Menu Podmiotowe menu ikonka

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz dwóch stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej

  • 20 września 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz dwóch stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej
 

Treść przetargu:

Łańcut: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz dwóch stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej
Numer ogłoszenia: 192305 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz dwóch stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego / Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554/ oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. / Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm. /

2. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji w/w inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Jako branżę wiodącą przewiduje się instalacje i sieci sanitarne z zapewnieniem nadzoru w branży elektrycznej i budowlanej. Zamawiający oczekuje obecności inspektora nadzoru na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu /stosowne wpisy do dziennika budowy/ oraz kontaktu z Referatem Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy przynajmniej jeden raz w tygodniu.

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz zgodności z umową zawartą z generalnym wykonawcą, a także kosztorysem ofertowym i przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- kontrolę zgodności robót budowlanych z warunkami technicznymi zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz.690 z późn. zm./

- kontrolę zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlano-instalacyjnych i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrolę wbudowywanych materiałów w zakresie zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;

- obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy;

- obecność na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu [potwierdzona wpisem w dzienniku budowy] lub na wezwanie Zamawiającego w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności;

- dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie:

-zakresu wykonanych robót; -odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

-zakończenia robót i gotowości do odbioru

- obowiązkową obecność w radach budowy

- dokonywanie czynności odbiorów częściowych, udziału w odbiorze końcowym,          i przeglądach gwarancyjnych oraz sprawdzanie dokumentów przekazywanych na rzecz użytkownika;

- kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót i inwestorem;

- wskazanie inspektora, jako koordynatora do zatwierdzenia przez Zamawiającego. - inne czynności uzgodnione z Inwestorem, określone w projekcie umowy i związane z nadzorem nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w pkt 4. oraz wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

4. Zakres robót objętych nadzorem określono w SIWZ na nadzorowane zadania robót:

ZADANIE I - PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KOSINA Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to: - remont budynku technicznego (rozbiórka części istniejących ścianek, rozbiórka schodów wewnętrznych, zamurowanie otworu drzwiowego w chlorowni, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz stropodachu z pokryciem), - przebudowę instalacji technologicznej uzdatniania wody - przebudowę przyłączy obiektowych, - remont osadnika popłuczyn, - modernizację obudów armatury zbiorników wodociągowych, - wykonanie dróg i placów wew. z kostki brukowej, - wykonanie oświetlenia zewnętrznego, - remont instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji zasilania rezerwowego - wykonanie systemu wizualizacji i monitorowania urządzeń technologicznych SUW.

ZADANIE II - PRZEBUDOWA STACJI HYDROFOROWEJ W M. ROGÓŻNO Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to: - remont obiektu stacji m.in. wymiana drzwi wejściowych, układanie płytek na ścianach oraz malowanie sufitu, wykonanie nowej posadzki, czyszczenie i malowanie zbiorników stalowych na wodę, - przebudowa instalacji technologicznej - montaż osuszacza powietrza, - całkowita wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie ogrzewania budynku, - montaż sondy hydrostatycznej głębokości w zbiorniku wodociągowym i zaworu pływakowego, - utwardzenie placu z kostki brukowej.

ZADANIE III - PRZEBUDOWA STACJI HYDROFOROWEJ I ZBIORNIKA WODOCIĄGOWEGO W M. WYSOKA Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to: - roboty budowlane m.in. rozbiórka ścianek działowych, fundamentów betonowych, schodów zew. i wykonanie nowych, demontaż drzwi zewnętrznych i okien oraz montaż nowych, wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie izolacji termicznej stropu, ścian zewnętrznych i fundamentowych, - przebudowa instalacji technologicznej - montaż osuszacza powietrza, - wykonanie ogrzewania, - całkowita wymiana instalacji elektrycznej z rozdzielnią, - remont istniejącego zbiornika wodociągowego poprzez wymianę uzbrojenia technologicznego, montaż sondy hydrostatycznej głębokości oraz zaworu pływakowego.

ZADANIE IV - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I HYDROFORNI W M. HANDZLÓWKA Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to: - sieć wodociągowa z rur PE 100 RC MAXIprotect lub równoważne - ø 110 mm - 2 275 mb rury dwuwarstwowe z dodatkowym płaszczem ochronnym i taśmą detekcyjną SDR11 PN16 - przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø 40 mm - 108,7 mb, - przepompownia zbiornikowa H1 wraz z zasilaniem energetycznym - 1 kpl.

ZADANIE V - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ALBIGOWA Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach zadania to: - wymiana 410 mb sieci z rur żeliwnych na rury PE o średnicy 160 mm - wymiana 300 mb przyłączy domowych z rur stalowych na PE o średnicy 32-50 mm.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 500,00zł , (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) do dnia 30.09.2013 r. do godz. 8.30.

Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia; wg zasady spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 1 usługi polegającej na nadzorowaniu robót związanych z przebudową stacji uzdatniania wody o wartości min. 500 tyś. zł. i 1 usługi polegającej na nadzorowaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej o wartości min. 300 tyś. zł. Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wg zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia; wg zasdy: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował osobami z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych /bez ograniczeń/ - wymagane min. 10 letnie doświadczenie, wyższe wykształcenie kierunkowe, przynależność do OIIB , zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- (Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.

- budowlanej zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- (Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- (Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów. Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia; wg zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty dokumentu tj. opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; wg zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo oświadczenie, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 3. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy o realizację inwestycji pn. PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU PN. POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ, w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności zmiany te mogą dotyczyć:

- działania siły wyższej;

- okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

- zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót;

- wystąpienia konieczności zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Wynik przetargu:

 

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU PN. „POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ  Z PRZEBUDOWĄ I  ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ”

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Nadzór Budowlany Ignacy Koczela  Przedmieście Czudeckie 501 38-120 Czudec

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ                     i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zadania.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełniają wszyscy  Wykonawcy.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Biuro Obsługi Budownictwa Daszykowski Jan 

ul. Zawilcowa 1/3 35-605 Rzeszów  

30,93

 

2.

Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI”

ul. Jana Kiepury 6 22-400 Zamość

27,72

 

3.

Grupa Inwestor sp. z o.o.

ul. Graniczna 1 b 35-326 Rzeszów

25,14

 

4.

Nadzór Budowlany Ignacy Koczela

Przedmieście Czudeckie 501 38-120 Czudec

100,00

                                          

                       Wójt Gminy Łańcut
                       mgr inż. Zbigniew Łoza

 

 

Data otwarcia ofert: 2013-09-30 09:00:00
Data składania ofert: 2013-09-30 08:30:00
Data wpłaty wadium: 2013-09-30 08:30:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-09-20 13:06:00
Liczba wyświetleń: 2575
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-09-20 13:08:03 Dodano plik Zał. Nr 5 Wykaz usług.doc
Dodano plik Zał Nr 6 Wykaz osób.doc
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj