Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 6/2012

 • 11 maja 2012 13:55

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 5/2012

 • 11 maja 2012 13:54

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 r.

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 4/2012

 • 11 maja 2012 13:51

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 lutego 2012 r.
w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanego przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wójtowi Gminy Łańcut.

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 3/2012

 • 11 maja 2012 13:50

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia na rok 2012 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 2/2012

 • 11 maja 2012 13:49

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Łańcut w Domu Społecznym w Kosinie, Domu Kultury w Albigowej, Domu Kultury w Handzlówce i Domu Strażaka w Rogóżnie.

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 1/2012

 • 11 maja 2012 13:47

Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania komisji do wyceny gruntów stanowiących własność Gminy Łańcut, których gmina jest posiadaczem samoistnym oraz wyceny dróg gminnych.

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy na 2009 rok

 • 07 maja 2012 08:57

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

Sprawozdania

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. r.
 • Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Łańcut sporzadzony na dzień 31-12-2009 r.

Budżet Gminy za 2009 rok

 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. dróg

 • 23 kwietnia 2012 12:37

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ds. dróg

w Urzędzie Gminy Łańcut , ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

 

Komisja na w/w stanowisko wytypowała Pana Krzysztofa Owsiaka, który wykazał się znajomością stosowania ustawy zamówień publicznych, sporządzania przedmiarów robót i kosztorysowania oraz umiejętnością dostosowania się do wymagań niezbędnych do wykonywania pracy i dyspozycyjnością. Pan Krzysztof Owsiak w dotychczasowej karierze zawodowej zdobył doświadczenie pozwalające na zatrudnienie na stanowisku ds. dróg.

 

Kierujący pracami Komisji – Halina Szpunar

Członek Komisji – Józef Pelc

Członek Komisji – Urszula Leszczyńska

 

Łańcut 23 kwiecień 2012 r.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 23 kwietnia 2012 12:36

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

w Urzędzie Gminy Łańcut , ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

            Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi informuje, że na w/w stanowisko została wyłoniona Pani Magdalena Balawejder zam.Rzeszów, gdyż wykazała się dużą znajomością przepisów prawnych dotyczących zakresu pracy na tym stanowisku, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, znajomością prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych oraz opracowywania uchwał Rady Gminy. Pani Magdalena Balawejder w dotychczasowej karierze zawodowej zdobyła doświadczenie związane z gospodarowaniem odpadami, jest osobą dyspozycyjną i łatwo dostosowuje się do wymagań niezbędnych do wykonywanej pracy.

 

Kierujący pracami Komisji – Halina Szpunar

Członek Komisji – Józef Duliban

Członek Komisji – Urszula Leszczyńska

 

 

 

 

 

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XVIII/12 Sesji Rady Gminy Łańcut

 • 18 kwietnia 2012 12:29

Protokół Nr XVIII/12 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 20 marca 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

Przejdź do wpisu

LISTA KANDYDATÓW

 • 13 kwietnia 2012 13:11

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE W  KONKURSIE

 

na stanowisko ds. dróg

 

w Urzędzie Gminy Łańcut, ul.Mickiewicza 2a,

37-100 Łańcut

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Owsiak Krzysztof

Głuchów

2.

Rejman Mariusz

Krzemienica

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 1200 w pok. Nr 16 (I piętro) w Urzędzie Gminy Łańcut. Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustalili:

Szpunar Halina

Pelc Józef

Leszczyńska Urszula  

 

 

Łańcut 13 kwietnia 2012 r.

 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. podatków

 • 30 marca 2012 10:53

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ds. podatków

w Urzędzie Gminy Łańcut , ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

            Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. podatków informuje, że   na w/w stanowisko została wyłoniona Pani Barbara Kontek zam.Łańcut, która wykazała się dużą znajomością przepisów prawa dotyczących zakresu pracy na tym stanowisku , zarówno w zakresie przepisów o samorządzie gminnym jak i ustaw podatkowych. Z testu pisemnego uzyskała maksymalną liczbę punktów. W dotychczasowej karierze zawodowej zdobyła doświadczenie związane z umiejętnością obsługi interesantów, bezpośrednimi kontaktami z klientami. Ponadto posiada wysoką kulturą osobistą, wykazuje się elokwencją, umiejętnością dostosowania się do wymagań niezbędnych do wykonywanej pracy i dyspozycyjnością.

 

Kierujący pracami Komisji – Wiktor Skoczyński

Członek Komisji – Marek Jucha

Członek Komisji – Urszula Leszczyńska

 

 

 

 

Łańcut 30 marca 2012 r.

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko ds. dróg

 • 27 marca 2012 09:32

pełna treść

Przejdź do wpisu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W KONKURSIE na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 26 marca 2012 11:51

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE W  KONKURSIE

na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 
w Urzędzie Gminy Łańcut, ul.Mickiewicza 2a,

37-100 Łańcut

 

      Lp.
     Nazwisko i imię
     Adres zamieszkania
     
      1.
     Balawejder Magdalena
     Rzeszów
     
      2.
     Kempa Bernadeta
     Krasne
     
      3.
     Olbrycht Beata
     Łańcut
     
 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 900 w pok. Nr 16 (I piętro) Urzędu Gminy Łańcut. Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustalili:

Szpunar Halina

Duliban Józef

Leszczyńska Urszula   
 

Łańcut 26 marca 2012 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 • 26 marca 2012 11:11

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

w Urzędzie Gminy Łańcut, ul.Mickiewicza 2a

      Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds.pozyskiwania funduszy zewnętrznych informuje, że w procedurze naboru oferty aplikacyjne nie spełniały wymogów formalnych. W związku z powyższym, na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat.

Kierujący pracami komisji - Halina Szpunar

Członek komisji - Marek Jucha

Członek komisji - Leszczyńska Urszula

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. dróg

 • 23 marca 2012 15:26

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. dróg

w Urzędzie Gminy Łańcut

      Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. dróg informuje, że do procedury naboru została złożona jedna oferta aplikacyjna, która nie spełniała wymogów formalnych. W związku z powyższym, na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat.

Kierujący pracami komisji - Halina Szpunar

Członek komisji - Pelc Józef

Członek komisji - Leszczyńska Urszula

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów na stanowisko ds. podatków

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XVII/12 Sesji Rady Gminy Łańcut

 • 21 marca 2012 13:53

Protokół Nr XVII/12 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 23 lutego 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XVI/12 Sesji Rady Gminy Łańcut

 • 21 marca 2012 13:44

Protokół Nr XVI/12 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 26 stycznia 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

 

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY ŁAŃCUT OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 • 05 marca 2012 13:20

WÓJT  GMINY  ŁAŃCUT

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

w Urzędzie Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a

 

 

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY ŁAŃCUT ogłasza nabór na stanowisko ds. dróg

 • 05 marca 2012 13:20

WÓJT  GMINY  ŁAŃCUT

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

ds. dróg

w Urzędzie Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a

pełna treść

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY ŁAŃCUT OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 05 marca 2012 13:19

WÓJT  GMINY  ŁAŃCUT

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

w Urzędzie Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a

 

 

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY ŁAŃCUT OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. podatków

 • 05 marca 2012 13:18

WÓJT  GMINY  ŁAŃCUT

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

ds. podatków

w Urzędzie Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a

pełna treść

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny - nieograniczony

 • 17 stycznia 2012 10:10

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy wg poniższego wykazu.

Przejdź do wpisu

III/6/10

 • 17 stycznia 2012 09:45

Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/392/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

Przejdź do wpisu

XV/11

 • 09 stycznia 2012 11:18

Protokół Nr XV/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 28 grudnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

XIV/2011

 • 02 stycznia 2012 11:42

Protokół Nr XIV/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 29 listopada 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 90/2011

 • 02 stycznia 2012 10:04

Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie podwyżki stawek czynszu dla lokali uzytkowych w budynkach Ośrodków Zdrowia w Albigowej, Kosinie i Kraczkowej oraz działek gruntowych przy Ośrodkach Zdrowia Albigowa i Kraczkowa będących własnością Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 89/2011

 • 02 stycznia 2012 10:00

Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 88/2011

 • 02 stycznia 2012 09:57

Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 87/2011

 • 02 stycznia 2012 09:51

Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Handzlówka i Zabratówka"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 86/2011

 • 02 stycznia 2012 09:47

Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 85/2011

 • 02 stycznia 2012 09:39

Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzeni nr 84/2011

 • 02 stycznia 2012 09:33

Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 wrzesnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 83/2011

 • 02 stycznia 2012 09:30

Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 wrzesnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 82/2011

 • 02 stycznia 2012 09:22

Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 wrzesnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 81/2011

 • 02 stycznia 2012 09:17

Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 wrzesnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji uczestniczącej w przekazaniu obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 78/2011

 • 02 stycznia 2012 09:13

Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 wrzesnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 77/2011

 • 02 stycznia 2012 09:08

Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 wrzesnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/2011

 • 02 stycznia 2012 09:04

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 71/2011

 • 02 stycznia 2012 09:03

Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/2011

 • 02 stycznia 2012 09:02

Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/2011

 • 02 stycznia 2012 09:01

Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 76/2011

 • 02 stycznia 2012 09:01

Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 wrzesnia 2011 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Łańcut wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Przejdź do wpisu

XIII/11

 • 03 listopada 2011 09:54

Protokół Nr XIII/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 21 października 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

XII/11

 • 03 listopada 2011 09:53

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 27 września 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

XI/11

 • 03 listopada 2011 09:48

Protokół Nr XI/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 18 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Budżet gminy na 2010 rok

 • 11 października 2011 09:58

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Łańcut za 2010 r.

 

 • Opinia RIO o przedłozonym przez Wójta Gminy Łancut sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2010 rok.

 

Sprawozdania

 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010
 • Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2010.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r.
 • Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 r.
 • BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Łańcut sporządzony na dzień 31-12-2010 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2010 r.

 

Budzet Gminy Łańcut na 2010 rok

 

Przejdź do wpisu

Listy zarejestrowanych kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

 • 30 września 2011 13:19

Przejdź do wpisu

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

 • 22 września 2011 09:41

Zarządzenie Nr 76/11 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Łańcut wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH OD NR 1 DO NR 11

Przejdź do wpisu