Menu Podmiotowe menu ikonka

Zapewnienie dostępności ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:07

Raport o stanie zapewnienia dostępności (pobierz)

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:06

Regulamin udostepniania informacji ZS Głuchów (pobierz)

Wniosek o udostepnienie informacji (pobierz)

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:05

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

  • zapisy dzieci do szkoły;
  • sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;
  • wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
  • sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;
  • pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;
  • sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:04

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:04

W Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry

 • rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 • rejestr wydanych kart rowerowych;
 • rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
 • rejestr pieczęci szkolnych;
 • rejestr korespondencji;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr wypadków pracowników;
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 • rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają  do naszej szkoły;
 • księgi uczniów szkoły;
 • księgi uczniów pp;
 • Księgi absolwentów;
 • dokumentacja związana z przebiegiem nauczania;
 • księgi inwentarzowe;
 • księgi arkuszy ocen;
 • książki kontroli zewnętrznych;
 • książki protokołów rad pedagogicznych;
 • książka zarządzeń dyrektora;
 • księgi uchwał rady pedagogicznej;
 • książka wydanej odzieży roboczej;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencja czasu pracy.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:03

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (pobierz)

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:02

Budynki i lokale (pobierz)

Maszyny, urządzenia i aparaty (pobierz)

Narzedzia, przyrządy i ruchomości (pobierz)

Obiekty inżynierii lądowej (pobierz)

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:00

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie składa się z Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej, która jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży. Szkoła i przedszkole:

 • prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizują programy nauczania uwzględniające podstawę wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • szkoła podstawowa realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Głuchowie, nr budynku 443, na działce nr 857. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 12:58

Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie

mgr Jolanta Bukowska

-

Przejdź do wpisu

Kontakt ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 12:57

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Głuchowie

Głuchów 443,
37-100 Łańcut,
NIP: 815-17-39-730,
tel. 17 224 12 31

Adres e-mail: szkolagluchow@gmail.com
Strona internetowa: www.zsgluchow.edupage.org
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: 

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępnści ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:05

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:04

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:02

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:02

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:00

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:59

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZSP Handzlowka

 • 03 lutego 2022 11:58

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:56

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:55

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Kontakt ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:54

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

057_XXX_481_21_Rogóżno

 • 18 stycznia 2022 11:33

-

Przejdź do wpisu

056_XXIV_338_20_Rogóżno

 • 18 stycznia 2022 11:17

-

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/21

 • 30 grudnia 2021 12:10

Zarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/21

 • 30 grudnia 2021 11:46

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Kuźmicz

 • 29 grudnia 2021 11:49

Sylwia Kuźmicz, p.o. dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie.

Przejdź do wpisu

Sygnalista

 • 29 grudnia 2021 08:24

KLAUZULA INFORMACYJNA URZEDU GMINY W ŁAŃCUCIE
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję ze na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Łańcut

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łańcut z siedzibą Łańcut ul Mickiewicza 2a 37 100 Łańcut tel. 17 225 2264 adres e-mail ug@gminalancut.pl.
 2. Urząd wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - m.jucha@gminalancut.pl
 3. Urząd Gminy Łańcut może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu  realizacji zadań nałożonych na  samorząd związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2 Pani/Pana dane mogą być przekazane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i zgodnie z przepisami o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych , ani naruszać tajemnic prawnie chronionych do których zachowania zobowiązany  jest Wójt Gminy Łańcut.
 • Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • Ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 1. W przypadku uznania iż przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o którym mowa w art. 51 RODO.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/475/21

 • 15 grudnia 2021 14:44

Uchwała Nr XXX/475/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na oszarze Gminy Łańcut na rok 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/477/21

 • 10 grudnia 2021 08:53

Uchwała Nr XXX/477/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/476/21

 • 10 grudnia 2021 08:51

Uchwała Nr XXX/476/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego jednoosobowej spółki Gminy Łańcut z ograniczoną odpowiedzialnością

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/475/21

 • 10 grudnia 2021 08:47

Uchwała Nr XXX/475/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na oszarze Gminy Łańcut na rok 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/474/21

 • 10 grudnia 2021 08:42

Uchwała Nr XXX/474/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na dofinansowanie zadań należących do samorządu powiatowego z zakresu transportu zbiorowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 149/21

 • 08 grudnia 2021 11:01

Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 01 grudnia 2021 13:01

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do użyczenia w msc. Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 142/21

 • 30 listopada 2021 16:22

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarządzeniu nr 141/21 z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 141/21

 • 30 listopada 2021 16:15

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 26 listopada 2021 14:46

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior" 

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2022 rok

 • 23 listopada 2021 10:11

Uchwały Rady Gminy Łańcut

Informacja z wykonania budżetu

Uchwały RIO

Sprawozdania

Budżet Gminy Łańcut na 2022 rok

Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego

 • 22 listopada 2021 14:18

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Beata Lew

 • 19 listopada 2021 13:19

Beata Lew - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 1/2 etatu, kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie 1/2 etatu

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w OOD w Wysokiej

 • 10 listopada 2021 15:09

Ośrodek Opieki Dziennej w Wysokiej przekazuje do publiczne wiadomości liste kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Opiekuna w Ośrodku Opieki dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 10 listopada 2021 14:44

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w Soninie dz. 1123/1

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 10 listopada 2021 14:38

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w Kosinie dz. 1139

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy

 • 08 listopada 2021 12:19

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik gospodarczy w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na pracownika socjalnego

 • 28 października 2021 13:56

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Ośrodku opieki Dziennej w Wysokiej

 • 27 października 2021 14:37

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekun w Ośrodku Opieki Dziennej - Pogodny Senior w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 21 października 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior"

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko sprzątaczki DDP w Kosinie

 • 18 października 2021 10:09

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Agnieszka Ruszel

 • 18 października 2021 09:22

Agnieszka Ruszel 
p.o. dyrektora Przedszkola Publicznego w Soninie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach

 • 18 października 2021 07:14

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXVIII/21

 • 15 października 2021 09:03

Protokół Nr XXVIII/21 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 16 lipca 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu