Menu Podmiotowe menu ikonka

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 500 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT.

  • 17 października 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 500 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT.

Treść ogłoszenia:

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 500 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT
Numer ogłoszenia: 403234 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 500 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut.

2. Kredyt winien być dostępny do dyspozycji zamawiającego w dniu 30 listopada 2012 r. - 2 500 000,00 zł.

3. Spłata kredytu będzie następowała według następującego harmonogramu:

Lp. Raty Termin Kwota

1. I rata 31.03.2013 r. 150 000,00 zł.

2. II rata 30.09.2013 r. 150 000,00 zł.

3. III rata 31.03.2014 r. 160 000,00 zł.

4. IV rata 31.03.2015 r. 170 000,00 zł.

5. V rata 30.09.2015 r. 170 000,00 zł.

6. VI rata 31.03.2016 r. 170 000,00 zł.

7. VII rata 30.09.2016 r. 170 000,00 zł.

8. VIII rata 31.03.2017 r. 170 000,00 zł.

9. IX rata 30.09.2017r. 170 000,00 zł.

10. X rata 31.03.2018 r. 170 000,00 zł.

11. XI rata 30.09.2018 r. 170 000,00 zł.

12. XII rata 31.03.2019 r. 170 000,00 zł.

13. XIII rata 30.09.2019 r. 170 000,00 zł.

14. XIV rata 31.03.2020 r. 170 000,00 zł.

15. XV rata 30.09.2020 r. 170 000,00 zł.

4. Jeżeli spłata rat kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to należy przyjąć, że termin ten został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie spłaty.

5. Spłata odsetek od kredytu nastąpi w ratach miesięcznych, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym transza zostanie uruchomiona. Raty odsetkowe mają być naliczane za okres miesięcy kalendarzowych. Raty odsetkowe płatne są do 20 - go dnia następnego miesiąca za dany okres odsetkowy (miesiąc kalendarzowy) na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek doręczonego zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed terminem płatności odsetek (listownie, fax). Odsetki od kwoty kredytu naliczone będą za każdy dzień wykorzystania kredytu w okresach miesięcznych - liczba dni w poszczególnych miesiącach odpowiada faktycznej liczbie dni kalendarzowych. Do wyliczeń należy przyjąć, iż rok kalendarzowy we wszystkich latach spłaty kredytu liczy 365 dni (np. w latach przestępnych w miesiącu lutym liczbę dni należy liczyć w liczniku 29 i podzielić przez 365). Do wyliczenia odsetek należy przyjąć iż kredyt będzie uruchomiony w pełnej wysokości w dniu 30 listopada 2012 r.

6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W/w zabezpieczenie będzie kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu jak i uruchomienia niepełnej kwoty kredytu, a Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych prowizji. Prowizja od uruchomionego kredytu ma charakter jednorazowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 20.10.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych) do dnia 31.10.2012 r. do godz. 10.00

Wadium wnoszone może być w:

1. pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, ewentualnie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o zezwoleniu na utworzenie banku ewentualnie oddziału banku zagranicznego lub przedstawicielstwa banku zagranicznego oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank, na podstawie ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

2. Szczegółowego sposobu naliczenia odsetek od kwoty kredytu i ich wysokości w poszczególnych miesiącach z podaniem wyliczenia kwot odsetek za dany miesiąc oraz wysokości prowizji przygotowawczej wraz z podaniem jej kwoty oraz sposobu jej doliczenia do łącznej ceny oferty

3. zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, ewentualnie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o zezwoleniu na utworzenie banku ewentualnie oddziału banku zagranicznego lub przedstawicielstwa banku zagranicznego,

4. zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank, na podstawie ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm)

5.dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25.

 

V.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

 

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut”.

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

 

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rzeszowie Al. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów

 

Uzasadnienie Wyboru:

 

Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na jego realizację.

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp  oraz  SIWZ.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

 ul. Mickiewicza 4, 37-100 Łańcut

98,54

2.

BRE BANK S.A.

Oddział Korporacyjny Rzeszów

ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów

95,83

3.

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rzeszowie

Al. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów

100,00

4.

Getin Noble Bank S.A. Centrala

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

91,42

                                          

 

            Wójt Gminny Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Data otwarcia ofert: 2012-10-31 10:30:00
Data składania ofert: 2012-10-31 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-10-31 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-10-17 12:30:00
Liczba wyświetleń: 2547
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-10-17 12:30:47 Dodano plik WYJAŚNIENIE_II_Przetarg_Kredyt.pdf
Dodano plik WYJAŚNIENIE I Przetarg_Kredyt.pdf
Dodano plik załączniki do SIWZ.pdf
Dodano plik SIWZ_Przetarg_Kredyt.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj