Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.51.2021.WK

 • 27 września 2021 13:46

Wójt Gminy łańcut zawiadamia, że w dniu 21.09.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa na działkach nr ew. 2060, 2058 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie

 • 24 września 2021 10:40

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych  pasa drogowego Drogi Krajowej nr 94 na odcinku Łańcut – Głuchów (od granicy miasta Łańcut do Głuchowa – okolice firm Al.-Stal sp. z o.o. oraz Bispol sp. z o.o.)

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie OS.6220.7.2021

 • 22 września 2021 09:07

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Zmiana koncesji 9/2011/m na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego w horyzoncie XII złoża gazu ziemnego „Husów E" - Podziemnym Magazynie Gazu „Husów"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2021.MN

 • 20 września 2021 14:45

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina - Rogóżno)" w miejscowościach Kosina i Rogóżno na terenie Gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3.3151.2021.BH

 • 20 września 2021 12:28

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach nr ew.: 3379/5, 3380/1, 3380/3, 3380/4, 3381, 3380/5 położonych w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.63.2021.WK

 • 16 września 2021 14:57

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10.09.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zoo., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2656/7, 2656/4, 2656/1, 2655/2, 2655/1, 2654 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.49.2021.WK

 • 16 września 2021 14:48

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1693,1694 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RR-IV.760.2.24.2021.KCH

 • 16 września 2021 07:33

Obwieszczenie dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na dz. nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/308/2021

 • 16 września 2021 07:14

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik , do wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1 , wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7 , 1009/2 , 1013/8 , 1016/1 , 1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew.699 , 707/3 , 740 , 731/2 , 766/2, 766/1 ,780,784/1 ,784/2,792,1155/2,1155/1 ,1156/1 , 1156/2 , 1162 , 1174/2, 1208, 1186, 1199, 1207, 1241 , 1215, 1216 w miejscowości Sonina.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów

 • 15 września 2021 15:08

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Łańcucie ogłasza nabór na stanowisko sprzataczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.400.2021.DS

 • 15 września 2021 13:19

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Sawa, nowych obiektów budowlanych, tj. obiektów małej architektury - urządzeń o charakterze sportowo - rekreacyjnym wraz z lokalnym utwardzeniem terenu na działce nr ewid. 857/2 obręb 0003 Głuchów w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.13.2021.MN

 • 14 września 2021 12:49

Obwieszczenie dot. „Wprowadzenia na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.61.2021.WK

 • 13 września 2021 09:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej"  na działkach nr ew. 3379/5, 3380/1, 3380/3, 3380/4, 3381, 3380/5 w miejscowości Kraczkowa 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.60.2021.WK

 • 13 września 2021 09:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 890, 895, 896, 897, 898, 966/2, 1001/5, 1002 w miejscowości Wysoka. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.372.2021.MKo

 • 10 września 2021 15:08

Obwieszczenie dot.  „Budowy drogi gminnej klasy „D" -dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie N-VIII.7820.1.25.2028

 • 10 września 2021 15:01

Obwieszczenie dot. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.4120.22.2021.KMK

 • 10 września 2021 14:51

Obwieszczenie o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej zabytku „DOM" położonego w miejscowości Albigowa 598, nr ewidencyjny działki 1826/2, nr karty GEZ 185/1712

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102/21

 • 09 września 2021 13:31

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczionych do oddania w najem z miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/300/2021

 • 09 września 2021 13:22

Obwieszczenie dot. „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV GPZ Głuchow-Sokołów I od słupa 1 do 13, od słupa 13 do 3 wraz z odg. do stacji trafo Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2021.MN

 • 07 września 2021 20:44

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia  pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej "Puchałówka (Kosina-Rogóżno)" w miejscowościach Kosina i Rogóżno na terenie gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna OOD

 • 06 września 2021 14:58

Informacja kierownika Ośrodka Opieki Dziennej  w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - opiekun w Ośrodku Opieki Dziennej  w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.59.2021.WK

 • 06 września 2021 14:19

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działce nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.745.2.98.2021

 • 06 września 2021 14:11

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów-RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut" na dz. nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.46.2021.WK

 • 03 września 2021 10:56

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 11/6,11/7 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1872/1, 1872/2,1872/3, 1872/4,1873/2, 1874/3,1870,1877/9 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.62.2021.WK

 • 03 września 2021 07:41

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26.08.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 570/1, 570/2, 571, 572 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.745.2.98.2021

 • 01 września 2021 13:42

Obwieszczenie dot. zadania pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów-RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut" na dz. nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów", zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: I-IV.745.2.98.2021

Przejdź do wpisu

Lista Kandydatów - na stanowisko opiekuna OOD w Wysokiej

 • 31 sierpnia 2021 14:34

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Głuchowie

 • 31 sierpnia 2021 11:00

Działki położone są w północno-zachodniej części miejscowości tzw. Pastwisko przy drodze gminnej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.11.2021.MN

 • 30 sierpnia 2021 14:53

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Kosina - Markowa" w miejscowości Kosina od km 0+000,00 do km 1+600,00 na działce nr na dz. o nr ew. 3125; 3141/2; 3141/3; 3141/4; 3162/2; 3162/3; 3162/4; 3163/2; 3164/1; 3164/2; 3165; 3169/1; 3170/1; 3172/3; 3172/5; 3173/1; 3174/3; 3174/5; 3174/6; 3175/3; 3175/4; 3176/2; 3176/5; 3176/6; 3177/2; 3300; 3301; 3302; 3308/1; 3308/2; 3308/3; 3308/4; 3313; 3314; 3315; 3322/1; 3324/4; 3327/4; 3328 położonej w obrębie 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut oraz na dz. o nr ew. 1807; 2198; 2199; 2210; 2211; 2230/1; 2231; 2336; 2342; położonej w obrębie 0002 Markowa, jednostka ewidencyjna 181005_2 gmina Markowa".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.48.2021.WK

 • 30 sierpnia 2021 14:10

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 27.08.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1651/1,1651/2 w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.47.2021.WK

 • 30 sierpnia 2021 11:35

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 27.08.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 1385/3 i 1379/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.58.2021.WK

 • 27 sierpnia 2021 08:59

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3377, 3378, 3379/1, 3379/2, 3379/4, 3379/5 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.56.2021.WK

 • 27 sierpnia 2021 08:53

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 359/1, 383/9, 383/8, 383/10, 383/6, 392 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.57.2021.WK

 • 27 sierpnia 2021 08:38

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działkach nr ew. 620/8, 620/12 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.55.2021.WK

 • 27 sierpnia 2021 08:16

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 3137, 3157/2 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3.3088.2021.TN

 • 25 sierpnia 2021 14:41

Obwieszczenie dot. inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew.: 359/1, 383/9, 383/8, 383/10, 383/6, 392 położonych w miejscowości Sonina gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3.3089.2021.TN

 • 25 sierpnia 2021 14:29

Obwieszczenie dot. inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach nr ew.: 3377, 3378, 3379/1, 3379/2, 3379/4, 3379/5 położonej w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.52.2021.WK

 • 25 sierpnia 2021 14:24

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3407/3, 3465, 2865/6, 2656/7 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.53.2021.WK

 • 25 sierpnia 2021 14:01

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 988, 990, 994 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.54.2021.WK

 • 25 sierpnia 2021 13:47

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 1359, 533, 526/1 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 24 sierpnia 2021 08:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu w Kosinie

 • 20 sierpnia 2021 14:58

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.49.2021.WK

 • 19 sierpnia 2021 14:47

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1694,1693 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.51.2021.WK

 • 19 sierpnia 2021 14:25

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa na działkach nr ew. 2060, 2058 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Krupa

 • 18 sierpnia 2021 09:45

Grzegorz Krupa

Dyrektor Cemtrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.351.2021.JJ

 • 18 sierpnia 2021 09:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot.  lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Sawa, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat (Ql%) nowych obiektów budowlanych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska opiekuna w OOD w Wysokiej

 • 18 sierpnia 2021 07:29

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy opiekuna w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.61.2021.WK

 • 17 sierpnia 2021 14:34

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 12.08.2021 r. (zmieniony w dniu 16.08.2021 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3379/5, 3380/1, 3380/3, 3380/4, 3381, 3380/5 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

 • 16 sierpnia 2021 14:57

Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w OOD w Wysokiej

 • 16 sierpnia 2021 14:16

Informacja Kierownika Ośrodka Opieki dziennej w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Przejdź do wpisu