Menu Podmiotowe menu ikonka

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa Przedszkola Publicznego w Kosinie

  • 09 lipca 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa Przedszkola Publicznego w Kosinie
 

Treść ogłoszenia:

 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:
Budowa Przedszkola Publicznego w Kosinie

Numer ogłoszenia: 137905 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa Przedszkola Publicznego w Kosinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa Przedszkola Publicznego w Kosinie

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego / Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554 z późn. zm. / oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. / Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm. /

3. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji w/w inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Jako branżę wiodącą przewiduje się roboty budowlane z zapewnieniem nadzoru w branży instalacji i sieci sanitarnych i branży elektrycznej. Zamawiający oczekuje obecności inspektora nadzoru na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu /stosowne wpisy do dziennika budowy/ oraz kontaktu z inspektorem ds. remontowo-inwestycyjnych Zespołu Administracyjno-Finansowego Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut [ZAFOSiP przynajmniej jeden raz w tygodniu.

4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :

a. kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz zgodności z umową zawartą z generalnym wykonawcą, a także kosztorysem ofertowym i przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

b. kontrolę zgodności robót budowlanych z warunkami technicznymi zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz.690 z późn. zm./

c. kontrolę zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlano-instalacyjnych i zasadami wiedzy technicznej;

d. kontrolę wbudowywanych materiałów w zakresie zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;

e. obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy;

f. obecność na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu [potwierdzona wpisem w dzienniku budowy] lub na wezwanie Zamawiającego w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności;

g. dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie:

- zakresu wykonanych robót;

- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- zakończenia robót i gotowości do odbioru

h. obowiązkową obecność w radach budowy, które odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu;

i. dokonywanie czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego, przeglądów gwarancyjnych z udziałem przedstawicieli Inwestora oraz sprawdzanie dokumentów przekazywanych na rzecz użytkownika;

j. kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót i inwestorem;

k. wskazanie inspektora, jako koordynatora do zatwierdzenia przez Zamawiającego. l. inne czynności uzgodnione z Inwestorem, określone w projekcie umowy i związane z nadzorem nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

5. Zakres robót objętych nadzorem określono w SIWZ na nadzorowane zadanie, które obejmuje w szczególności:

5.1. budowę budynku przedszkola wraz instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem o następujących parametrach technicznych:

- kubatura - 6230,24 m3,

- pow. zabudowy - 1006,55 m2,

- pow. użytkowa - 870,38 m2,

- wysokość - 8,36 m,

- długość - 47,20 m,

- szerokość - 40,66 m

5.2. przebudowa odcinków i wykonanie nowej infrastruktury technicznej:

a) przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

- w celu doprowadzenia wody do projektowanego budynku przedszkola oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych z dachu projektowanego budynku oraz terenu wraz z przebudową odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 2438/3,

b) przebudowa przyłącza (usunięcie kolizji) energii elektrycznej,

c) przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej.

Przyłącz gazowy średniego ciśnienia zostanie wykonany przez Zakład Gazowniczy w ramach oddzielnej umowy o wykonanie przyłączenia.

5.3. roboty związane z zagospodarowaniem terenu:

a) wykonanie miejsc parkingowych oraz ciągów komunikacji pieszej,

b) wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci,

c) montaż elementów małej architektury,

d) wykonanie miejsca składowania odpadów stałych,

Szczegółowy zakres robót do nadzorowania określony został w dokumentacji technicznej w/w robót - do wglądu w siedzibie Urzędu w pok. 31 i na stronie internetowej Gminy bip.gminalancut.pl..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000 zł , (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 17-07-2013 r. do godz. 9.00. Wadium wnoszone może być w:

1. pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 58 1240 2643 1111 0000 3782 2411

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert.

Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; [ W branży budowlanej - należy wykazać usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych. W branży sanitarnej - należy wykazać usługi nadzoru nad robotami polegające na nadzorowaniu robót sanitarnych sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych. W branży elektrycznej - należy wykazać usługi polegające na nadzorowaniu robót elektrycznych sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych]; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia. Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 4 SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 2. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ - Zał. Nr 3 do Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy. a to: 1. niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne: opady deszczu, powodzie w rejonie budowy, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury) powodujące konieczność przerwania robót i/lub skutkujące opóźnieniem w realizacji robót; 2. działanie siły wyższej; 3. udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 4. uzyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedmiotu umowy umożliwiających skrócenie terminu zakończenia przedmiotu umowy do końca października 2014 r. , za pisemną zgodą Wykonawcy; 5. ustawowa zmiana stawki podatku VAT - zmiana wynagrodzenia możliwa tylko na poziomie tej stawki; 6. zmiany przepisów prawa skutkująca koniecznością zmiany sposobu rozliczeń finansowych i fakturowaniem. 7. zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:

Budowa Przedszkola Publicznego  w Kosinie,

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu sp. z o.o.  ul. Okrzei 2 37-700 Przemyśl

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ   i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zadania.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełniają wszyscy  Wykonawcy.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

AB CONSULTING s.c.

ul. Słoneczna 47 38-120 Czudec

40,86

 

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „INWEST-ROL” sp. z o.o. ul. Klasztorna 1 37-700 Przemyśl

59,53

 

3.

Biuro Usług Inwestycyjnych „IDEA-PROJEKT” Katarzyna Witek Siedliska 205 A 36-042 Lubenia

61,50

 

4.

Grupa Inwestor sp. z o.o.

ul. Graniczna 1 b 35-326 Rzeszów

61,72

 

5.

Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu sp. z o.o.

ul. Okrzei 2 37-700 Przemyśl

100,00

 

6.

AŁJ WIZMOST – Zając Witold

ul. Kilińskiego 26 A 37-500 Jarosław

41,28

                                          

                       Wójt Gminy Łańcut
                       mgr inż. Zbigniew Łoza

 

 

Data otwarcia ofert: 2013-07-17 09:30:00
Data składania ofert: 2013-07-17 09:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-07-17 09:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-07-09 14:10:00
Liczba wyświetleń: 2560
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-07-09 14:10:09 Dodano plik Projekt umowy_nadzór po zmianach.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia.pdf
Dodano plik Projekt umowy.pdf
Dodano plik Załącznik Nr 6 Wykaz osób.doc
Dodano plik Załącznik Nr 5 do Oferty Wykaz usług.doc
Dodano plik Formularz oferty + oświadczenia.doc
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj