Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

ŚWIADCZENIE USŁUG USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

  • 15 maja 2012

Przedmiot przetargu:

ŚWIADCZENIE USŁUG USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH
Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

Treść przetargu:

ŚWIADCZENIE USŁUG USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
Numer ogłoszenia: 155602 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: ww.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 

ŚWIADCZENIE USŁUG USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut w ilości nie większej niż 77,15 Mg poprzez:

- demontaż, zbieranie, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości w ilości nie większej niż 26,55 Mg wg załącznika,

- zbieranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach w ilości nie większej niż 50,60 Mg wg załącznika.

Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości zostanie dostarczony Wykonawcy z chwilą podpisania umowy i będzie stanowił załącznik do umowy. Rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości. Koszt wykonania zamówienia nie może jednak przekroczyć kwoty oferowanej przez Wykonawcę.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)przed przystąpieniem do prac:

- opracowanie szczegółowego planu pracy usuwania wyrobów zawierających azbest, - przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,

b)demontaż płyt azbestowych z pokryć dachowych,

c)pakowanie, załadunek i transport odpadów zawierających azbest (zdemontowanych i składowanych na posesjach) oraz ich utylizację na składowisku odpadów niebezpiecznych przystosowanym do tego celu,

d)zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania,

e)prowadzenie prac, w tym transport wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia,

f)prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy o odpadach (karty przekazania odpadu),

g)dokonanie ważenia ilości odebranych wyrobów zawierających azbest z każdej nieruchomości (posiadana waga przewoźna winna posiadać homologację - świadectwo z Urzędu Miar),

h)po wykonaniu prac staranne oczyszczenie terenu robót i jego otoczenia,

i)złożenia właścicielowi lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

j)zapewnienie ochrony udostępnionych danych osobowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 90.65.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) do dnia 24.05.2012 r. do godz. 10.00.

Wadium wnoszone może być w:
1)pieniądzu - przelewem na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział Łańcut nr konta 59 1240 2643 1111 0000 3778 1750.

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)gwarancjach bankowych,

4)gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w części VIII SIWZ pkt 8.1 do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał aktualnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanej przez właściwy do tego organ oraz aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydanego w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(teks jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) poprzez wskazanie co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony druk Oferty

2.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP

3.Wykonawca powinien wskazać zakres zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

4.Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

5.Dowód wniesienia wadium

6.Aktualną decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydaną przez właściwy do tego organ

7.Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(teks jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.);

8.Dokument potwierdzający możliwość dokonania utylizacji odpadów zawierających azbest np. umowa ze składowiskiem.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

- działanie siły wyższej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy m.in.

 a)zmiana wykazu właścicieli nieruchomości stanowiącego załącznik do umowy spowodowana przypadkami losowymi uniemożliwiającymi usunięcie wyrobów zawierających azbest;

b)uzupełnienie wykazu właścicieli stanowiącego załącznik do umowy w przypadku zmniejszenia założonego efektu ekologicznego przy usuwaniu azbestu i wyrobów azbestowych tj. 77,15 Mg.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

„ŚWIADCZENIE USŁUG USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT”.

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne  „EURO-GAZ” Sp.j.

Zgórsko 31 a, 26-052 Sitkówka-Nowiny

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki  na realizację usługi.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.       

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium – Cena 100 %

Punktacja

 

1.

LUB-EKO-PLUS Wiesław Łukasik

Ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin

 

98,24

 

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne 

„EURO-GAZ” Sp.j.

Zgórsko 31 a, 26-052 Sitkówka-Nowiny

100,00

 

3.

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

 

91,71

 

 

           Wójt Gminy Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

 

 

Data składania ofert: 2012-05-24 10:00:00
Data otwarcia ofert: 2012-05-24 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2012-05-24 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-05-15 13:20:00
Liczba wyświetleń: 2579
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-05-15 13:21:06 utworzono dokument
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj