Menu Podmiotowe menu ikonka

Przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej

  • 23 października 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej

 

Treść ogłoszenia:

 

Łańcut: Przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej

Numer ogłoszenia: 222045 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą funkcji części pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Wysokiej. Znaczna część robót modernizacyjnych dotyczy kondygnacji I piętra i klatki schodowej części niższej internatu. Na kondygnacji parteru do wykonania są roboty instalacyjne centralnego ogrzewania oraz związane z tym roboty budowlane.

3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót - do wglądu w siedzibie Urzędu w pok. 31 i na stronie internetowej Gminy bip.gminalancut.pl. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH, karty gwarancyjne.

4. Wskazane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-2, 45.44.00.00-3, 45.31.73.00-5, 45.31.10.00-0, 45.31.51.00-9, 45.31.00.00-3, 45.33.12.00-8, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł , (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 08-11-2013 r. do godz. 09.00.
Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 58 1240 2643 1111 0000 3782 2411

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia./Zał. Nr 2 do Oferty/

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert dwóch robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia - jedna z nich o wartości co najmniej 150 000 zł brutto. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia./Zał. Nr 2 do Oferty/

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował osobami z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - budowlanej zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- (Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty dokumentu tj. opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP,

2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo oświadczenie, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

3. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część /zakres rzeczowy/ zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

- działanie siły wyższej;

- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;

- wystąpienie konieczności zmniejszenia ilości robót w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a37-100 Łańcut, pokój 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

 

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki  w Wysokiej

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Firmę Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz Zielonka 39 A 36-130 Raniżów

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zadania.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełniają wszyscy  Wykonawcy.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Firma Handlowo – Usługowa „STANEX-BUD” Arkadiusz Stankiewicz

ul. Pełkińska 156  37-500 Jarosław

76,45

 

2.

Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Kiełbicki

Budy Łańcuckie 172  37-114 Białobrzegi

86,23

 

3.

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

Zielonka 39 A 36-130 Raniżów

100,00

 

4.

INTER – POL Ujma Paweł Szówsko

ul. Zamojska 10 37-500 Jarosław

88,93

 

5.

Przedsiębiorstwo Usługowe EURO-DACH Andrzej Sieńko

36-067 Harta 538

95,38

 

6.

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane HPR sp. j.

Marian Hymon i Tadeusz Peron

ul. Warszawska 24 35-205 Rzeszów

76,92

 

7.

F.B.U.H. WALMAR Krzysztof Marecki

ul. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów

64,63

 

8.

Usługi Remontowo – Budowlane Waldemar Lenar

Urzejowice 497 37-200 Przeworsk,

97,08

 

9.

Firma Budowlano - Remontowa „BALBUD”

ul. Górnoleżajska 5 37-500 Jarosław

80,99

 

10.

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

 ul. Piłsudskiego 17 35-074 Rzeszów

78,19

                      

                    Wójt Gminy Łańcut
                       mgr inż. Zbigniew Łoza

Data otwarcia ofert: 2013-11-08 09:30:00
Data składania ofert: 2013-11-08 09:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-11-08 09:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-10-23 14:14:00
Liczba wyświetleń: 2555
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-10-23 14:14:04 Dodano plik Wysoka-sale dydaktyczne-uzupełniony przedmiar.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia I.pdf
Dodano plik INSTALACJE SANITARNE.zip
Dodano plik KONSTRUKCJA.zip
Dodano plik INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip
Dodano plik ARCHITEKTURA.zip
Dodano plik OPIS TECHNICZNY.zip
Dodano plik Wysoka- sale dydaktyczne - inst. ele. wew - Przedmiar.pdf
Dodano plik Wysoka - sale dydaktyczne - inst.sanitarne - Przedmiar.pdf
Dodano plik Wysoka - sale dydaktyczne - budowlane - Przedmiar.pdf
Dodano plik Formularz Oferty + Oświadczenia.doc
Dodano plik Projekt umowy.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj