Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 lipca 2012 14:46

Zawiadamiam iż na wniosek P. Michała Surmacz zam. Sonina 37-100 Łańcut zamierzam umorzyć postępowanie prowadzone w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 na odcinku K1 ÷ K2" na dz. nr ew. 1115/1, 1115/2, 1112/14 w miejscowości Sonina oraz dz. nr ew. 964, 1083/1 w miejscowości Wysoka na rzecz P. Michała Tomasza Surmacz zam. Sonina 368A, 37-100 Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 03 lipca 2012 12:05

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20.06.2012 r. na wniosek P. Michała Surmacz zam. Sonina 368A, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ø 200" na części dz. nr ew. 1115/1, 1115/2, 1112/14,792 w miejscowości Sonina oraz dz. nr ew. 1408, 1406, w miejscowości Wysoka na rzecz P. Michała Surmacz zam. Sonina 368A, 37-100 Łańcut.

pełna treść 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 25 czerwca 2012 13:20

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 06.06.2012 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej do celów mieszkaniowych na dz. nr ew. 1165/4, 1166, 1160 położonych w miejscowości Albigowa na rzecz P. Arkadiusza Tomaszek zam. 37-122 Albigowa 227.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 19 czerwca 2012 10:54

Podaje się do publicznej wiadomości, iż dnia 14.06.2012 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegająca na budowie bezobsługowej stacji telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN 3301 F na dz. nr ew. 44/4 w miejscowości Sonina obręb 8, Gmina Łańcut.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 czerwca 2012 12:05

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH - MOJE BOISKO ORLIK 2012" "BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO I OŚWIETLENIA KOMPLEKSU" na dz. nr ew. 2438/32 w miejscowości Kosina.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 czerwca 2012 12:11

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH - MOJE BOISKO ORLIK 2012" "BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO I OŚWIETLENIA KOMPLEKSU" na dz. nr ew. 392/10 w miejscowości Wysoka.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 czerwca 2012 14:49

Uprzejmie informuję, że w dniu 08.03.2012 r. na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5B, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Krystynę Ruszel - Dyrektor i Pana Typrowicz - Z-ca Dyrektora ds. Dystrybucji zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Budowa sieci gazowniczej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Głuchowie na dz. nr ew. 63/6, 63/9 obręb 3 w Głuchowie na rzecz Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5B, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 czerwca 2012 14:54

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 01.06.2012 r. zastała wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej 15kV Wysoka - Sonina określonej w PGE O/Rzeszów jako Głuchów - Albigowa" na dz. nr ew. 3043, 3023, 3020, 3019, 3003, 2858 położonej w miejscowości Wysoka na rzecz PGE "Dystrybucja" S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 czerwca 2012 15:01

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2012 r. na wniosek Pana Tomasza Bobrowskiego ul. Wiśniowa 2, 42-680 Tarnowskie Góry działającego w imieniu i na rzecz P4 Sp. z o.o. ul Taśmowa 7, Warszawa (pełnomocnictwo Nr 04/2012) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN6001A na dz. nr ew. 1531/1 obręb 0001 Albigowa na rzecz P4 Sp. z o.o. ul Taśmowa 7, Warszawa.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 28 maja 2012 09:32

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w dniu 21 maja 2012 r. wydało decyzję (sygn. akt SKO.415/87/2012) utrzymująca na mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2012 r., znak: RIK.6733.15.2011, orzekającą o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, dwiema hydrofarniami z zasilaniem energetycznym w m. Handzlówka przysiółek "Ślebodówka" i budynki przy drodze "Gościńczyk".

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 21 maja 2012 13:02

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.05.2012 r. na wniosek Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlo zadania pn.: "Kompleks Boisk Sportowych - Moje Boisko Orlik 2012", "Budowa Budynku Zaplecza Sanitarno - Szatniowego i Oświetlenia Kompleksu" na dz. nr ew. 2438/32 w miejscowości Kosina.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 16 maja 2012 13:33

Podaje sie do publicznej wiadomości, że w dniu 14.05.2012 r. na wniosek Gminy Łańcut ul. Mickiewicz 2a, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Kompleks Boisk Sportowych - Moje Boisko Orlik 2012" "Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego i oświetlenia kompleksu" na dz. nr ew. 392/10  w miejscowości Wysoka.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 maja 2012 14:16

Podaje się do publicznej wiadomosci, że w dniu 08.05.2012 r. na wniosek P. Michała Tomasza Surmacz zam. Sonina 368A, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 na odcinku K1 ÷ K2" na dz. nr ew. 1115/1, 1115/2, 1112/14 w miejscowości Sonina oraz dz. nr ew. 964, 1083/1 w miejscowości Wysoka.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 14 maja 2012 12:33

Zawiadamia się,

iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej do celów mieszkaniowych na dz. nr ew. 1165/4, 1166, 1160 położonych w miejscowości Albigowa na rzecz P. Arkadiusza Tomaszek zam. 37-122 Albigowa 227.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 09 maja 2012 11:50

Podaję do publicznej wiadomości , że w dniu 07. 05. 2012r. dla
„ WOOD-POOL” Zdzisław Witko ul. Kościuszki 66, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.„Budynek produkcyjno – magazynowy z częścią handlową, biurową i infrastrukturą , Kraczkowa nr działki 546/13”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 07 maja 2012 14:06

Wójt Gminy Łańcut informuję, iż w Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, Łańcut toczy się postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

"Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN3301F na dz. nr ew. 44/4 w miejscowości Sonina na rzecz P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, Warszawa.

 

Czytaj całość

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 07 maja 2012 14:57

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia, że wydał decyzje z dnia 13 kwietnia 2012 r., znak: BOII-4pg/BP-5-772-172-542/10/11/12, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów-Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych".

 

Czytaj całość

Przejdź do wpisu

Obieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 maja 2012 12:15

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717ze zm.)

       oraz art. 10 § 1  Kodeksu  Postępowania Administracyjnego 

(tekst jedn. Dz. U.  z  2000 r.  Nr 98,  poz. 1071 ze zm.)

z a w i a da m i a   s i ę,

iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

„Budowa sieci gazowniczej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
w Głuchowie na dz. nr ew. 63/6, 63/9

 obręb 3 w Głuchowie

na rzecz Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Rzeszowie ul.
Wspólna 5B, 35-205 Rzeszów.

 pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 maja 2012 12:31

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717ze zm.)

       oraz art. 10 § 1  Kodeksu  Postępowania Administracyjnego 

(tekst jedn. Dz. U.  z  2000 r.  Nr 98,  poz. 1071 ze zm.)

z a w i a da m i a   s i ę,

iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

„Budowa linii kablowej 15kV Wysoka – Sonina określonej w PGE O/Rzeszów jako Głuchów - Albigowa”  na dz. nr ew. 3043, 3023, 3020, 3019, 3003, 2858 położonej w miejscowości Wysoka na rzecz PGE „Dystrybucja” S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 25 kwietnia 2012 12:56

w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

"Budowa sieci wodocictgowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. 1115/1, 111512, 1112/14 w miejscowosci Sonina oraz dz. nr ew. 964,1083/1,1406 w miejscowosci Wysoka.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 18 kwietnia 2012 13:50

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 16.04.2012r. została zmieniona decyzja znak - RIK.7331/II2/2010/2011 z dnia 03.06.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

pełna treść

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 • 17 kwietnia 2012 11:52

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 6.04.2012r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do celów mieszkaniowych" na dz. nr ew. 4501, 4500/1, 4500/2, 4517/2, 4523, 4522 w miejscowości Kraczkowa.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 • 17 kwietnia 2012 13:57

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

 

projekt.pdf

załącznik.pdf

uzasadnienie.pdf

 

W związku z umieszczeniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Projektu Rozporządzenia MAC w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części prosi się o zgłaszanie ewentualnych uwag do tego projektu w zakresie nazw miejscowości na terenie Gminy Łańcut w terminie do dnia 18 kwietnia 2012r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 • 10 kwietnia 2012 12:49

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 10.04.2012 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 3297/6, 3298/5, 3298/3, 3312 w Kraczkowej.

pełna treść

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 • 10 kwietnia 2012 12:56

Podaje się do publicznej wiadomości że dnia 10.04.2012 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na dz. nr 1610, 1154, 1624/1, 1624/2, 1631 w miejscowości Sonina.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 • 06 kwietnia 2012 10:23

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

   Zgodnie z  art. 10  § 1  Kodeksu  Postępowania Administracyjnego  (Dz. U.  z  2000 r.  Nr 98  poz. 1071 ze zm.)    z a w i a d a m i a  s i ę, że w dniu  14.03.2012r. na żądanie PGE „Dystrybucja” S.A., Oddział w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-065 Rzeszów, działająca przez pełnomocnika P. Henryka Pieniążek, zam. ul. Wierzbowa 18, 37-200 Przeworsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej 15kV Wysoka – Sonina określonej w PGE O/Rzeszów jako Głuchów - Albigowa”  na dz. nr ew. 3043, 3023, 3020, 3019, 3003, 2858 położonej w miejscowości Wysoka na rzecz PGE „Dystrybucja” S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-065 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 • 06 kwietnia 2012 10:26

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717 ze zm.).

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.03.2012r. na wniosek  P. Arkadiusza Tomaszek zam. 37-122 Albigowa 227 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:

„Budowa sieci kanalizacyjnej do celów mieszkaniowych na dz. nr ew. 1165/4, 1166, 1160 położnych w miejscowości Albigowa na rzecz P. Arkadiusza Tomaszek zam. 37-122 Albigowa 227.

 

Pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 29 marca 2012 08:21

Podaję do publicznej wiadomości , że w dniu 28. 03. 2012r. dla Pana Szmuc Sylwester zam. Sonina 246, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Projektowany budynek dwufunkcyjny mieszkalno-usługowy z warsztatem samochodowym – lokalizacja : Sonina dz.478 , Gmina Łańcut”.

 

pełna treść

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

 • 26 marca 2012 09:41

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, dla ok. 30 dzieci w wieku od 9 do 15 lat z uwzględnieniem poniższych warunków.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 19 marca 2012 07:11

Podaję do publicznej wiadomości , że w dniu 14.03.2012r. dla „BISPOL” Sp. z o.o. Głuchów 573 ,37-100 Łańcut, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego oraz budowa trzech zbiorników stalowych posadowionych na fundamencie żelbetowym, przeznaczonych do magazynowania oleju roślinnego na działkach nr ewidencyjny 1181/9, 1181/8,1182/5 położonych w Głuchowie, gm. Łańcut”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 19 marca 2012 07:15

Podaję do publicznej wiadomości , że w dniu 12. 03. 2012r. dla Pana Sobek Jan , 37-122 Albigowa 449a , została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa warsztatu samochodowego 2-stanowiskowego z częścią socjalną
w miejscowości Albigowa, na działkach o nr 1684/2 i 1686”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 marca 2012 11:42

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE DNIA 09.03.2012r. ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU

PONADLOKALNYM PN.
"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej projekt LAN 5001 B, na działce nr ewid. 2358/1 połozonej w miejscowosci Kosina"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 marca 2012 11:45

zawiadamia się,
iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
"Budowa sieci wodocictgowej i sieci kanalizacji sanitarnej do celów mieszkaniowych"
na dz. nr ew. 4501, 4500/1, 4500/2, 4517/2, 4523, 4522 w miejscowosci Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 marca 2012 11:48

Zawiadamia się,
iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
"Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych" na dz. nr ew. 3297/6,3298/5, 3298/3, 3312 w Kraczkowej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 marca 2012 11:50

Zawiadamia się,
iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynkow mieszkalnych"
na dz. nr ew. 1610, 1154, 1624/1, 1624/2, 1631 w miejscowosci Sonina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 marca 2012 11:53

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE DNIA 01.03.2012r. ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM PN.
"BUOOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ"
NA Dz. NR EW. 2088/1, 2088/2, 2089, 2090 W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 • 13 marca 2012 15:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociqgowej wraz z przyłączami, dwiema hydroforniami z zasilaniem energetycznym w m. Handzlówka przysiółek "Slebodówka" i budynki przy drodze "Gościńczyk"...

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 07.02.2012r.

 • 15 lutego 2012 13:46

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. : „Budynek produkcyjno – magazynowy z częścią handlową, biurową i infrastrukturą , Kraczkowa nr działki 546/13”.

 

 

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

 • 07 lutego 2012 14:49

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2012.

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

 • 01 lutego 2012 11:43

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 • 09 stycznia 2012 11:36

Samorządowe Kolegium Odwoławczew Rzeszowie zawiadamia, że została wydana decyzja administracyjna umarzająca postępowanie odwoławcze od decyzji Wójta Gminy Łańcut w sprawie ustalenia dla Pana Ryszarda Kordas środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład stolarski i garaż na działce 1189/4 w Kosinie˝.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 • 30 grudnia 2011 14:12

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Łańcut w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcji wyrobów budowlanych wraz z zapleczem administracyjno-technicznym" w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 27 grudnia 2011 07:39

Podaję do publicznej wiadomości , że w dniu 20. 12. 2011r. dla Inwestora : „STAŚ” sp. z o.o. 37-123 Handzlówka 72a, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.„Budowa przenośnego wyciągu narciarskiego w Handzlówce dz. nr 674”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • 12 grudnia 2011 14:05

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 28 listopada 2011 r., utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanyhmi odc. Lańcut - Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łłańcut

 • 22 października 2011 09:07

Podaję do publicznej wiadomości , że w dniu 14. 10. 2011 r. dla Inwestora : Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad , Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20,  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.„ Budowa chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych przy drodze krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut”.

Przejdź do wpisu

Koncultacje w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarzadowymi

 • 23 września 2011 13:41

Wójt Gminy Łańcut zarządza przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2012

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 19 września 2011 13:37

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12. 09. 2011 r. dla Inwestora: Spółka Enviroinwest S.A. Lidia Glover, 01-687 Warszawa, ul. Wierzyńskiego1, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcji wyrobów budowlanych wraz zapleczem administracyjno technicznym” na nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa, powiat Łańcut, obręb 6, na działkach nr 4603/7 i 4603/8 w Kraczkowej”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 29 sierpnia 2011 13:38

Podaję do publicznej wiadomości, że po ponownym rozpatrzeniu sprawy , w dniu 22. 08. 2011 r. dla Pana Ryszarda Kordas zam. Kosina 465, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na Zakład stolarski i garaż na dz. nr 1189/4 w Kosinie.”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 19 sierpnia 2011 13:42

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr IV/28/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 19 sierpnia 2011 13:44

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16. 08. 2011 r. dla Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, została wydana  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, dwoma hydroforniami, zasilaniem elektrycznym hydroforni i niezbędnymi urządzeniami technicznymi w miejscowości Handzlówka przysiółek „Ślebodówka” i budynki przy drodze „Gościńczyk””

Przejdź do wpisu
Powrót