Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 25 listopada 2022 14:28

Wójt Gminy Łańcut przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP. 6733.25.2022.WK

 • 23 listopada 2022 07:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Przebudowy drogi powiatowej DP 1523 R Białobrzegi - Kosina" na działkach nr ew. 1510/4, 1332, 1366/2, 1366/1, 1244, 264/1, 269/1, 208 w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w miejscowości Dębina

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie RZP.6721.4.2022

 • 23 listopada 2022 07:30

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.14210.93.2022.MC

 • 22 listopada 2022 12:46

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych 21 istniejącymi wylotami (Wl - W21) z odcinka drogi krajowej nr 94 w km 609+358 - 611+329 w m. Kraczkowa, gm. Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.2022.BL.35

 • 22 listopada 2022 11:27

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700 oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP. 6733.18.2022.WK

 • 18 listopada 2022 10:47

Obwieszczenie dot. "Budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile Nr "52738_Łańcut-Kosina"" na części działki nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2022.WK

 • 16 listopada 2022 14:24

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 16.11.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2022.WK

 • 14 listopada 2022 14:11

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.12.2022.AR

 • 09 listopada 2022 13:03

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm", na działkach ozn. nr ewid.: 4440/4, 4440/11 i 4440/12 położonych w Kosinie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 07 listopada 2022 14:36

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r. poz. 2236)  Wójt Gminy Łańcut informuje o przystąpieniu Gminy Łańcut do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Przejdź do wpisu

Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

 • 02 listopada 2022 10:25

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573
  z późn. zm.).

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie do 09.11.2022 r osobiście lub telefonicznie 17 2258190.

Przejdź do wpisu

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

 • 02 listopada 2022 10:16

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniową” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziecmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany jest w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu resortowego ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie do 09.11.2022 r osobiście lub telefonicznie 17 2258190.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.24.2022.WK

 • 28 października 2022 15:26

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut z dnia 07.10.2022 r. (uzupełniony w dniu 21.10.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogoźno' na działkach nr ew. 1497,1496/2, 708/3 w miejscowości Rogoźno"

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • 28 października 2022 08:23

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz do przesyłania uwag  do projektu dokumentu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.1211.2022.BH

 • 27 października 2022 14:44

 Obwieszczenie dot.  „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na terenie działek nr ew.: 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 położonych w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut 

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4210.452.2022.DS

 • 27 października 2022 14:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku "Dopływ z Cierpisza" przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2022.WK

 • 26 października 2022 13:27

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 26.10.2022 r została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-MOBILE Nr „52738_Łańcut-Kosina" na części działki nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-III.7821.9.2022

 • 25 października 2022 09:35

Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na terenie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.421.9.2022.BL.26

 • 25 października 2022 09:19

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 25 października 2022 08:21

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z terenu Gminy Łańcut msc. Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2022.WK

 • 21 października 2022 14:39

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Decyzja dot. Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • 19 października 2022 12:00

Decyzja dot. zatwierdzenia ustalonych przez Wójta Gminy Łańcut ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków ma terenie gminy Łańcut, części gminy Krasne, oraz części gminy Chmielnik

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • 17 października 2022 08:51

Obwieszczenie Regionalengo Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 października 2022 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi

 • 14 października 2022 14:30

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2022.WK

 • 14 października 2022 12:41

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.10.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3438, 3498, 3436/1 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.3.2022

 • 12 października 2022 11:09

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa i Prognozy oddziaływania na środowisko do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6720.1.2022

 • 12 października 2022 10:44

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania: VI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT, PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO VI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.216.2022.MKo

 • 07 października 2022 14:26

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2022.WK

 • 04 października 2022 11:36

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile nr „52738_ŁAŃCUT_KOSINA" na działce nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Nabór na wychowawcę w placówce wsparcia dziennego

 • 03 października 2022 13:21

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne sanowisko pracy: wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Rodzinnym Klubie Wsparcia w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - wychowawca w placówce wsparcia dziennego

 • 03 października 2022 13:09

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - Rodzinny Klub Wsparcia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2022.WK

 • 23 września 2022 14:41

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.09.2022 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie RZP.6721.1.2021

 • 21 września 2022 07:30

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Link do dyskusji publicznej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExN2JjOGUtNjAyZi00YzE1LTgxZmEtNDJjZjBjMDlkYTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22014ec484-333e-4130-b8e3-acec4350cafe%22%2c%22Oid%22%3a%222cbf6c72-4c6f-4325-8de3-841af352123f%22%7d

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2022.WK

 • 13 września 2022 14:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3438,3498,3436/1 w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

 • 13 września 2022 11:37

Dyrktor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - Rodzinny Klub Wsparcia w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 12 września 2022 14:13

Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), uchwały Nr Xl/118/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy wg załączonego wykazu

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.10.2022.AR

 • 12 września 2022 10:32

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2022 r., na wniosek BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w Kraczkowej, wydana została decyzja umarzająca wszczęte w dniu 10 czerwca br. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 2011 położonej w  Kraczkowej 1038A, 37-124 Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.9.2022.AR

 • 12 września 2022 10:15

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2022 r., na wniosek BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w Kraczkowej, wydana została decyzja umarzająca wszczęte w dniu 10 czerwca br. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3       położonej       w       Albigowej       254b,       37-122 Albigowa.
 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 07 września 2022 15:03

Wójt Gminy Łańcut podaje do publcznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia z msc Albigowa i Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.216.2022.MKo

 • 02 września 2022 14:01

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R-l za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.360.2022.JJ

 • 01 września 2022 14:42

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Sawa nowych obiektów budowlanych w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6720.1.2021

 • 29 sierpnia 2022 07:21

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXIII/550/22 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2022.WK

 • 25 sierpnia 2022 14:25

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Marka Świderskiego, złożony w dniu 9.08.2022 r. (uzupełniony w dniu 22.08.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile nr „52738_ŁAŃCUT_KOSINA" na działce nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości

 • 23 sierpnia 2022 15:01

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 23 sierpnia 2022 12:12

Obwieszczenie dot. "Kontynuacji budowy drogi krajowej Nr 4 obecnie DK nr 94 (613+767,30 - 619+596,72) przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - odc. Łańcut-Głuchów km 613+767-619+589,86"

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

 • 19 sierpnia 2022 13:51

Dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 - konsultacje społeczne

 • 19 sierpnia 2022 13:46

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030"

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

 • 19 sierpnia 2022 13:18

Dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - referent ds. gospodarowania odpadami

 • 17 sierpnia 2022 14:37

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi informuje, że w wyniku naboru nie został wyłoniony żaden z kandydatów, ponieważ kandydaci nie spełnili w zadowalającym stopniu oczekiwań pracodawcy.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2022.WK

 • 10 sierpnia 2022 13:22

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.08.2022 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojceicha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3438, 3498, 3436/1 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu