Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.67.2021.WK

 • 15 listopada 2021 14:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 1, 11/6 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1892, 1874/1 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.65.2021.WK

 • 15 listopada 2021 14:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. " Budowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2365/3, 2365/4, 2200/5, 2568/2, 2568/1 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.63.2021.WK

 • 15 listopada 2021 14:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2656/7, 2656/4, 2656/1, 2655/2, 2655/1, 2654 w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.71.2021.WK

 • 15 listopada 2021 14:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 83/1 w miejscowości Cierpisz.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.62.2021.WK

 • 10 listopada 2021 10:38

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 09.11.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 570/1, 570/2, 571, 572 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.13.2021.MN

 • 10 listopada 2021 10:27

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wprowadzenie na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.405.2021

 • 10 listopada 2021 08:12

Obwieszczenie dot. budowy nowego odcinka drogi gminnej relacji Kraczkowa-Malawa klasy D od km 0+000 do km 0+471,90 wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1396R Malawa - Wola Rafałowska w m. Malawa"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Nr RZP.6733.66.2021.WK

 • 09 listopada 2021 14:48

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 362/25 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.70.2021.WK

 • 09 listopada 2021 14:20

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 03.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działkach nr ew. 3357,1584/7,1585/8 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.69.2021.WK

 • 09 listopada 2021 14:12

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 03.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 1987/1 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Badanie kontrolne

 • 05 listopada 2021 08:10

Badanie kontrolne w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.68.2021.WK

 • 04 listopada 2021 15:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.10.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 1419/14 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/344/2021

 • 04 listopada 2021 14:53

Obwieszczenie dot. inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 11/6, 11/7 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1872/1,1872/2,1872/3,1872/4,1873/2,1874/3, 1870,1877/9 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 131/21 Wójta Gminy Łańcut

 • 02 listopada 2021 14:30

Zarządzenie Nr 131/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie dokonania wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 114/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.420.2021.MC

 • 02 listopada 2021 13:13

Obwieszczenie dot. zadania pn. "Budowa drogi gminnej publicznej klasy D relacji Kosina - Markowa w miejscowości Kosina od km 0+000,00 - 1+600,00"

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • 29 października 2021 13:13

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.372.2021.MKo

 • 27 października 2021 15:01

Obwieszczenie dot. "Budowy drogi gminnei publicznej klasy ,.D" - dojazdowej Albigowa -Granice km 0+000.00 - 2+577.39 wraz z budowa i przebudowa Infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/21

 • 26 października 2021 14:47

Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 112/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/21

 • 22 października 2021 14:50

Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 112/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.61.2021.WK

 • 19 października 2021 14:57

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 18.10.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3379/5, 3380/1 3380/3, 3380/4, 3381, 3380/5 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.63.2021.WK

 • 19 października 2021 14:49

 Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2656/7, 2656/4, 2656/1, 2655/2, 2655/1, 2654 w miejscowości Kosina 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.67.2021.WK

 • 19 października 2021 14:40

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 13.10.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 1,11/6 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1892,1874/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.406.2021.KW

 • 19 października 2021 07:28

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia Gminie Łańcut, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 • 15 października 2021 10:01

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3.3277.2021.BH

 • 14 października 2021 14:59

Obwieszczenie dot.  „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew.: 570/1, 570/2, 571, 572 położonych w miejscowości Handzlówka gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.18.2021.MN

 • 13 października 2021 14:04

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kraczkowa „Działy Wschodnie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.65.2021.WK

 • 13 października 2021 11:23

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 22.09.2021 r. (uzupełniony w dniu 8.10.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2365/3, 2365/4, 2200/5, 2568/2, 2568/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.62.2021.WK

 • 13 października 2021 11:11

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 570/1, 570/2, 571, 572 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.4120.22.2021.KMK

 • 11 października 2021 14:37

Zawiadomienie o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 185/1712 zabytku „DOM" położonego w miejscowości Albigowa 598, nr ewidencyjny działki 1826/2

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6233.6.2021.KW

 • 11 października 2021 14:19

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/462/21

 • 11 października 2021 11:49

Uchwała Nr XXIX/462/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gmina Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/455/21

 • 11 października 2021 10:13

Uchwała Nr XXIX/455/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia przez Gmine łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.60.2021.WK

 • 08 października 2021 14:22

Zawiadamia, że w dniu 08.10.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 890, 895, 896, 897, 898, 966/2,1001/5,1002 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Dyrektor Żłobek w Kosinie

 • 08 października 2021 12:24

Kiełb Iwona

Dyrektor żłobków w Kosinie i Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Gminny Żłobek w Kosinie

 • 08 października 2021 08:12

Gminny Żłobek w Kosinie

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania w naborze na stanowisko pracownika gospodarczego

 • 07 października 2021 15:06

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.406.2021.KW

 • 07 października 2021 08:42

Obwieszczenie dot. „Budowy drogi gminnej publicznej Rogóżno - Gać w miejscowości Kosina i Rogóżno od km 0+000 do km 1+085", gm. Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.59.2021.WK

 • 07 października 2021 08:17

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 05.10.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działce nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.66.2021.WK

 • 06 października 2021 07:21

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 362/25 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.405.2021.MKo

 • 04 października 2021 11:15

Obwieszczenie dot. „Budowy nowego odcinka drogi gminnej relacji Kraczkowa - Malawa klasy D od km 0+000 do km 0+471,90 wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1396R Malawa - Wola Rafałowska w m. Malawa."

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.56.2021.WK

 • 04 października 2021 10:50

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 29.09.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 359/1, 383/9, 383/8, 383/10, 383/6, 392 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.57.2021.WK

 • 04 października 2021 10:45

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 30.09.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działkach nr ew. 620/8, 620/12 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.55.2021.WK

 • 04 października 2021 10:31

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 29.09.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 3137, 3157/2 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.58.2021.WK

 • 04 października 2021 10:26

Wojt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 30.09.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3377, 3378, 3379/1, 3379/2, 3379/4, 3379/5 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - na stanowisko kierownik działu pomocy środowiskowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

 • 01 października 2021 14:37

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownik działu pomocy środowiskowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

 • 30 września 2021 16:01

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na "Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych żródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lu b podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

 • 30 września 2021 15:59

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na "Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych żródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lu b podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 • 30 września 2021 15:30

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Protokół z przeprowadzonego naboru - sprzątaczka w DDP w Kosinie

 • 30 września 2021 14:42

Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko sprzataczki  w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - na stanowisko opiekuna w DDP dla Seniorów w Kosinie

 • 30 września 2021 14:31

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie "AKTYWNY SENIOR"

Przejdź do wpisu