Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 • 05 grudnia 2023 10:56

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji nr 1/18/23, z dnia 27 listopada 2023 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WPN.6320.2.5.2023.DD.1

 • 30 listopada 2023 14:31

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2023 r.

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4211.35.2023.KW

 • 28 listopada 2023 10:09

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 listopada 2023 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 28 listopada 2023 08:14

Starosta Łańcucki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej Albigowa- Granice wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 130/23

 • 27 listopada 2023 14:29

Zarządzenie w sprawie dokonania wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 129/23

 • 27 listopada 2023 12:51

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 128/23

 • 27 listopada 2023 12:43

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 24 listopada 2023 11:52

Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 7/23 z dnia 24.11.2023 r., znak AB-II.6740.59.2023

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.299.2023.MKo

 • 24 listopada 2023 07:31

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji nr 469/2023/ZUZ z dnia 21 listopada 2023 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 23 listopada 2023 12:01

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego z dnia 23 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej publicznej Albigowa-Granice wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.45.2023.WK

 • 23 listopada 2023 07:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na części działek nr ew. 980/3, 980/8, 980/4, 979/2, 979/13, 979/15, 979/14 w miejscowości Głuchów. 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na najem budynku

 • 17 listopada 2023 14:44

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem budynku Cierpisz 155a

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2023.AR

 • 16 listopada 2023 13:20

Obwieszczenie o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie z dnia 16 listopada 2023 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.11.2023.AR

 • 15 listopada 2023 09:43

Obwieszczenie o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie z dnia 14 listopada 2023 r. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.8.2023.AR

 • 15 listopada 2023 08:42

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji środowiskowej z dnia 14 listopada 2023 r.

Przejdź do wpisu

III przetarg ustny nieograniczony

 • 13 listopada 2023 14:59

Wójt Gminy Łańcut ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Soninie 1395/7

Przejdź do wpisu

III przetarg ustny nieograniczony

 • 13 listopada 2023 14:55

Wójt Gminy Łańcut ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaz nieruchomości gruntowych w miejscowości Sonina dz. 1295/6

Przejdź do wpisu

III przetarg ustny nieograniczony

 • 13 listopada 2023 14:51

Wójt Gminy łańcut ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko referenta w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

 • 25 października 2023 15:29

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko - starszy referent w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

Przejdź do wpisu

Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi

 • 16 października 2023 07:34

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Anna Czachur

 • 11 października 2023 10:52

Anna Czachur - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko fizjoterapeuty w OOD Wysoka

 • 04 października 2023 14:51

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej - stanowisko pracy: fizjoterapeuta

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. promocji

 • 26 września 2023 13:53

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. promocji w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.40.2023.WK

 • 18 września 2023 14:58

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.09.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Głuchowie na działce nr ew. 877/10 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.38.2023.WK

 • 18 września 2023 14:52

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.09.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Kraczkowa X" na części działek nr ew. 2390/2, 2384/1, 2383, 2382/1, 2200/5, 2377, 2376, 2375/2, 2497, 2524/4 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Ochrona danych

 • 18 sierpnia 2023 12:20

Dane inspektora ochrony danych osobowych:

Katarzyna Sobek

e-mail: inspektordanychosobowych@wp.pl

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZSPH

 • 04 sierpnia 2023 12:12

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce – mgr Zbigniew Tomasik

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 26 lipca 2023 14:55

Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/23 z dnia 24.07.23 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 26 lipca 2023 14:52

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego z dnia 24.07.23 o wydaniu decyzji NR 4/23

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/704/23

 • 06 lipca 2023 13:26

Uchwała Nr XLII/704/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2022 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/703/23

 • 06 lipca 2023 13:22

Uchwała Nr XLII/703/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/23

 • 06 lipca 2023 12:29

Zarządzenie Nr 67/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub użyczenie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/23

 • 27 czerwca 2023 09:22

Zarządzenie Nr 67/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Nabór seniorów 65+ do programu osłonowego Gminy Łańcut

 • 01 czerwca 2023 13:26

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór seniorów 65+  do udziału  w  „Programie Osłonowym Gminy Łańcut w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2023 r.”  realizowanym w związku z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/23

 • 30 maja 2023 15:14

Zarządzenie Nr 52/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.4120.10.2023.KMK

 • 08 maja 2023 13:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2023 r. 

Przejdź do wpisu

Nabór na opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze

 • 03 marca 2023 08:07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/656/23

 • 28 lutego 2023 09:19

Uchwała Nr XXXIX/656/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łańcut na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/655/23

 • 28 lutego 2023 09:12

Uchwała Nr XXXIX/655/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/654/23

 • 28 lutego 2023 09:07

Uchwała Nr XXXIX/654/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/648/23

 • 24 lutego 2023 10:53

Uchwała Nr XXXVIII/648/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Głuchów, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

OCENA JAKOŚCI WODY W GMINIE ŁAŃCUT 2023

 • 22 lutego 2023 14:03

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXVII/22

 • 16 lutego 2023 14:30

Protokół Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 22 grudnia 2022 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Opieka wytchnieniowa - nabór uzupełniający

 • 06 lutego 2023 10:22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Pobyt Dzienny – Edycja 2023

Gmina Łańcut w roku 2023 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka wytchnieniowa - Edycja 2023”
Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 61 200,00 zł

Całkowita wartość: 62 424,00 zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Wsparciem objętych mogą zostać:

- osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 240 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

- dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

w wymiarze 190 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są
o przedłożenie następujących dokumentów:

1. wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik karta zgłoszeniowa)

2. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

3. dostarczenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej – skala FIN

O przyjęciu do projektu decyduje ilość punktów na Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej.

Załączniki:

Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 6 Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – skala FIN
Załącznik nr 11 Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 10.02.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.

Kontakt:

tel: 17 2499207
e-mail:
ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

Nabór uzupełniający w programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 • 06 lutego 2023 10:13

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2023

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 190 600,00 zł

Całkowita wartość: 194 410,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu z życiu społecznym.

Wsparciem objętych mogą zostać:

- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 550 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby/ średnio 45,8 h miesięcznie

Zgodnie z wytycznymi Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są
o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. wypełnioną kartę zgłoszenia

 2. wypełnioną kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji

 3. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decyduje:
- kolejność zgłoszeń
- analiza wniosków w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej /skali niepełnosprawności, konieczności zapewnienia wsparcia asystenta/.

Załączniki:
Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 8 Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji
Załącznik nr 9 Karta realizacji usług asystencji
Załącznik nr 10 Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 10A Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie dot. analogicznych usług
Oświadczenie o akceptacji asystenta
Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 10.02.2023 r w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.


kontakt: tel: 17 2499207
e-mail: ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Pobyt Dzienny – Edycja 2023

 • 18 stycznia 2023 13:11

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Pobyt Dzienny – Edycja 2023

Gmina Łańcut w roku 2023 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka wytchnieniowa - Edycja 2023”
Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 61 200,00 zł

Całkowita wartość: 62 424,00 zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Wsparciem objętych może zostać:

- 4 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności

w wymiarze 240 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

- 3 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

w wymiarze 190 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są
o przedłożenie następujących dokumentów:

1. wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik karta zgłoszeniowa)

2. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

3. dostarczenie karty pomiaru niezależności funcjonalnej – skala FIN

O przyjęciu do projektu decyduje ilość punktów na Karcie pomiaru niezalezności funkcjonalnej.

Załączniki:

Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 6 Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – skala FIN
Załącznik nr 11 Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 31.01.2023 r w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.

Kontakt:

tel: 17 2499207
e-mail:
ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

 • 18 stycznia 2023 13:03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2023

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 190 600,00 zł

Całkowita wartość: 194 410,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu z życiu społecznym.

Wsparciem objętych może zostać:

- 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 550 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby/ średnio 45,8 h miesięcznie

- 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 540 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby/ średnio 45 h miesięcznie

Zgodnie z wytycznymi Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. wypełnioną kartę zgłoszenia

 2. wypełnioną kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji

 3. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decyduje:
- kolejność zgłoszeń
- analiza wniosków w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej /skali niepełnosprawności, konieczności zapewnienia wsparcia asystenta/.

Załączniki:
Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 8 Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji
Załącznik nr 9 Karta realizacji usług asystencji
Załącznik nr 10 Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 10A Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie dot. analogicznych usług
Oświadczenie o akceptacji asystenta
Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 31.01.2023 r w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.


kontakt: tel: 17 2499207
e-mail:
ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 164/22

 • 11 stycznia 2023 10:20

Zarządzenie Nr 164/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającą realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki  

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/607/22

 • 22 grudnia 2022 07:36

Uchwała Nr XXXVI/607/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.46.2023.WK

 • 16 listopada 2023 10:39

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 15.11.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizajcję inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa rowu drogowego RD-1" na działkach nr ew. 1126/2, 1123, 855 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.50.2023.WK

 • 15 listopada 2023 09:57

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania częsci budynku szkoły na żłobek" na części działki nr ew. 392/10 w miejscowości Wysoka 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.47.2023.WK

 • 15 listopada 2023 07:30

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sceny plenerowej wraz z budynkiem małej gastronomii" na części działki nr ew. 4505 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.48.2023.WK

 • 14 listopada 2023 07:36

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1142/1,1146/2,1153 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 09 listopada 2023 12:41

Starosta Łańcucki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogóżno - Gać" wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Komunikat w sprawie naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

 • 07 listopada 2023 13:31

W dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 647 z późn.zm). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

 • 07 listopada 2023 12:31

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.44.2023.WK

 • 07 listopada 2023 12:07

Obwieszczenie dotyczące budowy sieci kablowej energetycznej SN-15kV, napowietrznej stacji trafo 15/0,4kV Wysoka 11, budowa odcinków sieci kablowych nN-0,4kV" na części działek nr ew. 392/8, 392/10, 679/1, 691/6, 698/1, 698/2, 699, 702, 703, 763, 755/1, 754, 753/1, 753/4, 705/1 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.44.2023.WK

Łańcut, 2023-11-03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 03.11.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kablowej energetycznej SN-15kV, napowietrznej stacji trafo 15/0,4kV Wysoka 11, budowa odcinków sieci kablowych nN-0,4kV" na części działek nr ew. 392/8, 392/10, 679/1, 691/6, 698/1, 698/2, 699, 702, 703, 763, 755/1, 754, 753/1, 753/4, 705/1 w miejscowości Wysoka 

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut. Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

 

 

 

 

Przejdź do wpisu

RZ.ZUZ.1.4210.406.2023.MK

 • 03 listopada 2023 15:03

Informacja o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie udzielenia Gminie Miasto  Łańcut pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urzadzenia wodnego, tj. rowu zlokalizowanego na działce nr ewid.803/1 obręb 0003 Głuchów wód opadowych lub roztopowych.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 • 02 listopada 2023 14:59

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Łańcut w 2023 r."

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/133/2023

 • 31 października 2023 14:55

Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na części działki nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 31 października 2023 11:21

Starosta łańcucki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Wójta Gminy Łańcut, Łańcut, ul. Mickiewicza 2A z dnia 17.07.2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109873R Głuchów - Zagrody od km 0+312,64 do km 0+837,67 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na terenie działek nr ewid. gr.: 1126/2,1112/5 (1112/4), 1327/5 (1327/1), 1327/7(1327/2), 1135/1 (1135), 1132/3 (1132/1), 1131/1 (1131), 1127/3 (1127/1) położonych w obrębie ewidencyjnym Głuchów

Przejdź do wpisu

III przetarg ustny nieograniczony

 • 26 października 2023 14:32

Wójt Gminy Łańcut ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Głuchów dz. nr 1337/2

Przejdź do wpisu

III przetarg ustny nieograniczony

 • 26 października 2023 14:26

Wójt Gminy Łańcut ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

III Przetarg ustny nieograniczony

 • 26 października 2023 14:18

Wójt Gminy Łańcut ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 26 października 2023 14:08

Obwieszczenie dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109873R Głuchów - Zagrody od km 0+837,67 do km 1+345,00 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie N-VIII.747.1.18.2023

 • 25 października 2023 15:41

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia że na wniosek złożony w dniu 13 września 2023 r. przez Pana Grzegorza Bednarskiego -pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.747.1.18.2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.45.2023.WK

 • 25 października 2023 15:35

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 980/3, 980/8, 980/4, 979/2, 979/13, 979/15, 979/14 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.45.2023.WK

Łańcut, 2023-10-24 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 980/3, 980/8, 980/4, 979/2, 979/13, 979/15, 979/14 w miejscowości Głuchów 

Pouczenie

 Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 8:00-14:00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.42.2023.WK

 • 24 października 2023 11:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej LAN 7108B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową" na części działki nr ew. 1255/1 w miejscowości Głuchów. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.46.2023.WK

 • 20 października 2023 11:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Przebudowy rowu drogowego RD-1" na działkach nr ew. 1126/2, 1123, 855 w miejscowości Głuchów. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.8.2023.AR

 • 20 października 2023 09:38

Obwieszczenie o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie z dnia 20 października 2023 r. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.47.2023.WK

 • 17 października 2023 12:24

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sceny plenerowej wraz z budynkiem małej gastronomii" na działce nr ew. 4505 w miejscowości Kosina

RZP.6733.47.2023.WK

Łańcut, 2023-10-12 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sceny plenerowej wraz z budynkiem małej gastronomii" na działce nr ew. 4505 w miejscowości Kosina 

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 8:00 - 14:00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym

 • 17 października 2023 11:52

Wójt Gminy Łańcut ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.7.2023.AR

 • 16 października 2023 08:45

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie: Instalacji fotowoltaicznej „Kosina 1" o mocy do 2 MW, na działkach ozn. nr ewid.: 98, 99 i 101 w mc. Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.299.2023.MKo

 • 13 października 2023 14:29

Obwieszczenie dot. "Budowy drogi gminnej publicznej Albigowa - Granice w m. Albigowa od km 0+000,00 do km 0+488,00 oraz Budowa drogi gminnej publicznej "Albigowa - Granica od km 1+750,00 do km 2+606,72"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.44.2023.WK

 • 12 października 2023 08:25

Łańcut, 2023-10-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kablowej energetycznej SN-15kV, napowietrznej stacji trafo 15/0,4kV WYSOKA 11, budowa odcinków sieci kablowych nN-0,4kV" na części działek nr ew. 392/8, 392/9, 392/10, 679/1, 691/6, 698/1, 698/2, 699, 702, 703, 763, 755/1, 754, 753/1, 753/4, 705/1 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 8:00 - 14:00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

RZ.ZUZ.1.4210.210.2023.MKo

 • 11 października 2023 08:34

Obwieszczenie dot. "Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 109873R Głuchów - Zagrody od km około 0+312,64 do km około 0+837,67 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.48.2023.WK

 • 04 października 2023 12:13

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1142/1,1146/2,1153 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.48.2023.WK

Łańcut, 2023-10-03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka, złożony w dniu 28.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1142/1,1146/2,1153 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego

 • 29 września 2023 13:01

Informacja o wyniku I przetarguustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.211.2023.MKo

 • 29 września 2023 07:37

Obwieszczenie dot. "Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 109873R Głuchów - Zagrody od km około 0+837,67 do km około 1+345,00 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.43.2023.WK

 • 26 września 2023 10:52

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 21.09.2023 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN7116C wraz z wewnętrzna linia zasilającą oraz kanalizacją kablową" na części działki nr ew. 141/3 w miejscowości Wysoka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 21.09.2023 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN7116C wraz z wewnętrzna linia zasilającą oraz kanalizacją kablową" na części działki nr ew. 141/3 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.45.2023.WK

 • 26 września 2023 10:26

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 980/3, 980/8, 980/4, 979/2, 979/13, 979/15, 979/14 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.45.2023.WK

Łańcut, 2023-09-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, ul. Piękna 2, 35-242 Rzeszów złożony w dniu 08.09.2023 r. (uzupełniony w dniu 21.09.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 980/3, 980/8, 980/4, 979/2, 979/13, 979/15, 979/14 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.42.2023.WK

 • 26 września 2023 09:36

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN7108B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową" na części działki nr ew. 1255/1 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.42.2023.WK

Łańcut, 2023-09-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN7108B wraz z wewnętrzna linia zasilającą oraz kanalizacją kablową" na części działki nr ew. 1255/1 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 8:00 - 14:00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

 • 25 września 2023 11:34

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.46.2023.WK

 • 22 września 2023 11:52

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut złożony w dniu 14.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa rowu drogowego RD-1" na działkach nr ew. 1126/2,1123, 855 w miejscowości Głuchów 

RZP.6733.46.2023.WK

Łańcut, 2023-09-19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut złożony w dniu 14.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa rowu drogowego RD-1" na działkach nr ew. 1126/2,1123, 855 w miejscowości Głuchów 

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie ZP.6733.47.2023.WK

 • 22 września 2023 11:39

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sceny plenerowej wraz z budynkiem małej gastronomii na działce nr ew. 4505 w miejscowości Kosina 

RZP.6733.47.2023.WK

Łańcut, 2023-09-18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut złożony w dniu 15.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sceny plenerowej wraz z budynkiem małej gastronomii na działce nr ew. 4505 w miejscowości Kosina 

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.300.2023.MKo

 • 22 września 2023 11:12

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej publicznej klasy D - dojazdowej Albigowa-Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.7.2023.AR

 • 19 września 2023 15:02

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie: Instalacji fotowoltaicznej „Kosina 1" o mocy do 2 MW na działkach ozn. nr ewid.: 98, 99 i 101 w mc. Kosina

RGN.6220.7.2023.AR

OBWIESZCZENIE o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie z dnia 18 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2023.775 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2023.1094 ze zm., dalej jako ustawa ooś/, w związku z wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2023 r. SGenergia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Instalacji fotowoltaicznej „Kosina 1" o mocy do 2 MW na działkach ozn. nr ewid.: 98, 99 i 101 w mc. Kosina, zawiadamia się strony postępowania o tym, że:

1)   w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji, w tym wymagana prawem:

 -   opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, z dnia 5 września 2023 r., znak: PSNZ.9020.4.11.2023, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia;

-   opinia wodnoprawna Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, z dnia: 12 września 2023 r., znak: RZ.ZZŚ.1.4901.125.2023.KŚ, stwierdzająca, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane;

-   opinia organu ds. ochrony środowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 14 września 2023 r., znak: WOOŚ.4220.10.12.2023.BM.2, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia pod wskazanymi w ww. opinii warunkami;

2)   ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut (ul. Mickiewicza 2A) oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia;

3)   zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Obwieszczenie o zebraniu materiału   dowodowego   w   sprawie   zostanie   udostępnione   w Biuletynie

Informacji Publicznej w dniu 19 września 2023 r.; 4) informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, w godzinach pracy Urzędu. W tym samym terminie można również zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łańcut. Po upływie wskazanego terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Z up. WÓJTA GMINY ŁAŃCUT MARIUSZ PIENIĄŻEK

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.39.2023.WK

 • 19 września 2023 07:42

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Albigowej" na działkach nr ew. 1717/6,1718,1717/4 w miejscowości Albigowa"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 12.09.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Albigowej" na działkach nr ew. 1717/6,1718,1717/4 w miejscowości Albigowa"

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.11.2023.AR

 • 18 września 2023 09:58

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1541R Wysoka - Sonina w mc. Sonina, gmina Łańcut, wraz z budową i przebudową odwodnienia drogi realizowanego w km około 3+463-4+761

Łańcut, dn. 18 wrzesień 2023 r.

RGN.6220.11.2023.AR

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2023.1094 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2023.775 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem z dnia 14 września 2023 r., złożonym przez: Zarząd Powiatu Łańcuckiego z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, reprezentowany na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Panią Paulinę Pawlak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich „SP-GEO" Paulina Pawlak z siedzibą ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kańczuga, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1541R Wysoka - Sonina w mc. Sonina, gmina Łańcut, wraz z budową i przebudową odwodnienia drogi realizowanego w km około 3+463-4+761

WÓJT GMINY ŁAŃCUT ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1)   o wszczęciu w dniu 15 września 2023 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,

2)   o wystąpieniu w dniu 18 września 2023 r. do: organu ds. ochrony środowiska -Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 i art. 73 § 1 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy ooś, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje się po zasięgnięciu opinii lub/i dokonaniu uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa, wtoku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie bowiem z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut (ul. Mickiewicza 2A) oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 września 2023 r.

Równocześnie zawiadamia się, że informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Karta nr 46/2023.

Z up. WÓJTA GMINY ŁAŃCUT MARIUSZ PIENIĄŻEK

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2023.AR

 • 15 września 2023 13:20

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w zakresie km 0+000 - 3+550

RGN.6220.10.2023.AR

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2023.1094 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2023.775 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem z dnia 13 września 2023 r., złożonym przez: Zarząd Powiatu Łańcuckiego z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w zakresie km 0+000 - 3+550 

WOJT GMINY ŁAŃCUT ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1)   o wszczęciu w dniu 14 września 2023 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,

2)   o wystąpieniu w dniu 14 września 2023 r. do: organu ds. ochrony środowiska -Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 i art. 73 § 1 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy ooś, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje się po zasięgnięciu opinii lub/i dokonaniu uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa, wtoku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie bowiem z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut,
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut (ul. Mickiewicza 2A) oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15 września 2023 r.

Równocześnie zawiadamia się, że informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Karta nr 45/2023.

Z up. WÓJTA GMINY ŁAŃCUT MARIUSZ PIENIĄŻEK

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 14 września 2023 07:42

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.37.2023.WK

 • 13 września 2023 08:33

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Kraczkowa XV na części działek nr ew. 2584/1, 2590, 2591, 2605, 2607/3, 2607/4, 2613, 2614, 2615/2, 2625/1, 2626, 2644, 2340, 2200/2 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.37.2023.WK

Łańcut, 2023-09-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 11.09.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Kraczkowa XV na części działek nr ew. 2584/1, 2590, 2591, 2605, 2607/3, 2607/4, 2613, 2614, 2615/2, 2625/1, 2626, 2644, 2340, 2200/2 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.210.2023.MKo

 • 12 września 2023 14:40

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 109873 R Głuchów-Zagrody od km około 0+312 do km około 0+838 polegająca na budowie chodnika z lokalnymi poszerzeniami jezdni oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.35.2023.WK

 • 12 września 2023 14:21

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na części działek nr ew. 3189/9, 3187, 3177/2, 3179, 3180/1, 3180/2, 3181/1 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.35.2023.WK

Łańcut, 2023-09-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 08.09.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na części działek nr ew. 3189/9, 3187, 3177/2, 3179, 3180/1, 3180/2, 3181/1 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 12 września 2023 09:16

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.211.2023.MKo

 • 12 września 2023 09:08

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Łańcut, al. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut działającego przez pełnomocnika, zmienionego pismem z dnia 09.08.2023 r., o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu, wykonanie wylotów oraz usługę wodną w związku z inwestycją pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109873r Głuchów -Zagrody od km około 0+837,67 do km około 1+345,00 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia ww. wniosku.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.36.2023.WK

 • 11 września 2023 14:14

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.09.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Kraczkowa XVI" na części działek nr ew. 2293/3, 2200/3, 2814, 2818/1, 2820/7, 2821/1, 2835, 2836/1, 2841/3, 2837, 2200/4, 2250/3, 2916, 2912, 2917/1 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.36.2023.WK

Łańcut, 2023-09-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 08.09.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Kraczkowa XVI" na części działek nr ew. 2293/3, 2200/3, 2814, 2818/1, 2820/7, 2821/1, 2835, 2836/1, 2841/3, 2837, 2200/4, 2250/3, 2916, 2912, 2917/1 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.43.2023.WK

 • 08 września 2023 12:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN7116C wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową" na części działki nr ew. 141/3 w miejscowości Wysoka. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.44.2023.WK

 • 05 września 2023 09:04

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kablowej energetycznej SN-15kV, napowietrznej stacji trafo 15/0,4kV WYSOKA 11, budowa odcinków sieci kablowych nN-0,4kV" na części działek nr ew. 392/8, 392/9, 392/10, 679/1, 691/6, 698/1, 698/2, 699, 702, 703, 763, 755/1, 754, 753/1, 753/4, 705/1 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.44.2023.WK

Łańcut, 2023-09-01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja SA, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wiesława Bagniaka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kablowej energetycznej SN-15kV, napowietrznej stacji trafo 15/0,4kV WYSOKA 11, budowa odcinków sieci kablowych nN-0,4kV" na części działek nr ew. 392/8, 392/9, 392/10, 679/1, 691/6, 698/1, 698/2, 699, 702, 703, 763, 755/1, 754, 753/1, 753/4, 705/1 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu
Powrót