Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

  • 18 listopada 2013

Przedmiot przetargu:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
 

Treść przetargu:

 

Łańcut: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
Numer ogłoszenia: 243029 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2256257, faks 017 2256257.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób wskazanych w decyzjach Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Usługi te dostosowane powinny być do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i obejmować:

1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

- dbałość o higienę i wygląd,

- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

- korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych

- poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

- współpraca z rodziną

- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

- w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

a) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) Pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

2. Specjalistyczne usługi świadczone mogą być przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę zajęciowego, pielęgniarkę, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunkę środowiskową, specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji.

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1 - 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 2, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 3, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

5. Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych objętych niniejszym zamówieniem wynosi około 2 272 rocznie. Przewidywana ilość osób do objęcia pomocą usługową ok. 6 /ilość może ulec zmianie/.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż             40 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował trzema osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi posiadającymi co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek 1) szpitalu psychiatrycznym; 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 4) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym; 5) zakładzie rehabilitacji. 6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1 - 6, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach mogą to być osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe opisane powyżej oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 1-6 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp -Zał. Nr 2 do Oferty 2. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ - Zał. Nr 3 do Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy o realizację zadania pn.: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z terenu Gminy Łańcut. W szczególności zmiany te mogą dotyczyć: a) działania siły wyższej; b) zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy. c) zmiany liczby osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych d) zmiany osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój Nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój Nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  gopslancut@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z terenu Gminy Łańcut

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

„SERWIS KADR” Tomasz Mazur  ul. Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Uzasadnienie Wyboru:

           Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za 1 godz. przedmiotowych usług, a Zamawiający posiada potrzebne środki na ich realizację.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ  spełniają wszyscy  Wykonawcy.

            W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom, przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

„SERWIS KADR” Tomasz Mazur

ul. Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

100,00

 

2.

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków

70,00

 

3.

Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 23 37-700 Przemyśl

76,36

 

4.

B.A.T.N.A

Firma Szkoleniowo – Usługowa Joanna Buława

ul. Starzyńskiego 11/12 35-508 Rzeszów

93,33

 

 

                   

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Halina Sieczkowska

 

Data składania ofert: 2013-11-26 10:00:00
Data otwarcia ofert: 2013-11-26 10:30:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-11-18 10:02:00
Liczba wyświetleń: 2649
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-11-18 10:02:01 Dodano plik Zał Nr 5 Wykaz osób.doc
Dodano plik Formularz oferty+Oświadczenia.doc
Dodano plik Projekt umowy.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Usunięto plik SIWZ.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj