Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.18.2022.WK

 • 04 października 2022 11:36

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile nr „52738_ŁAŃCUT_KOSINA" na działce nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Nabór na wychowawcę w placówce wsparcia dziennego

 • 03 października 2022 13:21

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne sanowisko pracy: wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Rodzinnym Klubie Wsparcia w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - wychowawca w placówce wsparcia dziennego

 • 03 października 2022 13:09

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - Rodzinny Klub Wsparcia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2022.WK

 • 23 września 2022 14:41

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.09.2022 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie RZP.6721.1.2021

 • 21 września 2022 07:30

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Link do dyskusji publicznej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExN2JjOGUtNjAyZi00YzE1LTgxZmEtNDJjZjBjMDlkYTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22014ec484-333e-4130-b8e3-acec4350cafe%22%2c%22Oid%22%3a%222cbf6c72-4c6f-4325-8de3-841af352123f%22%7d

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2022.WK

 • 13 września 2022 14:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3438,3498,3436/1 w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

 • 13 września 2022 11:37

Dyrktor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - Rodzinny Klub Wsparcia w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 12 września 2022 14:13

Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), uchwały Nr Xl/118/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy wg załączonego wykazu

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.10.2022.AR

 • 12 września 2022 10:32

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2022 r., na wniosek BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w Kraczkowej, wydana została decyzja umarzająca wszczęte w dniu 10 czerwca br. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 2011 położonej w  Kraczkowej 1038A, 37-124 Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.9.2022.AR

 • 12 września 2022 10:15

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2022 r., na wniosek BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w Kraczkowej, wydana została decyzja umarzająca wszczęte w dniu 10 czerwca br. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3       położonej       w       Albigowej       254b,       37-122 Albigowa.
 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 07 września 2022 15:03

Wójt Gminy Łańcut podaje do publcznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia z msc Albigowa i Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.216.2022.MKo

 • 02 września 2022 14:01

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R-l za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.360.2022.JJ

 • 01 września 2022 14:42

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Sawa nowych obiektów budowlanych w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6720.1.2021

 • 29 sierpnia 2022 07:21

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXIII/550/22 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2022.WK

 • 25 sierpnia 2022 14:25

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Marka Świderskiego, złożony w dniu 9.08.2022 r. (uzupełniony w dniu 22.08.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile nr „52738_ŁAŃCUT_KOSINA" na działce nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości

 • 23 sierpnia 2022 15:01

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 23 sierpnia 2022 12:12

Obwieszczenie dot. "Kontynuacji budowy drogi krajowej Nr 4 obecnie DK nr 94 (613+767,30 - 619+596,72) przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - odc. Łańcut-Głuchów km 613+767-619+589,86"

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

 • 19 sierpnia 2022 13:51

Dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 - konsultacje społeczne

 • 19 sierpnia 2022 13:46

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030"

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

 • 19 sierpnia 2022 13:18

Dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - referent ds. gospodarowania odpadami

 • 17 sierpnia 2022 14:37

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi informuje, że w wyniku naboru nie został wyłoniony żaden z kandydatów, ponieważ kandydaci nie spełnili w zadowalającym stopniu oczekiwań pracodawcy.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2022.WK

 • 10 sierpnia 2022 13:22

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.08.2022 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojceicha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3438, 3498, 3436/1 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.360.2022.JJ

 • 09 sierpnia 2022 14:49

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią okreslonych od rzeki Sawa, gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest średnie nowych obiektów budowlanych tj. sieci gazowej średniego ciśnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz dwóch przyłączy gazowych w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko rehabilitanta w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 09 sierpnia 2022 14:25

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Opieki Dziennej - Pogodny Senior w Wysokiej - rehabilitant

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2022.WK

 • 08 sierpnia 2022 15:04

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.08.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/3, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 1/11/22

 • 02 sierpnia 2022 11:39

Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji Nr 1/11/22 z dnia 27 lipca 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.216.2022.MKo

 • 02 sierpnia 2022 11:14

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu Bispol Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R1 za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.286.2022.DS

 • 28 lipca 2022 07:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu z ruz karbowanych PP Ø 800 mm na potoku "Młynówka" zlokalizowanego na działce nr ewid. 4080 obręb 0002 Malawa, gmina Krasne

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 22 lipca 2022 15:18

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzedzie Gminy łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.92

 • 21 lipca 2022 12:09

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.91

 • 21 lipca 2022 11:49

Obwieszczenie dot. „Zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-III.7821.7.2022

 • 19 lipca 2022 15:08

Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej Albigowa - Granice w km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" i umarzającej postępowanie organu I instancji w całości.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 19 lipca 2022 14:58

Obwieszczenie dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód padowych lub roztopowych poprzez Wyl1O do rowu w km drogi krajowej nr 94 619+290,10 tj. w pkt 5 b) decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 19 lipca 2022 14:50

Obwieszczenie dot. zadania pn.:"Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - ode. Łańcut - Głuchów km 613+767 - 619+589,86

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.2022.BL.7

 • 19 lipca 2022 14:38

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2022.WK

 • 13 lipca 2022 12:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 11 lipca 2022 11:48

Decyzja Starosty Łańcuckiego dotycząca umorzenia postępowania administarcyjnego wszczętego z urzędu w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działki nr 1210/2 położonej w obrębie Wysoka, gmina Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 • 08 lipca 2022 14:04

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pn.: "Budowa policznikowej linii kablowej 0,4 kV do stacji redukcyjno-pomiarowej Kosina realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa SRP Kosina".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Łańcut o złożeniu oferty na realizację warsztatów międzyregionalnych

 • 08 lipca 2022 11:37

Wójt Gminy Łańcut informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Soninianie".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie RZP.6721.2.2022

 • 06 lipca 2022 07:47

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2022.MN

 • 04 lipca 2022 11:39

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 109 885 R, od drogi krajowej nr 94 do Granic i nr 109 882 R od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuchów i Kosina"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.20.2022.DS

 • 28 czerwca 2022 14:40

Informacja dot. zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów w gminie Łańcut"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 24 czerwca 2022 13:36

Obwieszczenie dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód padowych lub roztopowych poprzez WyllO do rowu, a także w sprawie uchylenia warunku określonego w pkt III 10) ww. pozwolenia dotyczącego utrzymania wylotu WyllO zlokalizowanego na działce o nr ewid. 892/11 w Głuchowie, we właściwym stanie technicznym oraz warunku określonego w pkt III 12) w zakresie czynności zawiązanych z pracami remontowymi, konserwacyjnymi i innymi realizowanymi na urządzeniach związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4120.216.2022.MKo

 • 24 czerwca 2022 13:19

Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R1 za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.233.2022

 • 22 czerwca 2022 08:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż. 0,5 MPa oraz dwóch przyłączy gazowych ś/c z punktami redukcyjno-pomiarowymi o przepustowości do 10 Nm3/h na działkach nr ewid.362/25, 362/29, 316/3, 358/9, 358/33, 358/30 obręb 003 Głuchów, gm. Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.9.2022.AR

 • 21 czerwca 2022 15:00

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3 położonej w Albigowa 254 b, 37-122 Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2022.AR

 • 21 czerwca 2022 14:52

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 2011 położonej w Kraczkowej 1038 A, 37-124 Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie AB-II.6740.36.2022

 • 21 czerwca 2022 14:44

Starosta Łańcucki zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 6/22 z dnia 14.06.2022 r., znak AB-II.6740.36.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 - konsultacje społeczne

 • 15 czerwca 2022 14:39

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie AB-II.6740.36.2022

 • 15 czerwca 2022 14:32

Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji nr 6/22 z dnia 14.06.2022 znak AB-II.6740.36.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów z droga wewnetrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w Gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu