Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.11.2022.WK

 • 01 kwietnia 2022 14:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2380/5, 2380/6, 2497, 2522/2, 2522/7, 2522/8, 2522/9, 2522/10, 2522/11 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 30 marca 2022 07:35

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa - Handzlówka wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie RZ. RUZ.4210.96.2021.RD

 • 29 marca 2022 10:33

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.6.2022.WK

 • 29 marca 2022 10:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na cz. działek nr ew. 2370, 2200/5, 2550, 2551/1, 2552,

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie RZ. RUZ.4210.89.2021.JM

 • 25 marca 2022 11:43

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.1.2022.MN

 • 24 marca 2022 13:29

Obwieszczenie dot. decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno".

Przejdź do wpisu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

 • 24 marca 2022 11:53

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 283 600 zł

Całkowita wartość: 289 272 zł

Przejdź do wpisu

„Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022

 • 24 marca 2022 09:43

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania  wynosi: 40 000 zł

Całkowita wartość: 40 800 zł

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

 • 23 marca 2022 08:36

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekunów tymczasowych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2022.WK

 • 18 marca 2022 13:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy publicznego placu utwardzonego przy obiekcie domu seniora w Kosinie” na cz. działki nr ew. 3534 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.9.2022.WK

 • 18 marca 2022 13:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy ciągu pieszego przy obiekcie sceny plenerowej” na cz. działek nr ew. 2521/1, 2522/8 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.8.2022.WK

 • 18 marca 2022 13:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia” na cz. działek nr ew. 2814, 2813/1, 2810/1, 2802/6, 2799 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.7.2021.WK

 • 18 marca 2022 13:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Rozbudowy budynku wielofunkcyjnego w Wysokiej” na cz. działki nr ew. 392/10 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4210.63.2022.MK

 • 16 marca 2022 13:28

Informacja dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.1.2022.WK

 • 16 marca 2022 09:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Kraczkowa Q=1000m3/h wraz z likwidacją stacji istniejącej" na działce nr ew. 557/2 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.2.2022.WK

 • 15 marca 2022 12:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące " Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 64, 65, 75/1 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4231.43.2021.JP

 • 15 marca 2022 12:14

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.5.2022.WK

 • 11 marca 2022 12:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut  dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na częściach działek nr ew. 778, 779, 773/1, 773/2, 774 w miejscowości Sonina oraz na częściach działek nr ew. 1037/1, 1038/1, 1038/2 w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.4.2022.WK

 • 11 marca 2022 11:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na części działek nr ew. 620/12, 620/7, 620/6, 620/5, 620/4 w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.3.2022.WK

 • 11 marca 2022 11:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. " Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na części działki nr ew. 1303/2 w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.11.2022.WK

 • 11 marca 2022 11:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach ew. 2380/5, 2380/6, 2497, 2522/2, 2522/7, 2522/8, 2522/9, 2522/10, 2522/11 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza

 • 09 marca 2022 11:50

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony środowiska tj.:

 • UCHWAŁA NR XXVII/463/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych".
 • UCHWAŁA NR XXVII/464/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów - z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krotkoterminowych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie RZ.RUZ.4210.82.2021.TW

 • 09 marca 2022 10:03

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 09 marca 2022 09:52

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Kosinie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.2.2022.MN

 • 02 marca 2022 13:41

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej DP 1523 R Białobrzegi-Kosina".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.82.2021.WK

 • 28 lutego 2022 10:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 634, 652, 653/1, 671, 673 w miejscowości Handzlówka.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.6.2022.WK

 • 25 lutego 2022 12:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na cz. działek nr ew. 2370, 2200/5, 2550, 2551/1, 2552, 2555, 2556/1, 2568/1, 2568/2

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.9.2022.WK

 • 23 lutego 2022 10:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy ciągu pieszego przy obiekcie sceny plenerowej" na cz. działek nr ew. 2521/1, 2522/8 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 22 lutego 2022 11:50

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

 • 22 lutego 2022 09:35

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

 • 22 lutego 2022 09:32

Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Kraczkowa wraz z likwidacją stacji istniejącej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2022.WK

 • 22 lutego 2022 09:27

Obwieszczenie "Budowa publicznego placu utwardzonego przy obiekcie domu seniora w Kosinie" na cz. działki nr ew. 3534 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.8.2022.WK

 • 22 lutego 2022 09:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na cz. działek nr ew. 2814, 2813/1, 2810/1, 2802/6, 2799 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.80.2021.WK

 • 21 lutego 2022 09:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2110/11, 2110/10, 2110/27, 2110/26, 2110/25 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.1.2022.WK

 • 18 lutego 2022 08:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Kraczkowa Q=1000m3/h wraz z likwidacją stacji istniejącej” na działce nr ew. 557/2 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.81.2021.WK

 • 18 lutego 2022 08:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew.  848, 834/1, 858, 857/2 w miejscowości Sonina. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 • 17 lutego 2022 09:00

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.02.2022 r. dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary - w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2022.MN

 • 16 lutego 2022 13:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 16.02.2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.7.2022.WK

 • 16 lutego 2022 13:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Rozbudowy budynku wielofunkcyjnego w Wysokiej” na cz. działki nr ew. 392/10 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/511/22

 • 14 lutego 2022 13:26

Uchwała Nr XXXI/511/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie 

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4210.584.2021.DS

 • 14 lutego 2022 11:13

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 12/22

 • 14 lutego 2022 09:48

Zarządzenie Nr 12/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.79.2021.WK

 • 11 lutego 2022 11:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1077/2, 1077/3, 1078/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.2.2022.WK

 • 10 lutego 2022 10:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na części działek nr ew. 64, 65, 75/1 w miejscowości Handzlówka.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.5.2022.WK

 • 10 lutego 2022 10:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na części działek nr ew. 778,779,773/1,773/2,774 w miejscowości Sonina oraz na częściach działek nr ew. 1037/1, 1038/1, 1038/2 w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.126.2022.IS

 • 09 lutego 2022 09:11

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.4.2022.WK

 • 07 lutego 2022 13:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym” na części działek nr ew. 620/12, 620/7, 620/6, 620/5, 620/4 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.78.2021.WK

 • 07 lutego 2022 08:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

 • 04 lutego 2022 14:18

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Łańcut w dniu 30.04.2021 r. znak RGN.6220.17.2020.MN.JK dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R- Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R- Kraczkowa Działy Zachodnie". 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 03 lutego 2022 14:25

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego z dnia 1.02.2022 r. 

Przejdź do wpisu