Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedycznych w ramach projektu pn. Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi.

  • 10 grudnia 2013

Przedmiot przetargu:

 Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedycznych w ramach projektu pn.
Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi.

Treść przetargu:

 Organizacja i przeprowadzenie zajęć
z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedycznych w ramach projektu pn.
Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi.


Numer ogłoszenia: 268279 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedycznych w ramach projektu pn. Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedycznych w ramach projektu pn. Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi, realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Wysokiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie finansowane jest w całości ze środków publicznych.

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Liczebność grup: 8-9 osobowe Liczba grup: 2 gr. Czas trwania zajęć: 15 min., Częstotliwość zajęć: 2 x tyg. dla każdej grupy Termin prowadzenia zajęć: w dniach od poniedziałku do piątku Rozpoczęcie zajęć:niezwłocznie po podpisaniu umowy Zakończenie zajęć: 30 czerwca 2015 r. Ilość zajęć do zrealizowania: 256 zajęć

1.2. ZAJĘCIA Z RYTMIKI:

Liczebność grup: 17 osób Liczba grup: 1 gr. Czas trwania zajęć: 15 min., Częstotliwość zajęć: 2 x tyg. Termin prowadzenia zajęć: w dniach od poniedziałku do piątku Rozpoczęcie zajęć: niezwłocznie po podpisaniu umowy Zakończenie zajęć: 30 czerwca 2015 r. Ilość zajęć do zrealizowania: 128 zajęć

1.3. ZAJĘCIA GRUPOWE LOGOPEDYCZNE:

Liczebność grup: 2-4 osobowe Czas trwania zajęć: zajęcia dla dzieci 2,5-4 letnich wymiar 15 min., zajęcia dla dzieci 5-6 letnich wymiar 30 min. Liczba grup: 12 gr. dzieci 2,5-4 letnich, 12 gr. dzieci 5-6 letnich Częstotliwość zajęć: 1x tyg. dla każdej grupy Termin prowadzenia zajęć w dniach od poniedziałku do piątku (prowadzone w tym samym czasie dla 2 różnych grup w osobnych pomieszczeniach) Rozpoczęcie zajęć: niezwłocznie po podpisaniu umowy Zakończenie zajęć: 30 czerwca 2015 r. Ilość godzin do zrealizowania 576 h (w tym 768 zajęć w wymiarze 15 min. i 768 zajęć w wymiarze 30 min.)

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie diagnozy wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Wysokiej mającej na celu podział przedszkolaków na 24 grupy 2-4 osobowe z uwzględnieniem wieku uczestników zajęć oraz zdiagnozowanych potrzeb w zakresie poprawności wymowy. Diagnoza zostanie przeprowadzona dwukrotnie; pierwsza niezwłocznie po podpisaniu umowy, a druga w pierwszym tygodniu września 2014 r.

1.4. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LOGOPEDYCZNE:

Rodzaj zajęć: zajęcia indywidualne Czas pracy logopedy: 2 x w tygodniu po 3h (1h = 60 min.) Termin prowadzenia zajęć: w dniach od poniedziałku do piątku Rozpoczęcie zajęć: niezwłocznie po podpisaniu umowy Zakończenie zajęć: 30 czerwca 2015 r. Ilość godzin do zrealizowania: 384 h Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie diagnozy wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Wysokiej mającej na celu wyłonienie przedszkolaków kwalifikujących się do indywidualnego wsparcia logopedycznego. Diagnoza zostanie przeprowadzona dwukrotnie: pierwsza niezwłocznie po podpisaniu umowy, druga w pierwszym tygodniu września 2014 r. Wszystkie rodzaje zajęć prowadzone będą w Przedszkolu Publicznym w Wysokiej, Wysoka 81, 37-100 Łańcut.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi programy zajęć będących przedmiotem zamówienia dostosowane do wieku uczestników i podlegające akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia szczegółowych harmonogramów realizacji zajęć, do których Wykonawca nie będzie wnosił zastrzeżeń. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć obejmującej: dzienniki zajęć, miesięczne listy obecności, diagnozę na wstępie (dla każdego dziecka), karty obserwacji rozwoju każdego dziecka (raz na kwartał), dyplomy ukończenia zajęć. Oryginały dokumentów będą przekazywane Zamawiającemu wraz z upływem miesiąca, w którym nastąpił obowiązek ich wytworzenia, za wyjątkiem dzienników zajęć oraz dyplomów ukończenia zajęć, które będą przekazywane na koniec każdego roku szkolnego. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia wszystkie materiałów i dokumentów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczonymi na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia beneficjentów na każdym jego etapie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę edukacyjną w zakresie prowadzenia zajęć odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości, co najmniej 30.000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) dwoma osobami, która posiadają kwalifikacje określone w § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. z 2013 r. poz. 1207), które przeprowadziły co najmniej jedno szkolenie (zajęcia) logopedyczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. b) jedną osobą, która posiada kwalifikacje określone w § 11 ust. 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. z 2013 r. poz. 1207), która przeprowadziła co najmniej jedno szkolenie (zajęcia) z języka angielskiego skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. c) jedną osobą, która posiada wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunku wychowanie muzyczne, która przeprowadziła co najmniej jedno szkolenie (zajęcia) z rytmiki skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, lub osobami, które wykonywały pracę tożsamą lub odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano Wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy np. z powodu zmiany osób prowadzących zajęcia za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do prowadzenia zajęć, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe: choroba, wypadek itp.); zmianie liczebności poszczególnych grup zajęciowych, zmianie liczby grup objętych grupowymi zajęciami logopedycznymi; wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości i liczby zajęć przez Zamawiającego oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut /Przedszkole Publiczne w Wysokiej

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY      

 

Nazwa zadania:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedycznych   w ramach projektu pn. „Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi”.

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Akademia Edukacji PLATON  B. Ślusarczyk, M. Kanik sp. j.

ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za realizację przedmiotowych usług, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że trzech Wykonawców spełnia warunki udziału zawarte   w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC ul. Warszawska 49 lok. 50 25-531 Kielce

0,00

 

2.

Centrum Edukacji ATUT Wschód –placówka oświatowo – wychowawcza , placówka wychowania pozaszkolnego, system kształcenia zaoczny z siedzibą, ul. 3 Maja 43 D 36-200 Brzozów, działająca w ramach Centrum Edukacji ATUT Wschód s.c. ul. 3 Maja 43 D 36-200 Brzozów

86,41

 

3.

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego

CE LINGUA, organ prowadzący CE LINGUA sp. z o.o.

Os. Boh. Września 1A/C 31-620 Kraków

78,56

 

4.

Akademia Edukacji PLATON

B. Ślusarczyk, M. Kanik sp. j.

ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

100,00

 

Wójt Gminy Łańcut

     Zbigniew Łoza

Data składania ofert: 2013-12-18 11:00:00
Data otwarcia ofert: 2013-12-18 11:30:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-12-10 14:36:00
Liczba wyświetleń: 2625
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-12-10 14:37:11 Dodano plik Zał. Nr 7 Kosztorys ofertowy - zmieniony.doc
Dodano plik Wyjaśnienie I.pdf
Dodano plik Projekt umowy.pdf
Dodano plik Druk Oferty + Załączniki do Oferty.doc
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj