Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

 • 07 czerwca 2023 14:09

Wójt Gminy Łańcut informuje, że zgodnie z Art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) w dniu 30 czerwca 2023 r.  upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Łańcut kandydatów na ławników. Treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.199.2023.PW

 • 07 czerwca 2023 08:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią określonych dla rzeki "Sawa"  w msc. Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 06 czerwca 2023 14:29

Starosta Łańcucki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. realizacji inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R "Kraczkowa przez wieś" w km 0+000 do km 4+060,98 oraz przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109851R "Kraczkowa Działy Zachodnie w km 0+000 do km 0+38,40 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Raport o stanie gminy za 2022 r. - debata

 • 02 czerwca 2023 14:49

Wójt Gminy Łańcut przedstawia raport obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim oraz zaproszenie do debaty nad ww. dokumentem

Przejdź do wpisu

Nabór seniorów 65+ do programu osłonowego Gminy Łańcut

 • 01 czerwca 2023 13:26

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór seniorów 65+  do udziału  w  „Programie Osłonowym Gminy Łańcut w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2023 r.”  realizowanym w związku z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.103.2023.MC

 • 31 maja 2023 07:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne realizowanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/23

 • 30 maja 2023 15:14

Zarządzenie Nr 52/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.2.2022

 • 30 maja 2023 07:59

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XL/676/23 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

 • 29 maja 2023 13:55

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży z miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.100.2023.MC

 • 29 maja 2023 13:51

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 24 maja 2023 14:52

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z msc Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.4120.10.2023.KMK

 • 22 maja 2023 15:03

Obwieszczenie o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków zabytku "DOM" na działce w miejscowości Wysoka 309

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 17 maja 2023 13:24

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (działka w Soninie nr 1415).

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 17 maja 2023 13:22

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (działka w Głuchowie nr 1337/2.

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 17 maja 2023 13:20

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (działka w Głuchowie nr 522/11). 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 10 maja 2023 12:39

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży z miejscowości Albigowa, Głuchów i Sonina

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.4120.10.2023.KMK

 • 08 maja 2023 13:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2023 r. 

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca w placówce wsparcia dziennego

 • 08 maja 2023 11:32

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy wychowawca w placówce wsparcia dziennego - RODZINNY KLUB WSPARCIA

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łańcut

 • 08 maja 2023 11:16

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu w Kosinie

 • 08 maja 2023 11:06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie ZK-III.6610.3.4.2023

 • 31 marca 2023 13:31

„Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego”

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • 24 marca 2023 07:27

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny

 • 23 marca 2023 15:04

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie przekazuje do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: pracownik socjalny. 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - pracownik socjalny

 • 08 marca 2023 14:56

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze

 • 03 marca 2023 08:07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/656/23

 • 28 lutego 2023 09:19

Uchwała Nr XXXIX/656/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łańcut na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/655/23

 • 28 lutego 2023 09:12

Uchwała Nr XXXIX/655/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/654/23

 • 28 lutego 2023 09:07

Uchwała Nr XXXIX/654/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/648/23

 • 24 lutego 2023 10:53

Uchwała Nr XXXVIII/648/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Głuchów, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

OCENA JAKOŚCI WODY W GMINIE ŁAŃCUT 2023

 • 22 lutego 2023 14:03

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXVII/22

 • 16 lutego 2023 14:30

Protokół Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 22 grudnia 2022 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Opieka wytchnieniowa - nabór uzupełniający

 • 06 lutego 2023 10:22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Pobyt Dzienny – Edycja 2023

Gmina Łańcut w roku 2023 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka wytchnieniowa - Edycja 2023”
Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 61 200,00 zł

Całkowita wartość: 62 424,00 zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Wsparciem objętych mogą zostać:

- osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 240 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

- dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

w wymiarze 190 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są
o przedłożenie następujących dokumentów:

1. wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik karta zgłoszeniowa)

2. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

3. dostarczenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej – skala FIN

O przyjęciu do projektu decyduje ilość punktów na Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej.

Załączniki:

Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 6 Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – skala FIN
Załącznik nr 11 Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 10.02.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.

Kontakt:

tel: 17 2499207
e-mail:
ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

Nabór uzupełniający w programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 • 06 lutego 2023 10:13

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2023

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 190 600,00 zł

Całkowita wartość: 194 410,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu z życiu społecznym.

Wsparciem objętych mogą zostać:

- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 550 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby/ średnio 45,8 h miesięcznie

Zgodnie z wytycznymi Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są
o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. wypełnioną kartę zgłoszenia

 2. wypełnioną kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji

 3. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decyduje:
- kolejność zgłoszeń
- analiza wniosków w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej /skali niepełnosprawności, konieczności zapewnienia wsparcia asystenta/.

Załączniki:
Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 8 Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji
Załącznik nr 9 Karta realizacji usług asystencji
Załącznik nr 10 Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 10A Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie dot. analogicznych usług
Oświadczenie o akceptacji asystenta
Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 10.02.2023 r w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.


kontakt: tel: 17 2499207
e-mail: ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Pobyt Dzienny – Edycja 2023

 • 18 stycznia 2023 13:11

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Pobyt Dzienny – Edycja 2023

Gmina Łańcut w roku 2023 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka wytchnieniowa - Edycja 2023”
Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 61 200,00 zł

Całkowita wartość: 62 424,00 zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Wsparciem objętych może zostać:

- 4 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności

w wymiarze 240 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

- 3 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

w wymiarze 190 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są
o przedłożenie następujących dokumentów:

1. wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik karta zgłoszeniowa)

2. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

3. dostarczenie karty pomiaru niezależności funcjonalnej – skala FIN

O przyjęciu do projektu decyduje ilość punktów na Karcie pomiaru niezalezności funkcjonalnej.

Załączniki:

Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 6 Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – skala FIN
Załącznik nr 11 Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 31.01.2023 r w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.

Kontakt:

tel: 17 2499207
e-mail:
ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

 • 18 stycznia 2023 13:03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2023

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 190 600,00 zł

Całkowita wartość: 194 410,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu z życiu społecznym.

Wsparciem objętych może zostać:

- 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 550 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby/ średnio 45,8 h miesięcznie

- 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 540 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby/ średnio 45 h miesięcznie

Zgodnie z wytycznymi Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. wypełnioną kartę zgłoszenia

 2. wypełnioną kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji

 3. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decyduje:
- kolejność zgłoszeń
- analiza wniosków w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej /skali niepełnosprawności, konieczności zapewnienia wsparcia asystenta/.

Załączniki:
Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 8 Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji
Załącznik nr 9 Karta realizacji usług asystencji
Załącznik nr 10 Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 10A Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie dot. analogicznych usług
Oświadczenie o akceptacji asystenta
Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 31.01.2023 r w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.


kontakt: tel: 17 2499207
e-mail:
ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 164/22

 • 11 stycznia 2023 10:20

Zarządzenie Nr 164/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającą realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki  

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/607/22

 • 22 grudnia 2022 07:36

Uchwała Nr XXXVI/607/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/606/22

 • 22 grudnia 2022 07:33

Uchwała Nr XXXVI/605/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/604/22

 • 22 grudnia 2022 07:28

Uchwała Nr XXXVI/604/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/496/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/603/22

 • 22 grudnia 2022 07:26

Uchwała Nr XXXVI/603/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/602/22

 • 22 grudnia 2022 07:23

Uchwała Nr XXXVI/602/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/601/22

 • 22 grudnia 2022 07:21

Uchwała Nr XXXVI/601/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 07 listopada 2022 14:36

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r. poz. 2236)  Wójt Gminy Łańcut informuje o przystąpieniu Gminy Łańcut do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Przejdź do wpisu

Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

 • 02 listopada 2022 10:25

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573
  z późn. zm.).

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie do 09.11.2022 r osobiście lub telefonicznie 17 2258190.

Przejdź do wpisu

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

 • 02 listopada 2022 10:16

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniową” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziecmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany jest w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu resortowego ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie do 09.11.2022 r osobiście lub telefonicznie 17 2258190.

Przejdź do wpisu

Decyzja dot. Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • 19 października 2022 12:00

Decyzja dot. zatwierdzenia ustalonych przez Wójta Gminy Łańcut ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków ma terenie gminy Łańcut, części gminy Krasne, oraz części gminy Chmielnik

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

 • 19 sierpnia 2022 13:51

Dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 - konsultacje społeczne

 • 19 sierpnia 2022 13:46

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030"

Przejdź do wpisu

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, pomocy publicznej

 • 01 czerwca 2022 15:15

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, pomocy publicznej w 2021 roku

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4210.127.2022.TW

 • 18 maja 2023 10:16

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2023.AW.17

 • 15 maja 2023 10:45

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa polegająca na budowie dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP 5,5 MPa i  likwidacji dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP 4,22 MPa, o średnicy DN400 relacji Jarosław-Sędziszów w msc. Kraczkowa

 -  na odcinku A-B (od działki nr 901/1 do działki nr 946/1 w msc. Kraczkowa),

-  na odcinku C-D (od działki nr 347/6 do działki 367 w msc. Kraczkowa); Przebudowa polegająca na budowie odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP 5,5 MPa i likwidacji odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP 5,1 MPa o średnicy DN700 relacji Jarosław - Sędziszów

-  na odcinku A-B (od działki nr 347/6 do działki nr 367 w msc. Kraczkowa)".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska

 • 12 maja 2023 12:35

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10.05.23 dot. zakończonego postępowania. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2023.AW.17

 • 12 maja 2023 12:28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 maja 2023 r. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2023.AW.9

 • 12 maja 2023 12:23

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa polegająca na budowie dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP 5,5 MPa i likwidacji dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia MOP 4,22 MPa,
o średnicy DN400 relacji Jarosław-Sędziszów w msc. Kraczkowa

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DGK-WK-I.761.187.2022.4.BG

 • 09 maja 2023 12:00

Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Minister Klimatu i Środowiska

DGK-WK-I.761.187.2022.4.BG

2332734.9502780.7628975

Warszawa, 15-02-2023 

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że na wniosek spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibą w Płocku zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Zawiadamiam strony wszczętego w tej sprawie postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 146, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00). Telefon do osoby prowadzącej postępowanie: (22) 36 92 444.

Za strony w toczącym się postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach: 1115 w obrębie ewidencyjnym Siedleczka jednostki ewidencyjnej Kańczuga-obszar wiejski, 4247 w obrębie ewidencyjnym Sietesz jednostki ewidencyjnej Kańczuga-obszar wiejski, 3285, 2117/1 w obrębie ewidencyjnym Manasterz jednostki ewidencyjnej Jawornik Polski, 469, 1126/2, 1103/4,1124/2,751,1382,1384,1390,262/2,2024/20,816,1468,1469,1073/3,1073/5, 1074/1 w obrębie ewidencyjnym Husów jednostki ewidencyjnej Markowa, 5770 w obrębie ewidencyjnym Markowa jednostki ewidencyjnej Markowa, 4067, 3299/1, 4069, 3130/1, 3376/16, 3376/24, 3376/26, 2321 w obrębie ewidencyjnym Albigowa jednostki ewidencyjnej Łańcut, 1886, 1889, 345/2, 346/2 w obrębie ewidencyjnym Kraczkowa jednostki ewidencyjnej Łańcut, 2595, 2614 w obrębie ewidencyjnym Krasne jednostki ewidencyjnej Krasne - w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy ww. gmin.

Z upoważnienia Ministra

Lidia Król Dyrektor

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwo Klimatu i Środowiska / - podpisany cyfrowo/

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.15.2023.WK

 • 09 maja 2023 11:49

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 27.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóżno"" na części działek nr ew. 1190,1235,1213,1214,1216,1217,1221,1191/2,1222,1224,1225, 1226,1227,1228,1229,1230 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.15.2023.WK

Łańcut, 2023-04-27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 27.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóżno"" na części działek nr ew. 1190,1235,1213,1214,1216,1217,1221,1191/2,1222,1224,1225, 1226,1227,1228,1229,1230 w miejscowości Rogóżno

 Pouczenie

 Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a. 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.19.2023.WK

 • 05 maja 2023 12:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na części działek nr ew. 1293/13, 1293/7, 1293/8, 1293/10, 1293/11 w miejscowości Handzlówka. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.9.2023.WK

 • 04 maja 2023 15:04

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na części działek nr ew. 2244, 2245, 2320/1, 2402/7, 2405/1, 2406/1, 2407/1,1332, 2438/12, 2438/14, 2438/22, 2438/24, 2436/15, 2435/1,1343/2,1347/2,1348/5, 1348/7, 1348/9,1350/2, 1353/2, 1354/7,1354/9, 1357/4, 1357/8, 2437/5, 2437/7, 2401/3, 2402/5, 2436/28 w miejscowości Kosina

RZP.6733.9.2023.WK

Łańcut, 2023-04-26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na części działek nr ew. 2244, 2245, 2320/1, 2402/7, 2405/1, 2406/1, 2407/1,1332, 2438/12, 2438/14, 2438/22, 2438/24, 2436/15, 2435/1,1343/2,1347/2,1348/5, 1348/7, 1348/9,1350/2, 1353/2, 1354/7,1354/9, 1357/4, 1357/8, 2437/5, 2437/7, 2401/3, 2402/5, 2436/28 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a. 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2023.WK

 • 04 maja 2023 14:59

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kraczkowa i Albigowa"" na części działek nr ew. 1873/2,1877/9,1895/2,1895/3,1896,1897,1898/2,1898/4,1898/3,1905,1873/3, 1948/1, 1948/2, 1949,1950,1951, 1980,1981/4, 1982, 1983/2, 1983/4, 1983/3, 1984/2, 3386/2 w miejscowości Kraczkowa oraz na części działek nr ew. 1,11/5,11/6,11/7,10/1,10/2, 68 w miejscowości Albigowa

Łańcut, 2023-04-26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kraczkowa i Albigowa"" na części działek nr ew. 1873/2,1877/9,1895/2,1895/3,1896,1897,1898/2,1898/4,1898/3,1905,1873/3, 1948/1, 1948/2, 1949,1950,1951, 1980,1981/4, 1982, 1983/2, 1983/4, 1983/3, 1984/2, 3386/2 w miejscowości Kraczkowa oraz na części działek nr ew. 1,11/5,11/6,11/7,10/1,10/2, 68 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowościach Kraczkowa i Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2023.WK

 • 04 maja 2023 14:54

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 27.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadań pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kraczkowa i Wysoka"" na części działek nr ew. 1860/1,1856/3 w miejscowości Kraczkowa i na części działek nr ew. 192,132/3,132/4, 133/2,133/1,133/3, 134,135,136, 138, 139,140, 193/5 w miejscowości Wysoka „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa" na części działek nr ew. 44/2, 43/2, 40/1, 40/5, 39, 4093/1, 36, 51/1, 26, 25, 24/2 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.17.2023.WK 

Łańcut, 2023-04-27 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 27.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadań pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kraczkowa i Wysoka"" na części działek nr ew. 1860/1,1856/3 w miejscowości Kraczkowa i na części działek nr ew. 192,132/3,132/4, 133/2,133/1,133/3, 134,135,136, 138, 139,140, 193/5 w miejscowości Wysoka „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa" na części działek nr ew. 44/2, 43/2, 40/1, 40/5, 39, 4093/1, 36, 51/1, 26, 25, 24/2 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowościach: Kraczkowa, Wysoka, Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2023.WK

 • 04 maja 2023 14:49

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 27.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóżno"" na części działek nr ew. 1175/3,1190,1311 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.14.2023.WK

Łańcut, 2023-04-27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 27.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóżno"" na części działek nr ew. 1175/3,1190,1311 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut. Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.6.2023.WK

 • 28 kwietnia 2023 13:15

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 25.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cierpisz"" na części działek nr ew. 52/1, 52/2, 46, 45/1, 71 w miejscowości Cierpisz

RZP.6733.6.2023.WK

Łańcut, 2023-04-25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 25.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cierpisz"" na części działek nr ew. 52/1, 52/2, 46, 45/1, 71 w miejscowości Cierpisz

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Cierpisz na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.7.2023.WK

 • 28 kwietnia 2023 13:08

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 25.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów"" na części działek nr ew. 257/1, 357, 257/2, 257/3, 259,117,122 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.7.2023.WK

Łańcut, 2023-04-25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 25.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów"" na części działek nr ew. 257/1, 357, 257/2, 257/3, 259,117,122 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.8.2023.WK

 • 28 kwietnia 2023 13:01

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 25.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów"" na części działek nr ew. 566/1, 567, 568, 589 w miejscowości Głuchów 

Łańcut, 2023-04-25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 25.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów"" na części działek nr ew. 566/1, 567, 568, 589 w miejscowości Głuchów 

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2023.WK

 • 28 kwietnia 2023 12:52

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na części działek nr ew. 2435/2,1332, 2442/2 w miejscowości Kosina

Łańcut, 2023-04-26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na części działek nr ew. 2435/2,1332, 2442/2 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.11.2023.WK

 • 28 kwietnia 2023 12:45

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na części działek nr ew. 4348, 4347, 4274, 709 w miejscowości Kosina

RZP.6733.11.2023.WK

Łańcut, 2023-04-26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na części działek nr ew. 4348, 4347, 4274, 709 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.13.2023.WK

 • 28 kwietnia 2023 12:38

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóżno"" na części działek nr ew. 510, 640, 493, 641/2, 553/2, 550, 551 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.13.2023.WK

Łańcut, 2023-04-26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóżno"" na części działek nr ew. 510, 640, 493, 641/2, 553/2, 550, 551 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a. 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogóżno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.4.2023.WK

 • 26 kwietnia 2023 15:04

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 24.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa"" na części działek nr ew. 1614,1616,1620 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.4.2023.WK

Łańcut, 2023-04-24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 24.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa"" na części działek nr ew. 1614,1616,1620 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.5.2023.WK

 • 26 kwietnia 2023 14:59

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 24.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Podwieszenie przewodu zasilającego i opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach NN-0.4kV w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysoka"" na części działek nr ew. 3104/3, 3105 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.5.2023.WK

Łańcut, 2023-04-24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 24.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Podwieszenie przewodu zasilającego i opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach NN-0.4kV w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysoka"" na części działek nr ew. 3104/3, 3105 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 • 25 kwietnia 2023 13:30

Zawiadomienie o wydaniu decyzji NR 4/23, z dnia 20 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa śluzy nadawczej DN 700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN 700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700", na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4.

OBWIESZCZENIE

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 12a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r, poz. 1836, ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r, poz. 1029, ze zm.),

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji NR 4/23, z dnia 20 kwietnia 2023 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa śluzy nadawczej DN 700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN 700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700", na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym -Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „co robimy/nieruchomości i budownictwo" lub osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17-867-15-66.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski oraz w Urzędzie Gminy Łańcut, właściwymi ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych ww. Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, Urzędu Gminy Łańcut oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia. Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 25 kwietnia 2023 r, w którym nastąpiło obwieszczenie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazuje się jako dzień udostępnienia treści decyzji dzień 25 kwietnia 2023 r. Udostępnienie następuje na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 72 ust. 6a ww. ustawy, informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17-867-15-66.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.2.2023.WK

 • 21 kwietnia 2023 11:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 18.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraczkowa"" na części działek nr ew. 3371, 3482/1, 3481/1, 3370/2, 3370/1, 3368/3, 3368/2, 3368/1, 3365, 3364, 3363, 3362/2, 3361/13, 3405, 3361/7, 3360/3, 3360/1, 3359, 3358 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.2.2023.WK

Łańcut, 2023-04-18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 18.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraczkowa"" na części działek nr ew. 3371, 3482/1, 3481/1, 3370/2, 3370/1, 3368/3, 3368/2, 3368/1, 3365, 3364, 3363, 3362/2, 3361/13, 3405, 3361/7, 3360/3, 3360/1, 3359, 3358 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.3.2023.WK

 • 21 kwietnia 2023 10:54

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 18.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Handzlówka"" na części działek nr ew. 827/7, 840, 843, 845/4, 827/6, 830, 854,1032,1033,1038,1039/1, 832/1, 832/2, 833/1, 833/3, 1043/1,1043/2,1043/3, 839, 1044/2,1045/7, 1048/10, 1048/4 w miejscowości Handzlówka

RZP.6733.3.2023.WK 

Łańcut, 2023-04-18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 18.04.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Handzlówka"" na części działek nr ew. 827/7, 840, 843, 845/4, 827/6, 830, 854,1032,1033,1038,1039/1, 832/1, 832/2, 833/1, 833/3, 1043/1,1043/2,1043/3, 839, 1044/2,1045/7, 1048/10, 1048/4 w miejscowości Handzlówka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Handzlówka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.12.2022.AR

 • 18 kwietnia 2023 14:02

Obwieszczenie dot. Budowy do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych

 • 12 kwietnia 2023 10:54

Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych dotyczące wydania postanowienia uzgadniającego projekt decyzji zmieniającej koncesję na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów-Albigowa-Krasne". 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 • 06 kwietnia 2023 13:45

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.19.2023.WK

 • 06 kwietnia 2023 13:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 1293/13, 1293/7, 1293/10, 1293/11 w miejscowości Handzlówka 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 • 05 kwietnia 2023 10:35

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.432.2022.MKo

 • 04 kwietnia 2023 14:50

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 122/2023/ZUZ z dnia 24 marca 2023 znak: RZ.ZUZ.1.4210.432.2022.MKo udzielającej Zakładowi Produkcji Mebli "Golmeb" Sławomir Golonka pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DGK-WK-I.761.187.2022.12.BG

 • 03 kwietnia 2023 15:38

Obwieszczenie w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim

Przejdź do wpisu

DGK-WK-I.761.187.2022.9.BG

 • 03 kwietnia 2023 15:24

Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 29 marca 2023 07:21

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.2.2023.WK

 • 24 marca 2023 13:14

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraczkowa"" na działkach nr ew. 3371, 3482/1, 3481/1, 3370/2, 3370/1, 3368/3, 3368/2, 3368/1, 3365, 3364, 3363, 3362/2, 3361/13, 3405, 3361/7, 3360/3, 3360/1, 3359, 3358 w miejscowości Kraczkowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraczkowa"" na działkach nr ew. 3371, 3482/1, 3481/1, 3370/2, 3370/1, 3368/3, 3368/2, 3368/1, 3365, 3364, 3363, 3362/2, 3361/13, 3405, 3361/7, 3360/3, 3360/1, 3359, 3358 w miejscowości Kraczkowa 

Pouczenie

 Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°° Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.3.2023.WK

 • 24 marca 2023 13:07

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Handzlówka"" na działkach nr ew. 827/7, 840, 843, 845/4, 827/6, 830, 854,1032,1033,1038,1039/1, 832/1, 832/2, 833/1, 833/3,1043/1,1043/2,1043/3, 839, 1044/2, 1045/7, 1048/10,1048/4 w miejscowości Handzlówka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Handzlówka"" na działkach nr ew. 827/7, 840, 843, 845/4, 827/6, 830, 854,1032,1033,1038,1039/1, 832/1, 832/2, 833/1, 833/3,1043/1,1043/2,1043/3, 839, 1044/2, 1045/7, 1048/10,1048/4 w miejscowości Handzlówka

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°° Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Handzlówka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.11.2023.WK

 • 24 marca 2023 13:00

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na działkach nr ew. 4348,4347, 4274, 709 w miejscowości Kosina

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na działkach nr ew. 4348,4347, 4274, 709 w miejscowości Kosina

 Pouczenie

 Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°° Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2023.WK

 • 24 marca 2023 12:50

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na działkach nr ew. 2435/2,1332, 2442/2 w miejscowości Kosina

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na działkach nr ew. 2435/2,1332, 2442/2 w miejscowości Kosina

 Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.9.2023.WK

 • 24 marca 2023 12:44

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina na działkach nr ew. 2244, 2245, 2320/1, 2402/7, 2405/1, 2406/1, 2407/1,1332, 2438/12, 2438/14, 2438/22, 2438/24, 2436/15, 2435/1, 1343/2, 1347/2,1348/5, 1348/7,1348/9,1350/2,1353/2, 1354/7, 1354/9,1357/4,1357/8, 2437/5, 2437/7, 2401/3, 2402/5, 2436/28 w miejscowości Kosina

Łańcut, 2023-03-20 

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina na działkach nr ew. 2244, 2245, 2320/1, 2402/7, 2405/1, 2406/1, 2407/1,1332, 2438/12, 2438/14, 2438/22, 2438/24, 2436/15, 2435/1, 1343/2, 1347/2,1348/5, 1348/7,1348/9,1350/2,1353/2, 1354/7, 1354/9,1357/4,1357/8, 2437/5, 2437/7, 2401/3, 2402/5, 2436/28 w miejscowości Kosina

 Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°° Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.8.2023.WK

 • 24 marca 2023 12:36

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów"" na działkach nr ew. 566/1, 567, 568, 589 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.8.2023.WK
Łańcut, 2023-03-20

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów"" na działkach nr ew. 566/1, 567, 568, 589 w miejscowości Głuchów

 Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°° Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.7.2023.WK

 • 24 marca 2023 12:23

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów"" na działkach nr ew. 257/1, 357, 257/2, 257/3, 259,117,122 w miejscowości Głuchów

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów"" na działkach nr ew. 257/1, 357, 257/2, 257/3, 259,117,122 w miejscowości Głuchów 

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.6.2023.WK

 • 24 marca 2023 12:14

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cierpisz"" na działkach nr ew. 52/1, 52/2, 46, 45/1, 71 w miejscowości Cierpisz

RZP.6733.6.2023.WK
Łańcut, 2023-03-20

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cierpisz"" na działkach nr ew. 52/1, 52/2, 46, 45/1, 71 w miejscowości Cierpisz 

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Cierpisz na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.5.2023.WK

 • 24 marca 2023 12:05

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Podwieszenie przewodu zasilającego i opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach NN-0,4kV w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysoka"" na działkach nr ew. 3104/3, 3105 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.5.2023.WK
Łańcut, 2023-03-20

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Podwieszenie przewodu zasilającego i opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach NN-0,4kV w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysoka"" na działkach nr ew. 3104/3, 3105 w miejscowości Wysoka 

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°°

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.4.2023.WK

 • 24 marca 2023 11:55

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa"" na działkach nr ew. 1614,1616,1620 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.4.2023.WK
Łańcut, 2023-03-20

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa"" na działkach nr ew. 1614,1616,1620 w miejscowości Albigowa 

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.1.2023.WK

 • 24 marca 2023 11:31

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 825/6, 825/8, 825/7, 830/7, 831/9, 836/1, 838/1, 838/2 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.1.2023.WK 

Łańcut, 2023-03-21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 825/6, 825/8, 825/7, 830/7, 831/9, 836/1, 838/1, 838/2 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut. Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.13.2023.WK

 • 24 marca 2023 11:17

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 503, 510, 640, 493, 641/2, 553/2, 550, 551 w miejscowości Rogoźno

RZP.6733.13.2023.WK
Łańcut, 2023-03-21
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 503, 510, 640, 493, 641/2, 553/2, 550, 551 w miejscowości Rogoźno

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2023.WK

 • 24 marca 2023 11:06

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 1175/3,1190,1311 w miejscowości Rogoźno

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 1175/3,1190,1311 w miejscowości Rogoźno 

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.15.2023.WK

 • 24 marca 2023 10:59

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 1154/6,1190,1235,1213,1214,1216,1217,1221,1191/2,1222,1224,1225, 1226,1227,1228,1229,1230 w miejscowości Rogoźno

RZP.6733.15.2023. WK
Łańcut, 2023-03-21

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 1154/6,1190,1235,1213,1214,1216,1217,1221,1191/2,1222,1224,1225, 1226,1227,1228,1229,1230 w miejscowości Rogoźno

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°° Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2023.WK

 • 24 marca 2023 08:44

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadań pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kraczkowa i Wysoka" na działkach nr ew. 1860/1,1856/3 w miejscowości Kraczkowa i na działkach nr ew. 192,132/3, 132/4,133/2,133/1,133/3,134,135,136,138,139,140,193/5 w miejscowości Wysoka „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa" na działkach nr ew. 44/2, 43/2, 40/1, 40/5, 39, 4093/1, 36, 51/1, 26, 25, 24/2 w miejscowości Albigowa""

RZP.6733.17.2023.WK
Łańcut, 2023-03-21
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadań pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kraczkowa i Wysoka" na działkach nr ew. 1860/1,1856/3 w miejscowości Kraczkowa i na działkach nr ew. 192,132/3, 132/4,133/2,133/1,133/3,134,135,136,138,139,140,193/5 w miejscowości Wysoka „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa" na działkach nr ew. 44/2, 43/2, 40/1, 40/5, 39, 4093/1, 36, 51/1, 26, 25, 24/2 w miejscowości Albigowa"" 

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa, Wysoka i Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2023.WK

 • 24 marca 2023 08:16

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraczkowa i Albigowa"" na działkach nr ew. 1873/2,1877/9,1895/2,1895/3,1896,1897,1898/2,1898/4,1898/3,1905, 1873/3, 1948/1, 1948/2, 1949,1950,1951, 1980, 1981/4, 1982, 1983/2, 1983/4, 1983/3, 1984/2, 3386/2 w miejscowości Kraczkowa oraz na działkach nr ew. 1,11/5,11/6,11/7,10/1,10/2, 68 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.12.2023.WK
Łańcut, 2023-03-21
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraczkowa i Albigowa"" na działkach nr ew. 1873/2,1877/9,1895/2,1895/3,1896,1897,1898/2,1898/4,1898/3,1905, 1873/3, 1948/1, 1948/2, 1949,1950,1951, 1980, 1981/4, 1982, 1983/2, 1983/4, 1983/3, 1984/2, 3386/2 w miejscowości Kraczkowa oraz na działkach nr ew. 1,11/5,11/6,11/7,10/1,10/2, 68 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°°

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowościach Kraczkowa i Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

RZ.RUZ.4210.127.2022.TW

 • 23 marca 2023 15:17

RZ.RUZ.4210.127.2022.TW

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, działając na podstawie art. 10, art. 49, oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 400 i art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), w rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Cieszyńskiego ul. Królowej Jadwigi 16 F, 39-300 Mielec - pełnomocnika Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut 

zawiadamia

-  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut na wykonanie urządzeń wodnych: budowa, przebudowa i likwidacja rowów i przepustów, budowa wylotów do wód powierzchniowych i urządzenia wodnego oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 109885R " od drogi krajowej nr 94 do Granic" i nr 109882R" od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody" w miejscowości Głuchów i Kosina, powiat łańcucki, województwo podkarpackie,

 -     o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku. 

W terminie od dnia 23 marca 2023 r. do dnia 6 kwietnia 2023 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 4, piętro I, w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WPN.6320.1.10.2022.AC.12

 • 23 marca 2023 14:51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie konsultacji społecznych dokumentów dla obszaru Natura 2000

Przejdź do wpisu
Powrót