Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.360.2022.JJ

 • 09 sierpnia 2022 14:49

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią okreslonych od rzeki Sawa, gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest średnie nowych obiektów budowlanych tj. sieci gazowej średniego ciśnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz dwóch przyłączy gazowych w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko rehabilitanta w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 09 sierpnia 2022 14:25

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Opieki Dziennej - Pogodny Senior w Wysokiej - rehabilitant

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2022.WK

 • 08 sierpnia 2022 15:04

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.08.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/3, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.14.2022.WK

Łańcut, 2022-08-08

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 08.08.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/3, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 1/11/22

 • 02 sierpnia 2022 11:39

Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji Nr 1/11/22 z dnia 27 lipca 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.216.2022.MKo

 • 02 sierpnia 2022 11:14

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu Bispol Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R1 za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.286.2022.DS

 • 28 lipca 2022 07:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu z ruz karbowanych PP Ø 800 mm na potoku "Młynówka" zlokalizowanego na działce nr ewid. 4080 obręb 0002 Malawa, gmina Krasne

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 22 lipca 2022 15:18

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzedzie Gminy łańcut

-

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.92

 • 21 lipca 2022 12:09

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne"

WOOŚ.420.10.1.2021. NH.92

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) - dalej „ooś"

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 19 lipca 2022 r. wydana została decyzja znak: WOOŚ.420.10.1.2021.NH.92 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne".

Decyzja ta została wydana na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ul. M. Kasprzaka 25, 01 - 224 Warszawa, działającego przez Pełnomocnika, Pana Macieja Nowakowskiego.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, w tym z opiniami/uzgodnieniami właściwych organów można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu sposobu z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44). Decyzja została również wysłana do Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Gminy Krasne, Urzędu Gminy Łańcut, Urzędu Gminy w Markowej, Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze i Urzędu Gminy Jawornik Polski.

Dnia 22 lipca 2022 r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow).

Upublicznienie nastąpiło od dnia 22 lipca 2022 r. do 04 sierpnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.91

 • 21 lipca 2022 11:49

Obwieszczenie dot. „Zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne".

WOOŚ.420.10.1.2021.NH.91

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej „Kpa" w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) - dalej „uooś"

zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.10.1.2021.NH.90, z dnia 19 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne".

Decyzja ta została wydana na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ul. M. Kasprzaka 25, 01 - 224 Warszawa, działającego przez Pełnomocnika, Pana Macieja Nowakowskiego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 7.30 - 15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 Kpa.

Decyzja została również wysłana do Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Gminy Krasne, Urzędu Gminy Łańcut, Urzędu Gminy w Markowej, Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze i Urzędu Gminy Jawornik Polski.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Urzędu. Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 22 lipca 2022 r. do 04 sierpnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-III.7821.7.2022

 • 19 lipca 2022 15:08

Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej Albigowa - Granice w km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" i umarzającej postępowanie organu I instancji w całości.

OBWIESZCZENIE z dnia 21.07.2022 r.

Stosownie do art. 11 f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI zawiadamia

o wydaniu decyzji z dnia 13.07.2022 r., znak: I-III.7821.7.2022, uchylającej w całości decyzję Starosty Łańcuckiego Nr 5/22 z dnia 09.05.2022 r., znak: AB-II.6740.22.2022, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej Albigowa - Granice w km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" i umarzającej postępowanie organu I instancji w całości.

Uprzejmie informuję, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „co robimy/nieruchomości i budownictwo/decyzje dotyczące inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko", od dnia 21 lipca 2022 r., osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, oraz w Urzędzie Gminy Łańcut, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w urzędzie.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 72 ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu (17) 867-16-17.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 19 lipca 2022 14:58

Obwieszczenie dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód padowych lub roztopowych poprzez Wyl1O do rowu w km drogi krajowej nr 94 619+290,10 tj. w pkt 5 b) decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT

RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKO

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. - dalej zwane Kpa), w związku z art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku

zawiadamia strony postępowania.

że wniosek w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód padowych lub roztopowych poprzez Wyl1O do rowu w km drogi krajowej nr 94 619+290,10 tj. w pkt 5 b) decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT nie może być załatwiony w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kpa.

Przewidywany termin rozpatrzenia powyższego wniosku: 26 sierpnia 2022 r.

Mając na uwadze, iż sprawa ma charakter skomplikowany, powiązana jest z odrębnym postępowaniem administracyjnym, a zawiadomienie stron postępowania następuje w drodze obwieszczenia, organ administracji publicznej jest obowiązany poinformować strony w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy (art. 36 § 1 Kpa).

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kpa, Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 Kpa.

Na podstawie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 19 lipca 2022 14:50

Obwieszczenie dot. zadania pn.:"Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - ode. Łańcut - Głuchów km 613+767 - 619+589,86

RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKO

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49, art. 10 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. -dalej zwane Kpa), w związku z art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 418 ust. 1 z, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zmienionego pismem z dnia 6 lipca 2022 r

zawiadamia ponownie strony postępowania

-o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT w części dotyczącej usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych wylotem WYL10 do rowu w km drogi krajowej nr 94 619+290,10 tj. w pkt 5 b) ww. decyzji, udzielającej pozwoleń wodnoprawnych w związku z inwestycją pn.: „Kontynuacja budowy drogi krajowej Nr 4 obecnie DK nr 94 613+767,30 -619+596,72) przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn.:"Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - ode. Łańcut - Głuchów km 613+767 - 619+589,86.,,

Do 3 dni po otrzymaniu niniejszego pisma można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy pod adresem: Zarząd Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Informację o wszczęciu ww. postępowania podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz w Urzędzie Miasta Łańcuta.

Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.2022.BL.7

 • 19 lipca 2022 14:38

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700.

WOOŚ.420.16.5.2022.BL.7

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej „Kpa", w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.) - dalej „uooś", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Marka Galas, reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 50 § 1 Kpa tut. Organ wezwał do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Termin jej uzupełnienia został wyznaczony na dzień 29.08.2022 r. Po przedłożeniu uzupełnienia lub właściwie sporządzonej (zawierającej uzupełnienia) Karty informacyjnej, zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa, o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: (017) 785 00 44).

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa, strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Rzeszowie.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 20 lipca 2022 r. do 02 sierpnia 2022 r.

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko Telefon kontaktowy: 17 785 00 44

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2022.WK

 • 13 lipca 2022 12:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 11 lipca 2022 11:48

Decyzja Starosty Łańcuckiego dotycząca umorzenia postępowania administarcyjnego wszczętego z urzędu w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działki nr 1210/2 położonej w obrębie Wysoka, gmina Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 • 08 lipca 2022 14:04

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pn.: "Budowa policznikowej linii kablowej 0,4 kV do stacji redukcyjno-pomiarowej Kosina realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa SRP Kosina".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Łańcut o złożeniu oferty na realizację warsztatów międzyregionalnych

 • 08 lipca 2022 11:37

Wójt Gminy Łańcut informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Soninianie".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie RZP.6721.2.2022

 • 06 lipca 2022 07:47

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2022.MN

 • 04 lipca 2022 11:39

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 109 885 R, od drogi krajowej nr 94 do Granic i nr 109 882 R od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuchów i Kosina"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.20.2022.DS

 • 28 czerwca 2022 14:40

Informacja dot. zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów w gminie Łańcut"

RZ.ZUZ.1.4211.20.2022.DS

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 411a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów w gminie Łańcut", udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 lipca 2021 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.550.2020.KŚ.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

 • 24 czerwca 2022 13:36

Obwieszczenie dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód padowych lub roztopowych poprzez WyllO do rowu, a także w sprawie uchylenia warunku określonego w pkt III 10) ww. pozwolenia dotyczącego utrzymania wylotu WyllO zlokalizowanego na działce o nr ewid. 892/11 w Głuchowie, we właściwym stanie technicznym oraz warunku określonego w pkt III 12) w zakresie czynności zawiązanych z pracami remontowymi, konserwacyjnymi i innymi realizowanymi na urządzeniach związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4120.216.2022.MKo

 • 24 czerwca 2022 13:19

Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R1 za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.233.2022

 • 22 czerwca 2022 08:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż. 0,5 MPa oraz dwóch przyłączy gazowych ś/c z punktami redukcyjno-pomiarowymi o przepustowości do 10 Nm3/h na działkach nr ewid.362/25, 362/29, 316/3, 358/9, 358/33, 358/30 obręb 003 Głuchów, gm. Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.9.2022.AR

 • 21 czerwca 2022 15:00

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3 położonej w Albigowa 254 b, 37-122 Albigowa

RGN.6220.9.2022.AR

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2021.247 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2021.735 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem BUDIM sp. z o.o. z siedzibą 37-124 Kraczkowa 1038A z dnia 10 czerwca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3 położonej w Albigowa 254 b, 37-122 Albigowa

WÓJT GMINY ŁAŃCUT

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 1. o wszczęciu w dniu 10 czerwca 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
 2. o wystąpieniu w dniu 20 czerwca 2022 r. do: organu ds. ochrony środowiska -Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 i art. 73 § 1 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy ooś, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje się po zasięgnięciu opinii lub/i dokonaniu uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2022.AR

 • 21 czerwca 2022 14:52

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 2011 położonej w Kraczkowej 1038 A, 37-124 Kraczkowa

Łańcut, dn. 20 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2021.247 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2021.735 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem BUDIM sp. z o.o. z siedzibą 37-124 Kraczkowa 1038A z dnia 10 czerwca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 2011 położonej w Kraczkowej 1038 A, 37-124 Kraczkowa

WÓJT GMINY ŁAŃCUT

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 1. o wszczęciu w dniu 10 czerwca 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
 2. o wystąpieniu w dniu 20 czerwca 2022 r. do: organu ds. ochrony środowiska -Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 i art. 73 § 1 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy ooś, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje się po zasięgnięciu opinii lub/i dokonaniu uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie AB-II.6740.36.2022

 • 21 czerwca 2022 14:44

Starosta Łańcucki zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 6/22 z dnia 14.06.2022 r., znak AB-II.6740.36.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 1 lf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176)

zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 6/22 z dnia 14.06.2022 r., znak AB-II.6740.36.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na terenie działek nr ewid. gr.: 867/3 (867/1). 867/5 (867/2), 868/1 (868). 872/3 (872/2). 874/1 (874), 875/3 (875/2) położonych w obrębie ewidencyjnym Głuchów, jednostka ewidencyjna Gmina Łańcut (pogrubioną czcionką wskazano działki powstałe w wyniku podziału stanowiące projektowany pas drogowy, zaś w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem) wraz z określeniem działek lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: 877/3, 877/8, 876/2, 866, 868/2 (868), 867/6 (867/2), 867/7 (867/2), 872/4 (872/2), 875/1 położone w obrębie ewidencyjnym Głuchów, jednostka ewidencyjna Gmina Łańcut (w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem) dla Wójta Gminy Łańcut, Łańcut, ul. Mickiewicza 2a.

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 - konsultacje społeczne

 • 15 czerwca 2022 14:39

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030"

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU PN. „STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁAŃCUT NA LATA 2021-2030”

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030” w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) przedstawiam do konsultacji projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030”.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia uwag i opinii do powyższego dokumentu za pomocą załączonego formularza.

Projekt dokumentu wraz z formularzem do zgłaszania uwag udostępnione zostaną w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 20 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łańcut (projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańca), na stronie internetowej gminy https://www.gminalancut.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy: https://bip.gminalancut.pl/

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

- pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej - poprzez zgłaszanie uwag i opinii do projektu strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza w następujący sposób:

 1. w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca,
 2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łańcut ul. Adama Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut (decyduje data wpływu do Urzędu),
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@gminalancut.pl lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Łańcut: /gminalancut/esp – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularz zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie AB-II.6740.36.2022

 • 15 czerwca 2022 14:32

Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji nr 6/22 z dnia 14.06.2022 znak AB-II.6740.36.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów z droga wewnetrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w Gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

-

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - GOPS

 • 10 czerwca 2022 11:37

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje o wynikach naboru na stanowisko pracy: inspektor ds. zamówień publicznych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2022.WK

 • 08 czerwca 2022 10:46

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/3, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.14.2022.WK

Łańcut, 2022-06-03

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 02.06.2022 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/3, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 08 czerwca 2022 07:57

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja - I przetarg ustny ograniczony - wynik

 • 07 czerwca 2022 14:53

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w msc. Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2022.WK

 • 07 czerwca 2022 12:23

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 620/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/3 w miejscowości Dębina

RZP.6733.12.2022.WK

Łańcut, 2022-06-07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 07.06.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 620/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/3 w miejscowości Dębina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Gminy Białobrzegi, a także w miejscowości Głuchów oraz Dębina

na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Informacja - przetarg ustny ograniczony

 • 03 czerwca 2022 13:10

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiacej mienie komunalne Gminy Łańcut w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4217.13.2022.MK

 • 01 czerwca 2022 13:31

RZ.ZUZ.1.4217.13.2022.MK

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t. j.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 0 300 mm do cieku wodnego „Kosina" na działce nr ewid. 3357 obręb 0005 Kosina, gmina Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4217.12.2022.MK

 • 30 maja 2022 14:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego

RZ.ZUZ.1.4217.12.2022.MK

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t. j.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 0 280 mm zlokalizowanego na działce nr ewid. 1987/ obręb 0002 Albigowa w m. Albigowa, gmina Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4217.11.2022.MK

 • 30 maja 2022 14:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego

RZ.ZUZ.1.4217.11.2022.MK

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t. j.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 0 150 mm do rowu bez nazwy na działce nr ewid. 83/1 obręb 0002 Cierpisz w m. Cierpisz, gmina Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - usunięcie wyrobów zawierających azbest

 • 23 maja 2022 13:36

Przedmiotem zamówienia jest: usunięcie poprzez zabranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych z terenu Gminy Łańcut zgromadzonych na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości 17,143 Mg.

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - usunięcie wyrobów zawierających azbest

 • 23 maja 2022 13:27

Przedmiotem zamówienia jest: usunięcie poprzez zabranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych z terenu Gminy Łańcut zgromadzonych na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości 17,143 Mg.

Przejdź do wpisu

Raport o stanie Gminy Łańcut za 2021 r.

 • 20 maja 2022 13:34

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Łańcut przedstawia Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut za rok 2021 w terminie do 31 maja 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Łańcut przedstawia Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut za rok 2021 w terminie do 31 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Łańcut za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Łańcut odbędzie się 3 czerwca 2022 r. W związku z powyższym przyjmowane będą zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy Łańcut ul. Adama Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut do dnia 2 czerwca 2022 r.              

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w Urzędzie Gminy Łańcut, na stronie internetowej Gminy Łańcut oraz w BIP Urzędu Gminy Łańcut.

Przewodniczący

Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ..1.4211.10.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:32

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: OŚ-III.6341.174.2017.

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4211.16.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:23

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 13 stycznia 2015 r. znak: OŚ-III.6341.71.2014

-

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych

 • 19 maja 2022 11:02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zamówień publicznych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KUZ.4231.4.5.2022.MŁ

 • 19 maja 2022 10:17

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 5 maja 2022 r., znak: KUZ.4231.4.3.2022.MŁ przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na skargę oraz skargę na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 27/2022/KUZ z dnia 25 marca 2022 r., znak: KUZ.4231.4.2022.MŁ, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: RZ.RUZ.4231.43.2021.JP, wydaną w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Kontynuacja budowy drogi krajowej Nr 4 (obecnie DK nr 94, 613+767,30 S 619+596,72) przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice-Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - ode. Łańcut - Głuchów km 613+767 - 6919+589,86"".

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.14210.143.2022.MK

 • 19 maja 2022 09:37

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku „Sawa" (działka nr ewid. 792, 1155/2 obręb 0008 Sonina) w km 7+235 jej biegu i cieku „Dopływ w Głuchowie" (działka nr ewid. 731/2 obręb 0008 Sonina) w km 0+632 jego biegu, linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną i skablowanych linii 15 kV, oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Sawa, nowych obiektów budowlanych, tj. linii energetycznej kablowej 110 kV i 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną na działkach nr ewid. 766/2, 784/2, 740, 1155/1 w miejscowości Sonina, gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 19 maja 2022 08:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej  publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w Gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych GOPS

 • 18 maja 2022 15:33

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze: inspektor ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut-Pruchnik

 • 11 maja 2022 08:43

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut - Pruchnik

Link do dyskusji publicznej w dniu 8 czerwca 2022 r.:

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.1.2022.MN

 • 10 maja 2022 15:08

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogóżno”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN 6220.1.2022.MN

 • 10 maja 2022 15:06

Informacja o wydaniu przez Wójta Gminy Łańcut decyzji znak RGN.6220.1.2022.MN z dnia 10.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogóżno”.

Przejdź do wpisu
Powrót