - m. Głuchów, dz. 522/3

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 02 stycznia 2018 13:27

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut - m. Głuchów, dz. 522/11

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 04 grudnia 2017 15:11

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży (Albigowa dz. 1652/1 i Głuchów 522/3, 522/11)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 19 września 2017 14:49

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiące mienie komunalne gminy w m. Albigowa, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Sonina

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 18 września 2017 17:24

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych w m. Kraczkowa i Wysoka

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 18 września 2017 17:13

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w m. Rogóżno

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

 • 22 sierpnia 2017 13:07

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - wyroby zawierające azbest

 • 28 czerwca 2017 08:24

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie poprzez demontaż, zbieranie i transport wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów

 • 22 maja 2017 12:55

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 • 05 maja 2017 14:49

Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu przetargu nieograniczonego dla działek nr 1484 i 1486 w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 11 kwietnia 2017 07:49

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Rogóżno

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 07 kwietnia 2017 14:01

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Cierpisz

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 07 kwietnia 2017 13:55

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 07 kwietnia 2017 13:49

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Głuchów

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

 • 16 marca 2017 14:51

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia w Głuchowie, Kraczkowej, Cierpiszu, Albigowej i Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora

 • 16 marca 2017 10:28

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko dyrektora w przedszkolach i szkołach Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

 • 14 marca 2017 11:57

Komisja Konkursowa Urzędu Gminy Łańcut informuje, że na stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego został wybrany Pan Waldemar Kuźniar.

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

 • 10 marca 2017 10:31

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

 • 23 lutego 2017 14:59

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów w biurze ROF

 • 14 lutego 2017 16:13

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Kosinie

 • 09 lutego 2017 12:13

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Kosinie

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony

 • 10 stycznia 2017 14:33

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych w m Handzlówka nr ew. dz. 1656  o pow. 1,0999 ha. 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

 • 13 grudnia 2016 07:32

Komisja Konkursowa Urzędu Gminy Łańcut informuje, że na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego została wybrana Pani Agnieszka Lorenc, która wykazała się dużą znajomością przepisów prawa wymaganych na w/w stanowisku pracy. Z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów. Posiadane wykształcenie i kwalifikacje odpowiadają wymogom pracy na tym stanowisku. Osoba zaprezentowała wysoką kulturę osobistą, elokwencję, umiejętność dostosowania się do wymagań niezbędnych w wykonywanej pracy.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 95/16

 • 09 grudnia 2016 15:57

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w m. Kosina dz. nr ew. gr. 350, 352, 2029/1, 3636, Wysoka cz. 970, Handzlówka 1656

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w m. Kosina dz. nr ew. gr. 350, 352, 2029/1, 3636, Wysoka cz. 970, Handzlówka 1656

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

 • 08 grudnia 2016 09:23

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne w konkursie na stanowisko ds. zarzadzania kryzysowego

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw przeciwpożarowych i sportu

 • 22 listopada 2016 12:03

WÓJT GMINY ŁAŃCUT OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. zarządzania kryzysowego, spraw przeciwpożarowych i sportu w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 07 listopada 2016 15:27

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut (Kosina 3617/4, 4320, 4484/1, 4487) przeznaczonych do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF

 • 26 października 2016 07:44

Zarząd Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na stanowisko zastępca dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji w biurze Stowarzyszenia ROF

 • 11 października 2016 19:15

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na zastępcę dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na stanowisko ds. doradztwa i informacji w biurze Stowarzyszenia ROF

 • 11 października 2016 19:09

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na: stanowisko ds.doradztwa i informacji

 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora – w Biurze Stowarzyszenia ROF

 • 14 września 2016 09:03

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy: Zastępca Dyrektora – stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji w Biurze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy: Zastępca Dyrektora – stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji w Biurze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przejdź do wpisu

Wykaz gruntów do wydzierżawienia

 • 29 sierpnia 2016 10:48

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA: Sonina dz. nr 1206/1, 2352, 2297/6 - do użytku rolniczego

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA: Sonina dz. nr 1206/1, 2352, 2297/6 - do użytku rolniczego

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko administracyjno-organizacyjne w biurze ROF

 • 03 sierpnia 2016 18:59

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko administracyjno-organizacyjne

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko administracyjno-organizacyjne

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

 • 03 sierpnia 2016 18:52

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

 • 24 maja 2016 13:14

Burmistrz Miasta Łańcuta zawiadamia strony postępowania, że w dniu 20 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słoneczna w Łańcucie.

Burmistrz Miasta Łańcuta zawiadamia strony postępowania, że w dniu 20 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słoneczna w Łańcucie.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

 • 24 maja 2016 13:07

Burmistrz miasta Łańcuta  podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 20 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słoneczna w Łańcucie.

Burmistrz miasta Łańcuta  podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 20 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słoneczna w Łańcucie

Przejdź do wpisu

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANOCZONY

 • 24 maja 2016 10:54

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rogóżnie nr dz. 988/3 stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rogóżnie nr dz. 988/3 stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 24 maja 2016 10:30

Zawiadomienie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowydla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430, położone w m. Kraczkowa" na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Zawiadomienie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowydla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430, położone w m. Kraczkowa" na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Przejdź do wpisu
Powrót