Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Gminy Łańcut na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • 28 października 2022 07:56

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXIV/22

 • 21 października 2022 14:08

Protokół Nr XXXIV/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 19 sierpnia 2022 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

 • 26 września 2022 13:41

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - RODZINNY KLUB WSPARCIA - poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Łukasz Bielecki

 • 21 września 2022 10:25

Łukasz Bielecki - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXIII/22

 • 15 września 2022 13:30

Protokół Nr XXXIII/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 3 czerwca 2022 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. księgowości w COGŁ

 • 08 września 2022 13:58

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

 • 29 sierpnia 2022 12:29

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie z dnia 29.08.22 r.

Stanowisko: Wychowawca w placówce wsparcia dziennego - 2 etaty

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji

 • 23 sierpnia 2022 14:33

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z późn.zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej lub wywieszenia informacji w placówce w miejscu ogólnie dostępnym. 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Gminny Żłobek w Kosinie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje żłobek, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Gminny Żłobek w Kosinie  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez żłobek w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie jest informacją publiczną;
 • nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieje odrębny tryb dostępu do informacji


Jak dostarczyć wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Gminnego Żłobka w Kosinie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres żłobka
 • złożyć osobiście w placówce;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: zlobek.kosina@gminalancut.pl

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 • 23 sierpnia 2022 13:09

Wszystkie sprawy związane z działalnością Gminnego Żłobka w Kosinie załatwiane są w placówce w godzinach pracy. Zaświadczenia są wydawane na wniosek osób zainteresowanych.

Przejdź do wpisu

Ochrona danych

 • 22 sierpnia 2022 14:56

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Żłobku w Kosinie możliwy jest pod adresem e-mail: tomasz.piszczek@dmp-biuro.pl lub tomasz.piszczek@mpls.com.pl.

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry

 • 22 sierpnia 2022 14:34

- rejestr wydanych zaświadczeń

- rejestr korespondencji

- rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej

- ewidencja faktur

- książka kontroli zewn.

- książka zarządzeń dyrektora

- ewidencja środków trwałych

- ewidencja przebiegu samochodu

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe

 • 22 sierpnia 2022 14:23

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek

 • 22 sierpnia 2022 14:16

- budynki i nieruchomości

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- 15391,72 zł

- środki transportu- 9000,00 zł

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja

 • 22 sierpnia 2022 11:38

Statut Gminnego Żłobka w Kosinie (pobierz pdf)

Regulamin organizacyjny Gminnego Żłobka w Kosinie (pobierz pdf)

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji

 • 22 sierpnia 2022 10:53

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z późn.zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej lub wywieszenia informacji w placówce w miejscu ogólnie dostępnym.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Gminny Żłobek w Kraczkowej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje żłobek, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Gminny Żłobek w Kraczkowej  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez żłobek w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Gminnego Żłobka w Kraczkowej może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie jest informacją publiczną;
 • nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieje odrębny tryb dostępu do informacji


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Gminnego Żłobka w Kraczkowej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 • 22 sierpnia 2022 10:47

Wszystkie sprawy związane z działalnością Gminnego Żłobka w Kraczkowej załatwiane są w placówce w godzinach pracy. Zaświadczenia są wydawane na wniosek osób zainteresowanych.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 19 sierpnia 2022 09:43

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA:

Przejdź do wpisu

Ochrona danych

 • 25 lipca 2022 14:50

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Żłobku w Kraczkowej możliwy jest pod adresem e-mail: tomasz.piszczek@dmp-biuro.pl lub tomasz.piszczek@mpls.com.pl.

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry

 • 25 lipca 2022 14:46

Ewidencje i rejestry:

-rejestr wydanych zaświadczeń

-rejestr korespondencji

-rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej

-ewidencja faktur

- książka kontroli zewn.

-książka zarządzeń dyrektora

-ewidencja środków trwałych

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe

 • 25 lipca 2022 14:42

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek

 • 25 lipca 2022 11:09

-budynki i nieruchomości 

-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- 6793,82 zł

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja

 • 25 lipca 2022 09:42

Statut Gminnego Żłobka w Kraczkowej (pobierz pdf)

Regulamin organizacyjny Gminnego Żłobka w Kraczkowej (pobierz pdf)

Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 9.05.2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/22

 • 22 lipca 2022 15:10

Zarządzenie Nr 81/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/544/22

 • 01 lipca 2022 08:50

Uchwała Nr XXXIII/540/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Łańcut do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Łańcut oraz w wieloletniej prognozie finansowejw celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainyw związkuz konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przejdź do wpisu

Skład Rady Gminy Łańcut 2006-2010

 • 30 czerwca 2022 13:45

RADA GMINY ŁAŃCUT  (Kadencja 2006-2010)

 • Skomra Roman - Przewodniczący Rady Gminy
 • Bar Tadeusz
 • Borcz Jan
 • Bartman Jan
 • Bartman Stanisław
 • Chrzan Zygmunt
 • Falger Andrzej
 • Florek Antoni
 • Głuszek Zdzisław
 • Kadlof Krzysztof
 • Kisała Stanisław
 • Kluz Stanisław
 • Krzywonos Stanisław
 • Kuźniar Stanisław
 • Magryś Małgorzata
 • Mazurkiewicz Józef
 • Olechowska Ludwika
 • Sacała Stanisław
 • Szczepański Andrzej
 • Tarała Ireneusz
 • Zuber Jan

Przejdź do wpisu

Rada Gminy Łańcut 2002-2006

 • 30 czerwca 2022 10:54

RADA GMINY ŁAŃCUT  (Kadencja 2002-2006)

 • Bar Ryszard - Przewodniczący Rady Gminy
 • Bar Tadeusz
 • Bartman Andrzej
 • Bartman Stanisław
 • Becla Alina
 • Borcz Jan
 • Chrzan Zygmunt
 • Fajgier-Bachnacka Bogumiła
 • Falger Andrzej
 • Garczyński Ryszard
 • Golenia Józef
 • Kluz Stanisław
 • Krzywonos Stanisław
 • Kuźniar Stanisław
 • Mazurkiewicz Józef
 • Michna Barbara
 • Puchała Jadwiga
 • Szpunar Mariusz
 • Tarała Ireneusz
 • Tunia Tadeusz
 • Ulman Edward 

Przejdź do wpisu

Czym jest BIP?

 • 30 czerwca 2022 08:58

Jest to strona internetowa, na której dana jednostka - np. urząd gminy, sąd, czy spółka komunalna - publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, w tym między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/bip/czym-jest-bip

Przejdź do wpisu

Turystyka

 • 30 czerwca 2022 08:41

Gmina Łańcut leży w centralnej części województwa podkarpackiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łańcuta, w południowej części doliny Wisłoka, na pograniczu kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego, na wysokości 185-395 m n.p.m. Jest największą pod względem powierzchni i ludności gminą powiatu łańcuckiego, w jej skład wchodzi 9 sołectw: Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina i Wysoka. Obszar 10 665 ha zamieszkuje ponad 21 tysięcy osób. Położenie Gminy Łańcut sprawia, że na jej terenie nie brakuje malowniczych wzniesień, punktów widokowych, czystych Gmina Łańcut lasów czy zacisznych miejsc do spacerów. Do aktywności zachęcają szlaki turystyczne, rowerowe i edukacyjne. W Albigowej funkcjonuje stadnina koni, w Handzlówce wyciąg narciarski, a w Wysokiej ogólnodostępny basen. W każdej miejscowości gminy można skorzystać z boisk wielofunkcyjnych, orlików, stadionów, siłowni plenerowych czy placów zabaw. Na terenie gminy działają drużyny piłki nożnej (seniorów oraz juniorów), jak i drużyna siatkarska. Coraz bardziej popularne staje się nordic walking. Ćwiczyć prawidłową technikę chodzenia z kijkami może każdy pod czujnym okiem gminnych instruktorów. Jeśli chodzi o obiekty zabytkowe warto zobaczyć drewniane kościoły w Kosinie i Soninie oraz zbiory Muzeum Regionanego w Handzlówce. Przejeżdzając przez poszczególne miejscowości dostrzec można wiele zabytkowych przydrożnych kapliczek i krzyży.

Przejdź do wpisu

OCENA JAKOŚCI WODY W GMINIE ŁAŃCUT 2022

 • 27 czerwca 2022 08:31

-

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Szpunar Magdalena

 • 24 czerwca 2022 10:48

Szpunar Magdalena - Referat Podatkowo-Finansowy

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Witold Inglot

 • 24 czerwca 2022 10:32

Witold Inglot - Zastępca dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Bar Teresa

 • 24 czerwca 2022 10:25

Teresa Bar - Kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Beata Lew

 • 24 czerwca 2022 09:07

Jakub Czarnota - Wójt Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.80

 • 20 czerwca 2022 15:03

Obwieszczenie dot. „Zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71/22

 • 20 czerwca 2022 12:46

Zarządzenie Nr 71/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzena konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69/22

 • 14 czerwca 2022 14:48

Zarządzenie Nr 69/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68/22

 • 14 czerwca 2022 14:42

Zarządzenie Nr 68/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/22

 • 14 czerwca 2022 14:37

Zarządzenie Nr 67/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/22

 • 13 czerwca 2022 14:58

Zarządzenie Nr 66/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzeni Nr 65/22

 • 07 czerwca 2022 15:01

Zarządzenie Nr 65/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych

 • 06 czerwca 2022 14:57

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 58/22

 • 27 maja 2022 11:52

Zarządzenie Nr 58/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony - sprzedaż działki nr 1565/2

 • 25 maja 2022 14:56

Informacja - lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1565/2 o pow. 0,13 ha w Kosinie stanowiącej mienie komunalne gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Kontakt PP Wysoka

 • 25 maja 2022 14:41

Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej

Wysoka 81
37-100 Łańcut
NIP: 
Tel. 17 225 43 45

Adres e-mail: przedszkole_wysoka@onet.pl

Strona internetowa: www.przedszkolewysoka.edupage.org

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

Przejdź do wpisu

Kontakt PP Handzlówka

 • 25 maja 2022 13:55

Przedszkole Publiczne w Handzlówce

Handzlówka 109a
37-123 Handzlówka
NIP: 
Tel. 17 226 42 17, 17 225 00 65

Adres e-mail: pphandzlowka@gminalancut.pl
Strona internetowa: www.pphandzlowka.edupage.org

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

Przejdź do wpisu

Dyrektor PP Albigowa

 • 25 maja 2022 13:35

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej - mgr Adam Hoły

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej - mgr Agata Falger

Przejdź do wpisu

Kontakt PP Albigowa

 • 25 maja 2022 13:26

Przedszkole Publiczene w Albigowej

Albigowa 478
37-122 Albigowa
NIP: 815-15-83-357
Tel. 17 226 71 13

Adres e-mail: ppalbigowa@wp.pl
Strona internetowa: www.ppalbigowa.edupage.org

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

Przejdź do wpisu

Szkoła Podstawowa w Kosinie

 • 25 maja 2022 12:44

-

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 11:40

RODO (pobierz)

Przejdź do wpisu