Menu Podmiotowe menu ikonka

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody.

  • 08 lutego 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody.
 

Treść ogłoszenia:

 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody.
Numer ogłoszenia: 38334 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody.
 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego / Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554 z późn. zm. / oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. / Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm. /

3. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji w/w inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Jako branżę wiodącą przewiduje się instalacje i sieci sanitarne z zapewnieniem nadzoru w branży elektrycznej i budowlanej. Zamawiający oczekuje obecności inspektora nadzoru na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu /stosowne wpisy do dziennika budowy/ oraz kontaktu z Referatem Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy przynajmniej jeden raz w tygodniu.

4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :

a) kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz zgodności z umową zawartą z generalnym wykonawcą, a także kosztorysem ofertowym i przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

b) kontrolę zgodności robót budowlanych z warunkami technicznymi zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz.690 z późn. zm./

c) kontrolę zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlano-instalacyjnych i zasadami wiedzy technicznej;

d) kontrolę wbudowywanych materiałów w zakresie zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;

e) obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy;

f) obecność na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu [potwierdzona wpisem w dzienniku budowy] lub na wezwanie Zamawiającego w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności;

g) dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie : - zakresu wykonanych robót; - odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; - zakończenia robót i gotowości do odbioru

h) obowiązkową obecność w radach budowy, które odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu ;

i) dokonywanie czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego, przeglądów gwarancyjnych z udziałem przedstawicieli Inwestora oraz sprawdzanie dokumentów przekazywanych na rzecz użytkownika;

j) kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót i inwestorem;

k) wskazanie inspektora, jako koordynatora do zatwierdzenia przez Zamawiającego. l) inne czynności uzgodnione z Inwestorem, określone w projekcie umowy i związane z nadzorem nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w pkt 5 oraz wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

 5. Zakres robót objętych nadzorem określono w SIWZ na nadzorowane zadanie, które obejmuje 3 etapy:

ETAP I - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W KRACZKOWEJ

Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:

- budowa tymczasowej stacji uzdatniania wody na okres prowadzenia robót,

- remont budynku SUW (demontaż istniejącego stropu, nadmurowanie ścian, wykonanie nowego stropu i pokrycia dachowego, wymiana stolarki, wykonanie ścianek działowych, prace tynkarskie, malarskie, remont elewacji), wraz z wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i automatyką,

- montaż urządzeń technologicznych uzdatniania wody,

- przebudowa instalacji elektrycznej,

- budowa zbiornika wody czystej V = 100 m3,

- budowa odstojnika wód popłucznych, - budowa rurociągów międzyobiektowych,

- wykonanie systemu nadzoru i wizualizacji parametrów pracy stacji.

 ETAP II - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W HANDZLÓWCE

Roboty budowlane zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:

- sieć wodociągowa z rur PE SDR 11 PN16 typu ROBUST lub równoważne rury dwuwarstwowe (do montażu bez podsypki) + taśma ostrzegawcza z wkładką lokalizacyjną: - ø 63 mm - 340,3 mb - ø 110 mm - 11 506,4 mb - ø 160 mm - 8 322,0 mb

- przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø 40 mm - 3951 mb, PE ø 50 mm - 695,8 mb tj. łącznie - 4 646,8 mb/184 szt.

- wymiana 920 mb sieci z rur PE i PE HD o średnicy 110 mm na średnicę 160 mm,

- zestawy hydroforowe podziemne H3 i H4 wraz z zasilaniem energetycznym - 2 kpl. - zestaw hydroforowy H2 w istniejącym budynku SUW wraz z zasilaniem energetycznym - 1 kpl.

ETAP III - PRZEBUDOWA SUW W ALBIGOWEJ Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:

- budowa tymczasowej stacji uzdatniania wody na okres prowadzenia robót,

- modernizacja istniejącego budynku stacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, murów fundamentowych oraz stropodachu, wymiana warstwy gładzi cementowej, supremy oraz pokrycia dachowego) wraz z wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i automatyką,

- wymiana wszystkich urządzeń technologicznych w stacji,

- wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz urządzeń sanitarnych wewnątrz budynku,

- przebudowa instalacji elektrycznej,

- wymiana rurociągów międzyobiektowych,

- w studniach głębinowych S-1A, S-2, S-3, S-4 wymiana urządzeń, armatury, głowic, a w studniach S-2, S-3, S-4 wymianę obudów,

- wymiana pomp głębinowych w studniach S1A, S2, S3, S4,

- remont istniejącego odstojnika popłuczyn,

- wymiana włazów drabin i podestów w zbiorniku wyrównawczym,

- wykonanie systemu nadzoru i wizualizacji parametrów pracy stacji.

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł., (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 17.02.2012 r. do godz. 10:00. Wadium wnoszone może być w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a kserokopię dołączyć do oferty.

 III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie [W branży sanitarnej - należy wykazać usługę/i/ nadzoru na budowie sieci wodociągowej o dł. łącznej co najmniej 20 km z przepompowniami wody o wartości min. 2 mln zł., usługę nadzoru na budowie, przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody z ujęciem wody, magazynowaniem w zbiornikach uzdatnianiem i przesłaniem do sieci wodociągowej, pracującej bezobsługowo o wartości min. 1,5 mln zł.; W branży elektrycznej - należy wykazać usługę polegającą na nadzorowaniu robót elektrycznych i urządzeń w rodzajach występujących w inwestycji, zwłaszcza urządzeń sterujących automatycznym procesem pracy stacji uzdatniania wody i urządzeń transmitujących dane o pracy urządzeń do dyspozytorni; W branży budowlanej - należy wykazać usługę polegającą na nadzorowaniu robót remontowo - budowlanych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności [Osoba pełniąca rolę inspektora wiodącego w specj. instalacje sanitarne powinna posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe, posiadać uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru robót w swojej specjalności - bez ograniczeń, posiadać 10 - letnie doświadczenie zawodowe oraz być członkiem PIIB, Osoby przewidziane do nadzoru w branżach elektrycznej i budowlanej powinny posiadać uprawnienia budowlane wystarczające do pełnienia czynności inspektora nadzoru dla robót przewidzianych w przedmiotowej inwestycji, z tym, że osoba przewidziana do nadzorowania w branży elektrycznej powinna posiadać świadectwa kwalifikacyjne w gr. I. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty; 2. Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym; 3. Dowód wniesienia wadium; 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 5. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy o realizację inwestycji pn. Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności zmiany te mogą dotyczyć:

- niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu powodujące przekroczenia stanów alarmowych w rejonie budowy i/lub śniegu, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury, powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;

- działania siły wyższej;

- okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

- zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót;

- wystąpienia konieczności zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT;

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut pokój nr 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut pokój nr 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

EUROINVEST Renata Musiałek ul. Słoneczna 47 38-120 Czudec

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację usługi.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.       

          W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium

 – Cena 100 %

Punktacja

1.

Grontmij Polska sp. z o.o. ul. Ziębicka 35 60-164 Poznań

65,25

2.

Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu sp. z o.o.

ul. Okrzei 2 37-700 Przemyśl

96,09

3.

EUROINVEST Renata Musiałek ul. Słoneczna 47 38-120 Czudec

100,00

4.

GRUPA INWESTOR sp. z o.o. ul. Graniczna 1b 35-326 Rzeszów

98,23

5.

Biuro Obsługi Budownictwa Daszykowski Jan

ul. Zawilcowa 1/3 35-605 Rzeszów

81,83

 

                                          

 

           Wójt Gminny Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

Data otwarcia ofert: 2012-02-17 10:30:00
Data składania ofert: 2012-02-17 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-02-17 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-02-08 14:08:43
Liczba wyświetleń: 2549
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-02-08 14:08:43 utworzono dokument
Dodano plik ggl_6(41)_07.jpg
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj