Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.360.2022.JJ

 • 09 sierpnia 2022 14:49

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią okreslonych od rzeki Sawa, gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest średnie nowych obiektów budowlanych tj. sieci gazowej średniego ciśnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz dwóch przyłączy gazowych w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko rehabilitanta w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 09 sierpnia 2022 14:25

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Opieki Dziennej - Pogodny Senior w Wysokiej - rehabilitant

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2022.WK

 • 08 sierpnia 2022 15:04

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.08.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/3, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 1/11/22

 • 02 sierpnia 2022 11:39

Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji Nr 1/11/22 z dnia 27 lipca 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.216.2022.MKo

 • 02 sierpnia 2022 11:14

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu Bispol Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R1 za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.286.2022.DS

 • 28 lipca 2022 07:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu z ruz karbowanych PP Ø 800 mm na potoku "Młynówka" zlokalizowanego na działce nr ewid. 4080 obręb 0002 Malawa, gmina Krasne

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 22 lipca 2022 15:18

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzedzie Gminy łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.92

 • 21 lipca 2022 12:09

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.91

 • 21 lipca 2022 11:49

Obwieszczenie dot. „Zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-III.7821.7.2022

 • 19 lipca 2022 15:08

Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej Albigowa - Granice w km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" i umarzającej postępowanie organu I instancji w całości.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 19 lipca 2022 14:58

Obwieszczenie dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód padowych lub roztopowych poprzez Wyl1O do rowu w km drogi krajowej nr 94 619+290,10 tj. w pkt 5 b) decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 19 lipca 2022 14:50

Obwieszczenie dot. zadania pn.:"Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - ode. Łańcut - Głuchów km 613+767 - 619+589,86

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.2022.BL.7

 • 19 lipca 2022 14:38

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2022.WK

 • 13 lipca 2022 12:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 11 lipca 2022 11:48

Decyzja Starosty Łańcuckiego dotycząca umorzenia postępowania administarcyjnego wszczętego z urzędu w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działki nr 1210/2 położonej w obrębie Wysoka, gmina Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 • 08 lipca 2022 14:04

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pn.: "Budowa policznikowej linii kablowej 0,4 kV do stacji redukcyjno-pomiarowej Kosina realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa SRP Kosina".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Łańcut o złożeniu oferty na realizację warsztatów międzyregionalnych

 • 08 lipca 2022 11:37

Wójt Gminy Łańcut informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Soninianie".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie RZP.6721.2.2022

 • 06 lipca 2022 07:47

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2022.MN

 • 04 lipca 2022 11:39

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 109 885 R, od drogi krajowej nr 94 do Granic i nr 109 882 R od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuchów i Kosina"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.20.2022.DS

 • 28 czerwca 2022 14:40

Informacja dot. zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów w gminie Łańcut"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 24 czerwca 2022 13:36

Obwieszczenie dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód padowych lub roztopowych poprzez WyllO do rowu, a także w sprawie uchylenia warunku określonego w pkt III 10) ww. pozwolenia dotyczącego utrzymania wylotu WyllO zlokalizowanego na działce o nr ewid. 892/11 w Głuchowie, we właściwym stanie technicznym oraz warunku określonego w pkt III 12) w zakresie czynności zawiązanych z pracami remontowymi, konserwacyjnymi i innymi realizowanymi na urządzeniach związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4120.216.2022.MKo

 • 24 czerwca 2022 13:19

Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R1 za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.233.2022

 • 22 czerwca 2022 08:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż. 0,5 MPa oraz dwóch przyłączy gazowych ś/c z punktami redukcyjno-pomiarowymi o przepustowości do 10 Nm3/h na działkach nr ewid.362/25, 362/29, 316/3, 358/9, 358/33, 358/30 obręb 003 Głuchów, gm. Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.9.2022.AR

 • 21 czerwca 2022 15:00

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3 położonej w Albigowa 254 b, 37-122 Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2022.AR

 • 21 czerwca 2022 14:52

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 2011 położonej w Kraczkowej 1038 A, 37-124 Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie AB-II.6740.36.2022

 • 21 czerwca 2022 14:44

Starosta Łańcucki zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 6/22 z dnia 14.06.2022 r., znak AB-II.6740.36.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 - konsultacje społeczne

 • 15 czerwca 2022 14:39

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie AB-II.6740.36.2022

 • 15 czerwca 2022 14:32

Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji nr 6/22 z dnia 14.06.2022 znak AB-II.6740.36.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów z droga wewnetrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w Gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - GOPS

 • 10 czerwca 2022 11:37

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje o wynikach naboru na stanowisko pracy: inspektor ds. zamówień publicznych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2022.WK

 • 08 czerwca 2022 10:46

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/3, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 08 czerwca 2022 07:57

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja - I przetarg ustny ograniczony - wynik

 • 07 czerwca 2022 14:53

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w msc. Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2022.WK

 • 07 czerwca 2022 12:23

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 620/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/3 w miejscowości Dębina

Przejdź do wpisu

Informacja - przetarg ustny ograniczony

 • 03 czerwca 2022 13:10

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiacej mienie komunalne Gminy Łańcut w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, pomocy publicznej

 • 01 czerwca 2022 15:15

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, pomocy publicznej w 2021 roku

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4217.13.2022.MK

 • 01 czerwca 2022 13:31

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4217.12.2022.MK

 • 30 maja 2022 14:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4217.11.2022.MK

 • 30 maja 2022 14:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - usunięcie wyrobów zawierających azbest

 • 23 maja 2022 13:36

Przedmiotem zamówienia jest: usunięcie poprzez zabranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych z terenu Gminy Łańcut zgromadzonych na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości 17,143 Mg.

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - usunięcie wyrobów zawierających azbest

 • 23 maja 2022 13:27

Przedmiotem zamówienia jest: usunięcie poprzez zabranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych z terenu Gminy Łańcut zgromadzonych na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości 17,143 Mg.

Przejdź do wpisu

Raport o stanie Gminy Łańcut za 2021 r.

 • 20 maja 2022 13:34

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Łańcut przedstawia Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut za rok 2021 w terminie do 31 maja 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.15.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:54

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 14 czerwca 2016 r. znak: OŚ-III.6341.39.2016.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.14.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:51

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 8 marca 2017 r. znak: OŚ-III.6341.15.2017.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ..1.4211.10.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:32

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: OŚ-III.6341.174.2017.

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4211.16.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:23

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 13 stycznia 2015 r. znak: OŚ-III.6341.71.2014

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych

 • 19 maja 2022 11:02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zamówień publicznych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KUZ.4231.4.5.2022.MŁ

 • 19 maja 2022 10:17

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 5 maja 2022 r., znak: KUZ.4231.4.3.2022.MŁ przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na skargę oraz skargę na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 27/2022/KUZ z dnia 25 marca 2022 r., znak: KUZ.4231.4.2022.MŁ, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: RZ.RUZ.4231.43.2021.JP, wydaną w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Kontynuacja budowy drogi krajowej Nr 4 (obecnie DK nr 94, 613+767,30 S 619+596,72) przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice-Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - ode. Łańcut - Głuchów km 613+767 - 6919+589,86"".

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.14210.143.2022.MK

 • 19 maja 2022 09:37

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku „Sawa" (działka nr ewid. 792, 1155/2 obręb 0008 Sonina) w km 7+235 jej biegu i cieku „Dopływ w Głuchowie" (działka nr ewid. 731/2 obręb 0008 Sonina) w km 0+632 jego biegu, linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną i skablowanych linii 15 kV, oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Sawa, nowych obiektów budowlanych, tj. linii energetycznej kablowej 110 kV i 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną na działkach nr ewid. 766/2, 784/2, 740, 1155/1 w miejscowości Sonina, gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 19 maja 2022 08:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej  publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w Gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych GOPS

 • 18 maja 2022 15:33

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze: inspektor ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu