Menu Podmiotowe menu ikonka

ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W 2012 r.

  • 18 stycznia 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH  NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W 2012 r.

 

Treść ogłoszenia:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W 2012 r.
 

Numer ogłoszenia: 16768 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W 2012 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Łańcut w 2012 r. polegających na podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości.

1. Zamawiający ustala następujące ZASADY PODZIAŁU DZIAŁKI

1.1. Działka pierwsza - podział działki pojedynczej na dwie nowe działki

1.2. Każde wydzielenie kolejnej działki traktowane będzie jako działka następna

1.3. Przy podziale sąsiednich działek, każda kolejna działka, która dzieli się na dwie części traktowana będzie jako działka następna

1.4. Zakres usług będący przedmiotem zamówienia obejmuje następujące czynności: Wykonywanie podziału nieruchomości

1) Przewidywana ilość w terminie realizacji zamówienia - ok. 25 szt. /w tym działka pierwsza ok.20 szt., działka następna ok.5 szt./

2) Wykonanie zlecenia jednostkowego w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania zlecenia.

3) Dokumentacja dla Zamawiającego z wykonanego podziału nieruchomości powinna zawierać: a) 5 egzemplarzy mapy z projektem podziału nieruchomości,

b) protokół z trwałej stabilizacji punktów granicznych podpisany przez przedstawiciela zamawiającego,

c) zasób użytkowy z wykonanych prac w celu wydania decyzji zatwierdzającej podział Dokumenty nie stanowiące oryginałów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez PODGiK w Łańcucie

2. Rozgraniczenia nieruchomości:

1) Przewidywana ilość w terminie realizacji zamówienia: ok. 25 szt. w tym ok. 15 szt. do 4 pkt załamań, ok. 10 szt. każdy następny punkt)

2) Wykonanie zlecenia jednostkowego w ciągu 12 tygodni od dnia otrzymania zlecenia.

3) Dokumenty dla Zamawiającego przy rozgraniczeniu nieruchomości:

a) dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości opisana w § 19, § 20, § 21, § 22, § 23 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453),

b) wykaz zmian gruntowych i dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, Kserokopie dokumentów winny być stwierdzone za zgodność z oryginałem przez PODGiK w Łańcucie. W/w prace winny być wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w:

1) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.).

2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837)

3) Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz.453).

4) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

5) Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.00.00-6, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;[należy podać 3 usługi podziałów i 3 usługi rozgraniczeń nieruchomości z 3 ostatnich lat]. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

2) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy.

Zmiany te mogą być spowodowane:

a) działaniem siły wyższej;

b) zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój Nr 5 - Dziennik Podawczy

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania:

„Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Łańcut w 2012 r.”

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Informatyczne GEOBIT

mgr inż. Marek Balawejder ul. Kopernika 7 37-100 Łańcut

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferty spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz uzyskała najwyższą punktację w toku oceny ofert, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zamawianych usług.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz SIWZ spełniają ofert 1, 3 i 4.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana /zgodnie ze wzorem opisanym   w pkt XIII.2 SIWZ / przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium – Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Informatyczne GEOBIT  mgr inż. Marek Balawejder

ul. Kopernika 7 37-100 Łańcut

92,89

 

2.

GEODETA s. c. Zakład Usług Geodezyjnych

ul. Mickiewicza 50  37-300 Leżajsk

0,00

 

3.

Usługi Geodezyjne  Lucyna Filanowska

ul. Krótka 4 37-100 Łańcut

75,88

 

4.

Biuro Geodezyjne GEOLAN

 inż. Ryszard Grochowicz

ul. Wróblewskiego 27 37-100 Łańcut

88,59

                                       

            Wójt Gminny Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

Data otwarcia ofert: 2012-01-27 10:30:00
Data składania ofert: 2012-01-27 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-01-18 13:23:34
Liczba wyświetleń: 2537
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-01-18 13:23:34 utworzono dokument
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj