Menu Podmiotowe menu ikonka

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT

  • 10 czerwca 2011
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT
 

Treść ogłoszenia:

Łańcut: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ
W GMINIE ŁAŃCUT

Numer ogłoszenia: 153438 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2256257, faks 017 2256257.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Łańcut realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie finansowane jest w całości ze środków publicznych. Celem głównym projektu jest podniesienie do końca 2011 r. statusu społecznego i zawodowego 14 osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do 12 kobiet i 2 mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Łańcut. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut. Liczba uczestników: 14 osób, Ilość godzin: 20 godzin (1 godz. = 45 min). Zajęcia mają być prowadzone przez doradcę zawodowego. Zakres szkolenia ma obejmować tematykę, która pozwoli na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Powinny być poruszane następujące zagadnienia: - rynek pracy w powiecie, w Polsce i na świecie, zawody przyszłości, - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, - techniki szukania pracy. Tematyka powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników, ich oczekiwań, poziomu wiedzy i umiejętności. Termin realizacji: czerwiec 2011 r.

1.2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut Liczba uczestników: 14 osób, Ilość godzin: 20 godzin miesięcznie dla kobiet i 20 godzin miesięcznie dla mężczyzn (1 godz. = 45 min.). Zajęcia te mają być prowadzone przez psychologa. Instrument ten ma na celu nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości, poznanie sposobów efektywnej komunikacji, czynników blokujących skuteczną komunikację, trening asertywności w relacjach społecznych, odkrywanie swoich mocnych stron i zasobów osobistych. Termin realizacji: lipiec - sierpień 2011 r.

1.3. Kurs zawodowy - kosmetyczka z wizażem i obsługą klienta. Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut, Liczba uczestników: 8 osób, Ilość godzin: 100 (1 godz. = 60 min). Celem szkolenia jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do wykonywania zawodu kosmetyczki. Termin realizacji wrzesień - październik 2011 r.

1.4. Kurs zawodowy - kelner-barman. Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut, Liczba uczestników: 6 osób, Ilość godzin: 120 (1 godz. = 60 min). Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu - kelner-barman. Program szkolenia powinien obejmować: organizację pracy kelner-barman, stosowanie zasad serwowania dań, organizację i obsługę przyjęć okolicznościowych. Termin realizacji wrzesień-październik 2011 r.

1.5. Poradnictwo dotyczące praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrocie na rynek pracy. Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut, Liczba uczestników: 14 osób, Ilość godzin: 15 (1 godz. = 45 min). Poradnictwo ma dotyczyć zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego oraz innych zagadnień prawnych mających wpływ na funkcjonowanie rodziny, związanych z dyskryminacją ze względu na płeć oraz udzielanie informacji o uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy. Termin realizacji listopad 2011 r.

Szkolenia pkt. 1.1 - 1.5 mają odbywać się od poniedziałku do piątku. Maksymalna ilość godzin - 8 godz. dziennie zapewniając przynajmniej jedną przerwę na posiłek. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca zapewnia: sale szkoleniowe, sprzęt dydaktyczny, materiały szkoleniowe dla uczestników, warunki w czasie szkoleń zgodne z przepisami BHP, wyżywienie: śniadanie (kanapki), ciastka, kawa, herbata, ciepły posiłek (obiad składających się z 2 dań). W sali szkoleniowej należy umieścić logo EFS. Wykonawca pokrywa koszty niezbędnych badań lekarskich uczestników danego szkolenia (wyrobienie książeczki zdrowia) jeżeli specyfika kursu tego wymaga, ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas szkolenia, w drodze na szkolenie i ze szkolenia). Przeprowadzenie szkoleń musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szkolenia mają zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem certyfikatu o ukończeniu szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216). Wydane certyfikaty muszą zawierać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca po wykonaniu zadania przedstawi Zamawiającemu listy obecności uczestników, plany zajęć, kserokopie rejestru wydanych certyfikatów, ankiety badające poziom zadowolenia i wzrost wiedzy uczestników przeprowadzone na początku i na końcu trwania projektu, opinię na temat każdego uczestnika, raport końcowy obejmujący zarówno całość grupy jak i poszczególnych beneficjantów oraz przeprowadzi ankiety porównawcze (ewaluacyjne) przed i po zakończeniu projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia beneficjentów na każdym jego etapie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.20.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) tj. do dnia 20 czerwca 2011 r. do godz. 10.00

2. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie w: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Łańcucie Nr 58 1240 2643 1111 0010 2348 8299.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument -wadium należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy w Łańcucie (pok. 3 parter), kserokopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał aktualnego zaświadczenia o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych. Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona na podstawie załączonych oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakość, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

- oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

4. Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia).

5. Kosztorys ofertowy tj. szczegółową kalkulację (w tym określić cenę 1 godz. szkolenia 1 osoby w danym szkoleniu, oraz ogółem koszt szkoleń)

6. Dokument - wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 60
  • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 25
  • 3 - Certyfikat jakości - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy np. z powodu nagłej i znacznej ilości rezygnacji przez uczestników szkolenia, zmianie osób prowadzących szkolenia za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do prowadzenia szkolenia, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe: choroba, wypadek itp.); wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości usług przez Zamawiającego bez zapłaty dodatkowych kwot oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut

pok. 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

Wynik przetargu:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 81 90, 017 225 62 57

glancut@rzeszow.uw.gov.pl

 

ZAWIADOMIENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Nazwa zadania:

„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT”

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

EDU – IT Augustyn Stanisław  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 60 %, Doświadczenie – 25 %, Certyfikat jakości – 15 % punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków

40,08

 

2.

BMM sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4a 35-105 Rzeszów

 

68,23

3.

EDU – IT Augustyn Stanisław

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

72,86

 

4.

Konsorcjum: L: Innovo Innowacje w biznesie sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 34 38-200 Jasło

P: Towarzystwo Altum, Programy Społeczno – Gospodarcze ul. Warszawska 5 lok. 7 35-205 Rzeszów

64,63

 

                                          

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łańcucie

Halina Sieczkowska

Data otwarcia ofert: 2011-06-20 00:00:00
Data składania ofert: 2011-06-20 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2011-06-20 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2011-06-10 14:33:56
Liczba wyświetleń: 2533
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2011-06-10 14:33:56 utworzono dokument
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj