Menu Podmiotowe menu ikonka

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SONINIE

  • 06 czerwca 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SONINIE
 

Treść przetargu:

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SONINIE
Numer ogłoszenia: 101471 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SONINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SONINIE.

Zakres rzeczowy zamówienia:

1. Roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową Zespołu Szkół obejmujące:

-adaptację pomieszczeń mieszkalnych na pokój nauczycielski i pokój pedagogiczny;

-adaptację sali lekcyjnej językowej na salę językową multimedialną;

-wymianę parkietu oraz malowanie ścian w sali gimnastycznej oraz w magazynku przy sali gimnastycznej;

-rozbudowę od strony wschodniej

- dwukondygnacyjna z przeznaczeniem na zaplecze szatniowo-sanitarne sali gimnastycznej oraz pomieszczenia dydaktyczne i magazyn;

-przebudowę głównego wejścia oraz wejść bocznych wraz z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych;

-wykonanie nad całością obiektów w miejsce stropodachów, dachów stromych wielospadowych o konstrukcji drewnianej;

-wykonanie izolacji termicznych ścian zewnętrznych oraz stropów styropianem;

 -wymianę 4 okien i 2 drzwi zewnętrznych;

-wymianę kotłów węglowych na gazowe połączoną z wymianą instalacji c.o.;

-rozbudowę instalacji gazowej ( w tym punktu redukcyjno pomiarowego ), wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej;

-przebudowę istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Dostawa oraz montaż wyposażenia w celu utworzenia profesjonalnych pracowni:

 -multimedialnej językowej;

-nowoczesnej przyrodniczej;

Dostarczone i zamontowane wyposażenie powinno być nowe, kompletne, wolne od wad i powinno umożliwić jego używanie bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary robót, projekty wykonawcze i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SIWZ. Specyfikacja dostawy wyposażenia została określona w kolejnym załączniku do SIWZ. Całość dokumentacji do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w pok. 31 i na stronie internetowej Gminy bip.gminalancut.pl.

Materiały i urządzenia objęte zamówieniem muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH, karty gwarancyjne. Wskazane w SIWZ oraz w Załącznikach do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.26.23.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-3, 45.11.13.00-1, 45.40.00.00-1, 45.26.11.00-5, 45.22.32.20-4, 45.31.73.00-5, 45.31.10.00-0, 45.31.51.00-9, 45.31.43.20-0, 39.16.00.00-1, 48.19.00.00-6, 30.20.00.00-1, 38.00.00.00-5, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.33.24.00-7, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 35 000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) do dnia 21-06-2013 r. do godz. 9.00.

Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 58 1240 2643 1111 0000 3782 2411

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert.

Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu robót budowlanych [2 roboty, jedna z nich o wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto] wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia. Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) poświadczenia 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 7 SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 2. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ - Zał. Nr 3 do Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. W szczególności mogą być to: - niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne: opady deszczu, powodzie w rejonie budowy, opady śniegu, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury) powodujące konieczność przerwania robót i/lub skutkujące opóźnieniem w realizacji robót; - działanie siły wyższej; - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy; - wystąpienie konieczności zmniejszenia ilości robót w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Rozwój bazy oświatowej w Gminie Łańcut poprzez rozbudowę i wyposażenie Zespołu Szkół w Soninie oraz budowę Przedszkola Publicznego w Soninie. Zamówienie objęte jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie nr 5.1 Infrastruktura edukacyjna, Schemat B - System Oświaty.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Wynik przetargu:

 

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SONINIE

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar Korniaktów Północny 117 A 37-114 Białobrzegi

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zadania.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełniają wszyscy Wykonawcy.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 % Punktacja

 

 

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD”

Szczepański Tadeusz

ul. Słowackiego 24 35-060 Rzeszów

77,47

 

2.

Firma Remontowo – Budowlana „PIOTROWSKI”

Paweł Piotrowski

Piwoda 150 37-522 Wiązownica

82,22

 

3.

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

Zielonka 39 A 36-130 Raniżów

99,72

 

4.

Firma Budowlano – Remontowa BALBUD

ul. Górnoleżajska 5 37-500 Jarosław

95,30

 

5.

F.H.U.R.B. „BAL-BUD” Witold Balawejder

ul. Sokoła 5 37-100 Łańcut

99,73

 

6.

Firma Usługowo – Handlowa ”AKAR” Piela Grzegorz

ul. Zawiszy Czarnego 26 A 35-082 Rzeszów

90,47

7.

F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar

Korniaktów Północny 117 A 37-114 Białobrzegi

100,00

 

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „P&M” Marcin Kołodziej

38-114 Niebylec 193

64,85

 

9.

SASS Zakład Remontowo – Budowlany – Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Ryszard Sass

ul. 3-go Maja 51/75 23-400 Biłgoraj

88,17

               

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

 

 

 

 

 

 

 

Data otwarcia ofert: 2013-06-21 09:30:00
Data składania ofert: 2013-06-21 09:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-06-21 09:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-06-06 10:30:00
Liczba wyświetleń: 2589
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-06-06 10:30:50 Dodano plik Przedmiar robót Instalacje sanitarne_poprawiony i uzupełniony.pdf
Dodano plik Opis techniczny Przyłacza kanalizacji deszczowej.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia IV.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia III.pdf
Dodano plik Druk oferty + oświadczenia.doc
Dodano plik Załącznik Nr 6 Wykaz osób.doc
Dodano plik Załącznik Nr 5 Wykaz robót.doc
Dodano plik Wyjaśnienia II.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia I.pdf
Dodano plik Specyfikacja_dostaw_ ZS Sonina 2013_zmienione.pdf
Usunięto plik Specyfikacja_dostaw_ ZS Sonina 2013.doc
Dodano plik OPIS SZKOŁA SONINA 2.pdf
Dodano plik Z-01 Projekt zagospodarowania działki.PDF
Dodano plik SST Instalacje sanitarne.zip
Dodano plik OPIS+RYSUNKI.zip
Dodano plik SPECYFIKACJA KOTŁOWNI.zip
Dodano plik SPECYFIKACJA WOD - KAN.xls
Dodano plik Specyfikacja wentylacja Sonina.xlsx
Dodano plik SPECYFIKACJA CO.zip
Dodano plik doc20121029125703.pdf
Dodano plik Punkt Red-Pomiarowy.zip
Dodano plik Instalacja wewnętrzna gazowa.zip
Dodano plik Harmonogram realizacji_ZS Sonina 2013_ostateczne.xls
Dodano plik Projekt instalacji elektrycznych.zip
Dodano plik Nadproża.zip
Dodano plik Rys.52 Wieniec W-1.pdf
Dodano plik Słupy.zip
Dodano plik Rys.51 Stopa ST-1.pdf
Dodano plik Rys.48 Schody Sch-1.pdf
Dodano plik Listy.zip
Dodano plik Schematy.zip
Dodano plik Ściany.zip
Dodano plik Słupy.zip
Dodano plik Płyty.zip
Dodano plik Ławy.zip
Dodano plik Belki.zip
Dodano plik Specyfikacja_dostaw_ ZS Sonina 2013.doc
Dodano plik ARCHITEKTURA.zip
Dodano plik Szkoła Sonina przedmiar z deszczówką 06_11_2012.pdf
Dodano plik Przedmiar robót elektryka.pdf
Dodano plik Przdmiar robót roboty budowlane.pdf
Dodano plik SIWZ_Rozbudowa_ZS_Sonina.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj