Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

  • 22 sierpnia 2013

Przedmiot przetargu:

POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

Treść przetargu:

POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT
W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ


Numer ogłoszenia: 167023 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ obejmująca następujące zadania robót:

ZADANIE I - PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KOSINA Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:

- remont budynku technicznego (rozbiórka części istniejących ścianek, rozbiórka schodów wewnętrznych, zamurowanie otworu drzwiowego w chlorowni, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz stropodachu z pokryciem),

- przebudowę instalacji technologicznej uzdatniania wody na automatyczną,

- przebudowę przyłączy obiektowych,

- remont osadnika popłuczyn,

- modernizację obudów armatury zbiorników wodociągowych,

- wykonanie dróg i placów wew. z kostki brukowej,

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

- remont instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji zasilania rezerwowego

- wykonanie systemu wizualizacji i monitorowania urządzeń technologicznych SUW.

ZADANIE II - PRZEBUDOWA STACJI HYDROFOROWEJ W M. ROGÓŻNO Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:

- remont obiektu stacji m.in. wymiana drzwi wejściowych, układanie płytek na ścianach oraz malowanie sufitu, wykonanie nowej posadzki, czyszczenie i malowanie zbiorników stalowych na wodę,

- przebudowa instalacji technologicznej na automatyczną,

- montaż osuszacza powietrza,

- całkowita wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie ogrzewania budynku,

- montaż sondy hydrostatycznej głębokości w zbiorniku wodociągowym i zaworu pływakowego,

- utwardzenie placu z kostki brukowej.

ZADANIE III - PRZEBUDOWA STACJI HYDROFOROWEJ I ZBIORNIKA WODOCIĄGOWEGO W M. WYSOKA

Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:

- roboty budowlane m.in. rozbiórka ścianek działowych, fundamentów betonowych, schodów zew. i wykonanie nowych, demontaż drzwi zewnętrznych i okien oraz montaż nowych, wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie izolacji termicznej stropu, ścian zewnętrznych i fundamentowych,

- przebudowa instalacji technologicznej na automatyczną,

- montaż osuszacza powietrza,

- wykonanie ogrzewania,

- całkowita wymiana instalacji elektrycznej z rozdzielnią,

- remont istniejącego zbiornika wodociągowego poprzez wymianę uzbrojenia technologicznego, montaż sondy hydrostatycznej głębokości oraz zaworu pływakowego.

ZADANIE IV - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I HYDROFORNI W M. HANDZLÓWKA

Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:

- sieć wodociągowa z rur PE 100 RC MAXIprotect lub równoważne - fi 110 mm -  2 275 mb rury dwuwarstwowe z dodatkowym płaszczem ochronnym i taśmą detekcyjną SDR11 PN16 - przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø 40 mm - 108,7 mb,

- przepompownia zbiornikowa H1 wraz z zasilaniem energetycznym - 1 kpl. ZADANIE V - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ALBIGOWA Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to:

- wymiana 410 mb sieci z rur żeliwnych na rury PE o średnicy 160 mm

- wymiana 300 mb przyłączy domowych z rur stalowych na PE o średnicy 32-50 mm

2. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Urzędu w pok. 25 i na stronie internetowej Gminy bip.gminalancut.pl.

3. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH, karty gwarancyjne.

4. Wskazane w SIWZ oraz w Załącznikach do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.25.21.20-5, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.21.52-2, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40 000 zł , (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 10-09-2013 r. do godz. 9.00.

Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu robót budowlanych ukończone [przynajmniej 1 robota polegająca na budowie sieci wodociągowej o wartości min. 500 tys. zł. i przynajmniej 1 zadanie polegające na budowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości min. 1 mln zł.] wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia. Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) poświadczenia 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 7 SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i instalacyjnymi odpowiednio do rodzaju robót objętych zamówieniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 2. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ - Zał. Nr 3 do Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy, wysokość wynagrodzenia, a to:

1. niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne: opady deszczu, powodzie w rejonie budowy, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury) powodujące konieczność przerwania robót i/lub skutkujące opóźnieniem w realizacji robót;

2. działanie siły wyższej;

3. okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

4. zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

5. udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

6. okoliczności powodujące zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego, takie jak: a) konieczność zmniejszenia ilości robót lub wprowadzenie zmian (jakości i/lub ilości elementów robót lub ich części) w przedmiocie umowy, b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

7. okoliczności powodujące konieczność wprowadzania zmian w zakresie rzeczowym robót w danym roku realizacji inwestycji odpowiednio do wysokości posiadanych środków finansowych Zamawiającego;

8. zmiany w robotach mające istotny wpływ na wydłużenie lub skrócenie procesów technologicznych;.

9. ustawowa zmiana stawki podatku VAT - zmiana wynagrodzenia możliwa tylko na poziomie tej stawki;

10. zmiany przepisów prawa skutkująca koniecznością zmiany sposób rozliczeń finansowych i fakturowaniem Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminalancut.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój nr 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Firmę REIN sp. j. A. Cebulak, J. Cebulak ul. Staromiejska 75 35-24 Rzeszów

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ  i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zadania.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełniają wszyscy  Wykonawcy.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertomnie podlegającym odrzuceniu, przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

"WODO – GAZ” Józef Słota

ul. Krakowska 23 37-200 Przeworsk

72,93

 

2.

P.U.P.H. „OTECH”

ul. Dukielska 83 38-300 Gorlice

83,70

 

3.

Firma REIN sp. j. A. Cebulak, J. Cebulak

ul. Staromiejska 75 35-240 Rzeszów 

100,00

 

4.

Zakład Wod.-Kan. C.O.i Gaz Stanisław Ziaja

36-007 Krasne 107

92,70

 

5.

Zakład Komunalny sp. z o.o. w Żołyni

ul. Białobrzeska 118 37-110 Żołynia

0,00

           

                       Wójt Gminy Łańcut
                       Zbigniew Łoza

 

 

Data składania ofert: 2013-09-10 09:00:00
Data otwarcia ofert: 2013-09-10 09:30:00
Data wpłaty wadium: 2013-09-10 09:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-08-22 11:41:00
Liczba wyświetleń: 2704
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-08-22 11:41:33 Dodano plik WYJAŚNIENIA II.pdf
Usunięto plik Wyjaśnienia II.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia II.pdf
Dodano plik Projekt umowy ze zmianami.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia I.pdf
Dodano plik Wykaz osób.doc
Dodano plik Wykaz robót.doc
Dodano plik wod_Handzlówka przedmiary robót.zip
Dodano plik wod_Handzlówka projekty i specyfikacja.zip
Dodano plik SUW Kosina przedmiary robót.zip
Dodano plik SUW Kosina Projekt budowlany.zip
Dodano plik Przebudowa sieci wod. Albigowa przedmiar robót.pdf
Dodano plik Przebudowa sieci wod. Albigowa Projekt i Specyfikacja.zip
Dodano plik Hydr. Wysoka przedmiary robót.zip
Dodano plik Hydr. Wysoka projekt.zip
Dodano plik Hydr.Rogóżno przedmiary robót.zip
Dodano plik Hydr. Rogóżno projekt i specyfikacja.zip
Dodano plik Druk Oferty + Załączniki.doc
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj