Menu Podmiotowe menu ikonka

REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA

  • 16 stycznia 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA

 

Treść ogłoszenia:

 

REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA
 

Numer ogłoszenia: 13236 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA, obejmujący następujące rodzaje robót: /jak w załączniku do umowy/

1. Remont dachu - budynek G

2. Remont dachu - budynek K

3. Docieplenie elewacji - budynek G

4. Docieplenie elewacji - budynek K

5. Wymiana i pomiary odgromienia

6. Remont komina kotłowni.

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.44.20.00-7, 45.26.12.00-6, 45.26.13.20-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) do dnia 10.02.2012 r. do godz. 10.00.

Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone [wykonanie min. 1 roboty polegającej na dociepleniu elewacji metodą lekką mokrą i min. 1 roboty polegającej na wymianie pokrycia dachowego z remontem konstrukcji dachowej w zakresie rzeczowo - finansowym odpowiadającym przedmiotowi zamówienia]. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty wraz z dołączonymi kosztorysami ofertowymi

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP,

3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP,

4. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

5. Oświadczenie Wykonawcy, że bierze on pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców /jeżeli dotyczy/

6. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

7. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne: opady deszczu, powodzie w rejonie budowy, opady śniegu, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury) powodujące konieczność przerwania robót i/lub skutkujące opóźnieniem w realizacji robót;

- działanie siły wyższej;

- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego;

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy;

- wystąpienie konieczności zmniejszenia ilości robót w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut pokój 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowywany w PROW 2007-2013. Remont obiektów Ośrodka Kultury w miejscowości Wysoka. Oś 4 Leader działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania:

„Remont obiektów Ośrodka Kultury w miejscowości Wysoka”

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz Zielonka 39 A 36-130 Raniżów

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ  i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację robót.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.       

          W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium

 – Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane  „BUDOMET”

Zenon Dytko 36-221 Blizne 218 B

72,22

 

2.

Firma Handlowo – Usługowa EXPERT  BUD

37-561 Chłopice 190 E

65,33

 

3.

Zakład Budowlano – Konserwatorski „ARKADY”

ul. Długosza 9 37-500 Jarosław

68,02

 

4.

F.B.U.H. WALMAR Krzysztof Marecki

ul. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów

77,13

 

5.

Przedsiębiorstwo Usługowe „EURO-DACH”

Andrzej Sieńko

ul. Trembeckiego 11/603 35-234 Rzeszów

97,48

 

6.

GRP Firma Budowlana  Piotr Gimlewicz

ul. Lubelska 19 37-500 Jarosław

75,49

 

7.

F.H.U.P. „DOMREX” Jacek Rupar

Korniaków Płn. 117A 37-114 Białobrzegi

74,03

 

8.

Spółdzielnia Rzemieślnicza

28-100 Busko Zdrój  ul. Partyzantów 22

62,95

9.

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

Zielonka 39 A 36-130 Raniżów

100,00

 

10.

Firma Handlowo – Usługowa „WIKI” Aneta Guźda

Kosowy 110 36-107 Przyłęk

83,04

 

11.

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlano – Usługowe

sp. z o.o. „WEBUD” ul. Handlowa 3 35-103 Rzeszów

83,66

 

12.

Firma Budowlano – Remontowa BALBUD

ul. Górnoleżajska 5 37-500 Jarosław

84,65

 

 

13.

Konsorcjum firm:

L: „DRAS” Dariusz Rozmus Gwoźnica Dolna 147

38-116 Gwoźnica Górna

P: F.H.-U.-R.-B. Rafał Kołodziej Zaborów 181                       38-103 Glinik Charzewski

67,17

 

14.

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR”

Piela Grzegorz

ul. Zawiszy Czarnego 26 A 35-082 Rzeszów

75,74

 

15.

Firma Remontowo – Budowlana  DEZ-BUD

ul. F. Kotuli 74 35-122 Rzeszów

70,99

 

16.

Zakład Remontowo – Budowlany „ANDPOL”

Andrzej Delekta Sójkowa 45 b 37-430 Jeżowe

68,81

 

17.

Usługi Remontowo – Budowlane  Eugeniusz Drabik

37-430 Jeżowe 789 A

86,91

18.

BAL-BUD sp. z o.o. ul. Kasprowicza 2

37-100 Łańcut

78,18

 

19.

Firma Usługowa „EL-MAR” Gorliczyna 134

37-200 Przeworsk

81,85

 

20.

DOMINEX Usługi Budowlane Dominik Wojtyna

Cieszacin Wielki 212 B 37-500 Jarosław

64,58

 

21.

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

ul. Piłsudskiego 17 35-074 Rzeszów

0,00

 

22.

Firma Handlowo – Usługowa  „DREW-BIS”

ul. F. Kotuli 80 35-122 Rzeszów

0,00

 

23.

LS-BUD Jolanta Stopyra 

ul. Podwisłocze 38A/57 35-309 Rzeszów

0,00

 

24.

Firma Remontowo – Budowlana „PIOTROWSKI”

Paweł Piotrowski Powoda 150 37-522 Wiązownica

77,40

                                          

 

             Wójt Gminny Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

 

 

 

Data otwarcia ofert: 2012-02-10 10:30:00
Data składania ofert: 2012-02-10 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-02-10 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-01-16 10:35:10
Liczba wyświetleń: 2549
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-01-16 10:35:10 utworzono dokument
Dodano plik j0232133.wmf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj