Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013. Obejmujące następujące rejony obszarowe: I.Rejon obszarowy nr 1 II.Rejon obszarowy nr 2 III.Rejon obszarowy nr 3

  • 09 listopada 2012

Przedmiot przetargu:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013.
Obejmujące następujące rejony obszarowe:
I.Rejon obszarowy nr 1 II.Rejon obszarowy nr 2 III.Rejon obszarowy nr 3


 

Treść przetargu:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013.
Obejmujące następujące rejony obszarowe:
I.Rejon obszarowy nr 1II.Rejon obszarowy nr 2 III.Rejon obszarowy nr 3

Numer ogłoszenia: 441754 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013.

Obejmujące następujące rejony obszarowe:

I.Rejon obszarowy nr 1

II.Rejon obszarowy nr 2

III.Rejon obszarowy nr 3.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013 r. a w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej.

Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych zastał podzielony na III poszczególne rejony obszarowe. Tak więc całość zamówienia podzielono na 3 części.

Wykonawcy mogą składać oferty na poszczególne 3 rejony obszarowe, które w swoim zakresie obejmują następujące wsie:

I. Rejon Obszarowy nr 1 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Rogóżno, Kosina, Głuchów, Sonina - ok. 30 km ( wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości).

Osoby do kontaktu: Sołtys Rogóżna Marian Harpula- 669 686 112 Sołtys Kosiny Ireneusz Tarała- 669 839 112 Sołtys Głuchowa Jan Zuber- 669 869 112 Sołtys Soniny Barbara Czechowicz- 669 902-112

II. Rejon Obszarowy nr 2 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz - ok. 27 km ( wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości )

Osoby do kontaktu: Sołtys Wysokiej Roman Szpunar- 669 804 112 Sołtys Kraczkowej Kazimierz Bem- 669 868 112 Sołtys Cierpisza Bernadeta Ruszel- 669 789 112

III. Rejon Obszarowy nr 3 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych wewnętrznych na terenie następujących sołectw: Albigowa, Handzlówka ok. 25 km ( wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ).

Osoby do kontaktu: Sołtys Albigowej Stanisława Bytnar- 669 689 112 Sołtys Handzlówki Alfred Kuśta- 669 866 112

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prowadzenie prac również w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne) we wszystkie dni tygodnia z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy włącznie.

- dyspozycyjność oraz podjęcia pracy nie później niż do dwóch godziny od chwili zgłoszenia. Jezdnia musi być przejezdna na całej szerokości najpóźniej do 4 godzin- drogi gminne publiczne pozostałe drogi wewnętrzne do 12 godzin od czasu zgłoszenia wyjazdu.

- w pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi gminne publiczne których wykaz przedstawiono w załączniku do SIWZ nr3

- posiadanie odpowiedniego specjalistycznego sprzętu gwarantującego prawidłowe wykonanie zadania.

- w przypadku awarii dokonać zmiany uszkodzonego sprzętu na sprawny technicznie lub wynająć podwykonawcę na koszt własny.

- prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg bez względu na czynniki niezależne bezpośrednio od Wykonawcy między innymi awaria sprzętu do odśnieżania.

 - prowadzenie raportu pracy sprzętu i potwierdzenia każdorazowo po zakończeniu pracy przez osoby wskazane przez Zamawiającego (Sołtys wsi). Raport pracy sprzętu należy przedłożyć Zamawiającemu min. na 2 dni przed wystawieniem faktury. Zweryfikowany Raport będzie podstawą do wystawienia faktury.

Wykonawca udostępni raport pracy sprzętu do kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy i naliczania kar umownych w przypadku nie udostępnienia raportu kontrolującemu, stwierdzeniu braku bieżących wpisów lub wpisów niezgodnych z prawdą.

O przystąpieniu do wykonania usługi Wykonawca informowany będzie telefonicznie, fax na wskazany nr telefonu, przez wyznaczone osoby (sołtys, pracownik Urzędu Gminy). Wyznaczone przez Zamawiającego osoby wskazują miejsce oraz termin rozpoczęcia prac. Wykonawca nie może sam rozpocząć prac związanych z odśnieżaniem.

Od chwili zgłoszenia Wykonawca ma 2 godz. na rozpoczęcie wykonywania usługi Odpowiedzialnymi za kierowanie akcją odśnieżania są pracownicy Urzędu Gminy Zdzisław Mazurkiewicz, Krzysztof Owsiak tel. stacjonarny 17 225 68 57

wizja lokalna W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium dla Rejonu Obszarowego w wysokości :

I. Rejon Obszarowy nr 1 w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) II. Rejon Obszarowy nr 2 w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) III. Rejon Obszarowy nr 3 w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) do dnia 19.11.2012 r. do godz. 10.00.

Wadium wnoszone może być w:

1)pieniądzu - przelewem na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział Łańcut nr konta 96124026431111000037781763

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych,

4)gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w części VIII SIWZ pkt 8.1 do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie poprzez wskazanie co najmniej jednego zamówienia dla każdego Rejonu obszarowego odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP

3. Wykonawca powinien wskazać zakres zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

5. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

- działanie siły wyższej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego;

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy; - wystąpienie okoliczności powodujących zmianę terminu realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.11.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I. Rejon obszarowy nr 1

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

I. Rejon Obszarowy nr 1 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Rogóżno, Kosina, Głuchów, Sonina - ok. 30 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II. Rejon obszarowy nr 2

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

II. Rejon Obszarowy nr 2 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz - ok. 27 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: III. Rejon obszarowy nr 3

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

III. Rejon Obszarowy nr 3 - obejmuje odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych wewnętrznych na terenie następujących sołectw: Albigowa, Handzlówka ok. 25 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości )..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013. Obejmujące następujące rejony obszarowe: I. Rejon obszarowy nr 1, II. Rejon obszarowy nr 2, III. Rejon obszarowy nr 3”

 

Wykonawcy, których oferty wybrano:

 

Firma Usługowo Handlowa „JANKOP” Janusz Uchman, 37-112 Kosina 872 – dla I. Rejon obszarowy nr 1

 

Usługi Transportowe Witold Socha, 37-121 Husów 423 – dla III. Rejon obszarowy nr 3

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowe oferty spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawiają najniższą cenę za wykonanie poszczególnych części zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację usług.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

  

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Usługi Transportowe Witold Socha

37-121 Husów 423

III. Rejon obszarowy nr 3 – 100,00

 

2.

Firma Usługowo Handlowa „JANKOP” Janusz Uchman

37-112 Kosina 872

 

I. Rejon obszarowy nr 1– 100,00

           

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie  w części obejmującej II. Rejon obszarowy nr 2 zostało unieważnione, ze względu na fakt iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu na tę część zamówienia.

 

 

 

             Wójt Gminy Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

Data składania ofert: 2012-11-19 10:00:00
Data otwarcia ofert: 2012-11-19 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2012-11-19 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-11-09 12:20:00
Liczba wyświetleń: 2692
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-11-09 12:21:01 Dodano plik SIWZ zimowe utrzymanie dróg.pdf
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj