Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet i majątek

 • 25 maja 2022 10:42

Budynki i lokale (pobierz)

Maszyny, urządzenia i aparaty (pobierz)

Narzędzia, przyrządy, ruchomości (pobierz)

Obiekty inżynierii lądowej (pobierz)

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 10:03

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

  • zapisy dzieci do szkoły;
  • sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;
  • wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
  • sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;
  • pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;
  • sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 09:47

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie składa się z Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej, która jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży. Szkoła i przedszkole:

 • prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizują programy nauczania uwzględniające podstawę wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • szkoła podstawowa realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Głuchowie, nr budynku 443, na działce nr 857. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Kontakt ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 09:36

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Głuchowie

Głuchów 443,
37-100 Łańcut,
NIP: 815-17-39-730,
tel. 17 224 12 31

Adres e-mail: szkolagluchow@gmail.com

Strona internetowa: www.zsgluchow.edupage.org

 

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 09:33

Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie

mgr Jolanta Bukowska

Przejdź do wpisu

Szkoła Podstawowa w Wysokiej

 • 25 maja 2022 07:37

-

Przejdź do wpisu

Przedszkole Publiczne w Wysokiej

 • 25 maja 2022 07:34

-

Przejdź do wpisu

Przedszkole Publiczne w Handzlówce

 • 24 maja 2022 14:29

-

Przejdź do wpisu

Szkoła Podstawowa w Handzlówce

 • 24 maja 2022 14:19

-

Przejdź do wpisu

Szkoła Podstawowa w Albigowej

 • 24 maja 2022 14:05

-

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji SP Sonina

 • 24 maja 2022 13:12

Regulamin udostępniania informacji (pobierz)

Wniosek o udostępnienie informacji (pobierz)

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 • 24 maja 2022 09:58

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonych rejestrach.

Prowadzone sprawy:

- zapisy dzieci do szkoły

- sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych,

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły

- pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym

- sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły

Przejdź do wpisu

Ochrona danych

 • 24 maja 2022 09:51

Inspektor Ochrony Danych

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Soninie możliwy jest pod adresem e-mail: iodspsonina@gmail.com lub telefonicznie (w godz. 8.00 – 14.30) pod numerem telefonu: 17 224 15 21.

Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna - dla uczniów i rodziców/opiekunów (pobierz)

Klauzula informacyjna  - dla nauczycieli i pracowników (pobierz)

Klauzula informacyjna - dla kandydatów do pracy (pobierz)

Klauzula informacyjna - dla praktykantów (pobierz)

Monitoring wizyjny – informacja

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry

 • 24 maja 2022 09:37

Rejestry:

- rejestr druków ścisłego zarachowania

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych

- rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

- rejestr wydanych kart rowerowych

- rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej

- rejestr pieczęci szkolnych

- rejestr korespondencji

- rejestr wypadków uczniów

- rejestr wypadków w pracy

- rejestr umów z kontrahentami

Ewidencje:

- księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają do naszej szkoły

- księgi uczniów

- dokumentacja związana z przebiegiem nauczania

- księgi inwentarzowe

- księgi arkuszy ocen

- książki kontroli zewnętrznych

- książki protokołów posiedzeń rady pedagogicznej

- księga uchwał rady pedagogicznej

- książka zarządzeń dyrektora

- księga zastępstw

- ewidencja wydanych duplikatów świadectw

- ewidencja wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

- ewidencja badań lekarskich

- ewidencja osób odbywających praktyki studenckie

- ewidencja środków trwałych

- ewidencja wyposażenia

- ewidencja czasu pracy

- ewidencja zwolnień lekarskich

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek

 • 24 maja 2022 09:32

ROK 2020

Majątek Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 122 949,45 zł z tego:

- Budynki – 2 100 906,24 zł

- Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 8 250,00 zł

- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 4 325,52 zł

- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 1 067,72 zł

- urządzenia techniczne -  8 399,97 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie na rok 2021 wynosi 3 949 050,00 zł

Przejdź do wpisu

Statut prawny i organizacja SP Sonina

 • 24 maja 2022 09:21

- Statut (pobierz plik pdf)

- Statut - aneks (pobierz plik pdf)

- Schemat organizacyjny (pobierz plik pdf)

- Informacja ogólna:

Szkoła Podstawowa im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży, która:

- prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

- realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Soninie, nr budynku 168, położony na działkach o numerach: 1130/2, 1131/2, 1143, 1144/4.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Dyrektor - SP Sonina

 • 24 maja 2022 08:46

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soninie

Ewa Kotwica

Przejdź do wpisu

Kontakt - SP Sonina

 • 24 maja 2022 08:37

Szkoła Podstawowa im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie

Sonina 168
37-100 Łańcut
NIP: 815-174-71-32
Tel. 17 224 15 21

Adres e-mail: spsonina@gminalancut.pl

Strona internetowa: www.szkolasonina.edupage.org

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

Informujemy, że aktywowano funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego - SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie, posiadającego identyfikator - SPSonina.

W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem: epuap.gov.pl

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie. Wystarczy kliknąć w link:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SPSonina

Przejdź do wpisu

Dyrektor - SP Kraczkowa

 • 24 maja 2022 08:30

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraczkowej

mgr Joanna Ząbek

Przejdź do wpisu

Kontakt - SP Kraczkowa

 • 24 maja 2022 08:26

Szkoła Podstawowa w Kraczkowej

Kraczkowa 311
37-124 Kraczkowa
NIP: 
Tel. 17 226 68 22

Adres e-mail: sp.kraczkowa@interia.pl

Strona internetowa: www.zskraczkowa.edupage.org

Przejdź do wpisu

Dyrektor - ZSP Sonina

 • 23 maja 2022 14:48

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie

Łukasz Bielecki

Przejdź do wpisu

Kontakt - PP Sonina

 • 23 maja 2022 14:42

Przedszkole Publiczne w Soninie

Sonina 267
37-100 Łańcut
NIP: 
Tel. 17 224 15 95

Adres e-mail: ppsonina@gminalancut.pl
Strona internetowa: www.przedszkolewsoninie.przedszkolowo.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

Przejdź do wpisu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 • 23 maja 2022 14:32

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej
Joanna Ząbek

Przejdź do wpisu

Kontakt - PP Kraczkowa

 • 23 maja 2022 14:28

Przedszkole Publiczne w Kraczkowej

Kraczkowa 882
37-124 Kraczkowa
NIP: 
Tel. 17 226 65 92

Adres e-mail: 
Strona internetowa: www.pzedszkole-kraczkowa.edu.pl

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:51

Strona w przygotowaniu ...

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:48

Strona w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:46

Strona w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:45

Strona w przygotowaniu....

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:43

Strona w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:40

Strona w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:36

Strona w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:34

Strona w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:29

Strona w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Kontakt ZS Rogóżno

 • 16 maja 2022 14:27

Zespół Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Rogóżno 374
37-112 Kosina
NIP: 
Tel. 17 225 05 30 lub 17 225 05 31

Adres e-mail: zsrogozno@gminalancut.pl
Strona internetowa: www.szkolarogozno.edupage.org

Skrytka ePUAP
/SP_ZSRogozno374/SkrytkaESP

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności

 • 16 maja 2022 13:46

1. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Nazwa podmiotu publicznego: Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpisz

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Adres strony www:  https://cierpiszszkola.edupage.org/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020 r.

Data aktualizacji strony internetowej: 16.04.2021 r.

Data sporządzenia deklaracji: 12.03.2021 r.

Metoda oceny dostępności: samoocena przeprowadzona przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

        filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

        linki – nie zawsze są podpisane tekstem alternatywnym, są poprawiane w miarę możliwości,

        pliki graficzne w formacie JPG, PNG w większości nie posiadają tekstów alternatywnych ponieważ były publikowane przed wejściem ustawy, wymienione niedogodności będą poprawiane,

        mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

        zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

        niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,

        niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Dodatkowe menu: Ułatwienia dostępu

W obrębie całego serwisu jest dostępne dodatkowe menu z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych. Menu rozwija się po naciśnięciu niebieskiej ikonki po lewej stronie. Opcje dostępne w tym menu są wymienione poniżej (w sekcji wygląd).

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

        zmiana wielkości czcionki,

        czytelna czcionka,

        całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony :

        język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,

        tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,

        w całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację,

        nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie,

        formularz kontaktu został prawidłowo zbudowany i opisany,

        linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem,

        nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie,

        ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,

        rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS,

        odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury,

        kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna,

        architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna,

        odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem. Inne odnośniki zmieniają się po najechaniu myszą,

        po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk,

        kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1,

        serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja graficzna,

        serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Edge),

        typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,

        po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu

        treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu,

        fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu,

        odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona,

        poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka,

        serwis nie zawiera mechanizmu ostrzegającego o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie,

        wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie,

        w serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA,

        zapewniona jest zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści),

        serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA,

        wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast

        odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,

        przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny

        Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:

        przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony,

        powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron,

        pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Siedziba podmiotu: Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Cierpisz 110A, 37-124 Kraczkowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

e-mail: zscierpisz@gminalancut.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 17 226023. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Pełne dane kontaktowe podane są w zakładce KONTAKT .

Każdy ma prawo:

        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego, pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.      Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia do szkoły i do przedszkola (od frontu i od boiska szkolnego).

2.      Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3.      Na terenie szkoły są miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

4.      Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

5.      W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro,) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind osobowych.

6.      Do budynku szkoły (hol główny) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

7.      W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

8.      W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.  

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZS Cierpisz

 • 16 maja 2022 13:44

-

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Cierpisz

 • 16 maja 2022 13:39

Wszystkie sprawy urzędowe załatwiane są w sekretariacie szkoły w godzinach pracy placówki.

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów oraz podania, wnioski i pisma. Korespondencję można też kierować drogą elektroniczną. Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów,

Korespondencja może być kierowana pod adres:
Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Cierpisz 110, 37-124 Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Cierpisz

 • 16 maja 2022 13:20

Klauzula Informacyjna RODO

Uprzejmie informujemy, iż administratorami danych osobowych przekazywanych
w związku z realizacją działań edukacyjnych, wykonywaniem zawartych umów i wykonywaniem innych zadań zleconych – jest: Zespół Szkół  im. św. Siostry Faustyn Kowalskiej w Cierpiszu: Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole. Cierpisz 110, 37-124 Kraczkowa.

Inspektor Danych Osobowych  BARBARA BEM  Adres e-mail: barbarabem@wp.pl

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  wyłącznie na potrzeby:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – kształcenie publiczne (art.6 ust. 1, lit. c RODO);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – kształcenie publiczne (art.6 ust. 1, lit. e RODO);
- podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z administratorem danych osobowych (art.6 ust. 1, lit. b RODO);
-  wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia na Twoją prośbę działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zadań spoczywających na placówce oświatowej. Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z obowiązków określonych w przepisach obowiązującego prawa. Odmowa przekazania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy, nawiązania współpracy. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Dane nie są profilowane.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do tych danych na potrzeby wykonania swoich obowiązków, a także przez podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności –np.: producent oprogramowania świadczącego też wsparcie techniczne; podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych; organ nadzoru; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji zawartych umów, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Dane osobowe uczniów i ich rodziców przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne od daty zakończenia edukacji w placówce.

W przypadku danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem i realizacją umowy masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nadto możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - tzw. RODO.

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZS Cierpisz

 • 16 maja 2022 13:08

Ewidencje i rejestry

1. Księga ewidencji dzieci,

2. Księga uczniów szkoły,

3. Księga druków ścisłego zarachowania,

4. Księga protokołów Rady Pedagogicznej, 

5. Księga zbiorów bibliotecznych.

Księgi arkuszy ocen

 1.  Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 2.  Rejestr wydanych kart rowerowych,
 3.  Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,
 4.  Rejestr wydanych delegacji,
 5.  Rejestr zastępstw nauczycielskich
 6.  Rejestr zwolnień lekarskich,
 7.  Rejestr zaświadczeń w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
 8.  Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów,
 9.  Rejestr wypadków uczniów,
 10.  Rejestr wypadków pracowników,
 11.  Ewidencja osobowa pracowników,
 12.  Ewidencja czasu pracy pracowników
 13.  Ewidencja pieczęci i pieczątek
 14.  Dziennik korespondencyjny,
 15.  Książka kontroli zewnętrznych
 16.  Książka Obiektu Budowlanego
 17. Książka zarządzeń dyrektora

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZS Cierpisz

 • 16 maja 2022 12:52

Bilans na dzień 31.12.2020 r.

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek

 • 16 maja 2022 12:50

Plan finansowy wydatków budżetowych Zespołu Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu na rok 2021 wynosi – 1 784 918,00 zł.

Majątek Zespołu Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu na dzień 31.12.2020r. wynosi – 646 819,48 zł.

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZS Cierpisz

 • 16 maja 2022 12:44

Status

Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu jest zespołem, w skład którego wchodzi przedszkole publiczne i publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa,

Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

Przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola i uczniów w oparciu o przepisy  powszechnej dostępności,

Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania, uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego,

Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów ustalone przez MEN,

Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZS Cierpisz

 • 16 maja 2022 12:40

Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu: Agnieszka Stachów

Przejdź do wpisu

Kontakt ZS Cierpisz

 • 16 maja 2022 12:30

Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Cierpisz 110
37-124 Kraczkowa
NIP: 815 173 96 70
Tel. 17 226 60 23

Adres e-mail: zscierpisz@gminalancut.pl
Strona internetowa: www.cierpiszszkola.edupage.org

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2022.MN

 • 11 maja 2022 14:50

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 109 885 R „Od drogi krajowej nr 94 do Granic” i nr 109 882 R „od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody” w miejscowości Głuchów i Kosina”

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie 2021 rok

 • 11 maja 2022 14:03

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za 2021 rok

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

 • 04 maja 2022 14:13

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:14

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:13

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu