Menu Podmiotowe menu ikonka

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

  • 23 listopada 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Treść przetargu:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego    w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Numer ogłoszenia: 467768 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

1.Miejsce przeprowadzenia zajęć: Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia sali.

2.Planowana ilość osób: 2 grupy każda licząca po 15 uczennic i uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. Grupy skompletuje Zamawiający.

3.Termin przeprowadzenia zajęć: od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. (1 grupa), oraz od października 2013 r. do marca 2014 r. (2 grupa).

4.Zajęcia dla każdej grupy powinny obejmować 60 godzin tradycyjnych zajęć i 10 godzin zajęć e-learning oraz następujące treści kształcenia:

- specyfika lokalnego i regionalnego rynku pracy w aspekcie realizowanego

- kierunku kształcenia i kierunków pokrewnych.

- określenie zgodności posiadanych przez uczniów zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji z realizowanym kierunkiem kształcenia

- możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaoświatowym

- rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych np. bezrobocie, niepełnosprawność

- umiejętność świadomego wyboru i poszukiwania pracy

- umiejętność planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, policealnych i w systemie kształcenia ustawicznego

- ścieżka planowania kariery

- umiejętność opracowania dokumentów aplikacyjnych.

5.Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w soboty, nie wcześniej niż od godziny 8.30

6.Godzina zajęć odpowiada 45 minutom. W trakcie prowadzenia kursu przewidziana jest w danym dniu półgodzinna przerwa na posiłek. Ponadto wykonawca po uzgodnieniu z uczestnikami kursu może zorganizować po każdych 45 minutach zajęć 5 minutowa przerwę.

7.Zamawiający zapewni sprzęt i materiały dydaktyczne opracowane na potrzeby prowadzenia zajęć.

8.Szczegółowy program zajęć ze wskazaniem ilości zajęć, uwzględniający zapisy SIWZ Wykonawca przedłoży najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. 9.Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać materiały dydaktyczne dostarczone przez Zamawiającego do opracowania szczegółowego programu zajęć i pracy na zajęciach.

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia harmonogramu zajęć, do którego Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń.

11.Po zakończeniu zajęć Wykonawca wyda uczestnikom zajęć zaświadczenie posiadające logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapis o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dostarczone przez Zamawiającego.

12.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania kursu

13.Dokumenty z zajęć, które Wykonawca powinien przedłożyć po ich zakończeniu: - Listy obecności uczestników kursu - Dziennik zajęć - Protokół odbioru zaświadczenia - Kserokopie zaświadczeń - Ankiety ogólnie oceniające zajęcia oraz osobę prowadzącą zajęcia

14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia beneficjentów na każdym jego etapie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.52.20.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 4 Wymaga się wykonania min. 2 usług szkoleniowych o wartości co najmniej 6 000 zł każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakość, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 5 do SIWZ. Należy dysponować co najmniej 1 osobą (posiadającą wykształcenie kierunkowe), która przeprowadziła co najmniej dwa szkolenia z doradztwa zawodowego lub wykonywała pracę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

2.Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

a)działanie siły wyższej;

b)wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy; c)wystąpienie okoliczności powodujących zmiany wysokości wynagrodzenia; d)wystąpienie okoliczności powodujących zmianę terminu realizacji zamówienia, e)wystąpienie okoliczności powodujących zmianę osób prowadzących szkolenia; f)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt finansowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Podkarpackie stawia na zawodowców” realizowanego w Zespole Szkół  im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej,

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego

w Gorlicach ul. Michalusa 4 38-320 Gorlice 

Przedstawicielstwo w Jaśle  ul. Wyspiańskiego 8  38-200 Jasło

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ  i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a Zamawiający zabezpieczył potrzebne środki na realizację szkoleń.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona  wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 3 oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.           

          W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Kryterium

 – Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

ul. 3-do Maja 10/1 37-500 Jarosław

38,36

 

2.

Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego

w Gorlicach ul. Michalusa 4 38-320 Gorlice 

Przedstawicielstwo w Jaśle  ul. Wyspiańskiego 8  38-200 Jasło

100,00

 

3.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ

ul. Danielewicza 17 37-100 Łańcut

0,00

 

4.

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe  MERITUM

ul. Przyjaciół 54 26-900 Kozienice

42,14

                                                                                     Wójt Gminny Łańcut
                                                                                      mgr inż. Zbigniew Łoza

Data otwarcia ofert: 2012-12-04 10:30:00
Data składania ofert: 2012-12-04 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-11-23 08:54:00
Liczba wyświetleń: 2561
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-11-23 08:54:45 Dodano plik SIWZ_szkolenia_wersja_IV_.pdf
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj