Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 156/21

 • 30 grudnia 2021 12:10

Zarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/21

 • 30 grudnia 2021 11:46

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Kuźmicz

 • 29 grudnia 2021 11:49

Sylwia Kuźmicz, p.o. dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie.

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Bukowska

 • 29 grudnia 2021 11:46

Jolanta Bukowska, dyrektor Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Głuchowie.

Przejdź do wpisu

Sygnalista

 • 29 grudnia 2021 08:24

KLAUZULA INFORMACYJNA URZEDU GMINY W ŁAŃCUCIE
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję ze na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Łańcut

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łańcut z siedzibą Łańcut ul Mickiewicza 2a 37 100 Łańcut tel. 17 225 2264 adres e-mail ug@gminalancut.pl.
 2. Urząd wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - m.jucha@gminalancut.pl
 3. Urząd Gminy Łańcut może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu  realizacji zadań nałożonych na  samorząd związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2 Pani/Pana dane mogą być przekazane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i zgodnie z przepisami o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych , ani naruszać tajemnic prawnie chronionych do których zachowania zobowiązany  jest Wójt Gminy Łańcut.
 • Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • Ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
 1. W przypadku uznania iż przetwarzanie danych przez Urząd Gminy Łańcut Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o którym mowa w art. 51 RODO.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/475/21

 • 15 grudnia 2021 14:44

Uchwała Nr XXX/475/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na oszarze Gminy Łańcut na rok 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/477/21

 • 10 grudnia 2021 08:53

Uchwała Nr XXX/477/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/476/21

 • 10 grudnia 2021 08:51

Uchwała Nr XXX/476/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego jednoosobowej spółki Gminy Łańcut z ograniczoną odpowiedzialnością

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/475/21

 • 10 grudnia 2021 08:47

Uchwała Nr XXX/475/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na oszarze Gminy Łańcut na rok 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/474/21

 • 10 grudnia 2021 08:42

Uchwała Nr XXX/474/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na dofinansowanie zadań należących do samorządu powiatowego z zakresu transportu zbiorowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 149/21

 • 08 grudnia 2021 11:01

Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 01 grudnia 2021 13:01

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do użyczenia w msc. Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 142/21

 • 30 listopada 2021 16:22

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarządzeniu nr 141/21 z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 141/21

 • 30 listopada 2021 16:15

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 26 listopada 2021 14:46

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior" 

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego

 • 22 listopada 2021 14:18

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Beata Lew

 • 19 listopada 2021 13:19

Beata Lew - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 1/2 etatu, kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie 1/2 etatu

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w OOD w Wysokiej

 • 10 listopada 2021 15:09

Ośrodek Opieki Dziennej w Wysokiej przekazuje do publiczne wiadomości liste kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Opiekuna w Ośrodku Opieki dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 10 listopada 2021 14:44

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w Soninie dz. 1123/1

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 10 listopada 2021 14:38

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w Kosinie dz. 1139

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy

 • 08 listopada 2021 12:19

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik gospodarczy w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na pracownika socjalnego

 • 28 października 2021 13:56

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Ośrodku opieki Dziennej w Wysokiej

 • 27 października 2021 14:37

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekun w Ośrodku Opieki Dziennej - Pogodny Senior w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 21 października 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior"

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko sprzątaczki DDP w Kosinie

 • 18 października 2021 10:09

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Agnieszka Ruszel

 • 18 października 2021 09:22

Agnieszka Ruszel 
p.o. dyrektora Przedszkola Publicznego w Soninie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach

 • 18 października 2021 07:14

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXVIII/21

 • 15 października 2021 09:03

Protokół Nr XXVIII/21 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 16 lipca 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXVII/21

 • 15 października 2021 08:58

Protokół Nr XXVII/21 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 8 czerwca 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 12 października 2021 14:58

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - GOPS

 • 11 października 2021 15:06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 11 października 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 11 października 2021 14:57

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w KOsinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/2021

 • 11 października 2021 14:52

Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 185/1712 zabytku "DOM"położonego w miejscowości Albigowa 598, nr ewidencyjny działki 1826

Przejdź do wpisu

Statut Żłobek Kosina

 • 08 października 2021 12:57

Status prawny i organizacja

Przejdź do wpisu

Dyrektor Żłobek w Kraczkowej

 • 08 października 2021 12:27

Kiełb Iwona

Dyrektor żłobków w Kosinie i Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Kontakt Żłobek Kraczkowa

 • 08 października 2021 12:04

Gminny Żłobek w Kraczkowej

Kraczkowa 217
37-124 Kraczkowa
NIP: 8151809637
Tel. +48 721 860 863

Adres e-mail: zlobek.kraczkowa@gminalancut.pl
Strona internetowa: https://zlobek.gminalancut.pl/

Przejdź do wpisu

Gminny Żłobek Kraczkowa

 • 08 października 2021 11:44

-

Przejdź do wpisu

Kontakt Żłobek Kosina

 • 08 października 2021 08:28

Gminny Żłobek w Kosinie

Kosina 249
37-112 Kosina
NIP: 8151809620
Tel. +48 721 860 862

Adres e-mail: zlobek.kosina@gminalancut.pl
Strona internetowa: https://zlobek.gminalancut.pl/

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika w GOPS Łańcut

 • 07 października 2021 15:12

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Łańcucie inormuje o wynikach naboru na stanowisko kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 • 30 września 2021 15:36

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/2021

 • 22 września 2021 12:31

Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łańcut dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 20 września 2021 14:54

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łancucie ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 20 września 2021 12:53

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży z miejscowości Sonina i Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej

 • 17 września 2021 14:48

Wójt Gminy Łańcut ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w msc Sonina

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 15 września 2021 15:16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na stanowisko Opiekuna w Domu Dziennego Pobytu w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko kierownika Działu Pomocy Środowiskowej - GOPS

 • 15 września 2021 15:03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - tj. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej - 1 etat

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu dla seniorów w Kosinie

 • 10 września 2021 14:45

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łańcucie - Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu

 • 07 września 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu