Menu Podmiotowe menu ikonka

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W HANDZLÓWCE

  • 12 września 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W HANDZLÓWCE

 

Treść ogłoszenia:

WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W HANDZLÓWCE

Numer ogłoszenia: 343154 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W HANDZLÓWCE
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy budynku byłej mleczarni oraz zmiany sposobu jej użytkowania z przeznaczeniem na Salę Gimnastyczną w Handzlówce na działkach gruntowych nr 1091/2, 1089/4 i 763 wraz z budową łącznika łączącego istniejące budynki szkolne (Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum) zlokalizowane na działce gruntowej nr 1089/3 z projektowaną salą gimnastyczną oraz budowa przebudowa istniejących sieci i przyłączy, a także projekt zagospodarowania terenu. Dla działki nr 1089/3 został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego [załącznik do materiałów przetargowych]. Budynek z przeznaczeniem na salę gimnastyczną, a także istniejące budynki szkolne nie są objęte opieką konserwatorską.

2. Charakterystyczne podstawowe założenia programowe projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznika:

a)sala gimnastyczna ma zapewnić możliwość prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej (do 100 uczniów) oraz Niepublicznego Gimnazjum (do 50 uczniów )

b)sala gimnastyczna o wymiarach areny sportowej w świetle muru 12,00 x 24,00 m c)przechowalnia sprzętu gimnastycznego i sportowego

d)pomieszczenie dla nauczyciela WF

e)pomieszczenie tenisa stołowego

f)przebieralnia z natryskami i sanitariatami dla chłopców i dziewcząt g)sanitariat ogólnodostępny - przystosowany dla osób niepełnosprawnych

h)kotłownia gazowa

i)pomieszczenie ( lokal ) o powierzchni 15 m2 dla potrzeb działalności statutowej Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka z częścią sanitarną dostępny tylko z zewnątrz, lokal winien być wyposażony w instalacje elektryczną, gazową i wodociągową - zalecane, by projekt obejmował wykonanie odrębnego opomiarowania dostarczanych mediów

j)poddasze nad zapleczem sanitarno-szatniowym użytkowe, w części poddasza pomieszczenie wentylatorni

k)łącznik powinien połączyć nową salę gimnastyczną z istniejącymi budynkami szkolnymi

l)sala gimnastyczna i łącznik powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne, ponadto monitoring, instalację dzwonkową, radiowęzłową, p.poż., itp.

ł)budynek sali gimnastycznej winien być dostępny dla osób niepełnosprawnych i przystosowany wewnątrz dla osób niepełnosprawnych;

m)zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać wjazd na posesję, drogi wewnętrzne, dojścia i dojazdy do budynków, odpowiednia liczbę miejsc postojowych , oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring terenu szkolnego.

n)wyposażenie sali w elementy trwale mocowane, takie jak:

- tablica do koszykówki ze szkła akrylowego wyposażona w osłonę dolnej krawędzi + obręcze uchylne z siateczkami+ konstrukcja mocująca składana z mechanizmem regulacji wysokości tablicy - 2 kpl.;

- tablica do koszykówki treningowa z laminatu + obręcze stałe z siateczkami + konstrukcja mocująca stała o szer. do 1,0m - 4 kpl.;

- słupki do siatkówki o profilu aluminiowym owalnym 80*120 mm + osłony na słupki + stanowisko sędziowskie + mocowanie słupków w podłodze z deklami + siatka do siatkówki z polipropylenu gr. splotu 3 mm - 1 kpl.

- bramki do piłki ręcznej składane + siatki do bramek + zestaw do mocowania bramek - 2 kpl.;

- kotara grodząca dzielona na 2 części wykonana z tkaniny niepalnej do wys. 3,0 m, powyżej siatka o oczku 40*40 mm + konstrukcja mocującą z profili stalowych umożliwiająca ręczny przesuw kotary - 1 kpl.;

- piłkochwyty na ścianach szczytowych o oczku 40*40 mm + konstrukcja mocująca - 2 kpl.;

- elektroniczna tablica wyników typu szkolnego - 1 kpl.;

- drabinki gimnastyczne podwójne - 12 szt.; - drążek gimnastyczny przyścienny + konstrukcja mocująca + tuleje i dekle do montażu w podłodze - 1 kpl.;

o)wyposażenie ruchome sali gimnastycznej, takie jak:

- wózek na piłki - 1 szt.; - siatka na piłki - 1 szt.;

- wieszak na siatkę do siatkówki - 1 szt.;

- ławka gimnastyczna dł. 3,0 m - 4 szt.;

- ławka gimnastyczna dł. 4,0 m - 2 szt.;

- szafki ubraniowe z ławkami - dla 50 uczniów;

- kozioł gimnastyczny - 1 szt.;

- skrzynia gimnastyczna z wózkiem - 1 szt.;

- odskocznia gimnastyczna - 2 szt.;

- równoważnia gimnastyczna - 1 szt.;

- materace gimnastyczne - 10 szt.;

- zestaw do skoku w zwyż - 1 kpl.;

- stoły do tenisa stołowego składane - 2 szt.;

- regał na piłki - 1 szt.;

- regał na sprzęt sportowy - 1 szt.

3. Zakres zadań będących przedmiotem zamówienia obejmuje:

- opracowanie, co najmniej 2 koncepcji projektowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektu;

- opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz szczegółowych projektów wykonawczych we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami;

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących infrastruktury - przełożenia sieci i przyłączy oraz usunięcia kolizji (w przypadku ich wystąpienia) oraz uwzględnienie ich wykonania łącznie z realizacją inwestycji;

- opracowanie projektów: aranżacji wnętrz (doboru materiałów, kolorystyki, sposobu wykończenia i wyposażenia w meble) wszystkich pomieszczeń wraz z wyposażeniem,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu obejmującego wjazdy, drogi wewnętrzne , miejsca postojowe, oświetlenie, ogrodzenie itp.; - opracowanie kosztorysów

- na roboty budowlane osobno w poszczególnych branżach z uwzględnieniem robót rozbiórkowych części istniejącego budynku oraz kosztorysów na wyposażenie sali gimnastycznej i zaplecza w meble, oraz zagospodarowania terenu;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót dla każdego kosztorysu;

- przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, [jeżeli przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakładają na inwestora taki obowiązek ];

- przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;

- uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich warunków, zapewnień, uzgodnień i opinii administratorów sieci i dostawców mediów;

- wykonanie wszelkich innych opracowań, bez żądania dodatkowej zapłaty, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji;

- udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót obejmujących swym zakresem opracowaną dokumentację; - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie ustawy Prawo Budowlane i szczegółowych zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów przetargowych;

4. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, według szczegółowych założeń określonych w projekcie umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiąc pięćset złotych) do dnia 27.09.2012 r. do godz. 10.00.

Wadium wnoszone może być w:

1)pieniądzu - przelewem na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział Łańcut nr konta 58 12402643 1111 0000 3782 2411.

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych,

4)gwarancjach ubezpieczeniowych

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie [wykonanie 2 projektów, w tym przynajmniej jeden np. sali gimnastycznej, przedszkola, szkoły, szpitala lub innego budynku użyteczności publicznej, odpowiadających przedmiotowi zamówienia]. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP

3. Wykonawca powinien wskazać zakres zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

5. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

- działanie siły wyższej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 31.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W HANDZLÓWCE”.

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

 

FROFORMA ARCHITEKTURA Firma Projektowo – Usługowa Wojciech Frączek Ul. Chopina 25/10, 30-049 Kraków

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki  na realizację usługi.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium – Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Pracownia Projektowa Teresa Okowińska,

ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz

91,43

 

2.

 

Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa „ARP” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Lesław Manecki,

Os. II Pułku Lotniczego 46/62, 31-870 Kraków

86,02

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „MABAL” Bartosz Ludomirski,

Os. Dywizjonu 303 11/100A, 31-872 Kraków

50,79

4.

PROBUD – Usługi Budowlane Piotr Gontarz, ul. Widok 10/2, 23-400 Biłgoraj

67,86

 

5.

Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Jerzy Łyjak,

Ul. Jagiellońska 2m20, 26-600 Radom

 

74,42

6.

Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość

80,20

 

7.

FROFORMA ARCHITEKTURA Firma Projektowo – Usługowa Wojciech Frączek

Ul. Chopina 25/10, 30-049 Kraków

 

100,00

8.

Biuro Architektoniczno–Budowlane

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 14a

43-502 Czechowice-Dziedzice

 

45,71

9.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Sp. J.

Ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

 

29,09

10.

„ARCHIT-Studio” Autorska Pracownia Projektowa Zbigniew Święciński

ul. Graniczna 27, 38-420 Korczyna

 

57,71

11.

DEMIURG kompleksowa obsługa inwestycji Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

 

71,75

12.

PROGRESBUD Sp. z o.o.

Ul. Bartosza Głowackiego 17, 32-500 Chrzanów

54,24

13.

ARTUBA Jakub Osina,

Ul. Gen. L. Okulickiego 7/19, 21-040 Świdnik

 

 

72,73

14.

DOMI Usługi Projektowe Dominik Trąd

ul. Miłosza 8, 35-304 Rzeszów

47,42

 

 

 

 Wójt Gminy Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Data otwarcia ofert: 2012-09-27 10:30:00
Data składania ofert: 2012-09-27 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-09-27 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-09-12 10:16:00
Liczba wyświetleń: 2575
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-09-12 10:17:04 Dodano plik Załącznik_nr2_do_SIWZ_po_zmiach.pdf
Dodano plik WYJAŚNIENIE.pdf
Dodano plik Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.pdf
Dodano plik Mapa Zasadnicza i Ewidencyjna.pdf
Dodano plik Załącznik_nr2_do_SIWZ_umowa_n.pdf
Dodano plik Przetarg Projekt Sali Gimnastycznej w Handzlówce_2012.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj