Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLI/692/23

 • 31 maja 2023 11:05

Uchwała Nr XLI/692/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Opieka nad dziećmi do lat 3

 • 24 kwietnia 2023 13:49

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych → https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl/lista/zk?nts=31810042

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie 2022 rok

 • 19 kwietnia 2023 11:38

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

 • 11 kwietnia 2023 11:55

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 37/23

 • 04 kwietnia 2023 07:21

Zarządzenie Nr 37/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXIX/23

 • 03 kwietnia 2023 08:50

Protokół Nr XXXIX/23 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 15 lutego 2023 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXVIII/23

 • 03 kwietnia 2023 08:42

Protokół Nr XXXVIII/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 23 stycznia 2023 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

 • 20 marca 2023 08:21

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 25/23

 • 09 marca 2023 14:40

Zarządzenie Nr 25/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Klubu Seniora Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXVI/22

 • 09 lutego 2023 09:41

Protokół Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 29 listopada 2022 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXV/22

 • 09 lutego 2023 09:37

Protokół Nr XXXV/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 7 października 2022 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Podatki i opłaty lokalne 2023 r.

 • 12 stycznia 2023 10:52

1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 r.
Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2023 r.
Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2023 r.
Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Nowe wzory formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych od 01.07.2019 r.

Informacje i deklaracje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019 r. moga byc składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). Złozona informacja/deklaracja może byc opatrzona:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem osobistym,
- podpisem zaufanym.

2. Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XXXVI/602/22 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych (pobierz)
Załącznik DT-1/A  do wniosku (pobierz) 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/23

 • 05 stycznia 2023 15:02

Zarządzenie Nr 150/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 138/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 grudnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 150/22

 • 05 stycznia 2023 14:51

Zarządzenie Nr 150/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 138/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5.12.2022 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/22

 • 03 stycznia 2023 10:32

Zarządzenie nr 156/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na zbiórkę makulatury

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam Konkurs na zbiórkę makulatury, zwanej dalej Konkursem.

2. Celem Konkursu jest w szczególności podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w szkole, upowszechnienie wiedzy na temat ekologii - praktyczna edukacja ekologiczna.

§ 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa Regulamin Konkursu na zbiórkę makulatury, zwany dalej Regulaminem, stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. 1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą osoby wskazane przez Wójta Gminy Łańcut.

2. Zadaniem Komisji, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzenie postępowania konkursowego, w tym w szczególności podsumowanie ilości zebranej makulatury, zgodnie z Regulaminem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz dyrektorowi Centrum Oświaty Gminy Łańcut.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora gminnych żłobków

 • 20 grudnia 2022 14:51

Wyniki naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Żłobków Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Zespołu Żłobków

 • 19 grudnia 2022 13:49

Lista kandydatów spełniającyc wymagania formalne w konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Żłobków Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 140/2022

 • 06 grudnia 2022 15:03

Zarządzenie Nr 140/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Żłobków Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • 28 października 2022 07:56

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXIV/22

 • 21 października 2022 14:08

Protokół Nr XXXIV/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 19 sierpnia 2022 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Łukasz Bielecki

 • 21 września 2022 10:25

Łukasz Bielecki - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXIII/22

 • 15 września 2022 13:30

Protokół Nr XXXIII/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 3 czerwca 2022 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. księgowości w COGŁ

 • 08 września 2022 13:58

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

 • 29 sierpnia 2022 12:29

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie z dnia 29.08.22 r.

Stanowisko: Wychowawca w placówce wsparcia dziennego - 2 etaty

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji

 • 23 sierpnia 2022 14:33

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z późn.zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej lub wywieszenia informacji w placówce w miejscu ogólnie dostępnym. 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Gminny Żłobek w Kosinie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje żłobek, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Gminny Żłobek w Kosinie  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez żłobek w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie jest informacją publiczną;
 • nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieje odrębny tryb dostępu do informacji


Jak dostarczyć wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Gminnego Żłobka w Kosinie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres żłobka
 • złożyć osobiście w placówce;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: zlobek.kosina@gminalancut.pl

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 • 23 sierpnia 2022 13:09

Wszystkie sprawy związane z działalnością Gminnego Żłobka w Kosinie załatwiane są w placówce w godzinach pracy. Zaświadczenia są wydawane na wniosek osób zainteresowanych.

Przejdź do wpisu

Ochrona danych

 • 22 sierpnia 2022 14:56

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Żłobku w Kosinie możliwy jest pod adresem e-mail: tomasz.piszczek@dmp-biuro.pl lub tomasz.piszczek@mpls.com.pl.

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry

 • 22 sierpnia 2022 14:34

- rejestr wydanych zaświadczeń

- rejestr korespondencji

- rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej

- ewidencja faktur

- książka kontroli zewn.

- książka zarządzeń dyrektora

- ewidencja środków trwałych

- ewidencja przebiegu samochodu

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe

 • 22 sierpnia 2022 14:23

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek

 • 22 sierpnia 2022 14:16

- budynki i nieruchomości

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- 15391,72 zł

- środki transportu- 9000,00 zł

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja

 • 22 sierpnia 2022 11:38

Statut Gminnego Żłobka w Kosinie (pobierz pdf)

Regulamin organizacyjny Gminnego Żłobka w Kosinie (pobierz pdf)

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji

 • 22 sierpnia 2022 10:53

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z późn.zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej lub wywieszenia informacji w placówce w miejscu ogólnie dostępnym.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Gminny Żłobek w Kraczkowej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje żłobek, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Gminny Żłobek w Kraczkowej  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez żłobek w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Gminnego Żłobka w Kraczkowej może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie jest informacją publiczną;
 • nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieje odrębny tryb dostępu do informacji


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Gminnego Żłobka w Kraczkowej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 • 22 sierpnia 2022 10:47

Wszystkie sprawy związane z działalnością Gminnego Żłobka w Kraczkowej załatwiane są w placówce w godzinach pracy. Zaświadczenia są wydawane na wniosek osób zainteresowanych.

Przejdź do wpisu

Ochrona danych

 • 25 lipca 2022 14:50

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Żłobku w Kraczkowej możliwy jest pod adresem e-mail: tomasz.piszczek@dmp-biuro.pl lub tomasz.piszczek@mpls.com.pl.

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry

 • 25 lipca 2022 14:46

Ewidencje i rejestry:

-rejestr wydanych zaświadczeń

-rejestr korespondencji

-rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej

-ewidencja faktur

- książka kontroli zewn.

-książka zarządzeń dyrektora

-ewidencja środków trwałych

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe

 • 25 lipca 2022 14:42

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek

 • 25 lipca 2022 11:09

-budynki i nieruchomości 

-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- 6793,82 zł

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja

 • 25 lipca 2022 09:42

Statut Gminnego Żłobka w Kraczkowej (pobierz pdf)

Regulamin organizacyjny Gminnego Żłobka w Kraczkowej (pobierz pdf)

Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 9.05.2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/22

 • 22 lipca 2022 15:10

Zarządzenie Nr 81/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/544/22

 • 01 lipca 2022 08:50

Uchwała Nr XXXIII/540/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Łańcut do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Łańcut oraz w wieloletniej prognozie finansowejw celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainyw związkuz konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przejdź do wpisu

Skład Rady Gminy Łańcut 2006-2010

 • 30 czerwca 2022 13:45

RADA GMINY ŁAŃCUT  (Kadencja 2006-2010)

 • Skomra Roman - Przewodniczący Rady Gminy
 • Bar Tadeusz
 • Borcz Jan
 • Bartman Jan
 • Bartman Stanisław
 • Chrzan Zygmunt
 • Falger Andrzej
 • Florek Antoni
 • Głuszek Zdzisław
 • Kadlof Krzysztof
 • Kisała Stanisław
 • Kluz Stanisław
 • Krzywonos Stanisław
 • Kuźniar Stanisław
 • Magryś Małgorzata
 • Mazurkiewicz Józef
 • Olechowska Ludwika
 • Sacała Stanisław
 • Szczepański Andrzej
 • Tarała Ireneusz
 • Zuber Jan

Przejdź do wpisu

Rada Gminy Łańcut 2002-2006

 • 30 czerwca 2022 10:54

RADA GMINY ŁAŃCUT  (Kadencja 2002-2006)

 • Bar Ryszard - Przewodniczący Rady Gminy
 • Bar Tadeusz
 • Bartman Andrzej
 • Bartman Stanisław
 • Becla Alina
 • Borcz Jan
 • Chrzan Zygmunt
 • Fajgier-Bachnacka Bogumiła
 • Falger Andrzej
 • Garczyński Ryszard
 • Golenia Józef
 • Kluz Stanisław
 • Krzywonos Stanisław
 • Kuźniar Stanisław
 • Mazurkiewicz Józef
 • Michna Barbara
 • Puchała Jadwiga
 • Szpunar Mariusz
 • Tarała Ireneusz
 • Tunia Tadeusz
 • Ulman Edward 

Przejdź do wpisu

Czym jest BIP?

 • 30 czerwca 2022 08:58

Jest to strona internetowa, na której dana jednostka - np. urząd gminy, sąd, czy spółka komunalna - publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, w tym między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/bip/czym-jest-bip

Przejdź do wpisu

Turystyka

 • 30 czerwca 2022 08:41

Gmina Łańcut leży w centralnej części województwa podkarpackiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łańcuta, w południowej części doliny Wisłoka, na pograniczu kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego, na wysokości 185-395 m n.p.m. Jest największą pod względem powierzchni i ludności gminą powiatu łańcuckiego, w jej skład wchodzi 9 sołectw: Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina i Wysoka. Obszar 10 665 ha zamieszkuje ponad 21 tysięcy osób. Położenie Gminy Łańcut sprawia, że na jej terenie nie brakuje malowniczych wzniesień, punktów widokowych, czystych Gmina Łańcut lasów czy zacisznych miejsc do spacerów. Do aktywności zachęcają szlaki turystyczne, rowerowe i edukacyjne. W Albigowej funkcjonuje stadnina koni, w Handzlówce wyciąg narciarski, a w Wysokiej ogólnodostępny basen. W każdej miejscowości gminy można skorzystać z boisk wielofunkcyjnych, orlików, stadionów, siłowni plenerowych czy placów zabaw. Na terenie gminy działają drużyny piłki nożnej (seniorów oraz juniorów), jak i drużyna siatkarska. Coraz bardziej popularne staje się nordic walking. Ćwiczyć prawidłową technikę chodzenia z kijkami może każdy pod czujnym okiem gminnych instruktorów. Jeśli chodzi o obiekty zabytkowe warto zobaczyć drewniane kościoły w Kosinie i Soninie oraz zbiory Muzeum Regionanego w Handzlówce. Przejeżdzając przez poszczególne miejscowości dostrzec można wiele zabytkowych przydrożnych kapliczek i krzyży.

Przejdź do wpisu

OCENA JAKOŚCI WODY W GMINIE ŁAŃCUT 2022

 • 27 czerwca 2022 08:31

-

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Szpunar Magdalena

 • 24 czerwca 2022 10:48

Szpunar Magdalena - Referat Podatkowo-Finansowy

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Witold Inglot

 • 24 czerwca 2022 10:32

Witold Inglot - Zastępca dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Bar Teresa

 • 24 czerwca 2022 10:25

Teresa Bar - Kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Beata Lew

 • 24 czerwca 2022 09:07

Jakub Czarnota - Wójt Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 05 kwietnia 2023 10:25

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 03 marca 2023 11:25

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 • 20 stycznia 2023 14:18

Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 07 grudnia 2022 09:40

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

 • 26 września 2022 13:41

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - RODZINNY KLUB WSPARCIA - poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 19 sierpnia 2022 09:43

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA:

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.80

 • 20 czerwca 2022 15:03

Obwieszczenie dot. „Zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne"

-

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony - sprzedaż działki nr 1565/2

 • 25 maja 2022 14:56

Informacja - lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1565/2 o pow. 0,13 ha w Kosinie stanowiącej mienie komunalne gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2022.MN

 • 11 maja 2022 14:50

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 109 885 R „Od drogi krajowej nr 94 do Granic” i nr 109 882 R „od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody” w miejscowości Głuchów i Kosina”

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZGK sp. z o. o. z siedzibą w Soninie

 • 21 kwietnia 2022 14:11

Rada Nadzorcza Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut sp. z o. o. z siedzibą w Soninie, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut sp. z o. o. z siedzibą w Soninie

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 20 kwietnia 2022 09:49

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w Kosinie.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 08 kwietnia 2022 11:44

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do dzierżawy w Wysokiej.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 06 kwietnia 2022 09:43

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych pod wynajem.

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 06 kwietnia 2022 08:27

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek nr 476/1 i 476/3 kompleks o łącznej powierzchni 0,27 ha położonych w Soninie stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

 • 18 marca 2022 07:23

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie 

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • 07 marca 2022 08:50

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 04 marca 2022 12:12

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut w Soninie.

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 28 lutego 2022 10:30

Informacja o liczbie osób zakwalifikowanych do przetargu

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 01 grudnia 2021 13:01

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do użyczenia w msc. Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 26 listopada 2021 14:46

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior" 

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego

 • 22 listopada 2021 14:18

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w OOD w Wysokiej

 • 10 listopada 2021 15:09

Ośrodek Opieki Dziennej w Wysokiej przekazuje do publiczne wiadomości liste kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Opiekuna w Ośrodku Opieki dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 10 listopada 2021 14:44

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w Soninie dz. 1123/1

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 10 listopada 2021 14:38

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w Kosinie dz. 1139

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy

 • 08 listopada 2021 12:19

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik gospodarczy w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na pracownika socjalnego

 • 28 października 2021 13:56

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Ośrodku opieki Dziennej w Wysokiej

 • 27 października 2021 14:37

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekun w Ośrodku Opieki Dziennej - Pogodny Senior w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 21 października 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior"

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko sprzątaczki DDP w Kosinie

 • 18 października 2021 10:09

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach

 • 18 października 2021 07:14

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 12 października 2021 14:58

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - GOPS

 • 11 października 2021 15:06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 11 października 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 11 października 2021 14:57

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w KOsinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika w GOPS Łańcut

 • 07 października 2021 15:12

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Łańcucie inormuje o wynikach naboru na stanowisko kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 • 30 września 2021 15:36

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 20 września 2021 14:54

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łancucie ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 20 września 2021 12:53

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży z miejscowości Sonina i Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej

 • 17 września 2021 14:48

Wójt Gminy Łańcut ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w msc Sonina

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 15 września 2021 15:16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na stanowisko Opiekuna w Domu Dziennego Pobytu w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko kierownika Działu Pomocy Środowiskowej - GOPS

 • 15 września 2021 15:03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - tj. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej - 1 etat

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu dla seniorów w Kosinie

 • 10 września 2021 14:45

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łańcucie - Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu

 • 07 września 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu w Kosinie

 • 03 września 2021 14:14

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko rehabilitanta w OOD w Wysokiej

 • 16 sierpnia 2021 14:33

Informacja Kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - stanowisko rehabilitanta

 • 11 sierpnia 2021 14:27

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko rehabilitanta w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - stanowisko opiekuna w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 11 sierpnia 2021 14:22

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • 05 lipca 2021 14:53

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych

 • 15 czerwca 2021 14:24

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na rachmistrza spisowego

 • 11 czerwca 2021 14:58

Pan Jakub Czarnota - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łańcut ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Dnia 11 czerwca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pan Jakub Czarnota - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łańcut ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 18 czerwca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Łańcut. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany
  w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
  (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku - JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego,
z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik
do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie zawierające:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail.
 1. Oświadczenie zawierające informację o:
  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  2. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  4. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  5. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
  7. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: ug@gminalancut.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
  w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Łańcucie – nr tel. 17 225 26 79,  e-mail: m.pyda@gminalancut.pl

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Łańcut

/-/

Jakub Czarnota           

Przejdź do wpisu
Powrót