Menu Podmiotowe menu ikonka

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014

  • 20 listopada 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014
 

Treść przetargu:

 

Łańcut: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014
Numer ogłoszenia: 246659 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014 r., w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej. Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określa Specyfikacja.

2. Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych zastał podzielony na III poszczególne rejony obszarowe /Części/.

Część I - Rejon Obszarowy nr 1 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Rogóżno, Kosina, Głuchów, Sonina - ok. 30 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości). Osoby do kontaktu: Sołtys Rogóżna Marian Harpula- 669 686 112 Sołtys Kosiny Ireneusz Tarała- 669 839 112 Sołtys Głuchowa Jan Zuber- 669 869 112 Sołtys Soniny Barbara Czechowicz- 669 902-112 Orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu i mieszanki piaskowo - solnej - pługopiaskarka/ sprzęt zamienny - 120 h - pług lemieszowy średni/ sprzęt zamienny - 160 h - mieszanka piaskowo - solna 20 % - 110 m3

Część II - Rejon Obszarowy nr 2 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz - ok. 27 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości) Osoby do kontaktu: Sołtys Wysokiej Roman Szpunar- 669 804 112 Sołtys Kraczkowej Kazimierz Bem- 669 868 112 Sołtys Cierpisza Bernadeta Ruszel- 669 789 112 Orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu i mieszanki piaskowo - solnej - pługopiaskarka/ sprzęt zamienny - 100 h - pług lemieszowy średni/ sprzęt zamienny - 60 h - mieszanka piaskowo - solna 20 % - 50 m3

Część III - Rejon Obszarowy nr 3 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych wewnętrznych na terenie następujących sołectw: Albigowa, Handzlówka ok. 25 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ). Osoby do kontaktu: Sołtys Albigowej Stanisława Bytnar- 669 689 112 Sołtys Handzlówki Alfred Kuśta- 669 866 112 Orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu i mieszanki piaskowo - solnej - pługopiaskarka/ sprzęt zamienny - 120 h - pług lemieszowy średni/ sprzęt zamienny - 90 h - mieszanka piaskowo - solna 20 % - 90 m3

1.3. Obowiązki Wykonawcy: - prowadzenie prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych również w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne) we wszystkie dni tygodnia z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy włącznie. - dyspozycyjność oraz podjęcie pracy nie później niż do dwóch godzin od chwili zgłoszenia. Jezdnia musi być przejezdna na całej szerokości najpóźniej do 4 godzin - drogi gminne publiczne, pozostałe drogi wewnętrzne do 12 godzin od czasu zgłoszenia wyjazdu. - w pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi gminne publiczne których wykaz przedstawiono w załączniku Nr 3 do SIWZ - posiadanie odpowiedniego specjalistycznego sprzętu gwarantującego prawidłowe wykonanie zadania. - w przypadku awarii dokonać zmiany uszkodzonego sprzętu na sprawny technicznie lub wynająć podwykonawcę na koszt własny. - prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg bez względu na czynniki niezależne bezpośrednio od Wykonawcy między innymi awaria sprzętu do odśnieżania. - prowadzenie Raportu pracy sprzętu wraz z jego potwierdzeniem każdorazowo po zakończeniu pracy przez osoby wskazane przez Zamawiającego (Sołtys wsi). Raport pracy sprzętu należy przedłożyć Zamawiającemu min. na 2 dni przed wystawieniem faktury. Zweryfikowany Raport będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykonawca udostępni Raport pracy sprzętu do kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy i naliczania kar umownych w przypadku nie udostępnienia raportu kontrolującemu, stwierdzeniu braku bieżących wpisów lub wpisów niezgodnych z prawdą.

1.4. O przystąpieniu do wykonania usługi Wykonawca informowany będzie telefonicznie, fax na wskazany nr telefonu, przez wyznaczone osoby (sołtys, pracownik Urzędu Gminy). Wyznaczone przez Zamawiającego osoby wskazują miejsce oraz termin rozpoczęcia prac. Wykonawca nie może sam rozpocząć prac związanych z odśnieżaniem. Od chwili zgłoszenia Wykonawca powinien w ciągu 2 godz. rozpocząć wykonywanie usługi. Odpowiedzialni za kierowanie akcją odśnieżania są pracownicy Urzędu Gminy w Łańcucie: P. Zdzisław Mazurkiewicz, P. Krzysztof Owsiak tel. stacjonarny 17 225 68 57.

1.5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

1.6 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za własne.

1.7. Osoby pracujące na sprzęcie do odśnieżania muszą być wyposażone w telefon komórkowy którego numer Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

1.8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należyta starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji usług. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić system wielozmianowy, jeżeli będzie taka konieczność, w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

1.9. Oferent składa ofertę na odśnieżanie i posypywanie rejonów łącznie. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na samo odśnieżanie

1.10. Zamawiający nie zabezpiecza materiału do posypywania. Mieszankę piaskowo - solną 20 % zabezpiecza Wykonawca.

1.11. Zamawiający ze względu na specyfikę terenu oraz stan dróg dopuszcza składanie ofert na wybrane części zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden rejon obszarowy lub kilka rejonów obszarowych łącznie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium dla:

 I. Rejon Obszarowy nr 1 w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) II. Rejon Obszarowy nr 2 w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) III. Rejon Obszarowy nr 3 w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) do dnia 28.11.2013 r. do godz. 10.00.

Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelewem na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział Łańcut nr konta 96124026431111000037781763

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w części VIII SIWZ pkt 1 do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem dla każdego rejonu obszarowego:

- min. jedna pługopiaskarka,

- min. jeden pług lemieszowy średni, (zamiennie dopuszcza się stosowanie ciężkich ciągników rolniczych z napędem na dwie osie z rozrzutnikiem mieszanki piaskowo-solnej lub koparko - ładowarki z pługiem ustawnym), a ponadto mają dostęp do sprzętu specjalistycznego - jak pługi lemieszowe ciężkie, wirnikowe oraz równiarki. Parametry techniczne sprzętu: - pługopiaskarka - samochód ciężarowy wyposażony w sygnał ostrzegawczy (świetlny, błyskowy, żółty). Pojazd wykorzystywany jako pługopiaskarka musi spełniać ściśle określone kryteria (moc minimum 105 KM, napęd na co najmniej dwie osie, zdolność do pracy na niskich przełożeniach przy pełnym obciążeniu silnika, odpowiednie wzmocnienia, szerokość pługa min. 2m, piaskarka pojemność min 1,5m3 - pług lemieszowy średni - samochód ciężarowy, wyposażony w sygnał ostrzegawczy (świetlny, błyskowy, żółty). Pojazd wykorzystywany jako pług musi spełniać ściśle określone kryteria (moc minimum 105 KM, napęd na co najmniej dwie osie, zdolność do pracy na niskich przełożeniach przy pełnym obciążeniu silnika, odpowiednie wzmocnienia, szerokość pługa min. 2m możliwość ustawiania kąta, zamiennie dopuszcza się stosowanie ciężkich ciągników rolniczych o mocy min. 80 KM z napędem na dwie osie z rozrzutnikiem mieszanki piaskowo-solnej. Koparko - ładowarka z napędem na dwie osie z pługiem ustawnym o mocy min. 80 KM Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP 2. Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli przewiduje zaangażowanie Podwykonawców)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

- działanie siły wyższej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego;

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy; - wystąpienie okoliczności powodujących zmianę terminu realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014 Rejon obszarowy nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - Rejon Obszarowy nr 1 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Rogóżno, Kosina, Głuchów, Sonina -ok. 30 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości). Osoby do kontaktu: Sołtys Rogóżna Marian Harpula- 669 686 112 Sołtys Kosiny Ireneusz Tarała- 669 839 112 Sołtys Głuchowa Jan Zuber- 669 869 112 Sołtys Soniny Barbara Czechowicz- 669 902-112 Orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu i mieszanki piaskowo - solnej - pługopiaskarka/ sprzęt zamienny - 120 h - pług lemieszowy średni/ sprzęt zamienny - 160 h - mieszanka piaskowo - solna 20 % - 110 m3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014 Rejon obszarowy nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon Obszarowy nr 2 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz - ok. 27 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości) Osoby do kontaktu: Sołtys Wysokiej Roman Szpunar- 669 804 112 Sołtys Kraczkowej Kazimierz Bem- 669 868 112 Sołtys Cierpisza Bernadeta Ruszel- 669 789 112 Orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu i mieszanki piaskowo - solnej - pługopiaskarka/ sprzęt zamienny - 100 h - pług lemieszowy średni/ sprzęt zamienny - 60 h - mieszanka piaskowo - solna 20 % - 50 m3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014 Rejon obszarowy nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - Rejon Obszarowy nr 3 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych wewnętrznych na terenie następujących sołectw: Albigowa, Handzlówka ok. 25 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ). Osoby do kontaktu: Sołtys Albigowej Stanisława Bytnar- 669 689 112 Sołtys Handzlówki Alfred Kuśta- 669 866 112 Orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu i mieszanki piaskowo - solnej - pługopiaskarka/ sprzęt zamienny - 120 h - pług lemieszowy średni/ sprzęt zamienny - 90 h - mieszanka piaskowo - solna 20 % - 90 m3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014, obejmujące następujące rejony obszarowe:

  1. Rejon obszarowy nr 1
  2. Rejon obszarowy nr 2
  3. Rejon obszarowy nr 3

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

P.P.U.H. WRONKOP Tadeusz Wrona WYSOKA 515 a 37-100 Łańcut  dla Rejonu obszarowego Nr 2,

Usługi Transportowe  Witold Socha 37-121 Husów 423 dla Rejonu obszarowego Nr 3,

F.U. H. „REBAKO” Waldemar Skoczylas  ul. Raki 18 37-110 Żołynia dla Rejonu obszarowego   Nr 1.

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowe oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zadania.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszyscy Wykonawcy spełniają warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

P.P.U.H. WRONKOP Tadeusz Wrona

WYSOKA 515 a 37-100 Łańcut 

100,00

2.

Usługi Transportowe  Witold Socha

37-121 Husów 423

100,00

3.

F.U.H. „REBAKO” Waldemar Skoczylas

ul. Raki 18 37-110 Żołynia

100,00

   

                    Wójt Gminy Łańcut
                       mgr inż. Zbigniew Łoza

Data otwarcia ofert: 2013-11-28 10:30:00
Data składania ofert: 2013-11-28 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-11-28 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-11-20 13:31:00
Liczba wyświetleń: 2581
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-11-20 13:31:35 Dodano plik Zał. Nr 3 do SIWZ Wykaz dróg.pdf
Dodano plik Formularz oferty+Oswiadczenia.doc
Dodano plik Projekt umowy.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj