Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.60.2021.WK

 • 16 sierpnia 2021 13:28

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 890, 895, 896, 897, 898, 966/2,1001/5,1002 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Mobilne Punkty Spisowe

 • 12 sierpnia 2021 07:32

OGŁOSZENIE

Gminnego Komisarza Spisowego w Łańcucie

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań

zawiadamiam mieszkańców, że:

- w dniu 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w Ośrodku Kultury w Głuchowie w godzinach od 17.00-20.00

- w dniach 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) i 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) w Ośrodku Kultury w Soninie w godzinach od 17.00-20.00

- w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa) w Ośrodku Kultury w Albigowej w godzinach od 15.00-18.00

- w dniu 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) w Ośrodku Kultury w Handzlówce w godzinach od 15.00-18.00

zostaną uruchomione Punkty Spisowe, w którym rachmistrz Gminy Łańcut będzie wypełniał ankiety spisowe.

Do wypełnienia formularza spisowego będzie potrzebny numer PESEL własny i wszystkich domowników zamieszkujących daną nieruchomość.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy nie spełnili tego obowiązku do spisania się u rachmistrza.

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Punkty spisowe w Wysokiej, Cierpiszu i Kraczkowej

 • 09 sierpnia 2021 09:38

OGŁOSZENIE

Gminnego Komisarza Spisowego w Łańcucie

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań zawiadamiam mieszkańców, że:

- w dniu 11 sierpnia 2021 r. (środa) w Ośrodku Kultury w Wysokiej w godzinach od 16.00-20.00

- w dniu 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) w Domu Społecznym 60A w Cierpiszu w godzinach od 14.00-17.00

- w dniu 13 sierpnia 2021 r. (piątek) w Domu Ludowym w Kraczkowej w godzinach od 14.00-17.00

zostaną uruchomione Punkty Spisowe, w których rachmistrz Gminy Łańcut będzie wypełniał ankiety spisowe.

Do wypełnienia formularza spisowego będzie potrzebny numer PESEL własny i wszystkich domowników zamieszkujących daną nieruchomość.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy nie spełnili tego obowiązku do spisania się u rachmistrza.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta GIA.6721.1.2020

 • 06 sierpnia 2021 14:30

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.46.2021.WK

 • 06 sierpnia 2021 12:00

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 11/6,11/7 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1872/4, 1873/2,1874/3,1870,1877/9 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.59.2021.WK

 • 06 sierpnia 2021 11:53

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działce nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.349.2021.JJ

 • 06 sierpnia 2021 11:26

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Punkt Spisowy w Soninie

 • 05 sierpnia 2021 13:51

OGŁOSZENIE

Gminnego Komisarza Spisowego

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań zawiadamiam mieszkańców, że

w dniu 09 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)

w Ośrodku Kultury w Soninie

w godzinach od 17.00-20.00

zostanie uruchomiony Punkt Spisowy, w którym rachmistrz Gminy Łańcut będzie wypełniał ankiety spisowe.

Do wypełnienia formularza spisowego będzie potrzebny numer PESEL własny i wszystkich domowników zamieszkujących daną nieruchomość.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy nie spełnili tego obowiązku do spisania się u rachmistrza.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2021.MN

 • 04 sierpnia 2021 09:44

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina - Rogóżno)" w miejscowościach Kosina i Rogóżno na terenie Gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.28.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 14:00

Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik, od wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1, wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7,1009/2,1013/8,1016/1,1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 699, 707/3, 740, 731/2, 766/2, 766/1, 780, 784/1, 784/2, 792, 1155/2, 1155/1, 1156/1,1156/2,1162,1174/2,1208,1186,1199,1207,1241,1215,1216 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.48.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 13:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1651/1,1651/2 w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.47.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 13:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 1385/3,1379/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.45.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 13:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy trybun sportowych przy stadionie LKS „SAWA" Sonina na działce nr ew. 892 w miejscowości Sonina"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.34.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 13:44

Obwieszczenie dot. "Budowy odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV GPZ Głuchów-Sokołów I od słupa 1 do 13, od słupa 13 do 3 wraz z odg. do stacji trafo Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut"

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Mobilne Punkty Spisowe w Kosinie i Kraczkowej

 • 03 sierpnia 2021 11:02

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Kraczkowej (Dom Ludowy) - 11 sierpnia 2021 r., w godz. 12:00-17:00 oraz w Ośrodku Kultury w Kosinie - 9 sierpnia 2021 r., w godz. 12:00-17:00.

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.58.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 09:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3377, 3378, 3379/1, 3379/2, 3379/4, 3379/5 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/279/2020

 • 03 sierpnia 2021 09:04

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2021 r. w związku z rozpoznaniem odwołania od decyzji Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 czerwca 2020 r. nr RIK.6733.28.2019.WK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej „56367_ŁAŃCUT_SONINA" na działkach nr ew. 1606/1, 1606/2 w miejscowości Sonina na rzecz T-Mobile Polska S.A. - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/204/2020

 • 03 sierpnia 2021 08:58

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Rzeszowie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17(z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94)w miejscowości    Łańcut,    gmina   Łańcut"    na   działkach    nr ew.992/2, 991/2,989/2,988/29,988/27,988/23,980/15,980/3,980/11, 979/9, 979/7, 977/1, 777/5, 777/6, 777/4, 94, 93, 979/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1279/2,1279/1,1275,1272/2,1272/1,1271,1246,1287/1 w Mieście Łańcut na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A , 20-340 Lublin . 

Przejdź do wpisu

NSP 2021 jest obowiązkowy. Nie czekaj, spisz się!

 • 29 lipca 2021 07:52

Do 30 września potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet w domu

2. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź punkt spisowy w swojej gminie

3. Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 lub odbierz telefon od rachmistrza: 22 278 88 88 i spisz się przez telefon

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną (z art. 57 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej tj. Dz.U z 2021 r. poz. 955)

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.56.2021.WK

 • 28 lipca 2021 13:02

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 359/1, 383/9, 383/8, 383/10, 383/6, 392 w miejscowości Sonina 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.54.2021.WK

 • 28 lipca 2021 12:55

Obwieszczenie dot. " Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 1359, 533, 526/1 w miejscowości Albigowa 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.53.2021.WK

 • 28 lipca 2021 12:48

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 988, 990, 994 w miejscowości Albigowa 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.55.2021.WK

 • 28 lipca 2021 12:42

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 3137, 3157/2 w miejscowości Albigowa 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.57.2021.WK

 • 28 lipca 2021 12:37

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 620/8, 620/12 w miejscowości Głuchów 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.235.2021.MC

 • 28 lipca 2021 12:29

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracy rehabilitant w Ośrodku Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

 • 27 lipca 2021 14:10

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy rehabilitant w Ośrodku Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej. 

Przejdź do wpisu

Nabór na opiekunów w Ośrodku Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

 • 27 lipca 2021 14:00

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy opiekuna w Ośrodku Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.52.2021.WK

 • 23 lipca 2021 14:01

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.07.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3407/3, 3465, 2865/6, 2656/7 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie OS.6220.7.2021

 • 21 lipca 2021 15:04

Obwieszczenie dot. „Zmiana koncesji 9/2011/m na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego w horyzoncie XII złoża gazu ziemnego „Husów E" - Podziemnym Magazynie Gazu „Husów"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.9.2021.MN

 • 20 lipca 2021 17:31

Obwieszczeie dot. "Budowy drogi gminnej publicznej klasy D Rogózno-Gać" w miejscowości Rogóżno i Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.51,2021.WK

 • 19 lipca 2021 15:12

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 13.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa" na działkach nr ew. 2060, 2058 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.461.2020.DT

 • 19 lipca 2021 15:08

Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla działki o nr ewid. 1716 m. Albigowa

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 16 lipca 2021 15:21

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.40.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:58

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 599/2, 597/3, 599/6, 599/7 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.42.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:52

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na części działek nr ew. 101/5, 80, 79/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.43.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:47

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/2, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.41.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:41

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2714/11, 2714/16, 2714/18, 2714/14 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.49.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:36

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5.07.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1694,1693 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.2021.NH.18

 • 15 lipca 2021 08:25

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Podkarpacki Weekend Spisowy 18.07.2021 r. - Albigowa

 • 13 lipca 2021 08:42

W niedzielę 18 lipca zapraszamy na XXI Festiwal Kwiatów, który odbędzie się na placu przy Ośrodku Kultury w Albigowej.

W trakcie imprezy w godz.14.00-18.00 pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Łańcucie będą pomagali spisać się przez Internet, w ramach Narodowego Spisu Powszechnego.

Spisz się z nami szybko i wygodnie. Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy i #Liczy się każdy. Odwiedź stanowisko spisowe, spisz się i odbierz gadżet z logo NSP2021

https://www.ck.gminalancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13...

#LiczySięKażdy

#LiczymySięDlaPolski

Przejdź do wpisu

Wielki finał loterii spisowej coraz bliżej

 • 13 lipca 2021 08:14

Już 14 lipca o 12:00 odbędzie się losowanie nagród głównych w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań! Do udziału w loterii wpłynęło do organizatora ponad milion dwieście tysięcy zgłoszeń – najwięcej z województwa wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego - informuje Główny Urząd Statystyczny.

Przejdź do wpisu

Gminny Punkt Spisowy

 • 12 lipca 2021 09:41

W Urzędzie Gminy Łańcut znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z którego mogą skorzystać osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu w celu dokonania samopisu internetowego poprzez formularz spisowy dostępny na stronie http://spis.gov.pl.

Przejdź do wpisu

Konkurs: Spisz się przez Internet!

 • 12 lipca 2021 07:27

12 lipca br. w dzienniku regionalnym Super Nowości startuje konkurs: Spisz się przez Internet!

Wszyscy mieszkańcy Podkarpacia, którzy spiszą się przez Internet, począwszy od 9 lipca, mogą wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Więcej szczegółów oraz regulamin na stronie: https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/spisz-sie-przez-internet/

Przejdź do wpisu

Nabór uzupełniający na rachmistrza do 14.07.2021 r.

 • 09 lipca 2021 14:54

Pan Jakub Czarnota - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łańcut ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2021.MN

 • 09 lipca 2021 14:49

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej klasy „D" - dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.34.2021.WK

 • 09 lipca 2021 14:30

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV GPZ Głuchów Sokołów I od słupa 1 do 13, od słupa 13 do 3 wraz z odg. do stacji trafo Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut" na działkach nr ew. 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 776/7, 777/4, 794, 800, 803/2, 820/2, 822/2, 295, 1460/2, 264, 263, 259, 257/3, 114/3, 114/4, 287, 282, 357, 258, 1485, 979/7, 776/1, 977/1 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1270/2,1269,1265, 1260/4,1213/1, 1209/3, 1197, 5988/1,1202,1199/9,1279/2, 3523/1, 3524, 3525, 3526/9, 3528/1, 3528/6, 3528/11, 3529/8, 3529/16, 3529/12, 3566/1,1214, 3526/7, 3529/9, 3529/13,1283,1282, 1281,1280/1,1199/6 w Mieście Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.28.2021.WK

 • 09 lipca 2021 14:25

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik, od wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1, wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7,1009/2,1013/8,1016/1,1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 699, 707/3, 740, 731/2, 766/2, 766/1, 780, 784/1, 784/2, 792,1155/2, 1155/1, 1156/1,1156/2,1162,1174/2,1208,1186,1199,1207,1241,1215,1216 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.38.2021.WK

 • 09 lipca 2021 07:17

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 05.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Kraczkowej" na działkach nr ew. 347/5, 347/6, 348, 349/7,1229/1,1229/2,1189,1356,1302, 4624,1113,1114, 1102,1101, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1515/1, 1517/2, 1517/1,1518/2, 1518/1, 1072/2, 1072/3, 1071/9, 1071/10, 1071/7, 1071/4, 1524, 1525/8, 1044/2, 1043/2, 1029/6, 1029/4, 1528, 1529/1, 1530/1, 1530/7, 1532, 1533/18, 1531, 1008/4, 992/3, 1338, 1339, 1345/2, 1346/1, 1219, 375/2, 1216/4, 1216/2, 1348/1, 1347/1, 1215/4, 1215/2, 1212, 1407,1408/1, 1410, 1411/2, 1411/1,1352, 1103,1072/4 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Loteria spisowa - kolejne losowanie już 9 lipca br.

 • 06 lipca 2021 11:50

Trwa loteria spisowa w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.

Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

- Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili,

- Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii,

- Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.39.2021.WK

 • 05 lipca 2021 15:04

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 05.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 618/1, 618/2, 618/3, 617/2, 617/1 i 603/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/1, 683/1, 684 w miejscowości Dębina

Przejdź do wpisu