Menu Podmiotowe menu ikonka

Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych w ramach projektu pn. Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom

  • 04 kwietnia 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych  z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych w ramach projektu pn. Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom
 

Treść przetargu:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych  z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych w ramach projektu pn.
Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom

Numer ogłoszenia: 131236 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych w ramach projektu pn. Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych w ramach projektu pn. Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom. Przedmiot zamówienia: ZAJĘCIA GRUPOWE Z LOGORYTMIKI: Miejsce prowadzenia zajęć: Przedszkole Publiczne w Soninie. Liczebność grup: 8 - 12 osobowe. Czas trwania zajęć: zajęcia dla dzieci 2,5-4 letnich wymiar 15 min., zajęcia dla dzieci 5-6 letnich wymiar 30 min. Liczba grup: 5 gr. dzieci 2,5-4 letnich, 5 gr. dzieci 5-6 letnich. Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu dla każdej grupy /przynajmniej 1 dniowa przerwa pomiędzy poszczególnymi zajęciami danej grupy/. Termin prowadzenia zajęć w dniach od poniedziałku do piątku /prowadzone w tym samym czasie dla 2 różnych grup w osobnych pomieszczeniach/. Rozpoczęcie zajęć niezwłocznie po podpisaniu umowy zakończenie do 30 czerwca 2014 r. Ilość zajęć do zrealizowania: 1180 zajęć /590 zajęć w wymiarze 15 min. i 590 zajęć w wymiarze 30 min./. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie diagnozy wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Soninie mającej na celu podział przedszkolaków na 10 grup 8 -12 osobowych z uwzględnieniem wieku uczestników zajęć oraz zdiagnozowanych potrzeb w zakresie poprawności wymowy. Diagnoza zostanie przeprowadzona dwukrotnie: pierwsza niezwłocznie po podpisaniu umowy, a druga w pierwszym tygodniu września 2013 r. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LOGOPEDYCZNE: Miejsce prowadzenia zajęć: Przedszkole Publiczne w Soninie. Rodzaj zajęć: zajęcia indywidualne. Czas pracy logopedy: 2 x w tygodniu po 3h /1h = 60 min./ Termin prowadzenia zajęć w dniach od poniedziałku do piątku. Rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy zakończenie do 30 czerwca 2014 r. Ilość godzin do zrealizowania: 354 h. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie diagnozy wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Soninie mającej na celu wyłonienie przedszkolaków kwalifikujących się do wsparcia logopedycznego. Diagnoza zostanie przeprowadzona dwukrotnie: pierwsza niezwłocznie po podpisaniu umowy, druga w pierwszym tygodniu września 2013 r. Wykonawca przedstawi programy zajęć będących przedmiotem zamówienia przed podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia szczegółowych harmonogramów realizacji zajęć, do których Wykonawca nie będzie wnosił zastrzeżeń. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć obejmującej: dzienniki zajęć, listy obecności, diagnozę na wstępie /dla każdego dziecka/, karty obserwacji rozwoju każdego dziecka /raz na kwartał, przy czym pierwsze karty zostaną sporządzone na koniec czerwca 2013 r./.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności podczas wykonywania usługi oraz informacją o podstawie do dysponowania ww. osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano Wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy np. z powodu zmiany osób prowadzących zajęcia za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do prowadzenia zajęć, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe: choroba, wypadek itp.); wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości i liczby zajęć przez Zamawiającego oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut /Przedszkole Publiczne w Soninie

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY      

 

Nazwa zadania:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych w ramach projektu pn. „Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom.”

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Akademia Edukacji PLATON  B. Ślusarczyk, M. Kanik sp. j.

ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za przedmiotowe usługi,  a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że cztery oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Centrum Edukacji i Prawa Euro Wiedza Tomasz Mościcki

ul. Michała Siedleckiego 13/40 31-536 Kraków

69,22

 

2.

Centrum Szkoleń i Edukacji „ERUDYCJA”

Elżbieta Piekarz

ul. Broniewskiego 1 B 58-309 Wałbrzych

77,90

 

3.

e-vo Rafał Mielczarek

ul. Piątkowska 87D/1 60-648 Poznań

0,00

 

4.

Centrum Edukacji ATUT Wschód –placówka oświatowo – wychowawcza , placówka wychowania pozaszkolnego, system kształcenia zaoczny z siedzibą, ul. 3 Maja 43 D

36-200 Brzozów, działająca w ramach Centrum Edukacji ATUT Wschód s.c. ul. 3 Maja 43 D 36-200 Brzozów

57,64

 

5.

Akademia Edukacji PLATON

B. Ślusarczyk, M. Kanik sp. j.

ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

100,00

 

Z-ca Wójta Gminy Łańcut

      mgr Halina Szpunar

 

Data otwarcia ofert: 2013-04-12 10:30:00
Data składania ofert: 2013-04-12 12:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-04-04 12:22:00
Liczba wyświetleń: 2586
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-04-04 12:22:03 Dodano plik SIWZ II.pdf
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj