Menu Podmiotowe menu ikonka

Raport o stanie Gminy Łańcut za 2021 r.

 • 20 maja 2022 13:34

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Łańcut przedstawia Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut za rok 2021 w terminie do 31 maja 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.15.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:54

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 14 czerwca 2016 r. znak: OŚ-III.6341.39.2016.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.14.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:51

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 8 marca 2017 r. znak: OŚ-III.6341.15.2017.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ..1.4211.10.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:32

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: OŚ-III.6341.174.2017.

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4211.16.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:23

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 13 stycznia 2015 r. znak: OŚ-III.6341.71.2014

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych

 • 19 maja 2022 11:02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zamówień publicznych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KUZ.4231.4.5.2022.MŁ

 • 19 maja 2022 10:17

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 5 maja 2022 r., znak: KUZ.4231.4.3.2022.MŁ przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na skargę oraz skargę na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 27/2022/KUZ z dnia 25 marca 2022 r., znak: KUZ.4231.4.2022.MŁ, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: RZ.RUZ.4231.43.2021.JP, wydaną w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Kontynuacja budowy drogi krajowej Nr 4 (obecnie DK nr 94, 613+767,30 S 619+596,72) przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice-Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - ode. Łańcut - Głuchów km 613+767 - 6919+589,86"".

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.14210.143.2022.MK

 • 19 maja 2022 09:37

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku „Sawa" (działka nr ewid. 792, 1155/2 obręb 0008 Sonina) w km 7+235 jej biegu i cieku „Dopływ w Głuchowie" (działka nr ewid. 731/2 obręb 0008 Sonina) w km 0+632 jego biegu, linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną i skablowanych linii 15 kV, oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Sawa, nowych obiektów budowlanych, tj. linii energetycznej kablowej 110 kV i 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną na działkach nr ewid. 766/2, 784/2, 740, 1155/1 w miejscowości Sonina, gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 19 maja 2022 08:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej  publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w Gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych GOPS

 • 18 maja 2022 15:33

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze: inspektor ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut-Pruchnik

 • 11 maja 2022 08:43

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut - Pruchnik

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.1.2022.MN

 • 10 maja 2022 15:08

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogóżno”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN 6220.1.2022.MN

 • 10 maja 2022 15:06

Informacja o wydaniu przez Wójta Gminy Łańcut decyzji znak RGN.6220.1.2022.MN z dnia 10.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogóżno”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2022.WK

 • 10 maja 2022 14:58

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 620/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/3 w miejscowości Dębina

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - pracownik socjalny

 • 09 maja 2022 13:56

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor ds. zamówień publicznych GOPS

 • 09 maja 2022 13:47

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie AB-II.6740.22.2022

 • 09 maja 2022 13:02

Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 5/22 z dnia 09.05.2022 r., znak AB-II.6740.22.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej Albigowa - Granice w km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową) i przebudową infrastruktury technicznej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.11.2022.WK

 • 29 kwietnia 2022 08:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2380/5, 2380/6, 2497, 2522/2, 2522/7, 2522/8, 2522/9, 2522/10, 2522/11 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RDOŚ

 • 28 kwietnia 2022 14:27

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 28 kwietnia 2022 14:03

Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 4/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak AB-II.6740.20.2022

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 25 kwietnia 2022 12:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.6.2022.WK

 • 22 kwietnia 2022 12:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 2370, 2200/5, 2550, 2551/1, 2552, 2556/1, 2568/1, 2568/2 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie RZP.6721.1.2022

 • 20 kwietnia 2022 07:29

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.7.2022.WK

 • 14 kwietnia 2022 13:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Wysokiej" na działce nr ew. 392/10 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2022.WK

 • 14 kwietnia 2022 12:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy publicznego placu utwardzonego przy obiekcie domu seniora w Kosinie" na działce nr ew. 3534 w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.9.2022.WK

 • 14 kwietnia 2022 12:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy ciągu pieszego przy obiekcie sceny plenerowej" na działkach nr ew. 2521/1, 2522/8 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.8.2022.WK

 • 14 kwietnia 2022 12:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2814, 2813/1, 2810/1, 2802/6, 2799 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.2.2022.MN

 • 11 kwietnia 2022 14:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej DP 1523 R Białobrzegi - Kosina".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2022.WK

 • 08 kwietnia 2022 12:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym” na działce nr ew. 620/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/3 w miejscowości Dębina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.5.2022.WK

 • 08 kwietnia 2022 12:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym” na działkach nr ew. 778, 779, 773/1, 773/2, 774 w miejscowości Sonina oraz na działkach nr ew. 1037/1, 1038/1, 1038/2 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.4.2022.WK

 • 08 kwietnia 2022 12:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ew. 620/12, 620/7, 620/6, 620/5, 620/4 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 08 kwietnia 2022 07:23

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.394.2022.BH

 • 07 kwietnia 2022 13:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KRO.5120.94.2022.KM

 • 07 kwietnia 2022 07:44

Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie dot. "Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej" na działkach nr ew. 2380/5, 2380/6, 2497, 2522/2, 2522/7, 2522/8, 2522/9, 2522/10, 2522/11 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.3.2022.WK

 • 07 kwietnia 2022 07:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 1303/2 w miejscowości Kosina.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 06 kwietnia 2022 12:08

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego z dnia 6.04.2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.369.2022.BH

 • 04 kwietnia 2022 12:09

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KUZ.4231.4.2.2022.MŁ

 • 04 kwietnia 2022 11:48

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.11.2022.WK

 • 01 kwietnia 2022 14:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2380/5, 2380/6, 2497, 2522/2, 2522/7, 2522/8, 2522/9, 2522/10, 2522/11 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 30 marca 2022 07:35

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa - Handzlówka wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie RZ. RUZ.4210.96.2021.RD

 • 29 marca 2022 10:33

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.6.2022.WK

 • 29 marca 2022 10:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na cz. działek nr ew. 2370, 2200/5, 2550, 2551/1, 2552,

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie RZ. RUZ.4210.89.2021.JM

 • 25 marca 2022 11:43

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.1.2022.MN

 • 24 marca 2022 13:29

Obwieszczenie dot. decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno".

Przejdź do wpisu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

 • 24 marca 2022 11:53

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 283 600 zł

Całkowita wartość: 289 272 zł

Przejdź do wpisu

„Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022

 • 24 marca 2022 09:43

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania  wynosi: 40 000 zł

Całkowita wartość: 40 800 zł

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

 • 23 marca 2022 08:36

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekunów tymczasowych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2022.WK

 • 18 marca 2022 13:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy publicznego placu utwardzonego przy obiekcie domu seniora w Kosinie” na cz. działki nr ew. 3534 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.9.2022.WK

 • 18 marca 2022 13:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy ciągu pieszego przy obiekcie sceny plenerowej” na cz. działek nr ew. 2521/1, 2522/8 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.8.2022.WK

 • 18 marca 2022 13:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia” na cz. działek nr ew. 2814, 2813/1, 2810/1, 2802/6, 2799 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu