Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.14.2023.WK

 • 27 lutego 2023 13:39

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Rafała Pieniążek, złożony w dniu 7.02.2023 r. (uzupełniony w dniu 21.02.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 1175/3,1190,1311 w miejscowości Rogoźno

RZP.6733.14.2023.WK

Łańcut, 2023-02-27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Rafała Pieniążek, złożony w dniu 7.02.2023 r. (uzupełniony w dniu 21.02.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 1175/3,1190,1311 w miejscowości Rogoźno

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.13.2023.WK

 • 27 lutego 2023 12:19

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 503, 510, 640, 493, 641/2, 553/2, 550, 551 w miejscowości Rogoźno

RZP.6733.13.2023.WK

Łańcut, 2023-02-24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Rafała Pieniążek, złożony w dniu 7.02.2023 r. (uzupełniony w dniu 21.02.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 503, 510, 640, 493, 641/2, 553/2, 550, 551 w miejscowości Rogoźno

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WPN.6320.2.2.2023.AC.3

 • 24 lutego 2023 09:47

Obwieszczenie dot. projektu dokumentu planistycznego dla obszaru Nad Husowem PLH180025

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

 • 22 lutego 2023 15:08

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut dz. nr 2109/1 o pow. 0,04 ha w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

formacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

 • 22 lutego 2023 15:05

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiacej mienie komunalne gminy Łańcut dz. nr 580 o pow. 0,005 ha w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

 • 22 lutego 2023 14:56

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut na sprzedaż działki nr 2297/6 o pow. 0,05 ha w Soninie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-VI.7840.1.53.2022

 • 22 lutego 2023 14:39

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IV.7840.1.53.2022 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa policznikowej linii kablowej 0,4 kV do stacji redukcyjno-pomiarowej Kosina realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa SRP Kosina"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.14.2023.PW

 • 22 lutego 2023 14:24

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przyjęcia  przez Polski Koncern Naftowy Orlen praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzieonego decyzją Starosty Rzeszowskiego z dnia 5 listopada 2012 r. znak: OŚ.6341.3.23.2012 na usługę wodną

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2023.WK

 • 22 lutego 2023 12:48

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadań pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kraczkowa i Wysoka" na działkach nr ew. 1860/1,1856/3 w miejscowości Kraczkowa i na działkach nr ew. 192,132/3, 132/4,133/2,133/1, 133/3, 134, 135,136, 138, 139,140, 193/5 w miejscowości Wysoka „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa" na działkach nr ew. 44/2, 43/2, 40/1, 40/5, 39, 4093/1, 36, 51/1, 26, 25, 24/2 w miejscowości Albigowa""

RZP.6733.17.2023. WK

Łańcut, 2023-02-17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Rafała Pieniążek, PI. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, złożony w dniu 7.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadań pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kraczkowa i Wysoka" na działkach nr ew. 1860/1,1856/3 w miejscowości Kraczkowa i na działkach nr ew. 192,132/3, 132/4,133/2,133/1, 133/3, 134, 135,136, 138, 139,140, 193/5 w miejscowości Wysoka „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albigowa" na działkach nr ew. 44/2, 43/2, 40/1, 40/5, 39, 4093/1, 36, 51/1, 26, 25, 24/2 w miejscowości Albigowa""

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE, L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowościach: Kraczkowa, Wysoka, Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.3.2023.WK

 • 22 lutego 2023 10:31

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Handzlówka"" na działkach nr ew. 827/7, 840, 843, 845/4, 827/6, 830, 854,1032,1033, 1038,1039/1, 832/1, 832/2, 833/1, 833/3, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 839, 1044/2, 1045/7, 1048/10,1048/4 w miejscowości Handzlówka

 RZP.6733.3.2023.WK

Łańcut, 2023-02-16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Rafała Pieniążek, złożony w dniu 2.02.2023 r. (uzupełniony w dniu 7.02.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Handzlówka"" na działkach nr ew. 827/7, 840, 843, 845/4, 827/6, 830, 854,1032,1033, 1038,1039/1, 832/1, 832/2, 833/1, 833/3, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 839, 1044/2, 1045/7, 1048/10,1048/4 w miejscowości Handzlówka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.2.2023.WK

 • 22 lutego 2023 10:19

Podaje się do publicznej wiadomości, źe zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraczkowa" na działkach nr ew. 3371, 3482/1, 3481/1, 3370/2, 3370/1, 3368/3, 3368/2, 3368/1, 3365, 3364, 3363, 3362/2, 3361/13, 3405, 3361/7, 3360/3, 3360/1, 3359, 3358 w miejscowości Kraczkowa

Łańcut, 2023-02-16

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, źe na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Rafała Pieniążek złożony w dniu 1.02.2023 r. (uzupełniony w dniu 7.02.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraczkowa"" na działkach nr ew. 3371, 3482/1, 3481/1, 3370/2, 3370/1, 3368/3, 3368/2, 3368/1, 3365, 3364, 3363, 3362/2, 3361/13, 3405, 3361/7, 3360/3, 3360/1, 3359, 3358 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.1.2023.WK

 • 22 lutego 2023 07:20

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 825/6, 825/8, 825/7, 830/7, 831/9, 836/1, 838/1, 838/2 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.1.2023.WK

Łańcut, 2023-02-21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 825/6, 825/8, 825/7, 830/7, 831/9, 836/1, 838/1, 838/2 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora Gminy Łańcut

 • 17 lutego 2023 13:02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Klubu Seniora Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.432.2022.MKo

 • 15 lutego 2023 09:15

Obwieszczenie dot. udzielenia dla Zakładu Produkcji Mebli "Golmeb", Sławomir Golonka pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowychpochodzących z terenu działek o nr ewid. 1177/4, 1177/6, 1178/2 w m. Głuchów, gmina Łańcut poprzez wylot WYL10 zlokalizowany na działce o nr ewid. 892/11 w m. Głuchów, gmina Łańcut, do rowu.

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4210.5.2023.MC

 • 14 lutego 2023 20:49

Informacja o wszczęciu postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do wód potoku Sawa - wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej z terenu Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej istniejącym wylotem.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 • 13 lutego 2023 14:59

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.26.2022.WK

 • 13 lutego 2023 13:27

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 10.02.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną szafą zasilającą" na części działki nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka

 RZP.6733.26.2022.WK

Łańcut, 2023-02-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 10.02.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną szafą zasilającą" na części działki nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a. 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Handzlówka na okres 14 dni. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.1.2023.AR

 • 13 lutego 2023 13:05

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109 859R Albigowa p. wieś do Wysokiej w miejscowości Albigowa na terenie Gminy Łańcut na działkach ozn. nr ewid.: 2004/2, 2004/3, 1987/1, 2070/2 i 2019/2

RGN.6220.1.2023.AR

OBWIESZCZENIE

o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie z dnia 13 lutego 2023 r.

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2022.2000 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2022.1029 ze zm., dalej jako ustawa ooś/, w związku z wnioskiem z dnia 30 grudnia 2022 r. Gminy Łańcut, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109 859R Albigowa p. wieś do Wysokiej w miejscowości Albigowa na terenie Gminy Łańcut na działkach ozn. nr ewid.: 2004/2, 2004/3, 1987/1, 2070/2 i 2019/2, zawiadamia się strony postępowania o tym, że:

1)   w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji, w tym wymagana prawem:

 • opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, z dnia 10 stycznia 2023 r., znak: PSNZ.9020.4.1.2023, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia - podtrzymana pismem z dn. 3 lutego 2023 r.;
 • opinie wodnoprawne Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, z dnia: 18 i 30 stycznia 2023 r., znak: RZ.ZZŚ.1.4901.7.2023.KŚ, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • opinia organu ds. ochrony środowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 8 lutego 2023 r., znak: WOOŚ.4220.10.1.2023.BM.5, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia pod wskazanymi warunkami;

2)  ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut (ul. Mickiewicza 2A) i tablic ogłoszeniowych w mc. Albigowa oraz w miejscu planowanego    przedsięwzięcia tj. w ciągu przebudowywanej drogi;

3) zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zostanie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 lutego 2023 r.;

4) informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, w godzinach pracy Urzędu. W tym samym terminie można również zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łańcut. Po upływie wskazanego terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.12.2022.AR

 • 10 lutego 2023 14:59

Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm", na działkach ozn. nr ewid.: 4440/4, 4440/11 i 4440/12 położonych w Kosinie

RGN.6220.12.2022.AR

OBWIESZCZENIE

o przesunięciu terminu załatwienia sprawy z dnia 12 grudnia 2022 r.

Stosownie do art. 65 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2022.1029 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ i art. 35, art. 36 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2022.2000 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem z dnia 27 października 2022 r. VORTEX ENERGY SOLAR Sp. z o.o. z siedzibą al. Wojska Polskiego 68, 70-479 Szczecin reprezentowanym przez Pełnomocnika Panią Annę Gwara (udzielone pełnomocnictwo z dnia 15.06.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm", 
na działkach ozn. nr ewid.: 4440/4, 4440/11 i 4440/12 położonych w Kosinie

WOJT GMINY ŁAŃCUT ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

o tym, że:

1) prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) powodem nie załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii/uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie;

3) RDOŚ pismem z dnia 24 listopada 2022 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia (Kip), gdyż stwierdzono w niej braki merytoryczne w stosunku do wymagań dla tego typu dokumentacji określone w art. 62a ustawy ooś. Braki te nie pozwalają więc na przeprowadzenie analizy przedłożonego dokumentu zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Równocześnie ww. organ wyznaczył termin uzupełnienia dokumentacji do dnia 24 stycznia 2023 r. RDOŚ dokona rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni, licząc od dnia skompletowania materiału dowodowego;

4) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie więc wydana w terminie do dnia 24 lutego 2023 r.;

3) stronom postępowania, w przypadku bezczynności organu załatwiającego sprawę oraz w przypadku przewlekłości prowadzenia postępowania, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.30.2022.WK

 • 10 lutego 2023 14:51

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej LAN7119A wraz z wewnętrzna linią zasilającą i kanalizacja kablową" na działce nr ew. 659/2 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.30.2022.WK

Łańcut, 2023-02-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej LAN7119A wraz z wewnętrzna linią zasilającą i kanalizacja kablową" na działce nr ew. 659/2 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.27.2022.WK

 • 08 lutego 2023 08:24

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.02.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 603/4, 589, 579/3, 579/4, 579/6 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.27.2022.WK

Łańcut, 2023-02-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 08.02.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 603/4, 589, 579/3, 579/4, 579/6 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.1.2023.AR

 • 06 lutego 2023 14:50

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109 859R Albigowa p. wieś do Wysokiej w miejscowości Albigowa na terenie Gminy Łańcut na działkach ozn. nr ewid.: 2004/2, 2004/3, 1987/1 i 2070/2

RGN.6220.1.2023.AR

Obwieszczenie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

z dnia 6 luty 2023 r.

Stosownie do art. 65 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2022.1029 ze zm., dalej jako ustawa ooś/i art. 35, art. 36orazart.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2022.2000 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem z dnia 30 grudnia 2022 r. Gminy Łańcut, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109 859R Albigowa p. wieś do Wysokiej w miejscowości Albigowa na terenie Gminy Łańcut na działkach ozn. nr ewid.: 2004/2, 2004/3, 1987/1 i 2070/2

WOJT GMINY ŁAŃCUT

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

o tym, że:

 1. prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 2. powodem nie załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii/uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
 3. RDOŚ pismem z dnia 16 stycznia 2023 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia, gdyż stwierdzono w niej braki merytoryczne w stosunku
  do wymagań dla tego typu dokumentacji określone w art. 62a ustawy ooś. Braki te nie pozwalają więc na przeprowadzenie analizy przedłożonego dokumentu zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Równocześnie ww. organ wyznaczył termin uzupełnienia dokumentacji do dnia 17 marca 2023 r. RDOŚ dokona rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni, licząc od dnia skompletowania materiału dowodowego;
 4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie więc wydana w terminie do dnia 3 kwietnia 2023 r.;
 5.  stronom postępowania, w przypadku bezczynności organu załatwiającego sprawę oraz w przypadku przewlekłości prowadzenia postępowania, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.1.2021

 • 03 lutego 2023 12:09

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXVI/612/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie.

RZP.6721.1.2021

Łańcut, 2023-01-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXVI/612/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie.

Pouczenie

Z treścią dokumentu oraz jego podsumowaniem i uzasadnieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut (II piętro, pok. 26), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej gminy: bip.gminalancut.pl.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.2.2022

 • 03 lutego 2023 11:59

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXV/597/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut -Pruchnik.

RZP.6721.2.2020

Łańcut, 2023-01-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXV/597/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut -Pruchnik.

Pouczenie

Z treścią dokumentu oraz jego podsumowaniem i uzasadnieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut (II piętro, pok. 26), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej gminy: bip.gminalancut.pl.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowościach Głuchów i Sonina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.523.2022.DS

 • 01 lutego 2023 16:00

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrznymi instalacjami gazu i energii elektrycznej zlokalizowanymi na działce nr ewid. 358/12 obręb 0003 Głuchów, gmina Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.30.2022.WK

 • 26 stycznia 2023 14:21

Podaje się do publicznej wiadomosci, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej LAN7119A wraz z wewnętrzna linią zasilającą i kanalizacja kablową" na działce nr ew. 659/2 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.30.2022.WK

Łańcut, 2023-01-25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Marcina Rachwał złożony w dniu 15.12.2022 r. (uzupełniony w dniu 24.01.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej LAN7119A wraz z wewnętrzna linią zasilającą i kanalizacja kablową" na działce nr ew. 659/2 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.26.2022.WK

 • 25 stycznia 2023 14:00

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających, oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na działce nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka

RZP.6733.26.2022.WK

Łańcut, 2023-01-23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających, oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na działce nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko rehabilitanta w OOD w Wysokiej

 • 24 stycznia 2023 20:01

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: rehabilitant w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony

 • 24 stycznia 2023 19:41

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.27.2022.WK

 • 16 stycznia 2023 14:46

Zawiadomienie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 603/4, 589, 579/3, 579/4, 579/6 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.27.2022.WK 

Łańcut, 2023-01-16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 603/4, 589, 579/3, 579/4, 579/6 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2022.WK

 • 16 stycznia 2023 14:36

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1523R Białobrzegi-Kosina" na działkach nr ew. 1510/4,1332,1366/2,1366/1,1244, 264/1, 264/2, 269/1, 208 w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w miejscowości Dębina

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.01.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1523R Białobrzegi-Kosina" na działkach nr ew. 1510/4,1332,1366/2,1366/1,1244, 264/1, 264/2, 269/1, 208 w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w miejscowości Dębina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Gminy Białobrzegi, a także w miejscowości Kosina oraz Dębina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 13 stycznia 2023 14:51

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 13 stycznia 2023 14:34

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 13 stycznia 2023 14:03

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 11 stycznia 2023 11:02

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaconych do wydzierżawienia z terenu Gminy Łańcut w msc. Albigowa

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 • 05 stycznia 2023 15:10

Zarządzenie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 138/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 grudnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.93.2022.MC

 • 05 stycznia 2023 12:28

Obwieszczenie dot. pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych 21 istniejącymi wylotami (Wl - W21) z odcinka drogi krajowej nr 94 w km 609+358 - 611+329 w m. Kraczkowa, gm. Łańcut.

RZ.ZUZ.1.4210.93.2022.MC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 - dalej zwanym Kpa), w związku art. 401 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 30 grudnia 2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.93.2022.MC udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych 21 istniejącymi wylotami (Wl - W21) z odcinka drogi krajowej nr 94 w km 609+358 - 611+329 w m. Kraczkowa, gm. Łańcut.

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych - działka nr ewid. 733 obręb Kraczkowa, gm. Łańcut, pow. łańcucki.

Zgodnie z art. 401 ust. 8 Prawa wodnego Zgodnie z art. 401 ust. 8 Prawa wodnego, do zawiadomienia stron w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego w przypadku nieuregulowanego stan prawny nieruchomości, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastgpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. nr 516, w godzinach pracy, tj. od 800 do 1600.

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.1.2023.AR

 • 05 stycznia 2023 10:58

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109 859R Albigowa p. wieś do Wysokiej w miejscowości Albigowa na terenie Gminy Łańcut na działkach ozn. nr ewid.: 2004/2, 2004/3, 1987/1 i 2070/2

Łańcut, dn. 5 stycznia 2023 r.

RGN.6220.1.2023.AR

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2022.1029 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2022.2000 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109 859R Albigowa p. wieś do Wysokiej w miejscowości Albigowa na terenie Gminy Łańcut na działkach ozn. nr ewid.: 2004/2, 2004/3, 1987/1 i 2070/2

WÓJT GMINY ŁAŃCUT

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 1. o wszczęciu w dniu 3 stycznia 2023 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
 2. o wystąpieniu w dniu 5 stycznia 2023 r. do: organu ds. ochrony środowiska -Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 i art. 73 § 1 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy ooś, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje się po zasięgnięciu opinii lub/i dokonaniu uzgodnienia przez Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Łańcucie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa, wtoku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie bowiem z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut (ul. Mickiewicza 2A) oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w ciągu przebudowywanej drogi. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 stycznia 2023 r.

Równocześnie zawiadamia się, że informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Karta nr 1/2023.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitanta w OOD w Wysokiej

 • 04 stycznia 2023 14:19

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: rehabilitant w Ośrodu Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.2.2022

 • 04 stycznia 2023 09:05

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Link do dyskusji publicznej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVmZDhjYjAtMTQ2Mi00ZTk2LWI4ZGQtOGM2ZWViYWUxZmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22014ec484-333e-4130-b8e3-acec4350cafe%22%2c%22Oid%22%3a%222cbf6c72-4c6f-4325-8de3-841af352123f%22%7d

Znak: RZP.6721.2.2022

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/551/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów

zawiadamiani o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 12 stycznia 2023 r. do 2 lutego 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, w godzinach pracy Urzędu, projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dokumenty będą dostępne również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://bip.gminalancut.pl w zakładce „Aktualności i obwieszczenia").

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość -poprzez platformę komunikacji internetowej w formie zdalnej. Link do spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Istnieje również możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Wójta Gminy Łańcut należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ug@gminalancut.plj z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łańcut.

Link do dyskusji publicznej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVmZDhjYjAtMTQ2Mi00ZTk2LWI4ZGQtOGM2ZWViYWUxZmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22014ec484-333e-4130-b8e3-acec4350cafe%22%2c%22Oid%22%3a%222cbf6c72-4c6f-4325-8de3-841af352123f%22%7d

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 02 stycznia 2023 10:31

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia w msc. Rogóżno

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.24.2022.WK

 • 29 grudnia 2022 15:01

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 28.12.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaków-Rogóżno" na działkach nr ew. 1497,1496/2, 708/3 w miejscowości Rogoźno

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 28.12.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaków-Rogóżno" na działkach nr ew. 1497,1496/2, 708/3 w miejscowości Rogoźno

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/525/2022

 • 29 grudnia 2022 07:25

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące "Budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-MOBILE Nr "52738_Łańcut-Kosina" na części działki nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.1390.2022.BH

 • 28 grudnia 2022 11:20

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej DP 1523 R Białobrzegi - Kosina" na terenie działek nr ew.: 1510/4, 1332, 1366/2, 1366/1, 1244, 264/1, 264/2, 269/1, 208 położonych w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w m. Dębina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.22.BL.41

 • 20 grudnia 2022 19:51

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.16.5.2022.BL.39

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.2022.BL.40

 • 20 grudnia 2022 14:58

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700

WOOŚ.420.16.5.2022.BL.40

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) - dalej „Kpa" w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) - dalej „ustawa ooś"

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.16.5.2022.BL.39, z dnia 16 grudnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700.

Decyzja ta została wydana na wniosek Pełnomocnika, Pełnomocnika Pana Marka Galas, reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 7.30 -15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 Kpa. Decyzja została również wysłana do Urzędu Gminy i Miasta Sędziszów Małopolski oraz Urzędu Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.26.2022.WK

 • 16 grudnia 2022 14:02

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Daniela Łysko złożony w dniu 10.11.2022 r. (uzupełniony w dniu 09.12.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających, oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na działce nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka

RZP.6733.26.2022.WK

Łańcut, 2022-12-14

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Daniela Łysko złożony w dniu 10.11.2022 r. (uzupełniony w dniu 09.12.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających, oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na działce nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4217.62.2022.JJ/NS

 • 15 grudnia 2022 14:27

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.93.2022.MC

 • 13 grudnia 2022 11:59

Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych 21  istniejącymi wylotami z odcinka drogi krajowej 94 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.12.2022.AR

 • 13 grudnia 2022 11:08

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm", na działkach ozn. nr ewid.: 4440/4, 4440/11 i 4440/12 położonych w Kosinie

 RGN.6220.12.2022.AR

OBWIESZCZENIE o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Stosownie do art. 65 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2022.1029 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ i art. 35, art. 36 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2022.2000 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem z dnia 27 października 2022 r. VORTEX ENERGY SOLAR Sp. z o.o. z siedzibą al. Wojska Polskiego 68, 70-479 Szczecin reprezentowanym przez Pełnomocnika Panią Annę Gwara (udzielone pełnomocnictwo z dnia 15.06.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm", na działkach ozn. nr ewid.: 4440/4, 4440/11 i 4440/12 położonych w Kosinie

WÓJT GMINY ŁAŃCUT ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

o tym, że:

1) prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) powodem nie załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii/uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie;

3) RDOŚ pismem z dnia 24 listopada 2022 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia (Kip), gdyż stwierdzono w niej braki merytoryczne w stosunku do wymagań dla tego typu dokumentacji określone w art. 62a ustawy ooś. Braki te nie pozwalają więc na przeprowadzenie analizy przedłożonego dokumentu zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Równocześnie ww. organ wyznaczył termin uzupełnienia dokumentacji do dnia 24 stycznia 2023 r. RDOŚ dokona rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni, licząc od dnia skompletowania materiału dowodowego;

4) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie więc wydana w terminie do dnia 24 lutego 2023 r.;

5) stronom postępowania, w przypadku bezczynności organu załatwiającego sprawę oraz w przypadku przewlekłości prowadzenia postępowania, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. 

Przejdź do wpisu
Powrót