Menu Podmiotowe menu ikonka

WYKONANIE PROJEKTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE

  • 27 marca 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

WYKONANIE PROJEKTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE

Treść ogłoszenia:

WYKONANIE PROJEKTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE

Numer ogłoszenia: 95182 - 2012;

data zamieszczenia: 27.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE PROJEKTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.    Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przedszkola Publicznego w Kosinie na działce gruntowej nr 2438/23 lub polegającej na adaptacji typowych rozwiązań projektowych takich obiektów.
2. Charakterystyczne podstawowe parametry przedmiotu zamówienia:
- przedszkole czterooddziałowe, w tym jeden oddział przystosowany dla dzieci w wieku od 2-2,5 lat oraz sala dla zająć ruchowych dla dzieci;
- budynek przedszkola parterowy z możliwością późniejszej rozbudowy o dodatkowe oddziały;
- budynek winien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
- projekt powinien uwzględniać przygotowanie posiłków w istniejącej kuchni Zespołu Szkół w Kosinie
- rozważyć możliwość połączenia komunikacyjnego /łącznika/ pomieszczeń kuchni i budynku projektowanego przedszkola;
- zagospodarowanie terenu powinno obejmować projekty wjazdu na posesję, dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów do budynków, miejsc postojowych, placu zabaw oraz oświetlenia zewnętrznego terenu.
3. Zakres zadań będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
- opracowanie, co najmniej dwóch 2 koncepcji projektowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
- koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektu;
- opracowanie projektu budowlanego budynku umożliwiającego uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz szczegółowych projektów wykonawczych we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami;
- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących infrastruktury
- przełożenia sieci i przyłączy oraz usunięcia kolizji (w przypadku ich wystąpienia) oraz uwzględnienie ich wykonania łącznie z realizacją inwestycji;
- opracowanie projektów: aranżacji wnętrz (doboru materiałów, kolorystyki, sposobu wykończenia i wyposażenia w meble) wszystkich pomieszczeń, w szczególności technologii przygotowania posiłków wraz z wyposażeniem,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu obejmującego wjazdy, drogi wewnętrzne , miejsca postojowe, oświetlenie, ogrodzenie oraz plac zabaw;
- wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń i opracowanie projektu adaptacji części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Kosinie w celu wykorzystania pomieszczeń do przygotowania dodatkowych posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych;
- opracowanie kosztorysów
- osobno w poszczególnych branżach oraz na wyposażenie przedszkola w meble, technologię kuchni z kompleksowym wyposażeniem zaplecza kuchennego, zagospodarowania terenu, placu zabaw, a także kosztorysów dotyczących adaptacji części pomieszczeń istniejącego budynku Zespołu Szkół w Kosinie w celu wykorzystania pomieszczeń do przygotowania dodatkowych posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych;
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót dla każdego kosztorysu;
- przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, [jeżeli przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakładają na inwestora taki obowiązek ]; - przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji o wyłączeniu części gruntów z produkcji rolniczej;
- przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;
- wykonanie wszelkich innych opracowań, bez żądania dodatkowej zapłaty, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji;
- udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót obejmujących swym zakresem opracowaną dokumentację;
- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie ustawy Prawo Budowlane i szczegółowych zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów przetargowych;
4. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, według szczegółowych założeń określonych w projekcie umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.03.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) do dnia 11.04.2012 r. do godz. 10.00.
Wadium wnoszone może być w:
1)pieniądzu - przelewem na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział Łańcut nr konta 58 12402643 1111 0000 3782 2411.
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert.
Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
3.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
II.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
II. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie [wykonanie 2 projektów, w tym przynajmniej jeden np. żłobka, przedszkola, szkoły, szpitala lub innego budynku użyteczności publicznej, odpowiadających przedmiotowi zamówienia]. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony druk Oferty
2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
3. Wykonawca powinien wskazać zakres zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom /jeżeli dotyczy/
4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy
5. Dowód wniesienia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.
W szczególności mogą być to:
- działanie siły wyższej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy;
 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 31.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

 

Wykonanie projektu przedszkola publicznego w Kosinie”

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

 

Pracownia Projektowa „ARMAX” 27-200 Starachowice, ul. Nowowiejska 173

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki  na realizację dostaw.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dwanaście ofert spełnia warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.       

 

          W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

 

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

ZAMOJSKA DYREKCJA INEWSTYCJI „ZDI” Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6

82,16

 

2.

FROFORMA ARCHITEKTURA Firma Projektowo-Usługowa,

30-049 Kraków, ul. Chopina 25/10

78,43

 

3.

BD PROJEKT Mgr inż. Piotr Doniec,

02-776 Warszawa, ul. Hawajska 15m44

52,60

 

4.

TOMASZ ZIOBRŃ ENTRADA STUDIO –

Biuro Architektoniczne

31-514 Kraków, al. Beliny – Prażmowskiego 34/2

17,36

 

5.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c.

Ewa i Remigiusz Owczarek

Dmosin II 89B,  95-061 Dmosin

53,69

 

6.

Biuro Projektowe I Obsługi Inwestycji Budownictwa

„W.J. JURASZ” Sp. j. 39-300 Mielec, ul. Kościelna 6

 

77,84

 

7.

Konsorcjum firm w składzie: L: PRACOWNIA PROJEKTOWA
Ewa Wojciechowska-Skrabacz
Ilkowice ul. Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tarnowski
P: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Jarosław Skrabacz Ilkowice, ul. Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tarnowski

 

0,00

 

8.

P.P.U.H. „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk

97-500 Radomsko, Dziepółć 3

69,20

 

9.

Pracownia Projektowa „ARMAX”

27-200 Starachowice, ul. Nowowiejska 173

100,00

 

10.

STUDIO ARCHI 5 Sp. z o.o.

31-137 Kraków, Siemiradzkiego 20a/7

41,52

 

11.

COBRA PROJEKT Justyna Kuprowska

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 20/8

66,42

 

12.

PPUH AmTech Sp. z o.o.

36-060 Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 10

46,71

 

13.

BIURO INŻYNIERSKIE „LEMAZ”  T. Ważna i M. Bednarz,

37-600 Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 89/2

21,65

                                          

 

           Wójt Gminny Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

 

 

Data otwarcia ofert: 2012-04-11 10:30:00
Data składania ofert: 2012-04-11 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-04-11 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-03-27 13:56:00
Liczba wyświetleń: 2537
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-03-27 13:56:38 utworzono dokument
Usunięto plik j0232133.wmf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj