Menu Podmiotowe menu ikonka

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla Albigowej - Honie

  • 30 listopada 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla Albigowej - Honie

Treść przetargu:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla Albigowej - Honie
 

Numer ogłoszenia: 481966 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla Albigowej - Honie

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla Albigowej - Honie

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla Albigowej - Honie.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje teren o pow. ok. 50 ha, na którym znajduje się ok. 40 zabudowań przewidzianych do przyłączenia i odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych.

1.3. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji wsi Albigowa lub wsi Handzlówka, zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi włączenia wydanymi przez ZGK Gminy Łańcut. Rozwiązanie projektowe winno preferować grawitacyjny system zbierania i odprowadzania ścieków z lokalnymi zbiorczymi przepompowniami projektowanymi w razie uzasadnionej potrzeby.

1.4. Rozwiązanie projektowe winno przewidzieć przyjęcie do projektowanej sieci ścieków z ok. 20 zabudowań zlokalizowanych na terenie sąsiedniej Gminy. W tym celu sieć kanalizacyjna winna być zaprojektowana do administracyjnej granicy Gminy, w miejsce uzgodnione z gmina Chmielnik, w oparciu o realizowany tam projekt sieci kanalizacyjnej

1.5. Zamawiane opracowanie winno zostać wykonane w sposób zapewniający uzyskanie pozwolenia na budowę tzn. w ramach jego należy wykonać m.in.:

- koncepcję opracowania i przedstawić ją Zamawiającemu, po której zatwierdzeniu możliwe będą kolejne etapy opracowania W szczególności z przedstawionej koncepcji muszą wynikać następujące kwestie:

a) miejsce włączenia ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej

b) miejsce przyjęcia ścieków z sąsiedniej Gminy

c) ilość i lokalizacja przepompowni miejsce ich zasilania energetycznego, potrzeba powierzchnia działki pod lokalizację urządzeń przepompowni.

- aktualne podkłady mapowe na zakres objęty opracowaniem projektowym, wraz z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów,

- kompletny wniosek umożliwiający przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- kompletny wniosek umożliwiający przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- projekt budowlany i wykonawczy wraz z umowami cywilno-prawnymi zawartymi w imieniu Wójta Gminy na wejście w teren działek i wykonanie robót (w przypadku rezygnacji z wykonania przyłącza uzyskanie od właściciela nieruchomości pisemnego oświadczenia)

- przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim,

- specyfikacje techniczne,

- informacja BIOZ.

1.6. Zaleca się podział inwestycji na II etapy w sposób pozwalający na ich niezależna realizację i niezależne funkcjonowanie I etapu .Podział ten powinien mieć odzwierciedlenie w części kosztorysowej.

1.7. Wykonanie wszelkich innych opracowań, bez żądania dodatkowej zapłaty, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji;

1.8. Udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót;

1.9. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie ustawy Prawo Budowlane i ustaleń określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów przetargowych;

2. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, według szczegółowych założeń określonych w projekcie umowy ( Załącznik nr2 do SIWZ ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 18.12.2012 r. do godz. 10.00.

Wadium wnoszone może być w:

1)pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych,

4)gwarancjach ubezpieczeniowych

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie [wykonanie 2 projektów, odpowiadających przedmiotowi zamówienia]. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP

3. Wykonawca powinien wskazać zakres zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

5. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

- działanie siły wyższej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

 

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl inwestycie@gminalancut.pl
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przyłączami domowymi dla Albigowej - Honie"

Wykonawca, którego ofertą wybrano:

Zakład Usług Projektowych Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 37-200 Przeworsk

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zadania.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena - 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium -Cena 100%

Punktacja

1.

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. ul. Szkolna 36 A 25-604 Kielce

50,94

2.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane „BCJ" sp. j. ul. Piekarska 12 39-400 Tarnobrzeg

46,55

3.

JAMROTECH sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52 G 35-601 Rzeszów

58,06

4.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi sp. z o.o. ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź

24,00

5.

Zakład Usługowy - Projektowanie i Nadzory

inż. Grzegorz Szczepański EKO - PROJEKT

ul. Głęboka 28 37-200 Przeworsk

55,38

6.

HYDROGEOTECHNIKA sp. z o.o. ul. Ściegiennego 262 A
25-116 Kielce

38,16

7.

Zakład Usług Projektowych Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 37-200 Przeworsk

100,00

8.

Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa
EKO - STAL 36-024 Hyżne 166

0,00

 

Wójt Gminny Łańcut mgr inż. Zbigniew Łoza


 

Data otwarcia ofert: 2012-12-18 10:30:00
Data składania ofert: 2012-12-18 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-12-18 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-11-30 10:59:00
Liczba wyświetleń: 2573
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-11-30 10:59:33 Dodano plik Albigowa Honie orientacja.pdf
Dodano plik Warunki techniczne zrzutu ścieków.pdf
Dodano plik SIWZ projekt kan. Albigowa-Honie_2012.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj