Menu Podmiotowe menu ikonka

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Łańcut

 • 20 kwietnia 2010
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Łańcut

Treść przetargu: 

Łańcut: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

Czas na aktywność w Gminie Łańcut

Numer ogłoszenia: 112338 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2256257, faks 017 2256257.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Łańcut.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Łańcut realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie do końca 2010 roku aktywności zawodowej 24 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do 17 kobiet i 7 mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Łańcut. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1.Warsztaty psychologiczne. Miejsce szkolenia: budynek Urzędu Gminy w Łańcucie, Liczba uczestników: 24 osoby, Ilość godzin: 8 godzin miesięcznie dla kobiet oraz 3 razy w miesiącu po 8 godzin dla całej grupy (1 godz. = 45 min). Zajęcia mają być prowadzone przez psychologa głównie w formie ćwiczeniowej. Instrument ten ma na celu lepsze poznanie siebie, swych słabości oraz mocnych stron, jak również nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej i negocjacji z ludźmi. W trakcie warsztatów ważnym elementem ma być tematyka roli kobiety i mężczyzny w rodzinie. Termin realizacji: maj - sierpień 2010 r. 1.2.Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Miejsce szkolenia: budynek Urzędu Gminy w Łańcucie. Liczba uczestników: 2 grupy każda po 12 osób, Ilość godzin: 40 godzin dla każdej z grup (1 godz. = 45 min). Zajęcia mają być prowadzone przez doradcę zawodowego. Zakres szkolenia ma obejmować tematykę, która pozwoli na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Powinny być poruszane następujące zagadnienia: - rynek pracy w powiecie, w Polsce i na świecie, zawody przyszłości, - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, - techniki szukania pracy. Tematyka powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników, ich oczekiwań, poziomu wiedzy i umiejętności. Termin realizacji: lipiec 2010 r. 1.3.Kurs zawodowy - opiekunka dla dzieci. Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut, Liczba uczestników: 8 osób, Ilość godzin: 80 (1 godz. = 60 min). Celem szkolenia jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej. Nabycie kwalifikacji z zakresu psychologii, pedagogiki, dietetyki, prawa, higieny i bezpieczeństwa pracy do profesjonalnego wykonywania zawodu. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: psychologię rozwojową wieku dziecięcego, psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem upośledzonym, chorym i nadpobudliwym, twórcze wychowywanie dziecka, gry i zabawy ruchowe, podstawy higieny i pielęgnacji, organizację pracy własnej oraz zasady bhp, pierwszą pomoc. Termin realizacji wrzesień - październik 2010 r. 1.4.Kurs zawodowy - kucharz małej gastronomii. Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut, Liczba uczestników: 9 osób, Ilość godzin: 100 (1 godz. = 60 min). Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu - kucharz małej gastronomii. Program szkolenia powinien obejmować: organizację pracy kucharza, stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, stosowanie zasad prawidłowego żywienia, przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przygotowanie potraw, zakąsek i deserów, dekoracja stołów, prezentacja potraw. Termin realizacji październik-listopad 2010 r. 1.5.Kurs zawodowy - kierowca - operator wózków jezdniowych podnośnikowych. Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut, Liczba uczestników: 7 osób, Ilość godzin: 60 (1 godz. = 60 min). Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków jezdniowych podnośnikowych. Program szkolenia powinien obejmować: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym, czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy, czynności operatora w czasie pracy z wózkiem, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., pierwszej pomocy, praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków. Termin realizacji wrzesień-październik 2010 r. 1.6.Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Miejsce szkolenia: budynek Urzędu Gminy w Łańcucie, Liczba uczestników: 24 osoby, Ilość godzin: 40 (5 godz. 2 razy w tygodniu - 1 godz. = 45 min.). Zajęcia te mają być prowadzone przez trenera. Instrument ten ma na celu nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości, radzenia sobie w trudnej sytuacji, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, skutecznego realizowania zadań oraz nauczenie pozytywnego myślenia. Termin realizacji: listopad 2010 r. 1.7.Warsztat na temat równościowego zarządzania projektem. Miejsce szkolenia: budynek Urzędu Gminy w Łańcucie, Liczba uczestników: 4 osoby, Ilość godzin: 8 (1 godz. = 45 min.). Instrument ten ma na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu. Termin realizacji: czerwiec 2010 r. Szkolenia: pkt. 1.1 - 1.7 mają odbywać się od poniedziałku do piątku. Maksymalna ilość godzin - 8 godz. dziennie zapewniając przynajmniej jedną przerwę na posiłek. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca zapewnia: sale szkoleniowe (szkolenie: pkt. 1.3-1.5), sprzęt dydaktyczny, materiały szkoleniowe dla uczestników, warunki w czasie szkoleń zgodne z przepisami BHP, wyżywienie: śniadanie (kanapki), ciastka, kawa, herbata, ciepły posiłek (obiad składających się z 2 dań). W sali szkoleniowej należy umieścić logo EFS. Wykonawca pokrywa koszty niezbędnych badań lekarskich uczestników danego szkolenia (wyrobienie książeczki zdrowia) jeżeli specyfika kursu tego wymaga, ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas szkolenia, w drodze na szkolenie i ze szkolenia). Szkolenia mają zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem certyfikatu o ukończeniu szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216). Wydane certyfikaty muszą zawierać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca po wykonaniu zadania przedstawi Zamawiającemu listy obecności uczestników, plany zajęć, kserokopie rejestru wydanych certyfikatów, ankiety badające poziom zadowolenia i wzrost wiedzy uczestników przeprowadzone na początku i na końcu trwania projektu, opinię na temat każdego uczestnika, raport końcowy obejmujący zarówno całość grupy jak i poszczególnych beneficjatów oraz przeprowadzi ankiety porównawcze (ewaluacyjne) przed i po zakończeniu projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia beneficjentów na każdym jego etapie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Wielkość zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) tj. do dnia 28 kwietnia 2010 r. do godz. 10.00 2. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie w: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Łańcucie Nr 58 1240 2643 1111 0010 2348 8299. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument -wadium należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy w Łańcucie (pok. 3 parter), kserokopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 2 usługi szkolenia odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości, co najmniej 50.000 zł.(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda , w tym min. 1 współfinansowana z EFS oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami (psycholog, trener, doradca zawodowy) odpowiedzialnymi za świadczenie usług (szkoleń), które przeprowadziły co najmniej dwa szkolenia Warsztaty psychologiczne Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Warsztat na temat równościowego zarządzania projektem lub osobami, które wykonywały pracę tożsamą lub odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia). Kosztorys ofertowy Dokument wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 25
 • 3 - Certyfikat jakości - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy np. z powodu nagłej i znacznej ilości rezygnacji przez uczestników szkolenia, zmianie osób prowadzących szkolenia za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do prowadzenia szkolenia, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe: choroba, wypadek itp.); wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości usług przez Zamawiającego bez zapłaty dodatkowych kwot oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: 1) inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 2) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: biuletyn.zetorzeszow.eu/uglancut
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Czas na aktywność w gminie Łańcut realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 Wynik przetargu:

 

                                                                
 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁAŃCUCIE
ul. MICKIEWICZA 2A
37-100 ŁAŃCUT
tel. 017 225 81 90, 017 225 62 57
 
 
INFORMACJA
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zadania:
 
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT
 
Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 
BMM sp. z o.o. ul. PRZEMYSŁOWA 4a 35-105 RZESZÓW
Uzasadnienie Wyboru:
Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, a w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono potrzebne środki na przeprowadzenie szkoleń.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium Cena – 60 %, Doświadczenie Wykonawcy – 25 %, Certyfikat jakości – 15 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:
 
Nr oferty
 
 
         Wykonawca
Kryterium – Cena - 60%
Punktacja
Kryterium – Doświadczenie Wykonawcy -25%
Punktacja
Kryterium – Certyfikat jakości - 15% Punktacja
 
 
Razem
 
1
Instytut Badawczo – Szkoleniowy
sp. z o.o. w Olsztynie
ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn
59,47
8,78
0
68,25
 
2
Towarzystwo ALTUM
programy Społeczno – Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7  35-205 Rzeszów
 
56,00
 
4,88
15,00
75,88
 
3
BMM sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4a 35-105 Rzeszów
 
60,00
 
25,00
 
15,00
 
100,00
 
 
Zasadność wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawia powyższa tabela.
                                                 
                                            
                                           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej 
                                          w Łańcucie
                                                 mgr Halina Sieczkowska

 

Data otwarcia ofert: 2010-04-28 10:30:00
Data składania ofert: 2010-04-28 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2010-04-28 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: 2010-04-20 16:07:22
Liczba wyświetleń: 2581
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2010-04-20 16:07:22 Dodano plik Załączniki do SIWZ.docx
Usunięto plik Załączniki do SIWZ.docx
Dodano plik Załączniki do SIWZ.docx
Dodano plik Specyfikacja.pdf
utworzono dokument

Szukaj
        Porównaj