Menu Podmiotowe menu ikonka

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KOSINA

  • 16 marca 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KOSINA

Treść ogłoszenia:

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KOSINA
 

Numer ogłoszenia: 81818 - 2012;

data zamieszczenia: 16.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

     Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KOSINA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KOSINA

obejmujące następujące zadania:

1. REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PORĘBA W KM 0+340-0+840 W CIERPISZU Zakres zadania obejmuje:

1. roboty ziemne

2. wykonanie podbudowy

3. wykonanie nawierzchni

4. roboty wykończeniowe

2. REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ ZA AGRONOMÓWKĄ W KM 0+000-0+235 W KOSINIE

Zakres zadania obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

2. odwodnienie

3. roboty ziemne

4. wykonanie podbudowy

5. wykonanie nawierzchni

6. roboty wykończeniowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

zadanie 1 - 2 400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),

zadanie 2 - 1 600,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) do dnia 02.04.2012 r. do godz. 10.00 Wadium wnoszone może być w: 1. pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych robót budowlanych [przynajmniej 2 roboty, każda z nich o wartości odpowiadającej wartości zamówienia] w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty wraz z dołączonym kosztorysem ofertowym

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

3. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

4. Parafowany projekt umowy

5. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. W szczególności mogą być to: - niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne: opady deszczu powodujące przekroczenia stanów alarmowych wód oraz powodzie w rejonie budowy, opady śniegu, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury,) skutkujące opóźnieniem w realizacji robót; - działanie siły wyższej; - okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy; - wystąpienie konieczności zmniejszenia ilości robót w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 28..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ PORĘBA W KM 0+340-0+840 W CIERPISZU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zadania obejmuje:

1. roboty ziemne

2. wykonanie podbudowy

3. wykonanie nawierzchni

4. roboty wykończeniowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ ZA AGRONOMÓWKĄ W KM 0+000-0+235 W KOSINIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zadania obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

2. odwodnienie

3. roboty ziemne

4. wykonanie podbudowy

5. wykonanie nawierzchni

6. roboty wykończeniowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY          

 

Nazwa zadania:

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KOSINA obejmujące następujące zadania:

1. REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ „PORĘBA” W KM 0+340-0+840 W CIERPISZU

2. REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ „ZA AGRONOMÓWKĄ” W KM 0+000-0+235 W KOSINIE

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

do realizacji Zad.1 i Zad. 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk 

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zadania.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

       Punktacja

 

1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk 

Zad. 1 - 100,00

Zad. 2 - 100,00

 

2.

Skanska S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

   

Zad. 2 – 70,57

 

3.

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś

Świebodna 28, 37-560 Pruchnik

Zad. 1 – 76,98

Zad. 2 – 86,92

 

4.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów

Zad. 1 – 86,63

Zad. 2 – 75,47

 

5.

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław

Zad. 1 – 83,35

Zad. 2 – 74,81

 

6.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Zad. 1 – 53,58

Zad. 2 – 55,55

 

                                          

 

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

Data otwarcia ofert: 2012-04-02 10:30:00
Data składania ofert: 2012-04-02 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-04-02 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-03-16 09:17:35
Liczba wyświetleń: 2547
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-03-16 09:17:35 utworzono dokument
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj