Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie AB-II.6740.164.2021

 • 09 grudnia 2021 14:08

Zawiadomienie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Małe Doły” w km 0+000 - 0+179,31 oraz 0+186,81 - 0+478,70 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie AB-II.6740.163.2021

 • 09 grudnia 2021 14:03

Zawiadomienie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109880R Kraczkowa – Zagumnia Północne w km 0+352,40 - 0+481,35 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kraczkowa”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.65.2021.WK

 • 08 grudnia 2021 14:57

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2365/3, 2365/4, 2200/5, 2568/2, 2568/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.406.2021.KW

 • 08 grudnia 2021 10:23

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej publicznej Rogóżno - Gać w miejscowości Kosina i Rogóżno od km 0+000 do km 1+085", gm. Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.66.2021.WK

 • 08 grudnia 2021 08:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 362/25 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.68.2021.WK

 • 08 grudnia 2021 07:46

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 1419/14 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.75.2021.WK

 • 08 grudnia 2021 07:29

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 18.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sonina" na działce nr ew. 1131/2 i części działki nr ew. 1137/3 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.420.2021.MC

 • 07 grudnia 2021 14:48

Obwieszczenie dot. Budowy drogi gminnej publicznej klsy D relacji Kosina-Markowa w miesjcowości Kosina

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 148/21

 • 07 grudnia 2021 08:47

Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.:Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.78.2021.WK

 • 03 grudnia 2021 10:24

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26.11.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2865/6, 2852/2, 2866, 2861, 2867/1, 2867/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.76.2021.WK

 • 26 listopada 2021 14:26

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.11.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 3036 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.77.2021.WK

 • 26 listopada 2021 13:56

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.11.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2062, 2067, 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2074 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Dane przestrzenne

 • 26 listopada 2021 09:41

I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut - Pruchnik

IV zmiana SUiKZP gminy Łańcut

V zmiana SUiKZP gminy Łańcut

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno

Uchwała nr XXXII/523/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r.

Uchwała nr XXXIII/551/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV/570/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika gospodarczego DDP Kosina

 • 24 listopada 2021 15:04

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.74.2021.WK

 • 24 listopada 2021 08:12

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2021.WK

 • 24 listopada 2021 07:49

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK na działce nr ew. 1460/4 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2021.WK

 • 24 listopada 2021 07:42

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 19.11.2021 r. zostało wydane postanowienie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK" na działce nr ew. 1460/4 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.13.2021.MN

 • 23 listopada 2021 15:25

Obwieszczenei dot. przedsięwzięcia p.n. „Wprowadzenie na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DLI-II.7621.9.2020.ML.34

 • 22 listopada 2021 14:52

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi ode. Łańcut - Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86".

Przejdź do wpisu

Informacja kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 18 listopada 2021 14:27

Informacja kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - opiekuna

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

 • 18 listopada 2021 13:45

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R - Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R - Kraczkowa Działy Zachodnie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3.3400.2021.BH

 • 18 listopada 2021 13:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. "Budowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2365/3, 2365/4, 2200/5, 2568/2, 2568/1 położonych w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 17 listopada 2021 14:07

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego dot. "Rozbudowy drogi gminnej publicznej Małe Doły (...)"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 17 listopada 2021 14:03

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego dot. "Rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 109880R Kraczkowa - Zagumnia Północne..."

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4231.43.2021.JP

 • 16 listopada 2021 12:35

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie z dnia 9 kwietnia 2021 r. .(..)

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.67.2021.WK

 • 15 listopada 2021 14:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 1, 11/6 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1892, 1874/1 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.65.2021.WK

 • 15 listopada 2021 14:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. " Budowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2365/3, 2365/4, 2200/5, 2568/2, 2568/1 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.63.2021.WK

 • 15 listopada 2021 14:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2656/7, 2656/4, 2656/1, 2655/2, 2655/1, 2654 w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.71.2021.WK

 • 15 listopada 2021 14:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 83/1 w miejscowości Cierpisz.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.62.2021.WK

 • 10 listopada 2021 10:38

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 09.11.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 570/1, 570/2, 571, 572 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.13.2021.MN

 • 10 listopada 2021 10:27

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wprowadzenie na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.405.2021

 • 10 listopada 2021 08:12

Obwieszczenie dot. budowy nowego odcinka drogi gminnej relacji Kraczkowa-Malawa klasy D od km 0+000 do km 0+471,90 wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1396R Malawa - Wola Rafałowska w m. Malawa"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Nr RZP.6733.66.2021.WK

 • 09 listopada 2021 14:48

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 362/25 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.70.2021.WK

 • 09 listopada 2021 14:20

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 03.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działkach nr ew. 3357,1584/7,1585/8 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.69.2021.WK

 • 09 listopada 2021 14:12

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 03.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 1987/1 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Badanie kontrolne

 • 05 listopada 2021 08:10

Badanie kontrolne w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.68.2021.WK

 • 04 listopada 2021 15:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.10.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 1419/14 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/344/2021

 • 04 listopada 2021 14:53

Obwieszczenie dot. inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 11/6, 11/7 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1872/1,1872/2,1872/3,1872/4,1873/2,1874/3, 1870,1877/9 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 131/21 Wójta Gminy Łańcut

 • 02 listopada 2021 14:30

Zarządzenie Nr 131/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie dokonania wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 114/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.420.2021.MC

 • 02 listopada 2021 13:13

Obwieszczenie dot. zadania pn. "Budowa drogi gminnej publicznej klasy D relacji Kosina - Markowa w miejscowości Kosina od km 0+000,00 - 1+600,00"

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • 29 października 2021 13:13

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.372.2021.MKo

 • 27 października 2021 15:01

Obwieszczenie dot. "Budowy drogi gminnei publicznej klasy ,.D" - dojazdowej Albigowa -Granice km 0+000.00 - 2+577.39 wraz z budowa i przebudowa Infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/21

 • 26 października 2021 14:47

Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 112/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/21

 • 22 października 2021 14:50

Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 112/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.61.2021.WK

 • 19 października 2021 14:57

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 18.10.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3379/5, 3380/1 3380/3, 3380/4, 3381, 3380/5 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.63.2021.WK

 • 19 października 2021 14:49

 Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2656/7, 2656/4, 2656/1, 2655/2, 2655/1, 2654 w miejscowości Kosina 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.67.2021.WK

 • 19 października 2021 14:40

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 13.10.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 1,11/6 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1892,1874/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.406.2021.KW

 • 19 października 2021 07:28

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia Gminie Łańcut, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 • 15 października 2021 10:01

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3.3277.2021.BH

 • 14 października 2021 14:59

Obwieszczenie dot.  „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew.: 570/1, 570/2, 571, 572 położonych w miejscowości Handzlówka gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu