Menu Podmiotowe menu ikonka

Wymiana pokrycia dachu budynku gminnego nr 268 w Rogóżnie

 • 23 czerwca 2008 13:30

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Handzlówka etap 2008 r.

 • 23 czerwca 2008 14:56

Przejdź do wpisu

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 zł. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kosinie

 • 18 czerwca 2008 10:35

 

WYJAŚNIENIA CZ.I

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do tut. Urzędu w sprawie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 zł. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kosinie”, wyjaśniam:

 
1. Prosimy o wyjaśnienie czy przy sporządzeniu symulacji kosztów, a także w celu porównywalności ofert oferentów należy przyjąć spłatę rat i odsetek w 30 dniu kalendarzowym każdego miesiąca (poza miesiącem lutym) w całym okresie kredytowania bez uwzględniania czy jest to dzień roboczy czy wolny.
 
Spłatę rat i odsetek w całym okresie kredytowania należy przyjąć w 30 dniu kalendarzowym każdego miesiąca bez względu czy jest to dzień roboczy czy wolny.
 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie następujących dokumentów i informacji niezbędnych do oceny kredytowej Kredytobiorcy:
 
1. przedłożyć uchwałę. Rady Gminy o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu oraz formie jego prawnego zabezpieczenia
- załączony plik pn. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów
2.przedłożyć aktualne zaświadczenia z US oraz ZUS - jeżeli Klient posiada ( zaświadczenia są ważne 30 dni od daty ich wystawiania) lub oświadczenie o nie posiadaniu zaległości.
- załączony plik pn. ZUS, US
3. przedstawić realizacje budżetu Gminy z uwzględnieniem planu i wykonania za 2007 r. oraz prognozę na lata kredytowania z uwzględnieniem przedmiotowego kredytu zgodnie z złączonym wzorem tabeli.
- załączony plik pn. Wykonanie budżetu
4. przedstawić opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu (jeżeli Klient  jest w posiadaniu),
- załączony plik pn. Opinia RIO Kosina
5. przedstawić aktualną informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach w innych bankach i instytucjach finansowych z uwzględnieniem kwoty zadłużenia, okresu zapadalności, oprocentowania, formy zabezpieczenia.
Na dzień 30.06.2008 r. Gmina Łańcut posiada kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a do spłaty tego kredytu pozostała ostatnia rata w kwocie 50 000,00 zł. do dnia 15.07.2008 r.
6. przedłożyć sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy po IV kw. 2007 i 1 kw. 2008 r  (Rb-NDS i Rb- Z),
-załączony plik pn. RB-NDS I kw. 2008, RB-z I kw. 2008., RB-z IV kw. 2007, Sprawozdanie str1, Sprawozdanie str2
7. przedstawić oświadczenie Gminy o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami np. wzajemne poręczenia, udziały lub gwarancje,
Oświadczam, że na chwilę obecną Gmina Łańcut nie posiada powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami.
8.przedstawić informację o wartości mienia komunalnego Gminy na koniec 2007 r.
- załączony plik pn. Mienie komunalne
9. przedstawić Audyt energetyczny
- załączony plik pn. Audyt Kosina

Załączony audyt znajduje w chwili obecnej w aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będzie ona gotowa do dnia 08.07.2008 r.

WYJAŚNIENIA CZ. II

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji na poniższe pytania, które będą podstawą przygotowania ofert przetargu na udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 na sfinansowanie przedsięwzięcia PN, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kosinie oraz na udzielenia kredytu w wysokości 710 000,00 na sfinansowanie przedsięwzięcia PN. Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej.
 
1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie Kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę?
Odp.
Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania będzie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego spłatę – zgodnie z zapisem rozdz. IX SIWZ Istotne Postanowienia umowy
 
2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłacane raty kapitałowe będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca
Odp.
Zamawiający potwierdza, że raty kapitałowe będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca
 
3) Czy Zamawiający może potwierdzić, ze w przypadku gdy termin spłaty kredyty lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty ?
Odp.
Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy termin spłaty kredyty lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
 
4) prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
a) RbNds za 2007 r. – załączony plik pn. Sprawozdanie str1, Sprawozdanie str2
b) RbNds za pierwszy kwartał 2008 r. – załączony plik RB-NDS I kw. 2008
c) RbZ za 2007 r. – załączony plik RB-z IV kw. 2007
d) RbZ za pierwszy kwartał 2008 r. –załączony plik RB-z I kw. 2008
e) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US- załączony plik ZUS i US
f) opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2006 – załączony plik Opinia RIO Budżet 2006
g) opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2007– załączony plik Opinia RIO Budżet 2007
h) opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2008 – załączony plik Opinia RIO Budżet 2008
i) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem postępowania – załączony plik Opinia RIO Wysoka, Opinia RIO Kosina

j) opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i prawidłowości prognozy długu – załączony plik Opinia RIO o możliwości sfinansowania
k) prognoza długu pozwalająca na określenie planowanych dochodów wskaźników długu (art. 170 u.f.p.) oraz spłaty zadłużenia (art. 169 u.f.p.) w całym okresie kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany do budżetu wraz z tą zmianą - załączony plik Opinia

 WYJAŚNIENIA CZ. III

Związku z prośbą Wykonawcy jaka wpłynęła do tut. Urzędu dnia 3  lipca 2008 r., dotycząca przesunięcia terminu składania ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kosinie” , informuję, że nie wyrażam zgody na przesunięcie terminu składania ofert, który przypominam upływa dnia 8 lipca 2008 r. o godz. 10.00, gdyż nie znajduję ku temu podstaw.

Wyjaśniam jednocześnie, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W przedmiotowych postępowaniach nie były modyfikowane zapisy treści SIWZ a jedynie udzielano wyczerpujących wyjaśnień.

W związku z powyższym oferty należy złożyć w terminie j.w.

Przejdź do wpisu

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 710 000,00 zł. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej

 • 18 czerwca 2008 11:25

 

WYJAŚNIENIA CZ.I

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do tut. Urzędu w sprawie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 710 000,00 zł. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej, wyjaśniam:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy przy sporządzeniu symulacji kosztów, a także w celu porównywalności ofert oferentów należy przyjąć spłatę rat i odsetek w 30 dniu kalendarzowym każdego miesiąca (poza miesiącem lutym) w całym okresie kredytowania bez uwzględniania czy jest to dzień roboczy czy wolny.
 
Spłatę rat i odsetek w całym okresie kredytowania należy przyjąć w 30 dniu kalendarzowym każdego miesiąca bez względu czy jest to dzień roboczy czy wolny.
 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie następujących dokumentów i informacji niezbędnych do oceny kredytowej Kredytobiorcy:
 
1. przedłożyć uchwałę. Rady Gminy o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu oraz formie jego prawnego zabezpieczenia
- załączony plik pn. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów
2.przedłożyć aktualne zaświadczenia z US oraz ZUS - jeżeli Klient posiada ( zaświadczenia są ważne 30 dni od daty ich wystawiania) lub oświadczenie o nie posiadaniu zaległości.
- załączony plik pn. ZUS, US
3. przedstawić realizacje budżetu Gminy z uwzględnieniem planu i wykonania za 2007 r. oraz prognozę na lata kredytowania z uwzględnieniem przedmiotowego kredytu zgodnie z złączonym wzorem tabeli.
- załączony plik pn. Wykonanie budżetu
4. przedstawić opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu (jeżeli Klient  jest w posiadaniu),
- załączony plik pn. Opinia RIO Wysoka
5. przedstawić aktualną informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach w innych bankach i instytucjach finansowych z uwzględnieniem kwoty zadłużenia, okresu zapadalności, oprocentowania, formy zabezpieczenia.
Na dzień 30.06.2008 r. Gmina Łańcut posiada kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a do spłaty tego kredytu pozostała ostatnia rata w kwocie 50 000,00 zł. do dnia 15.07.2008 r.
6. przedłożyć sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy po IV kw. 2007 i 1 kw. 2008 r  (Rb-NDS i Rb- Z),
-załączony plik pn. RB-NDS I kw. 2008, RB-z I kw. 2008., RB-z IV kw. 2007, Sprawozdanie str1, Sprawozdanie str2
7. przedstawić oświadczenie Gminy o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami np. wzajemne poręczenia, udziały lub gwarancje,
Oświadczam, że na chwilę obecną Gmina Łańcut nie posiada powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami.
8.przedstawić informację o wartości mienia komunalnego Gminy na koniec 2007 r.
- załączony plik pn. Mienie komunalne
9. przedstawić Audyt energetyczny
- załączony plik pn. Audyt Wysoka
Załączony audyt znajduje w chwili obecnej w aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będzie ona gotowa do dnia 08.07.2008 r.

 

 WYJAŚNIENIA CZ.II

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji na poniższe pytania, które będą podstawą przygotowania ofert przetargu na udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 na sfinansowanie przedsięwzięcia PN, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kosinie oraz na udzielenia kredytu w wysokości 710 000,00 na sfinansowanie przedsięwzięcia PN. Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej.
 
1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie Kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę?
Odp.
Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania będzie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego spłatę – zgodnie z zapisem rozdz. IX SIWZ Istotne Postanowienia umowy
 
2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłacane raty kapitałowe będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca
Odp.
Zamawiający potwierdza, że raty kapitałowe będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca
 
3) Czy Zamawiający może potwierdzić, ze w przypadku gdy termin spłaty kredyty lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty ?
Odp.
Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy termin spłaty kredyty lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty
 
4) prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
a) RbNds za 2007 r. – załączony plik pn. Sprawozdanie str1, Sprawozdanie str2
b) RbNds za pierwszy kwartał 2008 r. – załączony plik RB-NDS I kw. 2008
c) RbZ za 2007 r. – załączony plik RB-z IV kw. 2007
d) RbZ za pierwszy kwartał 2008 r. –załączony plik RB-z I kw. 2008
e) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US- załączony plik ZUS i US
f) opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2006 – załączony plik Opinia RIO Budżet 2006
g) opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2007– załączony plik Opinia RIO Budżet 2007
h) opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2008 – załączony plik Opinia RIO Budżet 2008
i) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem postępowania – załączony plik Opinia RIO Wysoka,

j) opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i prawidłowości prognozy długu – załączony plik Opinia RIO o możliwości sfinansowania

k) prognoza długu pozwalająca na określenie planowanych dochodów wskaźników długu (art. 170 u.f.p.) oraz spłaty zadłużenia (art. 169 u.f.p.) w całym okresie kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany do budżetu wraz z tą zmianą - załączony plik Opinia

WYJAŚNIENIE CZ. III

Związku z prośbą Wykonawcy jaka wpłynęła do tut. Urzędu dnia 3 lipca 2008 r., dotycząca przesunięcia terminu składania ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 710.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej”, informuję, że nie wyrażam zgody na przesunięcie terminu składania ofert, który przypominam upływa dnia 8 lipca 2008 r. o godz. 10.00, gdyż nie znajduję ku temu podstaw.           
Wyjaśniam jednocześnie, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmiaN w ofertach. W przedmiotowych postępowaniach nie były modyfikowane zapisy treści SIWZ a jedynie udzielano wyczerpujących wyjaśnień.
          W związku z powyższym oferty należy złożyć w terminie j.w.

Przejdź do wpisu

Budowa sali gimnastycznej w Albigowej

 • 17 czerwca 2008 10:59

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym - etap 2008 r.

 • 12 czerwca 2008 11:29

Przejdź do wpisu

Budowa drogi wewnętrznej do stadionu w Albigowej

 • 09 czerwca 2008 13:35

S P R O S T O W A N I E  

Wadium w tym postępowaniu należy wnieść w kwocie 1 800 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) zgodnie z SIWZ a nie jak błędnie podano w ogłoszeniu 1500 zł.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkoryzstniejszej oferty - Opracowaniu projektu technicznego (budowlanego i wykonawczego) przebudowy budynku byłego Internatu szkolnego w zakresie I, II, III –go piętra na hotelik w Wysokiej gmina Łańcut

 • 09 czerwca 2008 13:53

Przejdź do wpisu

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji społeczno – kulturalno – oświatowej im. Ks. W. Mazurka, budowa sceny zewnętrznej oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej, teletechnicznej i gazowej – etap 2008/2009 r.

 • 04 czerwca 2008 10:28

Przejdź do wpisu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Handzlówka - etap 2008 r.

 • 27 maja 2008 12:35

 

WYJAŚNIENIE !

 

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci Kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Handzlówka – etap 2008 r. w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:

 

 

WYJAŚNIENIE!

 

 

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów   znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymieniona w  specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek   kanalizacyjnych  z  betonu wymagania normy PN-EN 1917:2004

Odpowiedź:

Wyroby budowlane wymienione w specyfikacji powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) j.w.

 

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

Tak będzie żądane oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

 

 

WYJAŚNIENIE !

INFORMUJĘ, ŻE W MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH W POMPOWNIACH OZNACZONYCH PLA1, PLA2, PLA4, PLA5 MOC SILNIKA WINNA WYNOSIĆ 0,6 KW A NIE JAK PODANO 0,9 KW.

 

 

 

Pytanie:

1. poz. 6 przedmiaru – poręcze - w jakim celu? - do zabezpieczenia wykopów na czas wykonania kanalizacji czy w innym? - proszę wyjaśnić,

Odpowiedź:

Ad.1

Poręcze przewidziane w celu zabezpieczenia głębokich wykopów w trakcie wykonywania prac ziemnych.

Pytanie:

2. poz. 7 przedmiaru - znaki drogowe - pytanie j.w. - proszę wyjaśnić,

Odpowiedź:

Ad.2

Znaki drogowe wyceniono dla czasowej zmiany organizacji ruchu w trakcie robót w pasie drogowym. Rodzaj znaków zależy od projektu organizacji ruchu, który opracuje wykonawca robót.

Pytanie:

3. W związku z poz. 8 - podbudowa i poz. 9 nawierzchnia asfaltowa na dł. 3-4 mb proszę wyjaśnić - czym ma być na tej dł. zasypany wykop nad kanalizacją - czy ziemią z wykopów czy innym kruszywem - proszę wyjaśnić lub uzupełnić przedmiar,

Odpowiedź:

Ad.3

Zasypkę wykopów przewidzieć gruntem z wykopów z ubiciem warstwami a górną warstwę pod nawierzchnią asfaltową gr. 20 cm z kruszywa naturalnego.

Pytanie:

3. poz. 52 przedmiaru - wstawienie rury PCW fi 160 na sieci drenarskiej -jaka rura czy kan. PVC fi 160 typ N czy rura drenarska perforowana PCW - proszę wyjaśnić,

Odpowiedź:

Ad.3

Zastosować rurę sztywną PCV - dotyczy miejsc przerwanych ciągów drenarskich.

Pytanie:

4 poz. 53 przedmiaru - izolacja styków - czego dotyczy ta pozycja - jakie rury mają być izolowane - proszę wyjaśnić,

Odpowiedź:

Ad.4

Związek z poz. 52 izolacja połączeń sztywnej rury PCV z przerwaną siecią drenarską

 

mgr inż. Zbigniew Łoza

Wójt Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Opracowanie projektu technicznego (budowlanego i wykonawczego) przebudowy budynku byłego Internatu szkolnego w zakresie I, II, III –go piętra na hotelik w Wysokiej gmina Łańcut

 • 26 maja 2008 14:11

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Albigowa - Osiedle - etap 2008 r.

 • 19 maja 2008 15:06

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w miejscowościach Cierpisz, Handzlówka i Kraczkowa

 • 13 maja 2008 07:56

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a

 • 06 maja 2008 13:11

Przejdź do wpisu

Modernizacja pomieszczeń wc w Zespole Szkół w Soninie

 • 30 kwietnia 2008 13:51

Przejdź do wpisu

Opracowanie projektu technicznego (budowlanego i wykonawczego) przebudowy budynku byłego Internatu szkolnego w zakresie I, II, III –go piętra na hotelik w Wysokiej gmina Łańcut

 • 29 kwietnia 2008 09:42

Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy usług geodezyjnych zlecanych do wykonania na terenie Gminy Łańcut w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2008 r.

 • 22 kwietnia 2008 08:15

Przejdź do wpisu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Albigowa - Osiedle etap 2008 r.

 • 22 kwietnia 2008 12:06

WYJAŚNIENIE !

WYJAŚNIAJĄC ZAPISY MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH W/W POSTĘPOWANIA INFORMUJĘ, ŻE DLA REALIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH PP PRAGMA KONSTRUKCJI 2- ŚCIENNEJ O MINIMALNEJ SZTYWNOŚCI 8 KN/M2 (KLASA T)

Przejdź do wpisu

Unieważnienie przetargu na dzierżawę działki nr 4591/2 we wsi Kraczkowa

 • 18 kwietnia 2008 14:03

Przejdź do wpisu

Unieważnienie przetargu na dzierżawę działek nr 362/7, 362/2, 358, 356/2 we wsi Głuchów

 • 18 kwietnia 2008 14:06

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny (Licytacja) na dzierżawę nieruchomości w Głuchowie

 • 15 kwietnia 2008 08:52

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny, nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łańcut (mienie komunalne) położonej we wsi Głuchów.

Oferowane działki winny być użytkowane rolniczo.

 

Przejdź do wpisu

roboty drogowe w miejscowościach Cierpisz, Handzlówka i Kraczkowa

 • 14 kwietnia 2008 12:54

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ, HANDZLÓWKA I KRACZKOWA

Przejdź do wpisu

Remont II piętra budynku Urzędu Gminy Łańcut wymiana drzwi, remont sanitariatów oraz korytarza

 • 25 lutego 2008 14:06

Remont II piętra budynku Urzędu Gminy Łańcut wymiana drzwi, remont sanitariatów oraz korytarza

Przejdź do wpisu

Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

 • 22 lutego 2008 14:02

Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomoœci (lokali) przeznaczonych do oddania w najem w Soninie

 • 20 lutego 2008 09:01

Wykaz nieruchomoœci (lokali) przeznaczonych do oddania w najem w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodocišgu we wsi Albigowa- Honie etap 2008 r. wraz z remontem pompowni wodocišgowej w Albigowej

 • 20 lutego 2008 12:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodocišgu we wsi Albigowa- Honie etap 2008 r. wraz z remontem pompowni wodocišgowej w Albigowej

Przejdź do wpisu

Budowa parkingu przy budynku OSP w Wysokiej

 • 18 lutego 2008 10:28

Budowa parkingu przy budynku OSP w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w miejscowoœci Kosina

 • 07 lutego 2008 11:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w miejscowoœci Kosina

Przejdź do wpisu

Budowa wodocišgu we wsi Albigowa - Honie etap 2008 r. wraz z remontem pompowni wodocišgowej w Albigowej

 • 28 stycznia 2008 09:06

Budowa wodocišgu we wsi Albigowa - Honie etap 2008 r. wraz z remontem pompowni wodocišgowej w Albigowej

Przejdź do wpisu

Roboty drogowe w miejscowoœci Kosina

 • 25 stycznia 2008 13:18

Roboty drogowe w miejscowoœci Kosina

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane w budynku Domu Kultury w Wysokiej

 • 21 stycznia 2008 10:12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane w budynku Domu Kultury w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Przebudowa i remont budynku Domu Kultury w Wysokiej

 • 21 grudnia 2007 14:47

Przebudowa i remont budynku Domu Kultury w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony

 • 20 grudnia 2007 13:46

Przetarg ustny nieograniczony

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony

 • 20 grudnia 2007 13:52

Przetarg ustny nieograniczony

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie oprzystšpieniu do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Łańcut

 • 18 grudnia 2007 13:42

Ogłoszenie oprzystšpieniu do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomoœci (lokalu) przeznaczonego do oddania w najem w Kosinie

 • 10 grudnia 2007 09:50

Wykaz nieruchomoœci (lokalu) przeznaczonego do oddania w najem w Kosinie

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomoœci (lokali) przeznaczonych do oddania w najem w Kraczkowej

 • 10 grudnia 2007 09:53

Wykaz nieruchomoœci (lokali) przeznaczonych do oddania w najem w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Niepublicznego Oœrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego Caritas w Wysokiej

 • 29 listopada 2007 17:20

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Niepublicznego Oœrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego Caritas w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie

 • 26 listopada 2007 20:20

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Laszczynach

 • 26 listopada 2007 20:22

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Laszczynach

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Œieć wodocišgowa Handzlówka - Hyrów - roboty uzupełniajšce

 • 08 listopada 2007 12:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Œieć wodocišgowa Handzlówka - Hyrów - roboty uzupełniajšce

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 • 02 listopada 2007 09:55

Ogłoszenie o zawarciu umowy Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Przejdź do wpisu

Roboty budowlane remontowe w budynku Oœrodka Zdrowia w Kraczkowej

 • 26 października 2007 12:40

Roboty budowlane remontowe w budynku Oœrodka Zdrowia w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Budowa linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.

 • 25 października 2007 12:27

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Budowa linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi wewnętrznej Malawa II w Głuchowie.

 • 24 października 2007 13:37

Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi wewnętrznej Malawa II w Głuchowie.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont sali sportowej przy O.K. w Soninie

 • 22 października 2007 14:52

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont sali sportowej przy O.K. w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 • 17 października 2007 13:34

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oœwiatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2007/2008

 • 17 października 2007 14:25

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oœwiatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2007/2008

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie - stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.

 • 10 października 2007 10:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie - stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont Sali sportowej przy O.K. w Soninie

 • 02 października 2007 14:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont Sali sportowej przy O.K. w Soninie

Przejdź do wpisu
Powrót