Menu Podmiotowe menu ikonka

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

 • 04 grudnia 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB

Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

Treść przetargu:

 

Łańcut: Usługi opiekuńcze dla osób z terenu Gminy Łańcut
Numer ogłoszenia: 488466 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2256257, faks 017 2256257.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi opiekuńcze dla osób z terenu Gminy Łańcut.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje następujące części: CZĘŚĆ I - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1. Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób wskazanych w decyzjach Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Usługi te dostosowane powinny być do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i obejmować: 1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, - dbałość o higienę i wygląd, - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, - korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, - ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, - doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, - kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, - współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, - w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: - w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, - w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, - w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, - w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, - zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2) Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) a) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) Pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 2. Specjalistyczne usługi świadczone mogą być przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę zajęciowego, pielęgniarkę, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunkę środowiskową, specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym; 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 4) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym; 5) zakładzie rehabilitacji; 6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 2, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 3, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 5. Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych objętych niniejszym zamówieniem wynosi około 4 200 rocznie. Przewidywana ilość osób do objęcia pomocą usługową ok. 9 /ilość może ulec zmianie/. CZĘŚĆ II - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Łańcut 1. Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Łańcut osobom wymagającym opieki wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie w decyzjach Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie w okresie, zakresie i ilości określonych w tych decyzjach w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki. Zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych, w szczególności w postaci: - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, - podstawowa opieka higieniczna, - pielęgnacja zlecona przez lekarza, - w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Szacunkowa ilość godzin usług opiekuńczych w okresie 1 miesiąca wynosi około 1000 godzin. Zamawiający nie zapewnia wskazanej wyżej ilości godzin usług opiekuńczych. Liczba ta może ulec zmniejszeniu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.11.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku Zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywania będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg zasady: spełnia /nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg zasady: spełnia /nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w części dotyczącej usług specjalistycznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywania będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg zasady: spełnia /nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy. Zmiany te mogą być spowodowane: a) działaniem siły wyższej; b) zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3. Jeżeli po zawarciu umowy ulegną zmianie przepisy w zakresie stawki podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegało zmianom o stopień zmiany stawki podatku VAT, począwszy od dnia wejścia w życie nowej stawki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój Nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób wskazanych w decyzjach Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Usługi te dostosowane powinny być do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i obejmować: 1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, - dbałość o higienę i wygląd, - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, - korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, - ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, - doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, - kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, - współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, - w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: - w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, - w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, - w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, - w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, - zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2) Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) a) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) Pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 2. Specjalistyczne usługi świadczone mogą być przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę zajęciowego, pielęgniarkę, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunkę środowiskową, specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek 1) szpitalu psychiatrycznym; 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 4) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym; 5) zakładzie rehabilitacji. 6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 2, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 3, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 5. Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych objętych niniejszym zamówieniem wynosi około 4 200 rocznie. Przewidywana ilość osób do objęcia pomocą usługową ok. 9 /ilość może ulec zmianie/..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Łańcut.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Łańcut osobom wymagającym opieki wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie w decyzjach Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie w okresie, zakresie i ilości określonych w tych decyzjach w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki. Zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych, w szczególności w postaci: - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, - podstawowa opieka higieniczna, - pielęgnacja zlecona przez lekarza, - w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Szacunkowa ilość godzin usług opiekuńczych w okresie 1 miesiąca wynosi około 1000 godzin. Zamawiający nie zapewnia wskazanej wyżej ilości godzin usług opiekuńczych. Liczba ta może ulec zmniejszeniu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

 


  

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut –

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

ul. Mickiewicza 2a  37-100 Łańcut

tel.(fax) 017 225 62 57

 

gopslancut@gminalancut.pl

 

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

 

Usługi opiekuńcze dla osób z terenu Gminy Łańcut

obejmujące następujące części:

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 2. Usługi opiekuńcze

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

 

Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 23  37-700 Przemyśl

 

Uzasadnienie Wyboru:

 

Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zamawianych usług zarówno w części 1 jak i części 2.

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że oferta spełnia warunki udziału zawarte w ustawie Pzp  oraz  SIWZ.

 

W prowadzonym postępowaniu złożona została następująca oferta, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja jej przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium – Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Zarząd Okręgowy

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 23 37-700 Przemyśl

Cz. 1 - 100,00

Cz. 2 – 100,00

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Łańcucie

                                                                                                                                     mgr Halina Sieczkowska                                                          

 

Data otwarcia ofert: 2012-12-12 10:30:00
Data składania ofert: 2012-12-12 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-12-04 12:19:00
Liczba wyświetleń: 2588
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-12-04 12:19:42 Dodano plik Załączniki.doc
Dodano plik Zał. Doswiadczenie 1.doc
Dodano plik Usługi 2013-2014 II dobre.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj