Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.14.2021

  • 01 marca 2021 14:56

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sonina" na działkach nr ew. 395/7, 395/4, 395/1 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.91.2020.WK

  • 01 marca 2021 14:51

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 01.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej" na działce działki nr ew. 710/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.72.2021.MK

  • 25 lutego 2021 14:52

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2021.WK

  • 23 lutego 2021 08:55

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Leja, ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów z dnia 04.02.2021 r. (uzupełniony w dniu 18.02.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działkach nr ew. 992/2, 991/2, 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 979/7, 977/1, 777/5, 777/6, 777/4, 94, 93, 979/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1279/2,1279/1,1275,1272/2,1272/1,1271,1246,1287/1 w Mieście Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.9.2021.WK

  • 23 lutego 2021 08:33

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Mariusza Niezgoda, Kąty Trzebuskie 70, 36-050 Sokołów Małopolski z dnia 28.01.2021 r. (uzupełniony w dniu 12.02.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV wraz z przebudową stanowiska słupowego SN nr 6 i stacji transformatorowej Głuchów VIII w miejscowości Głuchów gmina Łańcut" na działkach nr ew. 996/2, 1056/2, 1056/1, 977/1, 992/2, 798/5, 798/7, 809/7, 798/6, 786/1, 787/1, 798/3, 983/1 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.18.2020.MN.JK

  • 18 lutego 2021 10:29

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Poprawa warunków transportu drogowego oraz komunikacji w miejscowości Handzlówka"

Przejdź do wpisu