Menu Podmiotowe menu ikonka

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 395 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT

  • 18 października 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 395 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT
 

Treść przetargu:

 

Łańcut: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
W WYSOKOŚCI 2 395 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT

Numer ogłoszenia: 217555 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 395 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 395 000,00 zł. (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut.

2. Kredyt winien być dostępny do dyspozycji zamawiającego w dniu 02 grudnia 2013 r. - 2 395 000,00 zł.

3. Spłata kredytu będzie następowała według następującego harmonogramu:

Lp. Raty    Termin            Kwota

1. I rata 31.03.2014 r. 100 000,00 zł.

2. II rata 31.03.2015 r. 200 000,00 zł.

3. III rata 31.03.2016 r. 200 000,00 zł.

4. IV rata 31.03.2017 r. 250 000,00 zł.

5. V rata 30.09.2017 r. 250 000,00 zł.

6. VI rata 31.03.2018 r. 250 000,00 zł.

7. VII rata 30.09.2018 r. 250 000,00 zł.

8. VIII rata 31.03.2019 r. 250 000,00 zł.

9. IX rata 30.09.2019 r. 250 000,00 zł.

10. X rata 31.03.2020 r. 250 000,00 zł.

11. XI rata 30.09.2020 r. 145 000,00 zł.

4. Jeżeli spłata rat kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to należy przyjąć, że termin ten został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie spłaty.

5. Spłata odsetek od kredytu nastąpi w ratach miesięcznych, I rata w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kredyt zostanie uruchomiony. Raty odsetkowe mają być naliczane za okres miesięcy kalendarzowych. Raty odsetkowe płatne są do 20 - go dnia następnego miesiąca za dany okres odsetkowy (miesiąc kalendarzowy) na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek doręczonego zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności odsetek (listownie, fax). Odsetki od kwoty kredytu naliczone będą za każdy dzień wykorzystania kredytu w okresach miesięcznych - liczba dni w poszczególnych miesiącach odpowiada faktycznej liczbie dni kalendarzowych. Do wyliczeń należy przyjąć, iż rok kalendarzowy we wszystkich latach spłaty kredytu liczy 365 dni (np. w latach przestępnych w miesiącu lutym liczbę dni należy liczyć w liczniku 29 i podzielić przez 365). Do wyliczenia odsetek należy przyjąć iż kredyt będzie uruchomiony w pełnej wysokości w dniu 02 grudnia 2013 r.

6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W/w zabezpieczenie będzie kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu jak i uruchomienia niepełnej kwoty kredytu, a Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych prowizji. Prowizja od uruchomionego kredytu ma charakter jednorazowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych) do dnia 04.11.2013 r. do godz. 10.00

Wadium wnoszone może być w:

1. pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 pkt 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, ewentualnie decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o zezwoleniu na utworzenie banku ewentualnie oddziału banku zagranicznego lub przedstawicielstwa zagranicznego oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank, na podstawie ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. /Zał. Nr 1 do Oferty/

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia./Zał. Nr 1 do Oferty/

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia./Zał. Nr 1 do Oferty/

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia./Zał. Nr 1 do Oferty/

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp 2. Szczegółowy sposób naliczenia odsetek od kwoty kredytu i ich wysokości w poszczególnych miesiącach z podaniem wyliczenia kwot odsetek za dany miesiąc oraz wysokości prowizji przygotowawczej wraz z podaniem jej kwoty oraz sposobu jej doliczenia do łącznej ceny oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Udzielenie kredytu długoterminowego  w wysokości 2 395 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podkarpackie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

Al. Ł. Cieplińskiego 1  35-959 Rzeszów

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp  oraz  SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium – Cena 100 %

Punktacja

1.

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

ul. Mickiewicza 4 37-100 Łańcut

88,79

2.

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Podkarpackie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

Al. Ł. Cieplińskiego 1  35-959 Rzeszów

100,00

 

3.

BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny Rzeszów

ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów

97,07

                                          Wójt Gminny Łańcut
                  Zbigniew Łoza

 

 

 

Data otwarcia ofert: 2013-11-04 10:30:00
Data składania ofert: 2013-11-04 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-11-04 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-10-18 09:00:00
Liczba wyświetleń: 2572
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-10-18 09:00:01 Dodano plik WYJAŚNIENIA III.pdf
Dodano plik uchwala_330_wpf_zal_1.zip
Dodano plik uchwala_329.pdf
Dodano plik WYJAŚNIENIA II.pdf
Dodano plik doc20131028162005.pdf
Dodano plik Załączniki.zip
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj