Menu Podmiotowe menu ikonka

Konkurs ofert

 • 28 marca 2013 11:32

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, dla ok. 30 dzieci w wieku od 9 do 15 lat.

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert

 • 28 marca 2013 11:21

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2013.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 25 marca 2013 09:14

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2013r. dla Pana Jerzy Misiak zam. Nowosielce 570, 37-200 Przeworsk, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.„Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowo – socjalnym na terenie Firmy Jerzy Misiak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEBLOMIX” w m. Rogóżno 274 A”.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 22 marca 2013 11:02

Zawiadamia się, że w dniu 19.03.2013 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rogóżno" na dz. nr ew. gr. 381, 339, 373 w miejscowości Rogóżno.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 22 marca 2013 08:26

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokiej przy drodze powiatowej Albigowa - Husów" na dz. nr ew. gr. 1432, 1433, 1434, 1435, 1437/5, 1437/7, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1443, 1445, 1447/1, 3103, 3104/1, 3104/2, 3104/3, 3105, 3106, 3107, 3108/1.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 13 marca 2013 11:58

Zawiadamia się, że w dniu 08.03.2013r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 2457, 2453/5, 2452/4, 2448/1, 2447/1, 2446/4, 2441 w m. Kraczkowa Gmina Łańcut i dz. nr ew. gr. 723/1 w m. Malawa Gmina Krasne na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział -Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 13 marca 2013 11:44

Zawiadamia się, że w dniu 04.03.2013r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Głuchów "Pastwisko" na dz. nr ew. gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19, 362/20, 362/21, 362/22, 362/23, 362/24, 362/25, 362/26, 362/27 w Głuchowie.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 13 marca 2013 11:35

Zawiadamia się, że w dniu 27.02.2013r., została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na dz. nr ew. 546, 545/2, 544/1, 544/2, 592/1,874,589/1,547 w miejscowości Sonina.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 12 marca 2013 09:13

W dniu 08.03.2013r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa przedszkola publicznego i łącznika" na dz. nr ew. gr. 2438/31 obręb 5 Kosina na rzecz Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 marca 2013 12:43

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2013r. na żądanie PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Rejon Energetyczny Leżajsk ul. Polna 10a, 37-300 Leżajsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6,777/4,780/4,780/3,784/2,785/6 w miejscowości Gluchów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 marca 2013 12:34

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kraczkowa na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3366/2, 3366/1 na rzecz Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 04 marca 2013 10:28

Zawiadamiam, że na wniosek Wójt Gminy Łańcut ( RIK.6733.3.2013 z dnia 08-02-2013 r) w dniu 22.02.2013r. zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie (znak IL.507.1.101.2013) uzgadniające pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych polegającej na: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3366/2, 3366/1 w m. Kraczkowa, gm. Łańcut" na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5,35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 28 lutego 2013 14:11

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiocie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN6001A na dz. nr ew. 1531/1 obręb 0001 Albigowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 28 lutego 2013 14:03

W dniu 25.02.2013 r. została wydania decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN 5001 B w Kosinie na dz. nr ew. 2358/1 w miejscowości Kosina, gmina Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 21 lutego 2013 12:17

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rogóżno" na dz. nr ew. gr. 381, 339, 373 w miejscowości Rogóżno.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert

 • 18 lutego 2013 09:43

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2013.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 14 lutego 2013 13:38

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.02.2013 r. na wniosek Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokiej przy drodze powiatowej Albigowa - Husów" na dz. nr ew. gr. 1432, 1433, 1434, 1435, 1437/5, 1437/7, 1438, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1443, 1445, 1447/1, 3103, 3104/1, 3104/2, 3104/3, 3105, 3106, 3107, 3108/1.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 13 lutego 2013 13:41

Zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 stycznia 2013 r. znak: RIK.6733.1.2013 o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "budowa przedszkola publicznego i łącznika na dz. nr ew. gr. 2438/31 obręb 5 Kosina" dla Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: PP-III.760.2.4.2013.KM z dnia 29 stycznia 2013 r. uzgodnił pozytywnie powyższy pojekt decyzji.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 11 lutego 2013 12:21

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa przedszkola publicznego i łącznika" na dz. nr ew. gr. 2438/31 obręb 5 Kosina na rzecz Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 06 lutego 2013 13:12

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 2457, 2455/2, 2453/5, 2452/4, 2448/1, 2447/1, 2446/4, 2441 w m. Kraczkowa Gmina Łańcut i dz. nr ew. gr. 723/1 w m. Malawa Gmina Krasne na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 06 lutego 2013 13:04

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Głuchów - "Pastwisko" na dz. nr ew. gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19, 362/20, 362/21, 362/22, 362/23, 362/24, 362/25, 362/26, 362/27 w Głuchowie.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 05 lutego 2013 13:30

Podaje się do publicznej wiadmości, że w dniu 31.01.2013 r. na wniosek P. Anny Lonc zam. Rogóżno P. Macieja Lonc zam. Sonina wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej" na dz. nr ew. gr. 380, 379, 378, 377, 374/2, 374/1, 373 w miejscowości Rogóżno.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 05 lutego 2013 13:20

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.01.2013 r. na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kraczkowa na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3366/2, 3366/1 na rzecz Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 lutego 2013 13:29

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na dz. nr ew. 546, 545/2, 544/1, 544/2, 592/1, 874, 589/1, 547 w miejscowości Sonina na rzecz P. Kamila Podolec zam. Sonina 493F, 37-100 Łańcut i P. Krystyny Podolec zam. Sonina 493F, 37-100 Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 04 lutego 2013 09:27

Zawiadamiam, że na wniosek Wójt Gminy Łańcut (RIK.6733.27.2012.2013 z dnia 09-01-2013 r.) w dniu 23.01.2013 r. zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie (znak IL.507.1.36.2013) uzgadniające pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych polegającej na: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 723/1 w m. Malawa, gm. Krasne" na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 29 stycznia 2013 13:22

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.01.2013 r. na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rogóżno" na dz. nr ew. gr. 381, 339, 373 w miejscowości Rogóżno.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 29 stycznia 2013 13:05

WÓJT GMINY ŁAŃCUT PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, informację o uzupełnieniu Raportu dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowo – socjalnym na terenie Firmy Jerzy Misiak Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „MEBLOMIX” w m. Rogóżno dz. nr 1495/5” w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 18 stycznia 2013 13:04

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03.01.2013 r. na wniosek Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa przedszkola publicznego i łącznika" na dz. nr ew. gr. 2438/31 obręb 5 Kosina na rzecz Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 18 stycznia 2013 12:49

Zawiadamiam o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie decyzji dnia 20.11.2012 r. sygn. akt SKO.415/261/2012 uchylającej w całości decyzję decyzji Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 lipca 2012 r. znak RIK.6733.8.2012 odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa bezpobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o numerze LAN6001A na dz. nr ew. 1531/1 obręb 0001 Albigowa z wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, Warszawa" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 16 stycznia 2013 12:52

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.12.2012 r. na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów reprezentowanej przez Krystynę Ruszel - Prokurent Oddzałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 2457, 2455/2, 2453/5, 2452/4, 2448/1, 2447/1, 2446/4, 2441 w m. Kraczkowa Gmina Łańcut i dz. nr ew. gr. 723/1 w m. Malawa Gmina Krasne na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 stycznia 2013 13:15

Zawiadamia, że w dniu 27.12.2012 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. 896/16, 896/5, 895/9, 894/4, położonych w Głuchowie.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 08 stycznia 2013 12:58

Zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 stycznia 2013 11:53

W związku z pismem z dnia 18.12.2012 r. w którym Inwestorzy wnoszą o rozszerzenia zakresu inwestycji o dz. nr ew. gr. 547 w Soninie uprzejmie informuje iż postępowanie od dnia złożenia wniosku prowadzone jest dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na dz. nr ew. 546, 545/2, 544/1, 544/2, 592/1, 874, 589/1 i 547 w miejscowości Sonina na rzecz P. Kamila Podolec zam. Sonina, 37-100 Łańcut i P. Krystyny Podolec zam. Sonina, 37-100 Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 07 stycznia 2013 09:13

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02.01.2013 r. dla Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 10 9861 R Kraczkowa - Działy Zachodnie km 0+000 do 3+940 w Kraczkowej dz. nr ew. 2009/1, 2009/2, 3042/4, 4088/11".

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 04 stycznia 2013 08:19

Zawiadamia się, że nastąpiła zmiana nazwy inwestycji w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie, 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 5 reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel oraz Pana Adama Typrowicz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinków sieci gazowej" na działkach nr ew. gr. 999/101, 999/20, 999/16, 999/15, 999/10, 999/9, 999/8, 999/7, 917/5, 987/2, 919/6, 984/2, 991, 951, 949/2, 1685/5, 952, 3064/3 położonych w miejscowości Krzemienica, gmina Czarna oraz na działce nr ew. gr. 560 położonej w miejscowości Kraczkowa, gmina Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 03 stycznia 2013 12:58

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.12.2012 r. na wniosek Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Głuchów - "Pastwisko" na dz. nr ew. gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19, 362/20, 362/21, 362/22, 362/23, 362/24, 362/25, 362/26, 362/27 w Głuchowie.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 21 grudnia 2012 10:09

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18.12.2012 r. dla Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut, ul Mickiewicza 2 a, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokiej przy drodze powiatowej Albigowa- Husów na działkach nr ewid. 1432,1433, 1434, 1435, 1437/5, 1437/7, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1443, 1445, 1447/1, 3103, 3104/1, 3104/2, 3104/3, 3105, 3106, 3107, 3108/1 obręb Wysoka”.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 19 grudnia 2012 12:26

Zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w dniu 16 listopada 2012 r. wydało decyzję sygn. SKO.415/252/2012 uchylającą w całości zaskarżoną odwołaniami decyzję z dnia 9 lipca 2012 r., znak: RIK.7331/II/6/2010/2011/2012 wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Łańcut przez Zastępcę Wójta Gminy Łańcut w sprawie ustalenia dla P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN 5001 B w Kosinie na dz. nr ew. 2358/1 w miejscowości Kosina Gmina Łańcut i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 12 grudnia 2012 13:40

Zawiadamia, że w dniu 07.12.2012 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wysoka na dz. nr ew. 1437/5, 1437/7, 1438, 1439, 1440, 1441".

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 10 grudnia 2012 10:19

Zawiadamia, że w dniu 06.12.2012 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji saitarnej" na dz. nr ew. gr. 754, 762/5, 763, 796/2, 1088 w m. Handzlówka.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 03 grudnia 2012 12:49

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 896/16, 896/5, 895/9, 894/4 położonych w Głuchowie na rzecz Spółki Gazownictwa

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 28 listopada 2012 12:35

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26.11.2012 r. dla Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody dz. nr 4440/8 w Kosinie wraz z przebudową stacji hydroforowej dz. nr 1055/3 w Rogóżnie”.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 22 listopada 2012 13:08

Informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowo – socjalnym na terenie Firmy Jerzy Misiak Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „MEBLOMIX”  w m. Rogóżno dz. nr 1495/5” w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 20 listopada 2012 13:40

Zawiadamia, że w dniu 20.11.2012 r. zastała wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 151/2, 152/1, 152/2, 153/1, 154/1, 155/1, 155/4, 156, 157/2, 157/1, 158/1, w miejscowości Wysoka na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Gospodarka odpadami w gminie Łańcut

 • 15 listopada 2012 14:21

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 15 listopada 2012 14:09

Zawiadamia się, że w dniu 25.10.2012 r. - dla Inwestora: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie, 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 5 reprezentowanej przez p. Krystynę Ruszel oraz P. Adama Typrowicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Czarna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinków sieci gazowej" na działkach nr ew. gr. 999/101, 999/20, 999/16, 999/15, 999/10, 999/9, 999/8, 999/7, 917/5, 987/2, 919/6, 984/2, 991, 951, 949/2, 1685/5, 952, 3064/3 położonych w miejscowości Krzemienica, gmina Czarna oraz na działce nr ew. gr. 560 położonej w miejscowości Kraczkowa, gmina Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 listopada 2012 12:12

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08.11.2012 r. na wniosek P. Kamila Podolec zam. Sonina 37-100 Łańcut i P. Krystyny Podolec zam. Sonina, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na dz. nr ew. 546, 545/1, 545/2, 544/1, 544/2, 592/1, 874, 589/1 w miejscowości Sonina.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 listopada 2012 09:38

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 06.11.2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Produkcja oleju roślinnego poprzez tłoczenie na zimno Kraczkowa 143" zlokalizowanego na działce nr 1588/1 w Kraczkowej.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Program współpracy Gminy Łańcut

 • 14 listopada 2012 11:14

Program współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego wolontariacie na rok 2012.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 12 listopada 2012 11:08

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 05.11.2012r. dla Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej w Głuchowie – „Pastwisko” na działkach nr ewid. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19, 362/20, 362/21, 362/22, 362/23, 362/24, 362/25, 362/26, 362/27 obręb 3 Głuchów”.

pełna treść

Przejdź do wpisu