Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej gminnej Działy Wschodnie w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut dz. nr ewid. 3339 i 3556/1

  • 18 października 2013

Przedmiot przetargu:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej gminnej Działy Wschodnie w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut dz. nr ewid. 3339 i 3556/1
 

Treść przetargu:

 

Łańcut: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej gminnej Działy Wschodnie w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut
dz. nr ewid. 3339 i 3556/1

Numer ogłoszenia: 217821 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej gminnej Działy Wschodnie w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut dz. nr ewid. 3339 i 3556/1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej gminnej Działy Wschodnie w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut dz. nr ewid. 3339 i 3556/1

2. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi wewnętrznej Działy Wschodnie w miejscowości Kraczkowa - długość trasy około 2700 mb, - szerokość pasa jezdni 4,5m+ obustronne pobocza +normatywne rowy - droga gminna klasy L, - kategoria ruchu - KR2, - obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś,

2.1 Dokumentacja powinna obejmować:

- projekt budowlano - wykonawczy drogowy - 5 egz.

- specyfikację techniczną dla każdej branży po 5 egz.

- przedmiar robót - dla każdej branży po 2 egz.

- kosztorys inwestorski - dla każdej branży po 2 egz.

- projekty budowlano-wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi - 5 egz.

- wersję elektroniczną całości ww. dokumentacji - 1 egz.

Dokumentację należy przygotować na postawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 687).

Elementy dokumentacji wymienione w pkt 2.1 powinny być zapisane w formacie PDF, a wielkość pojedynczych plików nie przekraczać 3,5 MB.

3. Teren objęty opracowaniem nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres projektu pokazano na mapie.

4. Szczegółowy zakres opracowania projektowego obejmuje:

1) wykonanie mapy do celów projektowych,

2) mapa w skali co najmniej 1:500 ma obejmować inwentaryzację podziemną i nadziemną uzbrojenia terenu i ogrodzeń oraz przedstawić poprawny przebieg drogi, z zaznaczeniem trenu niezbędnego dla obiektu budowlanego,

3) projekt podziału nieruchomości, linie rozgraniczające teren winny stanowić linie podziału nieruchomości.

4) zakres mapy ma obejmować teren przedmiotu zamówienia wraz z terenem przyległym, niezbędnym do poprawnego rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury,

5) uzyskanie kompletu wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych dla obszaru objętego zamówieniem,

6) przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu do zapytania o zakres raportu, oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany,

7) skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

8) uzyskanie wszelkich uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

10) pozyskanie wszystkich umów na wejście w teren, jeżeli są wymagane,

11) opłacenie wszelkich wymaganych uzgodnień,

12) w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu uzyskać uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci.

13) w projekcie uwzględnić wszystkie istniejące zjazdy publiczne i indywidualne oraz zaprojektować ich umocnienie do granic pasa drogowego, 14) opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu;

- na okres budowy,

- po zrealizowaniu inwestycji

15) opracowanie tabelarycznej inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z inwestycją /do usunięcia/, podać ich lokalizację, rodzaj, obwód drzewa na wysokości 1,30 m.

16) opracowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

5. Opracowanie projektowe ma zawierać wszelkie szczegółowe rozwiązania, określać parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. z.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

6. Wykonanie wszystkich rysunków w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniającej jego czytelność.

7. Opracowanie projektu wykonawczego ze stopniem szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót.

8. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

9. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości oraz sposobu wykonania robót budowlanych.

10. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

11. Opracowanie analizy przecięcia projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi

12. Wykonawca w dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie może wskazywać znaków towarowych, lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie, gdy nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. W/w przypadku zastosowania stwierdzenia lub równoważne Wykonawca zobowiązany jest określić cechy (kryteria, parametry) równoważności.

13. Projekt opracowany ma być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych. 14. Inne obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia:

1) przedłożenie koncepcji w celu uzgodnienia i zatwierdzenia, przebiegu oraz informację o podstawowych parametrach technicznych,

2) wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego w ramach umowy o prace projektowe, pełnić w ramach wynagrodzenia ustalonego umową funkcję nadzoru autorskiego w zakresie w zakresie opisanym w § 4 projektu umowy.

3) w przypadku podzlecenia prac projektowych innej jednostce projektowej zobowiązany jest w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz spełnieniewszelkich wymagań Zamawiającego dotyczących tych prac,

4) zaleca się aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał w terenie wizji lokalnej oraz zapoznać się ze wszelkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania, przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakichkolwiek negocjacji po złożeniu oferty,

5) wykonawca ma zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy tj. projektantów poszczególnych branż, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby na etapie projektowania, 6) wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w trakcie postępowania o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

7) w przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych jako dodatkowych i niezbędnych do wykonania,

15) W przypadku gdy operator publiczny sieci telekomunikacyjnej na podstawie postanowień ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675) wyrazi zainteresowanie umieszczeniem w projektowanej drodze kanału kablowego dla swoich potrzeb, Wykonawca zamówienia uwzględni ten fakt w swoich opracowaniach projektowych bez zmiany ceny zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł., (słownie: dwa tysiące złotych) do dnia 06.11.2013 r. do godz. 9.30.
  2. Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia./Zał. Nr 2 do Oferty/

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług polegających na opracowaniu dwóch projektów drogi o długości min. 1 km każdy w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia./Zał. Nr 2 do Oferty/

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował osobami z uprawnieniami do projektowania w specjalności:

- drogowej /bez ograniczeń/ - wymagane min. pięcio-letnie doświadczenie, wyższe wykształcenie kierunkowe, przynależność do OIIB , zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- (Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), lub odpowiadających wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty dokumentu tj. opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp -Zał. Nr 2 do Oferty 2. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ - Zał. Nr 3 do Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy o realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej gminnej Działy Wschodnie w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.  

W szczególności zmiany te mogą dotyczyć:

- okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

- zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia;

- wystąpienia konieczności zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT;

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  budowy drogi gminnej publicznej „Działy Wschodnie” w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut dz. nr ewid. 3339 i 3556/1

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Biuro Usług Inżynierskich „SP-GEO” Paulina Pawlak ul. Piłsudskiego 52 A 37-220 Kańczuga,

 

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zadania.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełniają wszyscy  Wykonawcy.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Konsorcjum: Lider: KLOTOIDA Bajor, Zygmunt sp.j.

ul. Bochenka 16 a 30-693 Kraków

Partner: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA sp. z o.o.

ul. Bochenka 16 a 30-693 Kraków

42,78

 

2.

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek

ul. Matejki 7 22-100 Chełm

65,73

 

3.

Biuro Usług Inżynierskich „SP-GEO” Paulina Pawlak

ul. Piłsudskiego 52 A 37-220 Kańczuga,

100,00

 

4.

TRASAL sp. z o.o.

ul. Słowackiego 20 35-060 Rzeszów

46,95

 

5.

PROMOST CONSULTING sp. z o.o.

 ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4

35-307 Rzeszów,

77,74

 

6.

MK MOSTY Krzysztof Mac

 ul. Długosza 6/21 35-056 Rzeszów

62,87

 

7.

Stanisław Salabura

Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego

ul. Danielewicza 17 37-500 Jarosław

89,37

                      

                    Wójt Gminy Łańcut
                       mgr inż. Zbigniew Łoza

 

 

Data składania ofert: 2013-11-06 09:30:00
Data otwarcia ofert: 2013-11-06 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-11-06 09:30:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-10-18 11:03:00
Liczba wyświetleń: 2639
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-10-18 11:03:30 Dodano plik Wyjaśnienia IV strona internetowa.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia III - strona internetowa.pdf
Dodano plik Mapa projekt drogi.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia II - strona internetowa.pdf
Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.10.2013.pdf
Dodano plik Druk oferty + Oświadczenia po zmianach 28.10.2013 r..doc
Dodano plik Projekt umowy po zmianach 28.10.2013 r..pdf
Dodano plik SIWZ po zmianach 28.10.2013 r.pdf
Dodano plik Wyjaśnienie I 28.10.2013.pdf
Dodano plik Projekt umowy.pdf
Dodano plik Druk oferty + Oświadczenia.doc
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj